banner590

05 Nisan 2021

DAVANIN KONUSUZ KALMASI - SGK RAPORUNUN DİĞER DAVALILARI BAĞLAMAMASI

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/532
K. 2020/5179
T. 30.9.2020

İŞ KAZASININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacıya %15 Sürekli İşgöremezlik Oranı Üzerinden Gelir Bağlandığına Dair SGK Yazısı Gerekçe Gösterilerek Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılması ile Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair İlgili Bölge Adliye Mahkemesince Karar Verilmişse de Kurumca Alınan Kararın Tek Taraflı Olup Sadece Davalıyı Bağlayacağının Anlaşıldığı - Tüm Taraflar Yönünden Bağlayıcılığı Olan Tespit Yapılması Gerektiği )

SGK RAPORUNUN DİĞER DAVALILARI BAĞLAMAMASI ( Uyuşmazlığın Tüm Taraflar Yönünden Kesin Surette Çözülmesi Gerektiğinden Diğer Davalılar Bakımından da Söz Konusu Olayın Araştırılması 5510 S.K. Md. 13 Hükmünde Belirlenen Şartları Taşıyıp Taşımadığı ve Devamla İş Kazası Olup Olmadığı Hususunun Belirlenmesi Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Kararın Bozulması Gerektiği )

DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Dava Açılmadan Önce veya Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Bir Olay Nedeniyle Dava Konusunun Ortadan Kalkması ve Tarafların Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararının Kalmaması Halinde Bu Olayın Hükümde Göz Önüne Alınması ve Mahkemenin Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Dava Tüm Tarafları Bakımından Konusuz Kalmadıkça İnceleme Yapılması ve Uyuşmazlığın Sonuçlandırılması Gerektiği )

506/m.11

5510/m.13

6100/m.331

ÖZET : Dava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir.

Davacıya %15 sürekli işgöremezlik oranı üzerinden gelir bağlandığına dair SGK Başkanlığının yazısı gerekçe gösterilerek, yerel mahkeme kararının kaldırılması ile konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair ilgili Bölge Adliye Mahkemesince karar verilmişse de; aslen Kurumca alınan karar tek taraflı ve sadece davalıyı bağlayacak olup, uyuşmazlığın tüm taraflar yönünden kesin surette çözülmesi gerektiğinden, diğer davalılar bakımından da söz konusu olayın araştırılması, 5510 Sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinde belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı ve devamla iş kazası olup olmadığı hususunun belirlenmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. Konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA : Dava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne dair verilen karara karşı davalılardan Kurum vekili ile Nazilli Belediye Başkanlığı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince, davalı ... Belediye Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun reddine, davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle kararın kaldırılmasına, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın, davalı ... Belediye Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : I-)İSTEM

Davacı vekili, müvekkilinin 19.06.2006 tarihinde geçirdiği kazanın iş kazası olarak tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

II-CEVAP

Davalı Belediye vekili, Belediyenin ihale ile iş yaptığını işçilerin her türlü sorumluluğunun ihaleyi alan şirkette olduğunu, husumet itirazında bulunduklarını, meydana gelen kazada davacının kusuru bulunduğundan tazminat talep edemeyeceğini, davacının talebi ve alacaklarının zamanaşımına uğradığını beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Davalı Kurum vekili, gerçekleşen iş kazasından dolayı davacıya geçici iş göremezlik ödemesi yapıldığını, iş kazasına istinaden sürekli iş göremezlik başvurusu bulunmadığını, Kurum kayıtlarının resmi belge niteliğinde olduğunu, aksinin yine yazılı delille ispatının gerektiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Davalı şirket tarafından davaya cevap verilmemiştir.

III-MAHKEME KARARI

A-)İLK DERECE MAHKEME KARARI

İlk derece mahkemesince davanın kabulüyle “Davacı ...'ün 19.06.2006 tarihinde davalı şirkete ait işyerinde ağaç budamakta iken merdivenden düşerek geçirdiği kazanın 506 Sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca (5510 Sayılı Kanun'un 13. maddesi) iş kazası olduğunun tespitine" karar verilmiştir.

B-)BAM KARARI

“davalı işverenin iş kazasını Kuruma bildirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen yerine getirmemesi nedeniyle iş bu davanın açıldığı; yargılama süresinde yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilen inceleme sonunda, Kurum tarafından kazanın iş kazası olduğunun tespiti ve davacıya gelir bağlanması üzerine uyuşmazlığın giderildiği ve davanın konusuz kaldığı belirlendiğinden; konusuz kalan davada, A.A.Ü.T.'nin 6. maddesi gözetilerek vekalet ücretinin tamamından ve 6100 Sayılı Kanun'un 331. maddesi gözetilerek yargılama giderinden davalı işverenin sorumlu olacağına karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” gerekçesiyle

“A-) Davalı Belediye Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun reddine,

B-) Davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile; ... 2. İş Mahkemesi'nden verilen 14.06.2019 tarih, 2017/93 Esas ve 2019/306 Karar sayılı hükmünün, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.3. maddesi gereğince kaldırılmasına,

C-) 1-) Dava konusuz kaldığından esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına” dair karar verilmiştir.

IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davalı Belediye Başkanlığı vekili, davacının hukuki yararının bulunmadığı ile kurum kayıtlarının aksinin resmi belgelerle kanıtlanması gerektiğinden bahisle kararın bozulmasını talep etmiştir.

V-)İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Davanın yasal dayanağı 5510 Sayılı Kanun'un 13 ve devamı maddeleridir.

5510 Sayılı Kanun'un 13. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası, “a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b-)-(Değişik bend: 17.04.2008-5754 S.K./8.mad) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c-)-Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d-)-(Değişik bend: 17.04.2008-5754 S.K./8.mad) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e-)-Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ne var ki, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra meydana gelen bir olay nedeniyle dava konusunun ortadan kalkması; eş söyleyişle tarafların, davanın esası hakkında karar verilmesinde hukuki yararının kalmaması halinde, bu olayın hükümde göz önüne alınması ve Mahkemenin, davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir. Dava tüm tarafları bakımından konusuz kalmadıkça inceleme yapılması ve uyuşmazlığın sonuçlandırılması gerekir.

Somut olayda, davacıya %15 sürekli işgöremezlik oranı üzerinden gelir bağlandığına dair 23.10.2019 tarihli SGK Başkanlığının yazısı gerekçe gösterilerek, yerel mahkeme kararının kaldırılması ile konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair ilgili Bölge Adliye Mahkemesince karar verilmiş ise de; aslen Kurumca alınan karar tek taraflı ve sadece davalı ... bağlayacak olup, uyuşmazlığın tüm taraflar yönünden kesin surette çözülmesi gerektiğinden, diğer davalılar bakımından da söz konusu olayın araştırılması, 5510 Sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinde belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı ve devamla iş kazası olup olmadığı hususunun belirlenmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

O hâlde, davalı ... Belediye Başkanlığı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun kabulüyle ile konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının yukarıda açıklanan nedenlerle HMK'nın 373/2 maddesi gereği BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan Nazilli Belediye Başkanlığına iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 30.09.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.