banner590

09 Temmuz 2019

Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
banner580

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki muhtelif birlik ve askerî kurumlarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ve bu hizmetlerin verildiği Rehberlik ve Danışma Merkezleri ile Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki Rehberlik Birimlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki muhtelif birlik, askerî kurum ve okullarda faaliyet gösteren Rehberlik ve Danışma Merkezleri/Rehberlik Birimleri ile bunların bağlı olduğu veya hizmet verdiği komutanlıkları/askerî kurumları kapsayan bu Yönetmelik; buralarda görev yapan subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er, askerî öğrenci, aday öğrenci, kursiyer ile yükümlülere (yedek subay adayı, erbaş/er) yönelik olarak yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ilkeler, amaçlar ve çalışma esasları ile görev ve sorumlulukları içerir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Danışan: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmakta olan bireyi,

c) Genel Müdürlük: Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

ç) Lider danışmanlığı: Personelini motive ederek çalışma etkinliğini artırmak, onların ilgi alanlarını ve birlik içindeki sorunlarını öğrenerek çözümlenmesine/yönlendirilmesine yardımcı olmak maksadıyla, ilk amirleri tarafından uygulanan bir yardım işlemini,

d) Okul: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Harp Okulları ile Meslek Yüksekokullarını,

e) Psikolog: Psikoloji lisans programını tamamlamış ve bu alanda hizmet verme yetkisi kazanmış meslek mensubunu,

f) Psikolojik danışma: Danışana rahatlık ve güven duygusu yaşayabileceği bir ortamda, karşılıklı iletişim kurarak, kendisini ve sorunlarını tanıması, kendisi ile ilgili daha gerçekçi bakış açısı geliştirmesi, sorunlarının farkına vararak daha bilinçli karar ve çözümlere ulaşabilmesi için psikolog/psikolojik danışman tarafından uygulanan düzenli ve profesyonel yardım sürecini,

g) Psikolojik danışman: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programını tamamlamış ve bu alanda hizmet verme yetkisi kazanmış meslek mensubunu,

ğ) Rehberlik: Bireyi tanıyarak problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi, böylece kendini gerçekleştirebilmesi için psikolog/psikolojik danışmanlarca bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel yardım sürecini,

h) Rehberlik Birimi: Millî Savunma Üniversitesi ve bağlı teşkillerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği birimleri,

ı) Rehberlik ve Danışma Merkezi: Millî Savunma Bakanlığı ve bağlıları, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki muhtelif birlik ve askerî kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği birimleri,

i) Rehberlik ve Danışma Merkezi Bilgi İşlem (Otomasyon) Programı: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine esas verilerin oluşturulması, düzenlenmesi ve raporlanması işlevlerini yerine getiren programı,

j) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Yerleşke komutanı: Üniversiteye bağlı bir veya birden fazla birimin olduğu yerleşkede bulunan harp okulu/meslek yüksekokulu komutanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Hizmetlerinin İlke ve Amaçları

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilkeleri

MADDE 5 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezleri ile rehberlik birimlerinde verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri acil müdahale ile tıbbi tanı ve tıbbi tedavi hizmetlerini kapsamaz.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinden yararlanmada gönüllülük esastır.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda, kişiye özel bilgilerin mahremiyeti ve bilmesi gereken prensibi (kişinin kendine veya çevresine zarar verme olasılığının olduğu durumlarda amirine verilmesi gereken bilgiyle sınırlıdır. Danışan personelle ilgili herhangi bir bilginin, kişinin izni alınmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) esastır.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti; birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amiri, danışanın sıralı amirleri, birlik tabipleri ve diğer ilgililerin iş birliği ve eşgüdümü ile yürütülür.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde mesleki etik ve değerlere uyulması, bilimsellik, önleyici ve koruyucu yaklaşım sergilenmesi, bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların gözetilmesi esastır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçları

MADDE 6 – (1) Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; temelde, çalışma/okul ortamının bireylerin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasına, danışanların psikososyal sorunlarının tespiti, değerlendirilmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm yollarına ulaşmasına yardımcı olunmasına, bireylerin mesleki/akademik ve sosyal hayata uyumlarının artırılmasına yöneliktir.

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek bireysel veya grup olarak verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Subay, Astsubay, Devlet Memuru, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş/Erler ile

Yükümlülere (Yedek Subay Adayı, Erbaş/Erler) Yönelik Olarak

Yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Rehberlik ve danışma merkezlerinin kuruluş ve teşkilatı

MADDE 7 – (1) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki muhtelif birlik ve askerî kurumlarda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, birlik veya askerî kurumun özelliğine ve konuş durumuna göre, birlik komutanına/karargâh amirine/askerî kurum amirine, teşkilatında bu hizmete müteallik bir şube bulunan yerlerde ise şube müdürüne doğrudan bağlı olarak Rehberlik ve Danışma Merkezi teşkil edilir.

(2) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde, o birliğin/askerî kurumun personel sayısına ve özelliklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek personel ve ihtiyaç halinde ilave personel görev yapar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulu

MADDE 8 – (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcılığı başkanlığında toplanır. Bakanlık Personel Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları ve Rektörlük temsilcisi ile 9 uncu ve 18 inci maddelerde belirtilen şubelerde görev alan şube müdürü ve psikolog/psikolojik danışmandan oluşur. Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

Teşkilatlanma

MADDE 9 – (1) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca Personel Başkanlığı/Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinesinin sağlanması maksadıyla kadrosunda psikolog/psikolojik danışmanın da çalışacağı şube müdürlükleri teşkil edilir.

Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu

MADDE 10 – (1) Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu, bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezi bulunan birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amiri, Rehberlik ve Danışma Merkezinde görevli psikolog/psikolojik danışman ve birlik/kurum tabibi ile o birlik, karargâh ya da askerî kurumdaki ilgili birimlerin birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirince katılımı uygun görülen temsilci üyelerinden oluşur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün koordinatörlüğünde, yılda bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması hâlinde Kurul, ek toplantılara çağrılır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin genel bir değerlendirmesini yapar ve bu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik tedbirleri belirler.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve psikolog/psikolojik danışman personelin mesleki gelişimlerine yönelik planlanacak hizmet içi eğitimler ile seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri etkinlikler kapsamında yapılacak çalışmalara yönelik uygulama esas ve usulleri, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Rektörlük ve ilgili birimlerden görüş alarak karara bağlar.

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirler.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde görevli personelin kadro mevcut ve ihtiyaçlarını görüşür, teklifleri ilgili birimlere iletir.

(2) Kurul toplantılarında alınan kararlar ve bu kararlar kapsamında yapılacak işlemler, onaylanmasını müteakip Genel Müdürlük tarafından ilgili makamlarca yayımlanır.

Şubelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında teşkilatlanan şubelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerin mevcut yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yürütülmesini sağlar.

b) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinin işleyişini sağlar; Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Rektörlük ve ilgili kurum/kuruluşlardaki birimler ile koordinasyon kurar.

c) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Rektörlük ve diğer kurum/kuruluşlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili düzenlenen toplantı, seminer ve komisyon çalışmalarına iştirak eder.

ç) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulunda görev alır, toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda gerekli işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütür.

d) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinin sonuç raporlarını takip ederek, altı aylık ve yıllık faaliyet sonuç raporlarını hazırlar, Genel Müdürlüğe gönderir.

e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında araştırma-geliştirme çalışmaları yürütür ve ilgili birimlere sunar.

Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirinin başkanlığında, Rehberlik ve Danışma Merkezi personelinin ve o birlik, karargâh ya da askerî kurumda koordine kurulması gereken ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla, yılda en az iki kez toplanır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında dönem içinde yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını, bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirir ve alınması gereken ilave tedbirleri belirler.

c) Birlik/askerî kurum içerisinde, psikososyal sorun alanlarına ilişkin konularda yapılacak işlemleri ve alınacak tedbirleri belirler.

(2) Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri Rehberlik ve Danışma Merkezi tarafından yerine getirilir.

Psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezinde görevli psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel olarak ya da grup hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.

b) Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve meslekî/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında; ilgili birim ve/veya yetkili kişilerle koordineli olarak çalışır.

c) Psikolojik danışma sürecindeki personelden tıbbi muayeneye ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk edilmesini önerir, gerek gördüğü takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirir.

ç) Birlik/askerî kurum içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluşturulması kapsamında, birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirine danışmanlık yapar.

d) Bağlısı olduğu ve/veya hizmet verdiği birliğe/askerî kuruma katılan erbaş ve erler ile yedek subay adaylarına içerik ve formatı yönerge ile belirtilen anketi uygular, gerekli gördüklerini psikolojik danışma sürecine alır.

e) Yönerge ile belirlenen esaslara göre biriminin faaliyet sonuç raporunu hazırlar, amirine sunar ve bağlı bulunduğu şube müdürlüğüne gönderir.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, eğitici/bilgilendirici nitelikte faaliyetler icra eder.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; alanla ilgili bilimsel gelişmeleri izler, çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

ğ) Birlik/askerî kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütür.

Birlik komutanının/karargâh amirinin/askerî kurum amirinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezi teşkil edilmiş birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amiri; birliğindeki/askerî kurumundaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, bu Yönetmelik ve ilgili yönerge esaslarına göre yürütülmesinden sorumludur.

(2) Birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirinin sorumlulukları şunlardır:

a) Psikolojik danışma sürecine dâhil olan personelin durumunu takip eder.

b) Rehberlik ve Danışma Merkezinin, birlikteki/askerî kurumdaki ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlar.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin birlik/askerî kurum içinde etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; teknik altyapı, uygun fiziksel ortam, haberleşme ve ulaşım imkânlarının sürekliliğini sağlar.

ç) Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kuruluna başkanlık eder, kurul toplantılarında alınan kararların takibini ve uygulanmasını sağlar.

Amirlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Amirler; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

a) Lider danışmanlığı kapsamında veya sair suretle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmasının uygun olacağını değerlendirdiği maiyetinin, birliğindeki/askerî kurumdaki Rehberlik ve Danışma Merkezine sevkini sağlar.

b) Maiyetinden rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti alanların durumunu, psikolog/psikolojik danışman ile iş birliği ve koordinasyon içinde takip eder.

c) Lüzum görülmesi hâlinde, birlik/askerî kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

ç) Maiyetini, birlikte/askerî kurumda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında bilgilendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Öğrenciler ile Aday Öğrenciler ve Kursiyerlere Yönelik Rehberlik ve

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Harp Okulu/Meslek Yüksekokulunda teşkilatlanma

MADDE 17 – (1) Okullarda; askerî öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanına doğrudan bağlı olarak rehberlik birimleri teşkil edilir.

(2) Rehberlik birimlerinde, öğrenci ile kursiyer sayısına ve özelliklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek personel ve ihtiyaç halinde ilave personel görev yapar.

Teşkilatlanma

MADDE 18 – (1) Rektörlük bünyesinde, askerî öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinesinin sağlanması maksadıyla kadrosunda psikolog/psikolojik danışmanın da çalışacağı şube müdürlüğü teşkil edilir.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu

MADDE 19 – (1) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu, bünyesinde Rehberlik Birimi bulunan Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanı, Rehberlik Biriminde görevli psikolog/psikolojik danışman ve birlik/kurum tabibi ile ilgili birimlerin Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanınca katılımı uygun görülen temsilci üyelerinden oluşur.

Şubenin görev ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Rektörlük bünyesinde teşkilatlanan şube müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerin mevcut yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yürütülmesini sağlar.

b) Okullar ve ilgili kurum/kuruluşlardaki birimler ile koordinasyon kurar.

c) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve diğer kurum/kuruluşlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili düzenlenen toplantı, seminer ve komisyon çalışmalarına iştirak eder.

ç) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulunda görev alır, toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda gerekli işlemleri Rektörlüğe bağlı ilgili birimlerle koordineli olarak yürütür.

d) Rehberlik birimlerinin faaliyet sonuç raporlarını takip ederek, altı aylık ve yıllık faaliyet sonuç raporlarını hazırlar, Genel Müdürlüğe gönderir.

e) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında araştırma-geliştirme çalışmaları yürütür ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşır.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürünün başkanlığında, Rehberlik Birimi personelinin ve o okulda koordine kurulması gereken ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla, yılda en az iki kez toplanır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında dönem içinde yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirir ve alınması gereken ilave tedbirleri belirler.

c) Okul içerisinde, psikososyal sorun alanlarına ilişkin konularda yapılacak işlemleri ve alınacak tedbirleri belirler.

(2) Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri, rehberlik birimi tarafından yerine getirilir.

Psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Rehberlik Biriminde görevli psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel olarak ya da grup hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.

b) Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve okul hayatına/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında; ilgili birim ve/veya yetkili kişilerle koordineli olarak çalışır.

c) Psikolojik danışma sürecindeki askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlerden tıbbi muayeneye ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk edilmesini önerir, gerek gördüğü takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirir.

ç) Okul içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluşturulması kapsamında, Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanına danışmanlık yapar.

d) Okula katılan askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere içerik ve formatı yönerge ile belirtilen anketi uygular, gerekli gördüklerini psikolojik danışma sürecine alır.

e) Yönerge ile belirlenen esaslara göre biriminin faaliyet sonuç raporunu hazırlar, amirine sunar ve 18 inci maddede belirtilen şube müdürlüğüne gönderir.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, eğitici/bilgilendirici nitelikte faaliyetler icra eder.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; alanla ilgili bilimsel gelişmeleri izler, çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

ğ) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütür.

Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanının görev ve sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Bünyesinde Rehberlik Birimi teşkil edilmiş Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanı; okulundaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, bu Yönetmelik ve ilgili yönerge esaslarına göre yürütülmesinden sorumludur.

(2) Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanı, bu sorumluluğun gereği olarak;

a) Psikolojik danışma sürecine dâhil olan askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlerin durumunu takip eder,

b) Rehberlik Biriminin, okuldaki ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlar,

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul içinde etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; teknik alt yapı, uygun fiziksel ortam, haberleşme ve ulaşım imkânlarının sürekliliğini sağlar,

ç) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kuruluna başkanlık eder, kurul toplantılarında alınan kararların takibini ve uygulanmasını sağlar.

Amirlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Amirler; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

a) Lider danışmanlığı kapsamında veya sair suretle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmasının uygun olacağını değerlendirdiği maiyetinin Rehberlik Birimine sevkini sağlar.

b) Maiyetinden rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti alanların durumunu, psikolog/psikolojik danışman ile iş birliği ve koordinasyon içinde takip eder.

c) Lüzum görülmesi hâlinde, Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

ç) Maiyetini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında bilgilendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mekân

MADDE 25 – (1)  Rehberlik ve Danışma Merkezi ile Rehberlik birimlerine, faaliyetlerini yürüteceği, danışan personelin rahatlıkla ulaşabileceği, kendini rahat hissedebileceği ve mahremiyetin korunabileceği, fiziki şartları yönerge ile belirtilen uygun bir mekân tahsis edilir.

Nöbet/görev

MADDE 26 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezi ile Rehberlik Birimlerinde görevli personelin atandıkları kadro görevinde çalıştırılmaları esastır.

(2) Rehberlik ve Danışma Merkezi ile Rehberlik Birimlerinde görevli personele kısa süreli ek görev verilmesi icap eden hâllerde ve nöbet hizmetlerinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aksatılmaması ve rol çatışmalarına yol açılmamasına özen gösterilir.

Kıyafet

MADDE 27 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde görevli psikolog/psikolojik danışman subayların; Rehberlik ve Danışma Merkezinde bulundukları esnada ve/veya psikolojik danışma süreci esnasında, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde devlet memurları için belirtilen esaslara aykırı olmamak kaydıyla sivil kıyafet giymeleri esastır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sürekliliği

MADDE 28 – (1)  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, birliklerin/askerî kurumların konuş durumu ve/veya kuruluş bağlantıları gözetilerek tüm birliklere/askerî kurumlara/okullara ulaşması esastır.

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, aslen bağlı bulunulan birliğin/askerî kurumun bünyesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve Danışma Merkezinden alınması esastır. Ancak, konuş durumu itibarıyla, aslen bağlı olduğu birlikten/askerî kurumdan/okuldan hizmet alamayacak durumdaki birlikler/askerî kurumlar/okullar öncelikle aynı garnizonda bulunan en yakın Rehberlik ve Danışma Merkezinden faydalanır.

(3) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, 2 nci fıkrada tanımlanan şekilde karşılanamaması durumunda, ilgili birlik komutanlığı ile mahalli mülki amirin koordinesi sonucu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından psikolog/psikolojik danışman görevlendirilerek yürütülmesi sağlanabilir.

(4) Psikolog/psikolojik danışmanın, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetini, hizmeti alacak birlik ya da askerî kuruma gitmek suretiyle vermesi durumunda; hizmeti alacak birlik ya da askerî kurumca, görüşmelerin yapılacağı uygun bir mekân tahsis edilir.

Kişisel verilerin korunması

MADDE 29 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında tutulan kişisel verilerin saklanması, işlenmesi, paylaşılması, aktarılması, silinmesi,  yok edilmesi ve anonim hâle getirilmesi konusunda; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat uygulanır. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun aldığı kararlara riayet edilir.

Verilerin işlenmesi

MADDE 30 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine esas verilerin oluşturulması, düzenlenmesi ve raporlanması işlevlerini yerine getirecek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bilgi İşlem (Otomasyon) Programı ile ilgili esaslar yönerge ile belirlenir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Bakanlığın ilgili birimlerine bildirilir. Bakanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.