banner640

İİK Madde 265 – (Değişik: 18/2/1965-538/105 md.) (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(Ek ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.; Değişik:2/3/2005-5311/17 md.) İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.

I. GENEL OLARAK

Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı borçlunun yedinde bulunan veya üçüncü şahıs da olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Vadesi gelmeyen borçtan dolayı da borçlunun belirli bir yerleşim yeri adresi yoksa yada borçlu yüklerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa ihtiyati haciz talebinde bulunulabilir.

İhtiyati haciz kararına itiraz sebepleri kanun nevin'de sınırlı olarak sayılmıştır. Yokluğunda ihtiyati haciz kararı verilmiş borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararına itiraz edebilir. Şu kadar ki borçlu hakkında mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının yetkisine, kararı veren mahkemenin görevine yahut ihtiyati haciz kararı ile gösterilmesine karar verilen teminatın yeterli olmadığı gerekçesiyle teminata ve son olarak ihtiyati haciz kararının sebebine itiraz edebilir.

Borçlu hakkında verilen ihtiyati haciz kararına karşı 7 gün içerisinde ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye başvurarak itiraz edebilir. Bu itiraz süresi borçlu huzurunda yapılan haczin gerçekleştirilmesiyle başlayabileceği gibi borçlunun yokluğunda yapılan hacze ilişkin olarak gerekli bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren de yapılabilir. Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere itiraz edebilir. Mahkeme itiraz dilekçesinde ileri sürülen sebepleri inceleyerek itirazı kabul yahut reddeder.

II. İTİRAZ SEBEPLERİ

Mahkemenin Yetkisine İtiraz; ihtiyati hacze İcra İflas Kanunu 50. Madde‘ye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Bu durumda para veya teminat borcu için takip hususunda hukuk usulü muhakemeleri kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yoluyla tatbik olunur. Bununla birlikte alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeye mecburdur.

Mahkemenin Görevine İtiraz; borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararına karşı kararı veren mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürüp mahkemenin görevine itiraz edebilir. Nitekim bir para alacağı hakkında ticaret mahkemesinden ihtiyati haciz kararı talep edilmesi gerekirken söz konusu ihtiyati haciz kararını iş mahkemesinin vermiş olduğu bir durumda mahkemenin görevine itirazda bulunulabilir. Hatta kendisinden ihtiyati haciz talep edilen mahkeme, görevsiz olduğuna kendiliğinden de karar verebilir. Zira ihtiyati haciz kararını verme yetkisi esas davaya bakmaya yetkili olan mahkemeye aittir.  

Teminat İtirazı; mahkeme teminat alınması gerekirken teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı vermişse borçlu kendisi dinlenilmeden verilen ihtiyati haciz kararına itiraz ederek alacaklının teminat göstermesi ne karar verilmesini isteyebilir. Borçlu ihtiyati haciz kararı ile gösterilmesine karar verilen teminatın yeterli olmadığı sebebiyle de ihtiyati haciz kararına itiraz edebilir.

İhtiyati Haczin Sebebine İtiraz; borçlu ya da menfaati etkilenen üçüncü kişi ihtiyati haciz kararı verilmesine gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması ya da bu sebeplerin hiç oluşmadığını ileri sürerek yokluğunda verilen ihtiyati haciz kararına itiraz edebilir. Borçlu alacağın rehinle temin edilmiş olması ya da alacağın muaccel olmadığı yahut İİK 257. maddede sayılı diğer nedenlerin (borçlunun muayyen yerleşim yeri adresi yoksa, borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa) hiçbirinin mevcut olmaması nedeniyle ihtiyati haciz kararına itiraz edebilir.

III. GÖREVLİ MAHKEME VE İTİRAZ SÜRESİ

Borçlu kendisi dinlenmeden hakkında verilen ihtiyati haciz kararına; ihtiyati haczin uygulandığı tarihten yahut haczin yokluğunda yapılmış olması halinde ise kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye itirazda bulunabilir.

İhtiyati haciz kararına itiraz edilmeden önce alacaklı başka bir mahkemede alacak davası açmış ise ihtiyati hacze itiraz davanın açıldığı mahkemeye yapılır. Mahkemeye yapılacak itiraz kapsamında verilecek dilekçeye itirazın dayandığı bütün belgeler eklenmelidir.

Mahkeme borçlunun bildirdiği itiraz sebeplerine dayanarak bir inceleme yapar. Bu nedenle alacaklı ihtiyati haciz sebebinin varlığını ispat etmeye çalışırken borçlu tarafta dilekçesinde belirttiği nedenler ile hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesine gerektirebilecek bir sebep olmadığını ortaya koymalıdır. İhtiyati hacze yapılan itiraz duruşma açılarak incelenir. İki tarafta gelmez ise evrak üzerinden inceleme yaparak mahkeme karar verir.  

Mahkeme itirazı yerinde görürse itirazı kabul ederek ihtiyati haciz kararını değiştirebilir veya kaldırabilir buna göre mahkeme yetkisiz veya görevsiz olduğu kanısına varırsa ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verir. Aynı zamanda teminata itiraz edilmesi halinde ihtiyati haciz dosyasına teminat alınmasına yahut teminatın tamamlatılmasına da karar verilebilir.

Mahkeme ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verirse bu kararın infazı için kesinleşmesine gerek yoktur. İcra müdürlüğü ihtiyati hacze itirazın kabulü kararının kendisine ibraz edilmesi ile birlikte ihtiyati haciz kararına dayalı olarak koyduğu hacizleri kaldırır.

Yapılan inceleme çerçevesinde mahkeme ihtiyati haciz kararına itirazı yerinde görmez ise itirazın reddine karar verir.

İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.

IV. GÜNCEL YARGI KARARLARI

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/14438 Esas ve 2017/524 Karar

... 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, ... ilçesinin 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisine alınmış olup Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca da...Ticaret Mahkemelerinin yetki alanının ağır ceza mahkemelerinin yetki alanı olarak belirlendiği, bu nedenle de talebin değerlendirilmesi hususunda...Ticaret Mahkemeleri görevli ve yetkili olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesince ise İİK 264. madde uyarınca ihtiyati haciz konusu alacak ile ilgili bir dava açılmış olması hali dışında ihtiyati haciz kararına itirazın İİK 265. madde hükmü çerçevesinde ihtiyati haciz kararını vermiş olan mahkemeye yapılacağı ve o mahkemece İİK 265. madde kapsamında karara bağlanacağı, somut olayda ihtiyati haciz kararı veren ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/204 değişik iş sayılı dosyası ile itirazın kabulüne karar verilip itirazı inceleyen mahkeme tarafından görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilemeyeceği, itiraz hakkında ihtiyati haciz kararının kaldırılması ya da değiştirilmesine karar verecek görevli mahkemenin ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

İİK'nın 265. maddesine göre "(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./63. md.) borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./63. md.) Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder."
Somut olayda borçlu...Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından mahkemenin yetkisine itiraz edilmiş olup bu durumda gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddedecek olan mahkeme, ihtiyati haciz kararını veren ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 26/01/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2017/5196 Esas ve 2018/6744 Karar

Talep, bankacılık hizmetleri sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kredi kartı kullandırmaktan doğan alacağın tahsili amacına yönelik ihtiyati hacze ilişkin olup, mahkemece kredi kartı borcunun kat edilip ihtarın tebliği ile alacağın muaccel olduğu gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin %20 teminatla kabulüne karar verilmiştir.

Bu karar süresinde borçlu tarafından temyiz edilmiştir. Bu durumda, temyiz edilen karar ihtiyati haciz talebinin kabulüne ilişkin 24/06/2016 gün ve 2014/15 sayılı karardır.

İİK'nın 265/1. maddesi uyarınca ihtiyati haczin kabulüne ilişkin kararlara karşı tebliğden itibaren 7 gün içinde karar veren mahkeme nezdinde itiraz edilebilir. Hemen belirtelim ki, İİK.'nın 265/son maddesine göre, ihtiyati haciz kararına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar ile İİK'nın 258/son'a göre ihtiyati haciz talebinin reddi kararlarına karşı istinaf/temyiz kanun yolu açıktır.Diğer taraftan HMK m. 341/1. hükmüde aynı yöndedir.

SONUÇ:Yukarıda belirtildiği üzere, ihtiyati haczin kabulüne ilişkin karara karşı temyiz kanun yolu açık olmadığından HMK'nın 366. maddesi yollamasıyla 352. maddesi uyarınca temyiz talebinin REDDİNE

Yargıtay Hukuk 19. Hukuk Dairesi 2017/4994 Esas ve 2018/6765 Karar

İhtiyati haciz isteyen vekili, taraflar arasında imzalanan 23.07.2013, 30.09.2013, 27.05.2013 ve 01.06.2015 tarihli Genel Kredi Sözleşmeleri kapsamında şirkete kredi kullandırıldığını, kredilerin geri ödemelerinin zamanında yapılmaması üzerine hesabın kat edilerek ihtarname keşide edildiğini, ihtara rağmen borcun ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz talebinde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz kararına dayanak gösterilen ihtarnamenin tebliğ edilmediğini, kredi hesabına teminat olarak çekin verildiğini, bu çeklerin borcu karşılayıp karşılamadığının araştırılmadığını belirterek, ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkemece, İİK’nun 265. maddesinde sınırlı olarak sayılan itiraz sebeplerinin bulunmadığı, ihtiyati haciz kararının Genel Kredi Sözleşmesine dayalı olarak verildiği, İİK 167. maddesi hükmü uyarınca borcun teminatı olarak ayrıca kambiyo senedi verilmiş olması halinde öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiş, karar ihtiyati hacze itiraz eden vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle kredi hesabı kat edilerek kredi borcunun muaccel hale gelmiş olmasına göre, ihtiyati hacze itiraz eden vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2018/2712 Esas ve 2019/5553 Karar

İhtiyati haciz isteyen vekili, banka ile borçlu ... İç ve Dış Ticaret Gıda Sanayi Ltd. Şti. arasında Genel Kredi Sözleşmelerinin akdedildiğini, diğer borçlu ...’in sözleşmelere kefil olduğunu kredi sözleşmeleri kapsamında şirkete kredi kullandırıldığını, kredilerin geri ödemelerinin zamanında yapılmaması üzerine hesabın kat edilerek ihtarname keşide edildiğini, ihtara rağmen borcun ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz talebinde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz edenler vekili, şirketin halen faaliyetine devam ettiğini, alacaklı bankadan yapılandırma talebinde bulunulduğunu, borçluların mal kaçırma şeklinde hileli işlemler tesis ettiğine ilişkin delil sunulmadığını, rehinle güvence altına alınmış kredi borcundan dolayı haksız olarak ihtiyati haciz kararı verildiğini belirterek, ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, ipoteklerin kefilin kefalet borcunu teminat altına almak için düzenlendiğine dair ipotek dayanağı belgelerde herhangi bir ibarenin bulunmadığı, kefillerin kefilliğini teminat altına almak için konulmuş bir ipotek mevcut olmadığı, asıl borçlunun alacaklıya yapılandırma hususunda başvurmuş olmasının İİK'nun 257 maddesindeki ihtiyati haciz koşullarının oluşmasını engellemeyeceği, ihtiyati haciz kararının İİK'nun 257 maddesine uygun olduğu gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiş, karar ihtiyati hacze itiraz edenler vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle asıl borçlu için sadece ipotekle karşılanmayan kısım yönünden ihtiyati haciz kararı verilmiş olmasına göre, ihtiyati hacze itiraz edenler vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan kararın ONANMASINA

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2017/4994 Esas ve 2018/6765 Karar

İhtiyati haciz isteyen vekili, taraflar arasında imzalanan 23.07.2013, 30.09.2013, 27.05.2013 ve 01.06.2015 tarihli Genel Kredi Sözleşmeleri kapsamında şirkete kredi kullandırıldığını, kredilerin geri ödemelerinin zamanında yapılmaması üzerine hesabın kat edilerek ihtarname keşide edildiğini, ihtara rağmen borcun ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz talebinde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz kararına dayanak gösterilen ihtarnamenin tebliğ edilmediğini, kredi hesabına teminat olarak çekin verildiğini, bu çeklerin borcu karşılayıp karşılamadığının araştırılmadığını belirterek, ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, İİK’nun 265. maddesinde sınırlı olarak sayılan itiraz sebeplerinin bulunmadığı, ihtiyati haciz kararının Genel Kredi Sözleşmesine dayalı olarak verildiği, İİK 167. maddesi hükmü uyarınca borcun teminatı olarak ayrıca kambiyo senedi verilmiş olması halinde öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiş, karar ihtiyati hacze itiraz eden vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle kredi hesabı kat edilerek kredi borcunun muaccel hale gelmiş olmasına göre, ihtiyati hacze itiraz eden vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2017/5572 Esas ve 2019/2854 Karar

İhtiyati haciz isteyen vekili, kredi kartı üyelik sözleşmesi uyarınca borçlu hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir

İhtiyati hacze itiraz eden, ihtiyati haciz isteyen banka tarafından başlatılan icra takibine kısmen itiraz ettiğini, mal kaçırmadığını, adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulleri olduğunu belirterek koşulları oluşmayan ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, itirazın kabulüne karar verilmiş, kararın ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 04.02.2016 tarih 2015/11167 E. 2016/1551 K. sayılı ilamı ile ''İİK'nun 265. maddesinde borçlunun kendisi dinlenilmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı itiraz edebileceği hükme bağlanmıştır. Somut olayda ihtiyati haciz isteyenin keşide ettiği ihtarnamenin borçluya tebliğ edildiği (İİK 257/1) anlaşılmakta olup, mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

Borçlunun itiraz sebebi olarak ileri sürdüğü hususlar İİK'nun 265. maddesinde sınırlı olarak sayılmış bulunan sebeplerden olmayıp, mahkemece ihtiyati hacze itirazın reddine karar verilmesi gerekirken anılan husus gözden kaçırılarak yerinde bulunmayan yazılı gerekçe ile itirazın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın alacaklı yararına bozulması gerekmiştir.'' gerekçesiyle bozulması üzerine, mahkemece tarafların 07.03.2017 tarihli duruşmaya gelmemeleri üzerine dosyanın işlemden kaldırılmış, üç aylık yenileme süresi içinde davanın yenilenmemesi sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, verilen karar ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nın 265/4. fıkrasına göre ihtiyati haciz kararlarına yönelik itirazlar duruşmalı olarak yapılsa da tarafların iştirak etmemeleri halinde dosya işlemden kaldırılmadan yokluklarında esas hakkında karar karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA.

V.SONUÇ

Öz itibariyle borçlu dinlenmeden mahkemece verilen bir ihtiyati haciz kararına karşı ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı haczin tatbikinden sonra, borçlu yokluğunda haciz yapılmış ise haciz tutanağının borçluya tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye itirazda bulunulabileceğine,

İhtiyati haciz kararı tatbik edilmemiş yahut borçluya herhangi bir tebliğ yapılmadığı hallerde de ihtiyati haczin varlığının borçlu tarafından herhangi bir şekilde tespiti halinde, ihtiyati hacze itiraz edilebileceğine,

İhtiyati hacze itirazda yedi günlük sürenin hak düşürücü nitelikte olduğuna dikkat edilmesi gerektiği,    

Kural olarak ihtiyati haciz kararına itiraz, ihtiyati haciz kararını vermiş olan mahkemeye yapılması gerekmekle birlikte ihtiyati haciz kararına itiraz edilmeden evvel alacaklı başka bir mahkemede alacak davası açmış ise ihtiyati haciz kararına itiraz, davanın açılmış olduğu mahkeme tarafından incelenip karar bağlanacağına,

Menfaati ihlal edilen üçüncü kişilerinde ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere ve teminata itirazda bulunabileceğine,

Madde metninde yazılı sebeplerin kanunda sınırlı olarak sayıldığına,

İhtiyati hacze itiraz eden kimsenin bu itirazını bir dilekçe ile yapması gerektiği ve dilekçesinin ekine dayandığı bütün belgeleri eklemeye zorunlu olduğuna,

Mahkemece ihtiyati hacze yapılacak itirazın duruşmalı olarak incelenmesi gerektiğine, duruşmaya iki tarafı da mahkemenin çağırması gerektiği, iki tarafın gelmemesi halinde gelen tarafı dinleyerek, kimse gelmez ise bile dosyaya sunulan evrakları inceleyerek itirazı değerlendirmesi gerektiğine,

Mahkemenin gerekli görmesi halinde kararı değiştirebileceği yahut kararını kaldırabileceğine,

İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabileceğine,

Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceleyeceğine ve vereceği kararın kesin olacağına,

İstinaf yoluna başvurunun ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmayacağı hususlarının faydalı olması dileğiyle.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.