banner628

16 Nisan 2021

Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik

Adalet Bakanlığından:

SEÇİM MÜDÜRLÜKLERİNİN ADALET MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, seçim müdürlüklerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; il, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerinin seçim dışındaki iş ve işlemlerinin denetimini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adalet müfettişi: Adalet Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişini,

b) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

c) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

ç) Müdürlük: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sayım ve Tespit, İnceleme, Denetim, İhbar ve Şikâyetler ile Gizli Raporlar

Sayım ve tespit

MADDE 4 – (1) Sayım ve tespit işlemi; kurum ve kuruluşlarca yatırılan paralara dair kasa hesabının, denetime başlanılan gün itibarıyla belirlenmesi faaliyetidir.

(2) Bu işlem, 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin dördüncü kısmının, ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen usul çerçevesinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı tutanak düzenlenmek suretiyle yerine getirilir.

Hesap ve kalem işlerinin incelenmesi

MADDE 5 – (1) Öncelikle Kurul tarafından genel bütçeden gönderilen seçim ödenekleri ile kanunların il ve ilçe seçim kurullarını yetkili kıldığı sendika, meslek odaları gibi kuruluşlarca organ seçimleri için müdürlük hesaplarına yatırılan paraların mevzuata uygun olarak harcanıp harcanmadığı tetkik edilerek, aksayan bir hususun belirlenmesi durumunda konuya denetim raporunda yer verilir.

(2) Sondaj usulü ile seçilecek işlerde seçim görevlileri ile seçimde hizmetlerinden yararlanılan kişilere yapılan ödemelerin Kurulun ücret genelgesi doğrultusunda yapılıp yapılmadığı, satın alınan mal ve hizmetler için hak sahiplerine yapılan ödemelerin Kurulun belirlediği esaslara uygunluğu üzerinde durulur. Gerek görüldüğü takdirde hak sahiplerinin tahakkuk eden ücreti veya istihkakı alıp almadıkları kendilerine sorulur, bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda konunun denetim raporunda açıklanmasıyla yetinilir.

(3) Seçim giderlerine ilişkin belgelerin ve seçim birimlerine yapılan müracaat kayıtlarının mevzuata uygun şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.

(4) Müdürlüklerin düzen ve tertibinin, tüketim malzemeleri ile dayanıklı taşınır kayıtlarının, arşiv işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde icra olunup olunmadığına bakılır.

(5) Aylıklar, sosyal güvenlik primleri, yolluklar, tedavi giderleri, giyim yardımı ve diğer harcamalar gerektiğinde denetlenir.

Müdürlüklerin denetimi

MADDE 6 – (1) Müdürlükler, faaliyet göstermekte oldukları yer adliyesi ile birlikte veya müstakilen denetlenir.

(2) Denetim, seçim iş ve işlemleri dışında kalan hesap ve kalem işlemlerini kapsar. Denetim sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı forma göre üç nüsha olarak düzenlenen denetim raporunun bir sureti denetim dosyasında saklanır, biri denetlenen birime gönderilmek üzere iki sureti Başkanlıkça Kurula iletilir.

(3) Denetim sonunda müstakil bir öneriler listesi düzenlenmez, belirlenen aksaklıklar denetim raporunda açıklanır.

(4) Müdürlüklerin denetimi sonucunda düzenlenen denetim raporu ve kadro cetveli faaliyet göstermekte bulundukları yer adliyesi ile ilgili olarak hazırlanan denetim dosyasındaki mahsus bölümlere konur.

Adalet müfettişleri tarafından denetlenemeyecek işler ile ihbar ve şikâyetler hakkında yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) İl ve ilçe seçim kurulu, başkanlıkları ile müdürlüklerin seçime ilişkin iş ve işlemleriyle bu işlere yönelik kararları denetlenemez. Bu konulara ilişkin yapılan ihbar ve şikâyetler herhangi bir işlem yapılmaksızın Başkanlık vasıtasıyla Kurula iletilir.

(2) Denetim sırasında görevlilerin disiplin soruşturmasını gerektirir bir eylemi ile karşılaşılırsa durum bir yazı ile Başkanlık vasıtasıyla Kurula bildirilir. Ceza soruşturmasını gerektiren hâllerde durum ilgili Cumhuriyet başsavcılığına da intikal ettirilir.

Gizli raporlar

MADDE 8 – (1) Denetim sonunda seçim müdürleri, seçim müdür yardımcıları ile çalışmaları hakkında kanaat edinilen memurlar için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin dördüncü kısmının dokuzuncu bölümünde belirlenen esaslara ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı forma uygun olarak birer suret ''Gizli Rapor'' tanzim edilir ve Başkanlıkça Kurula gönderilir.

(2) Gizli rapor doldurulurken bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı formun her bölümünün altında yer alan ''Not'' kısmındaki açıklamalar esas alınır.

(3) Henüz birinci derecenin son kademesine gelmemiş olanların terfie layık bulunup bulunmadıkları, her derecedeki vazifeliler için ise gerek görüldüğünde mesaisinden daha üst görevlerde veya büyük merkezlerde faydalanılabileceği kanaat bölümünde belirtilir.

(4) Disiplin veya ceza soruşturmasına ilişkin ihbar ve şikâyetlerden gerekli görülenlere gizli raporlarda yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hususlarda Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seçmen Kütük Bürolarının Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.