T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/7707
K. 2015/23117
T. 2.7.2015

* SATIŞ TEMSİLCİSİ İŞÇİNİN FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Davacıya Yapılan Prim Ödemelerinin Fazla Mesai Olarak Değerlendirilerek Fazla Mesai Alacağına Hükmedilmediği - Bunların Farklı Mahiyette Alacak Kalemleri Olduğu/Davacının Haftanın 6 Günü Fazla Mesai Yaptığı İddiası Tanık Anlatımlarıyla Doğrulandığından Fazla Mesai Alacağı Talebinin Kabul Edileceği )

* FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİ ( Davacının Haftanın 6 Günü Fazla Mesai Yaptığı İddiasının Tanık Anlatımlarıyla Doğrulandığı - Satış Temsilcisi Olan Davacıya Yapılan Prim Ödemelerinin Fazla Mesai Olarak Değerlendirilerek Fazla Mesai Alacağına Hükmedilmemişse de Bunların Farklı Mahiyette Alacak Kalemleri Olduğu/Fazla Mesai Alacağına Karar Verileceği )

* İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacıya Yapılan Prim Ödemelerinin Fazla Mesai Olarak Değerlendirilerek Fazla Mesai Alacağına Hükmedilmediği - Bunların Farklı Mahiyette Alacak Kalemleri Olduğu/Davacının Haftanın 6 Günü Fazla Mesai Yaptığı İddiası Tanık Anlatımlarıyla Doğrulandığından Fazla Mesai Alacağı Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

4857/m. 41

ÖZET : Dava, işçilik alacakları talebine ilişkindir.

Taraflar arasında davacının fazla çalışma alacağına hak kazanıp kazanmadığı hususu tartışmalıdır.

Davacı haftanın 6 günü fazla mesai yaptığını iddia etmiş ve iddiasını tanık anlatımları ile doğrulamıştır. Her ne kadar mahkemece satış temsilcisi olan davacıya yapılan prim ödemelerinin fazla mesai ödemesi olarak değerlendirilerek fazla mesai alacağına hükmedilmemişse de, bunların farklı mahiyette alacak kalemleri olduğu, tanık anlatımlarından fazla mesai yapıldığının anlaşıldığı nazara alındığında fazla mesai alacağına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, ulusal bayram genel tatil, fazla mesai ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, ödenmeyen alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Taraflar arasında davacının fazla çalışma alacağına hak kazanıp kazanmadığı hususu tartışmalıdır.

Somut olayda, davacı haftanın 6 günü 08:00-21:00 saatleri arasında çalışarak fazla mesai yaptığını iddia etmiş ve iddiasını tanık anlatımları ile doğrulamıştır. Her ne kadar mahkemece satış temsilcisi olan davacıya yapılan prim ödemelerinin fazla mesai ödemesi olarak değerlendirilerek fazla mesai alacağına hükmedilmemişse de, bunların farklı mahiyette alacak kalemleri olduğu, tanık anlatımlarından fazla mesai yapıldığının anlaşıldığı nazara alındığında fazla mesai alacağına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 02.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


kazanci.com.tr