banner628

02 Mart 2020

BAKAN ZİYARETİ SIRASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI - İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖREVİNDE KAYITSIZLIK GÖSTERMESİ

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/19762
K. 2018/14361
T. 21.5.2018

AYLIK KESİMİ CEZASI ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının İlçeyi Ziyareti Esnasında Bir Vatandaşın Bir Litre Benzin ile Gerekli Üst Araması Yapılmadan Bakanın Yakınına Kadar Gitmesinde İlçe Emniyet Müdürü Olan Davacının İhmalinin Bulunduğundan Bahisle Tesis Edilen İşlemin İptali İstemi - Davacının Gereken Tüm Önlemleri Aldığı Görevinde Kayıtsızlık Göstermediği Sonucuna Ulaşıldığı/Cezalandırma İşleminde Hukuka Uygunluk Görülmediği )

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖREVİNDE KAYITSIZLIK GÖSTERMESİ ( Bakanın İlçede Bulunacak Olması Nedeniyle Alınan Güvenlik Tedbirlerinin Gözetilmesi Gerektiği - İlçe Emniyet Müdürlüğünde Görevli Toplam 85 Personelin 73'ünün Görevlendirildiği Diğer İlin Valiliğinden Takviye Çevik Kuvvet Talep Edildiği Yüksek Binalarda Gözetleme Personelinin Görevlendirildiği Sulh Ceza Mahkemesinden Arama Kararı Alınarak Tören Alanına Giren Şüpheli Şahısların Üst Aramasının Yapılmasının Sağlandığının Anlaşıldığı )

BAKAN ZİYARETİ SIRASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI ( Bakanın Yol Güzergahına Koruma Aracı ve Her Kavşağa Personel Görevlendirildiği ve Durumun Önemi Gereği Güvenlik Toplantılarının Yapıldığının Görüldüğü - İlçe Emniyet Müdürü Olan Davacının Gereken Tüm Önlemleri Aldığı ve Görevinde Kayıtsızlık Göstermediği/Davacının Üzerine Atılı Fiilin Sübuta Ermediği Görüldüğünden Cezalandırma İşleminin İptali İsteminin Reddi Yolundaki Kararın Bozulması Gerektiği )

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü/m.5/A

ÖZET : Dava, İlçe Emniyet Müdürü olan davacının görevde kayıtsızlık gösterdiğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü uyarınca "3 günlük aylık kesimi" cezası ile tecziyesine dair Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali ile maaşından yapılan kesintinin iadesine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın ilçeyi ziyareti esnasında, bir vatandaşın elindeki şişe içerisinde bulunan bir litre kadar benzin ile gerekli üst araması yapılmadan ve diğer önlemler alınmadan Bakan'ın yakınına kadar gitmesinde davacının ihmalinin bulunduğundan bahisle tesis edilen işlemle ilgili olarak yapılan incelemede;

Enerji Bakanının ilçede bulunacak olması nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerine bakıldığında, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli toplam 85 personelin 73'ünün görevlendirildiği, diğer ilin Valiliğinden Takviye Çevik Kuvvet talep edildiği, tören alanını görebilecek şekilde yüksek binaların çatılarında ve balkonlarında 4 gözetleme personelinin görevlendirildiği, Sulh Ceza Mahkemesinden "Arama Kararı" alınarak tören alanına giren şüpheli şahısların üst aramasının yapılmasının sağlandığı, Bakanın yol güzergahına koruma aracı ve her kavşağa personel görevlendirildiği ve durumun önemi gereği güvenlik toplantılarının yapıldığı görülmüş olup,

İlçe emniyet müdürü olarak görev yapan davacının gereken tüm önlemleri aldığı, görevinde kayıtsızlık göstermediği sonucuna ulaşılmış, davacının üzerine atılı fiilin sübuta ermediği anlaşılmıştır. Cezalandırma işleminde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin 9.12.2014 tarih ve E:2014/723, K:2014/1128 Sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Kayseri İli, Develi İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan davacının görevde kayıtsızlık gösterdiğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6. maddesi uyarınca "3 günlük aylık kesimi" cezası ile tecziyesine ilişkin 21.3.2014 tarih ve 2014/73 Sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali ile maaşından yapılan kesintinin iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin 9.12.2014 tarih ve E:2014/723, K:2014/1128 Sayılı kararıyla; olayda, 23.9.2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Develi İlçesi'ni ziyareti esnasında, bir vatandaşın elindeki şişe içerisinde bulunan bir litre kadar benzin ile gerekli üst araması yapılmadan ve diğer önlemler alınmadan Bakan'ın yakınına kadar gitmesi olayıyla ilgili olarak; açılış öncesi ve sonrası ziyaret edilecek yerlerde ve geçiş güzergahlarında kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında arama yapılması amacıyla Develi Sulh Ceza Mahkemesinden arama kararı alınmasına rağmen arama noktalarının oluşturulmadığı, tören alanının etrafının bariyerlerle çevrilmediği, gerekli güvenlik noktaları oluşturulmadığı için elindeki şişe içerisinde bir litre benzin ile alana bir vatandaşın girebildiği, kaldı ki bu şekilde Bakanın iki metre yanına kadar gelebildiği, söz konusu vatandaşın ifadesinde bir takım sorunları nedeniyle bakan ile görüşmeye çalışacağı ilgilenilmemesi durumunda da kendisini yakacağını beyan ettiği hususlarının sübuta erdiğinin dosya içeriğinden yer alan soruşturma raporu ve eki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı, olayın doğuracağı olumsuz sonuçlar göz önüne alındığında davacının görevde kayıtsız kaldığı yönündeki disiplin cezasına konu fiili işlediği ve eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6 maddesinde; görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek fiilinin, üç günlüğe kadar aylık kesimi cezasını gerektirdiği kurala bağlamıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, olay tarihinde Kayseri İli, Develi İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan davacı hakkında, 23.9.2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Develi İlçesi'ni ziyareti esnasında, bir vatandaşın elindeki şişe içerisinde bulunan bir litre kadar benzin ile gerekli üst araması yapılmadan ve diğer önlemler alınmadan Bakan'ın yakınına kadar gitmesinde davacının ihmalinin bulunduğundan bahisle açılan soruşturma sonrası hazırlanan 23.12.2013 tarihli rapora göre davacının sabit görülen eylemi nedeniyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6. maddesi uyarınca üç günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, Enerji Bakanının 23.9.2013 tarihinde bir açılış için Develi ilçesinde bulunacak olması nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerine bakıldığında, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli toplam 85 personelin 73'ünün görevlendirildiği, İlçede yaşanabilecek herhangi bir toplumsal olaya karşı, Kayseri Valiliğinden Takviye Çevik Kuvvet talep edildiği, yaklaşık 40 kişiden oluşan Takviye Çevik Kuvvet personeli görevlendirildiği, tören alanını görebilecek şekilde yüksek binaların çatılarında ve balkonlarında 4 gözetleme personelinin görevlendirildiği, 23.9.2013 günü saat 13.30'da tören alanında, törenden önce her türlü şüpheli paket ve maddelere karşı arama yapılarak konu ile ilgili tutanak tanzim edildiği, Bakanın korumalarına takviye olarak 5 koruma personeli görevlendirildiği, Develi Sulh Ceza Mahkemesinden 23.9.2013 tarih ve 22013/356 D.İş Sayılı "Arama Kararı" alınarak tören alanına giren şüpheli şahısların üst aramasının yapılmasının sağlandığı, protokol bölümüne şerit çekildiği ve şerit etrafına belirli aralıklarla iç çember oluşturacak şekilde polis memurlarının görevlendirildiği, tören alanına giren şüpheli kişilerin üst aramasının yapılması için tören alanı etrafında dış çember oluşturacak şekilde polis memurlarının görevlendirildiği, Bakanın yol güzergâhına koruma aracı ve her kavşağa personel görevlendirildiği ve durumun önemi gereği güvenlik toplantılarının yapıldığı görülmüş olup, bu haliyle ilçe emniyet müdürü olarak görev yapan davacının gereken tüm önlemleri aldığı, görevinde kayıtsızlık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, davacının üzerine atılı fiilin sübuta ermediği anlaşılmış olup, dava konusu cezalandırma işleminde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin 9.12.2014 tarih ve E:2014/723, K:2014/1128 Sayılı kararının; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 Sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21.05.2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

İdare Mahkemesi'nin kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

kazanci.com.tr

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.