banner691

17 Kasım 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki personel sınıflandırılması ve 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunundaki sınıflandırma ile ilgili hükümleri açıklamak, sınıflandırma faaliyetlerinin ne şekilde ve nasıl cereyan edeceğine dair esasları tespit etmek ve bu Yönetmelik esasları dâhilinde yürütülmesini sağlamaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayları, harp okulu öğrencilerini, Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencileri, dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilecek fakülte veya yüksekokul mezunlarını, yedek subay adaylarını ve bu Yönetmelikte öngörülen sınıflandırma faaliyetlerini yürütmek ve yapmakla görevli personeli kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kanunda” ibaresi “926 sayılı Kanunda” olarak, aynı fıkranın (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d. Sınıf: Kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığının onayı ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni ihdas edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen gruplardan biridir.

(1) Kara Kuvvetlerinde:

(a) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, istihkâm, muhabere, istihbarat,

(b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, harita, bakım, mühimmat, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, mühendis, askeri hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sağlık, din işleri.

(2) Deniz Kuvvetlerinde:

(a) Muharip sınıflar: Deniz, deniz piyade, deniz istihkâm, istihbarat,

(b) Yardımcı sınıflar: İkmal, tabip, eczacı, diş tabibi, mühendis, askerî hâkim, hukuk, öğretmen, bando, sağlık, din işleri.

(3) Hava Kuvvetlerinde:

(a) Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, silah sistem, kontrol ihbar, hava trafik, istihbarat, uçak bakım, mühimmat ve mühimmat tahrip, piyade, istihkâm, muhabere, hava savunma,

(b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner, mühendis, askerî hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sağlık, din işleri.”

“f. İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yeteneklerdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut bütün ihtisaslar yönergede bir unvan ve kod numarasıyla gösterilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda” ibaresi “Kanunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde  7 – Sınıflandırmada test, mülakat, sağlık raporları, temel askerlik eğitimi ve öğrenimi, ihtisaslar ile sınıflandırma kayıtları kullanılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tahsili, sivil mesleği, tecrübesi, alakaları, yabancı dil bilgisi,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – İlk sınıflandırma işlemine tabi tutulacak personel harp okulu öğrencileri, Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilecek fakülte veya yüksekokul mezunları ile yedek subay adaylarıdır.

a. Harp okulu öğrencilerinin, Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler ve dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilecek fakülte veya yüksekokul mezunlarının sınıflandırılması, personel temin ve yetiştirme planları ile sınıfların kadro mevcut durumları, yıl içindeki subay kayıp ve kazançları dikkate alınarak kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek kontenjanlar dâhilinde yönergeye göre yapılır.

b. Yedek subay adaylarının; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, branşlarının tespit edilmesi, celp, seçim ve sınıflandırma ile ilgili diğer faaliyetleri, celp emirlerinde belirtilen zamanlarda, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10 – Subayların yeniden sınıflandırılmaları aşağıdaki hallerde yapılır:

a. Sıhhi sebepler: Sağlık durumları mensup olduğu sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında sağlık kurulu raporu alanlar. (Kurmay subaylardan, sonradan sağlık durumları mensup oldukları muharip sınıfın hizmetine elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, kurmaylık statülerini muhafaza kaydıyla, sağlık raporunda öngörülen yardımcı sınıflara naklonurlar. Bunlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü uygulanmaz.)

b. Uçuştan ayrılanlar: Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar. Sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.

c. İdarece ikinci bir tahsil yaptırılanlar:

(1) Subay iken Millî Savunma Bakanlığı hesabına üniversite veya yüksekokullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.

(2) Yardımcı sınıflardan, Komuta ve Kurmay Eğitimini başarı ile bitirenlerin hangi sınıflara geçirilebileceği sınıflandırma yönergesinde gösterilir.

d. Yeterlik düşüklüğü gösterenler: İlk sınıflandırma hatasından dolayı yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve teklifiyle anlaşılan teğmenler.

e. Kuruluş ve kadro değişikliği sebebiyle sınıfları değişecek subaylar.

f. İdarece görülecek lüzum üzerine sınıfları değişecek subaylar.

g. Yeni bir sınıf kurulmasında lüzumlu personel temini için idarece görülecek lüzum üzerine sınıfları değişecek subaylar.

h. Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde; Genelkurmay Başkanlığınca Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde, kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyacına göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan sonra personelin eski sınıfına geçme istemleri kabul edilmez.

i. Bir kuvvetten diğer bir kuvvete nakledilen subaylardan sınıflarının değişmesi icap edenler; Millî Savunma Bakanlığının onayı ile bir kuvvetten diğer bir kuvvete nakledilen subaylar.

j. Astsubaylıktan subaylığa geçirilenler (Subaylıkta, astsubaylığındaki sınıfının karşıtı bulunmayanlar ile üniversite ve yüksek okulları bitirerek muvazzaf subaylığa geçirilen astsubaylar dahil).

k. 926 sayılı Kanuna göre hukuk sınıfı subay yetiştirilmesi için muvazzaf veya sözleşmeli subay kaynağından alınanlardan meslek öncesi eğitimde başarı gösteremeyenler eski sınıflarına iade edilirler.

l. Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla bu Yönetmelikte gösterilen usul, esas ve şartlara göre ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir.

Kuvvet komutanlıkları her yıl 20 Kasım tarihine kadar hizmet fazlası veya ihtiyaç duyduğu personel miktarını Millî Savunma Bakanlığına bildirir. Millî Savunma Bakanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir. Kuvveti değişen bu personel, sınıfı görevinde kullanılabileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda da kullanılmak üzere yeniden sınıflandırmaya tâbi tutulabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “yönergelerine” ibaresi “yönergeye” olarak değiştirilmiştir.

“Subayların sınıflandırılması, ilk ve yeniden sınıflandırma kurulları tarafından yapılır. Bu kurullar, sınıflandırma şekline ve ihtiyacına göre yedek subaylar için Millî Savunma Bakanlığı, diğer subaylar için ise kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığı tarafından teşkil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınıflandırma işlemleri;

a. İlk sınıflandırmada; harp okulu öğrencileri, Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencileri, dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilecek fakülte veya yüksekokul mezunları ve yedek subay adayları için ilk sınıflandırma sonuçlarını ihtiva eden tutanaklar,

b. Yeniden sınıflandırmada; subaylar için sınıf değişikliği sonuçlarını ihtiva eden tutanaklar,

Millî Savunma Bakanlığının onayı ile kesinleşir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13 – Sınıflandırma faaliyeti, işlemleri, vasıtaları ve sınıflandırmanın ne şekilde yapılacağına dair teferruatlı hususlar bu Yönetmelik esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönergelerde gösterilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 13/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.