banner644

29 Kasım 2018

BANKANIN TMSF'YE DEVRİ - FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/7711
K. 2018/17623
T. 8.10.2018

* FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Bankanın Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Yönetim ve Denetiminin Zararın Mevcut Ortakların Sermayesinden İndirilmesi Kaydıyla Kısmen veya Tamamen Devri Satışı veya Birleştirilmesi Amacıyla 5411 S.K. Md. 71/1(B) Gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilmesine Karar Verildiği - Davacının Şube Müdürü Olması Nedeniyle Yönetim Kurulunun Tasarrufu İle Organizasyon Değişikliği Kapsamına Girdiği Bu Sebeple Feshin Geçerli Nedene Dayandığı )

* BANKANIN TMSF'YE DEVRİ ( Bankanın Temettü Hariç Ortaklık Hakları İle Yönetim ve Denetimin TMSF'ye Devredilmesi Akabinde TMSF Tarafından Görevlendirilen Yönetim Kurulunun Bankanın Genel Müdürlük ve Şubelerinin Yönetimi İle İlgili Olarak Kendi Belirleyeceği Kadrolar İle Yönetim ve Denetimi Gerçekleştirebileceği - Davacının Şube Müdürü Olması Nedeniyle Yönetim Kurulunun Tasarrufu İle Organizasyon Değişikliği Kapsamına Girdiği Bu Sebeple Feshin Geçerli Nedene Dayandığı/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

* GEÇERLİ FESİH ( Bankanın 5411 S.K. Md. 71/1(B) Gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilmesine Karar Verildiği - Davacının Şube Müdürü Olması Nedeniyle Yönetim Kurulunun Tasarrufu İle Organizasyon Değişikliği Kapsamına Girdiği Bu Sebeple Feshin Geçerli Nedene Dayandığı )

4857/m.17,18

5411/m.71/1(b)

ÖZET : Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir.

Somut uyuşmazlıkta, davacının fesih tarihinde "şube müdürü" statüsünde olduğu, iş sözleşmesinin, bankanın organizasyon yapısında yapılan değişiklik sebebiyle 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 17. ve 18. maddesi gereğince feshedildiği görülmüştür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.05.2015 tarihli ve 6318 Sayılı kararı ile, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla, 5411 Sayılı Kanun'un 71. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.

Katılım Bankası A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi akabinde, TMSF tarafından görevlendirilen yönetim kurulunun, bankanın genel müdürlük ve şubelerinin yönetimi ile ilgili olarak kendi belirleyeceği kadrolar ile yönetim ve denetimi gerçekleştirebileceği, davacının şube müdürü olması nedeniyle, yönetim kurulunun tasarrufu ile organizasyon değişikliği kapsamına girdiği, bu sebeple feshin geçerli nedene dayandığı, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğu anlaşılmakla, davalı vekilinin temyiz başvurusunun kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi'nin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

... Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunun kabulüne karar vermiştir.

... Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-)Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı işyerinde 01/04/2003- 02/09/2015 tarihleri arasında çalıştığını, davacının davalı banka tarafından "bankanın organizasyon yapısında değişiklik nedeni" ile işten çıkarıldığını, feshin herhangi bir geçerli nedene dayanmadığını iddia ederek davacının işe iadesine, çalıştırılmadığı süreler için 4 aylık brüt ücretinin ve diğer tüm haklarının ödenmesine, işe başlatılmaması halinde 8 aylık brüt ücreti tutarında işe başlatmama tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

B-)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davalı bankanın kamuoyuna da yansıdığı üzere içinde bulunduğu ekonomik durum ve işletmesel gerekler sebebiyle küçülme kararı aldığını, bu yönde organizasyon yapısında değişiklik yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığını, küçülmeye giden kurumda bir takım çalışanların işlerine son verildiğini, işletmesel karar sonucu uygulanmış olan feshin geçerli olduğunu, feshi önleyecek bütün tedbirlere rağmen davacı tarafla iş ilişkisinin sürdürülebilme olanağının bulunamadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

C-)İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk derece mahkemesince, bankanın tüm faaliyetleri durdurulup , tüm şubelerinin kapandığı bilinmesine rağmen fesih tarihi itibari ile davacının işe iadeyi hak ettiği kanaatine varılmakla, işe iade şeklinde kabulü olanaksız kalsa da, feshin geçersizliğinin tespiti ile işten yoksun kalmaya dair ücret ve haklar ile işten çıkartmaya dair tazminatın tespitine karar verilmiştir.

D-)İstinaf başvurusu :

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

E-)İstinaf Sebepleri:

Davalı vekili istinaf başvurusunda; banka tarafından alınan işletmesel kararlar ve uygulamalar neticesinde, personeli koruma adına alınan tedbirler ile işten çıkarma yapmamak için tüm gayret sarf edildiği ve feshin son çare olma ilkesine riayet edildiği, feshin geçerli nedene dayandığı belirtilmiştir.

F-)Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

Bölge Adliye Mahkemesince, feshe dayanak olarak belirtilen işletmesel kararın davalı şirketin İ.K. Yönetmeni, İ.K. Müdürü ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan davacı dahil 11 işçinin iş akdi akdi fesih onayı belgesinden ibaret olduğu, işletmesel karara dayanak her hangi bir norm kadro çalışması v.s. bilgi ve belge de bulunmadığının görüldüğü, bu durumda, davaya konu fesih gerekçesinin tutarlı olmadığı, feshin gerçekleştiği gün dc dahil olmak üzere, fesih sürecinde, davacıyla aynı pozisyonda olacak şekilde çok sayıda yeni personel istihdam edildiğinin tespit edildiği, bu durumda, fesihte keyfi davranıldığı, fesih sürecinde, davacının iş sözleşmesinin korunabilmesi açısından yapılmış bir ... bulunmadığı, bu haliyle, fesihte ölçülü olunmadığı, aynı anlama gelmek üzere feshe son çare olarak başvurulmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

G-)Temyiz başvurusu :

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı davalı vekili tarafından süresinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

H-) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacının fesih tarihinde ... ... Şubesinde “ şube müdürü” statüsünde olduğu, iş sözleşmesinin, bankanın organizasyon yapısında yapılan değişiklik sebebiyle 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 17. ve 18. maddesi gereğince feshedildiği görülmüştür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.05.2015 tarihli ve 6318 Sayılı kararı ile, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, ... Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla, 5411 Sayılı Kanun'un 71. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.

... Katılım Bankası A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi akabinde, TMSF tarafından görevlendirilen yönetim kurulunun, bankanın genel müdürlük ve şubelerinin yönetimi ile ilgili olarak kendi belirleyeceği kadrolar ile yönetim ve denetimi gerçekleştirebileceği, davacının şube müdürü olması nedeniyle, yönetim kurulunun tasarrufu ile organizasyon değişikliği kapsamına girdiği, bu sebeple feshin geçerli nedene dayandığı, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğu anlaşılmakla, davalı vekilinin temyiz başvurusunun kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;

1-) Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-) Davanın REDDİNE,

3-) Alınması gereken 35,90 TL. karar- ilam harcından davacının yatırdığı 27,70 TL. peşin harcın mahsubu ile bakiye 8,20 TL. karar- ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-) Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 1.370,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-) Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davalıya iadesine, dosyanın ilk derece Mahkemesine kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

Kesin olarak 08.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hatice Uc 4 yıl önce

Ise iade istinaf davalarında kriz var. Hayri Kaynar'in söylediklerini bakanlık kulak ardı ediyor. İstinaftaki davalar 1 yıldan fazla sure on inceleme icin hala atama bekliyor. Yetenekli hakim mi yok? Yoksa istinaf mahkemelerine Yargıtaydan yanlış bir devir mi soz konusu? Bakanlık BAM sayısını 11 den 15 e çıkartmış ma ihtiyac 30-40 gibi.