banner648

17 Kasım 2020

Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Enstitüsü bünyesinde yer alan, Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK)’nun teşkilat, görev ve yetkileri ile organlarının oluşum şeklini, çalışma düzenini, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelik; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ncı ve 337 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Danışma Kurulunu,

b) Enstitü Müdürü: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürünü,

c) FATİH HATEN: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünü,

ç) Komisyon: Uluslararası ilişkilerde “The Turkish Commission of Military History” şeklinde tanınan Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK)’nu,

d) Ulusal Komisyon: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonuna, Komisyon Tüzüğüne göre üyeliğe kabul edilmiş ulusal düzeyde düzenli faaliyet gösteren kuruluşları,

e) Uluslararası Kolokyum: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Tüzüğüne uygun olarak bu Komisyonun Yürütme Kurulu (Bürosu)’nun koordinasyonuyla, Ulusal Komisyonlar tarafından kendi ülkelerinde askeri tarih dalında düzenledikleri Uluslararası bilimsel toplantıyı,

f) Uluslararası Komisyon: Özgün şekli “La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve kısaltılmış olarak C.I.H.M. harfleriyle tanınan Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunu,

g) Uluslararası Komisyon Tüzüğü: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Genel Kurulu tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan özgün şekli “Le Status de La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve Uluslararası Komisyon ile Ulusal Komisyonların teşkilat ve faaliyetlerini kapsayan dokümanı,

ğ) Uluslararası Kongre: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunun üyesi olduğu, “Le Comité International des Sciences Historiques” (Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi)'nin tarih biliminin tüm dallarında beş yılda bir düzenlediği bilimsel toplantıyı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Komisyon; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları ve TATK Genel Sekreterinden oluşur. Merkezi ve çalışma yeri İstanbul’dur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ATASE Daire Başkanı,” ibaresi “Enstitü Müdürü,”, ikinci fıkrasında yer alan “ATEM Başkanı,” ibaresi “Enstitü Müdür Yardımcılarından Müdür tarafından görevlendirilen biri,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Genel Kurul, bilimsel ve idarî konularda en yüksek karar organıdır. Genel Kurul; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ile Enstitü Müdürlüğünce, tarih ve askerî tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri, tarih ve uluslararası ilişkiler alanında akademik unvana sahip ve akademik çalışmaları bulunan Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personel (muvazzaf/emekli), askeri tarih alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile bu alanda araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve temayüz etmiş uzman kişiler arasından seçilen sekiz üyeden oluşur.”

“Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu kararı ve Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. Yürütme Kurulu kararıyla Genel Kurul toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Beş” ibaresi “Üç” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Yürütme Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ve Genel Kurul tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam 10 kişiden oluşur. Enstitü Müdürü Yürütme Kurulunun başkanıdır. Başkanın yokluğunda görevlendireceği Müdür Yardımcısı, Kurula başkanlık eder. Yürütme Kurulu toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

“Yürütme Kurulunun üç üyesi, Genel Kurulun dönem içinde yapacağı ilk toplantısında seçimle belirlenir. Danışma Kurulu tarafından seçilecek aday sayısının iki katı aday teklif edilir ve Genel Kurul üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 – Enstitü Sekreteri, TATK Genel Sekreterliğini yürütür. Bu görevinde Enstitü Sekreterliği bağlısı idari personelden yararlanır. Genel Sekreterin ihtiyaç göstermesi hâlinde, Enstitü Müdürlüğünce Genel Sekreterlikte geçici personel görevlendirilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uluslararası Toplantılar: Genel Kurulca alınan karar doğrultusunda, uluslararası kolokyum, kongre, diğer bilimsel ve idari faaliyetlerin Türkiye’de tertiplenmesi ve bu toplantılara katılım Uluslararası Komisyon Tüzüğü hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18 – Komisyonun yıllık çalışma programlarına göre, Yürütme Kurulunda hesaplanacak ödenek ihtiyaçları Millî Savunma Üniversitesi bütçe tekliflerine dâhil edilerek bütçeleme dönemi içinde intikal ettirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19 – Komisyonun faaliyetleri çerçevesinde bütçe ile tahsis edilen kaynakların kullanımı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yılları Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 20/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.