banner590

11 Mayıs 2019

İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner580

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinin ve buna bağlı olarak oluşturulabilecek çalışma gruplarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları bünyesinde görev yapmakta iken terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerden haklarında daha sonra mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro veya rütbesine atanması Bakan onayı ile uygun görülmeyip Araştırma Merkezinde istihdam edilmesi uygun görülen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ile bu birimlerde çalışanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10/A maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Kanuna göre Araştırma Merkezindeki araştırmacı unvanlı kadrolara ataması yapılan personeli,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Çalışma grubu: Araştırma Merkezine bağlı olarak Ankara dışında (Valilikler bünyesinde) Kanuna göre ataması yapılanların görev yaptığı birimi,

d) Diğer personel: Kanuna göre Araştırma Merkezindeki araştırmacı unvanlı kadrolar dışındaki kadrolara ataması yapılan personeli,

e) Genel Müdür: Personel Genel Müdürünü,

f) Genel müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Kanun: 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunu,

ğ) Komisyon: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu,

h) Merkez: Kanuna göre Bakanlık bünyesinde Ankara’da kurulan Araştırma Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Araştırma Merkezinin ve Çalışma Gruplarının Kuruluşu,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Araştırma Merkezi

MADDE 5 – (1) Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmak üzere Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Merkez Müdürü ile araştırmacılar ve diğer personel Araştırma Merkezinde görev yapar.

(2) Gerek görülmesi halinde Genel Müdürlüğün talebi üzerine ilgili mevzuatına uygun olarak, Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarından yeterli sayıda idari personel Bakan onayı ile bu birimlerde görevlendirilebilir.

(3) Araştırma Merkezinin her türlü araç, gereç ve kırtasiye ihtiyacı Genel Müdürlükçe karşılanır.

Araştırma Merkezinin görevleri

MADDE 6 – (1) Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Müdürlüğe bağlı olarak kurulan çalışma gruplarının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile koordinasyonu sağlamak.

b) İhtiyaç duyulan konularda görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor hazırlamak.

c) Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen benzer nitelikteki görevleri yapmak.

Araştırma Merkezi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Araştırma Merkezi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Araştırma Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli tüm çalışanların verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlama ve işbölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, iş yerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak, özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Müdürlüğe verilen görevlerin süratli, verimli ve etkin şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, amirlerine tekliflerde bulunmak.

c) Kendisine verilen görevleri zamanında, mevzuata, kalkınma planı ve yıllık programlarda yer alan esaslara ve ilgili mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ve çalışma esas ve ilkelerine göre yürütmek.

Çalışma gruplarının kuruluşu

MADDE 8 – (1) Uygun görülen illerde Araştırma Merkezine bağlı çalışma grupları Bakan onayı ile kurulabilir.

(2) İl Valisinin görevlendireceği Vali Yardımcısının gözetim ve denetiminde çalışmak üzere, Vali tarafından görevlendirilecek Valilik birim müdürü ile araştırmacılar ve diğer personel çalışma grubunda görev yapar.

(3) Gerek görülmesi halinde çalışma grubundan sorumlu Vali Yardımcısının talebi üzerine ilgili mevzuatına uygun olarak, Valilik ve Bakanlık bağlı kuruluşlarının İl teşkilatlarından yeterli sayıda idari personel Vali onayı ile bu birimlerde görevlendirilebilir.

(4) Çalışma gruplarının her türlü araç, gereç ve kırtasiye ihtiyacı kurulduğu ilin Valiliğince karşılanır.

(5) Kurulan çalışma grupları Bakan onayı ile sonlandırılabilir.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 9 – (1) Çalışma grubu, Araştırma Merkezi ve Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen iş ve işlemler ile İl Valisinin lüzum göreceği diğer iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Çalışma grubu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Çalışma grubu müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Çalışma grubu emrinde görevli tüm çalışanların verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlama ve iş bölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, iş yerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak, özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Kendisine verilen görevlerin süratli, verimli ve etkin şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

c) Kendisine verilen görevlerin mevzuata, kalkınma planı ve yıllık programlarda yer alan esaslara göre yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Araştırmacı unvanlı kadrolara atanacak personel

MADDE 11 – (1) 2 nci maddede belirtilen binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile her sınıftaki emniyet müdürlerinden haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun kabulüne ilişkin Komisyon kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler hakkında ilgili birimce Bakan onayı alınır. Alınan Bakan onayı ile personele ait özlük dosyaları ve işe ilk giriş tarihinden itibaren tüm hizmetlerini gösterir atamaya esas hizmet cetveli Genel Müdürlüğe gönderilir. Bunların atamaları Araştırma Merkezindeki araştırmacı unvanlı kadrolara Bakan onayı ile yapılır.

Diğer kadrolara atanacak personel

MADDE 12 – (1) 2 nci maddede belirtilen yüzbaşı ve altı rütbelerde olanlar ile emniyet müdürü rütbesi altındakilerden haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun kabulüne ilişkin Komisyon kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler hakkında ilgili birimce Bakan onayı alınır. Alınan Bakan onayı ile personele ait özlük dosyaları ve işe ilk giriş tarihinden itibaren tüm hizmetlerini gösterir atamaya esas hizmet cetveli Genel Müdürlüğe gönderilir. Bunların atamaları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Araştırma Merkezindeki diğer kadrolara Bakan onayı ile yapılır.

Atama işleminin personele tebliği ve göreve başlamamanın sonuçları

MADDE 13 – (1) Atama onayı, Genel Müdürlük tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayan personelin atanma hakkı düşer.

Atama işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi

MADDE 14 – (1) Atama ve göreve başlama işlemleri, tamamlanmasına müteakip on beş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Çeşitli hükümler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Merkezine atanan personel önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamaz. Araştırma Merkezi veya çalışma gruplarında görevli olanların kimlikleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

(2) Merkezde ve çalışma gruplarında görevli personel kendilerine verilen görevleri, bilmesi gereken prensibine uygun olarak, ancak görev ve sorumlulukları gereği öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla sorumlu bulunanların yetkisi düzeyinde bilgi sahibi olması ve nüfuz etmesini sağlayacak şekilde yerine getirirler.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında görev, yetki ve sorumluluk açısından yaşanacak tereddütleri gidermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.