banner590

07 Ekim 2020

ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI SIRASINDA TALEP EDİLİP YAPILAN EK İŞLER NEDENİYLE BAKİYE İŞ BEDELİ ALACAĞI - 10 YILLIK ZAMANAŞIMI
banner580

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/1360
K. 2020/1698
T. 19.6.2020

ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI SIRASINDA TALEP EDİLİP YAPILAN EK İŞLER NEDENİYLE BAKİYE İŞ BEDELİ ALACAĞI ( İtirazın İptal ve Takibin Devamı İstemi - Fazla İşin Yapılıp Alacağın Muaccel Olduğu Kabul Edilecek En Eski Tarih 29.09.2010 Tarihinden İcra Takibinin Yapıldığı 07.11.2018 Tarihine Kadar 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçmediğinden Zamanaşımı Def'i Reddedilip İşin Esası İncelenerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinin İfası Sırasında Talep Edilip Yapılan Ek İşler Nedeniyle Bakiye İş Bedeli Alacağının Tahsili İçin Yapılan İlamsız İcra Takibi/Fazla İşin Yapılıp Alacağın Muaccel Olduğu Kabul Edilecek En Eski Tarihten İcra Takibinin Yapıldığı Tarihe Kadar 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçmediğinden Zamanaşımı Def'i Reddedilip İşin Esası İncelenerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yanlış Değerlendirme İle Davanın Zamanaşımı Yönünden Reddinin Doğru Olmadığı )

10 YILLIK ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmesinin İfası Sırasında Talep Edilip Yapılan Ek İşler Nedeniyle Bakiye İş Bedeli Alacağının Tahsili İçin Yapılan İlamsız İcra Takibine İtirazın İptali/Mahkemece Takip ve Dava Konusu Alacak Eser Sözleşmesinin İfası Sırasında Dava Dışı İş Sahibi ve Davalı Yüklenicinin Talimatı İle Bedeli Sözleşme Fiyatlarıyla Ödenmek Üzere Yaptırılan Sözleşme Dışı Fazla İmalât Olup Vekâletsiz İş Görme Hükümlerine Tabi Bu Alacaklar İlgili Zamanaşımı Süresinin Fazla İşin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan B.K. 125. Maddesi Hükmüne Göre 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )

6098/m.147,149,526

818/m.125

ÖZET : Dava, eser sözleşmesinin ifası sırasında talep edilip yapılan ek işler nedeniyle bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptal ve takibin devamı istemine ilişkindir.

Mahkemece takip ve dava konusu alacak eser sözleşmesinin ifası sırasında dava dışı iş sahibi ve davalı yüklenicinin talimatı ile bedeli sözleşme fiyatlarıyla Ödenmek üzere yaptırılan sözleşme dışı fazla imalât olup vekâletsiz iş görme hükümlerine tabi bu alacaklar ilgili zamanaşımı süresinin fazla işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı B.K.'nın 125. maddesi hükmüne göre 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, fazla işin yapılıp alacağın muaccel olduğu kabul edilecek en eski tarih 29.09.2010 tarihinden icra takibinin yapıldığı 07.11.2018 tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresi geçmediğinden zamanaşımı def'i reddedilip işin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile davanın zamanaşımı yönünden reddi ve istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin ifası sırasında talep edilip yapılan ek işler nedeniyle bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptal ve takibin devamı istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen karara karşı, davacı vekilince yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş, ...Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi'nin verdiği istinaf başvurusunun esastan reddi kararı yasal süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Yargıtay içtihatları ve uygulamada sözleşme dışı iş ya da fazla imalât işin ifası sırasında ya da bitiminde iş sahibinin talimatı veya talimatı olmaksızın iş sahibinin yararına olarak iş görenin yaptığı iş ve imalâtlardır. Bu hale sözleşme dışı iş, sözleşme fazlası imalât, ek iş ve ek imalât da denilmektedir.

Sözleşme fazlası ya da sözleşme olmaksızın yapılan işlerin tahsili için açılacak davalarda işin yapıldığı tarihe göre 818 Sayılı B.K.'nın 410 ve devamı ya da 6098 Sayılı T.B.K.'nın 526 ve devamı maddelerindeki vekâletsiz iş görme hükümleri uygulanacaktır. Gerek Borçlar Kanunu gerekse Türk Borçlar Kanunu'nda vekâletsiz iş görme hükümlerine göre açılacak davalardaki zaman aşımı süresine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, kanunda aksine bir düzenleme bulunmadığından genel zamanaşımı süresi olarak B.K.'nın 125 ve T.B.K. 147. maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı süresi vekâletsiz iş görme hükümlerine göre açılacak davalarda da uygulanacaktır (Yargıtay 15. H.D'nin 17.03.2015 gün 2015/1035 Esas, 2015/1289 Karar sayılı ilamı). Zamanaşımı süresinin başlayacağı tarih de B.K. 128, T.B.K'nın 149. maddesine göre alacağın muaccel olduğu tarih olup, vekâletsiz iş görme halinde iş görenin alacağı işin yapıldığı tarihte muaccel hale gelir ve zamanaşımı süresi fazla iş ve imalatın yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Dosya kapsamındaki deliller, davalı yüklenicinin ...11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin bozmalardan sonra en son 2017/580 Esas, 2017/744 Karar numarasını alan kök davasındaki davalının cevap dilekçesi ve aşamalardaki savunmaları, bozmalardan sonra alınan bilirkişi raporları ve Dairemizin 16.06.2017 gün 2017/447 Esas, 2017/2595 Karar sayılı ilamının 2. sayfa 2. paragrafında dava dışı iş sahibi Başkent Edaş Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ilave ENH projesi ile proje değişikliği kapsamında davalı yüklenicinin talimatıyla dava konusu işlerin davacı taşerona ilave iş olarak yaptırıldığı ve 29.09.2010 gün 2010/A/280 Sayılı yazı içeriği ile bedelinin sözleşme fiyatlarıyla ödeneceğini kararlaştırıldığına dair bozma gerekçesi ve yerel mahkemenin bu bozma ilamına uymak suretiyle verdiği kararın Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nce onanıp karar düzeltme talebinin reddedilmiş olması karşısında ve eldeki davanın dayanağı olan icra takibindeki alacak söz konusu dosyada talep edilip hüküm altına alınan alacağın fazlaya ilişkin kısmı olduğundan, dava konusu işin sözleşme dışı ilave iş olduğunun ve bedelinin taraflar arasındaki kararlaştırmaya göre sözleşme fiyatlarıyla ödeneceğinin kabulü zorunludur. Keza bu ilave işler 29.09.2010 tarihli davalı talimatı üzerine yapıldığından ilave işlerin bu tarih ya da sonraki bir tarihten sonraki bir tarihte yapılmış olması gerekmektedir. İlave işlerin 29.09.2010 talimat yazısı tarihinde yapıldığı kabul edildiğinde de zamanaşımı alacağın istenebilir olduğu bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Bu durumda mahkemece takip ve dava konusu alacak eser sözleşmesinin ifası sırasında dava dışı iş sahibi ve davalı yüklenicinin talimatı ile bedeli sözleşme fiyatlarıyla ödenmek üzere yaptırılan sözleşme dışı fazla imalât olup vekâletsiz iş görme hükümlerine tabi bu alacaklar ilgili zamanaşımı süresinin fazla işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı B.K.'nın 125. maddesi hükmüne göre 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, fazla işin yapılıp alacağın muaccel olduğu kabul edilecek en eski tarih 29.09.2010 tarihinden icra takibinin yapıldığı 07.11.2018 tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresi geçmediğinden zamanaşımı def'i reddedilip işin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile davanın zamanaşımı yönünden reddi ve istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulüyle ...Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi'nin 23.01.2020 gün 2019/1915 Esas, 2020/81 Karar sayılı kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi hükmünün davacı yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 Sayılı Kanun'un 11. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 267,80 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya iadesine, 6100 Sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine, 19.06.2020 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.