banner613
banner590

20 Ekim 2020

Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2014 tarihli ve 29014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin adı “Türk Patent ve Marka Kurumu Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibareleri “Türk Patent ve Marka Kurumu”, (h) bendinde yer alan “Türk Patent Enstitüsünde” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumunda”, (j) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, (e), (f), (g), (ğ) bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

f) Kurul: Türk Patent ve Marka Kurumu Sınav Kurulunu,

g) Kurul Başkanı: Türk Patent ve Marka Kurumu Sınav Kurulu Başkanını,

ğ) Lisansüstü öğrenim: Bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsayan bir yükseköğretimi,”

“k) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Sınav Kurulu” olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Sınai mülkiyet uzmanı unvanıyla istihdam edilmiş olmak,

c) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

ç) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

d) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla, meslekte adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak,

e) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak,

f) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak,

g) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

ğ) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmak,

h) Uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık, kaza veya mücbir sebepten dolayı yurt dışı eğitimine ara vermelerine Kurulca karar verilenler hariç, yurt dışı eğitiminden geri çağrılmamış olmak,

şartları aranır.

(2) Lisansüstü öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilenler haricinde ve Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlar dışında, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

a) Yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla meslekte adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

ç) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

d) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 50 yaşını tamamlamamış olmak,

f) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,

şartları aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) 12 nci maddedeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek personelin hangi usulle belirleneceği Kurulca kararlaştırılır.

(2) Başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulmaz.

(3) Yarışma sınavı;

a) Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,

b) Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,

c) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,

ç) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın,

d) Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılır.

(4) Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanak tutulur.

(5) Seçme usulü;

a) Yabancı dil puanı,

b) Kabul belgesi alınan yurt dışı bölümün uluslararası sıralamalardaki yeri,

c) Eğitim konusu ve personelin yurt dışı eğitimine gönderilmesinin ayrıntılı gerekçesi,

ç) Kurumdaki toplam çalışma süresi,

d) Hizmetle ilgili belge ve nitelikler,

e) Öğrenim durumu,

kriterleri dikkate alarak Kurumun ihtiyacına göre tespit edilir ve tutanak tutulur.

(6) Yarışma sınavı veya seçme usulü ile belirlenen adayların nihai listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için yeni bir duyuru yapılır. 14 üncü maddeye göre yapılacak başvuruları değerlendirmek için Kurul en geç Temmuz ayında yeniden toplanır.

(8) Kurul; Şubat ve Temmuz aylarındaki olağan toplantısı dışında, Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak da toplanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan  “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

“d) Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi giderleri,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi”

“(1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personel, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedini yurt dışı çıkışından önce Birimine, bir örneğini de Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan  “taahhüt senedinde” ibaresi “yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Devlet Personel Başkanlığınca” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” olarak, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibareleri “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” olarak, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibareleri “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, (b) bendinde yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Enstitüde” ibaresi “Kurumda” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” olarak, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüdeki” ibaresi “Kurumdaki” olarak, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.