Kamuya 36 bin geçici personel alınacak

Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici mahiyette işleri yürütmek üzere azami 36 bin 215 kişi, bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere sözleşmeli çalıştırılacak.

Bakanlar Kurulunun ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere azami 36 bin 215 kişinin; ''Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar'' çerçevesinde, bir mali yılda on bir ayı geçmemek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2010 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Söz konusu karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin, 30 günlük süre içerisinde ilgili kurumlara başvurması gerektiği ifade edilen kararda, bu kişilerin kamu haklarından mahrum bulunmaması, askerlikle ilgisi bulunmaması ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor.

ÖDENECEK ÜCRETLER

Karara göre, istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle şu brüt aylık ücretler ödenecek:

-Yükseköğrenim mezunlarına, 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar
-Lise ve dengi okul mezunlarına, 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar

-İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına, 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar

Geçici personelden, kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilecek.

Geçici personel, ''Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'' hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılacak.

Geçici personele, söz konusu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyecek ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanacak.

Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak belirlenen esaslara göre iş sonu tazminatı ödenecek.

Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden; Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,ilgilinin ölümü, ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenecek. 12 aydan artan süreler için, 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacak.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmayacak. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmeyecek. Ölüm halinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenecek.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerli olacak.

HER AY AZAMİ 2 GÜN ÜCRETLİ İZİN VERİLECEK

Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilir.

Geçici personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri, ilgilinin ücretinden düşülecek.

Geçici personelin isteği üzerine, eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilecek. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilecek. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı olacak.

GÖREV YERİ

Geçici personel, karar ile belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilecek. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici personelin ücretleri görevlendirildikleri kuruluşlar tarafından ödenecek.

Karara göre, üniversitelere tahsis edilen toplam pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayıları üniversiteler itibarıyla Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek.

Geçici personel öncelikle en son çalıştıkları illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilecek.

Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunlu olacak. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamayacak ve herhangi bir ödemede bulunulamayacak. Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda, kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilecek.

İŞE BAŞLAMA

Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorunda olacak.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecek.

İstihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamayacak.

Askerlik görevini yapmakta olanlar için bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreler, terhislerini takip eden ayın başından itibaren başlanacak.

ÖZELLEŞTİRMELERDEN İŞSİZ KALANLAR DIŞINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMAYACAK

Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan personel 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı elektronik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilecek.

İstihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erecek.

Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçiler dışında personel istihdam edilemeyecek.

DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

Karar ile 3 Mayıs 2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname eki ''Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar''da yer alan geçici personel çalıştırma süresi bir mali yıl içinde 10 aydan 11 aya çıkarılırken, ücretlerde tahsil durumlarına göre belirlenen gösterge rakamları değiştirildi.

Söz konusu Karar, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Bakanlar Kurulu kararına göre, 2010 yılı için kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek geçici işçi sayısı şöyle:


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.