01 Haziran 2021

ESTETİK AMAÇLI YÜZ GERDİRME AMELİYATI NETİCESİNDE ZARAR VE DUYU KAYBI MEYDANA GELMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/1854
K. 2021/619
T. 3.3.2021

ESTETİK AMAÇLI YÜZ GERDİRME AMELİYATI NETİCESİNDE ZARAR VE DUYU KAYBI MEYDANA GELMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Eser Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu - Davacı Yanın Gerek Yüz Germe ve Gerekse Yağ Dokusu Alınması ile İlgili İstemi Karşısında Davalı Doktor Tarafından Daha Güzel Bir Görünüme Kavuşturulacağı Yönünde Bir Garanti Verildiğinin Kabul Edileceği )

HEKİMİN EYLEMİNİN TIP KURALLARINA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Davacının İsteklerinin Karşılanıp Karşılanmadığı ve Ayıplı Olduğu İddia Edilen Yüz Germe ve Yağ Dokusu Alma ile İlgili Olarak Hekimin Edimini Yerine Getirip Getirmediği ya da Komplikasyon Olup Olmadığının Araştırılacağı - Komplikasyon Konusunda Aydınlatma Görevinin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Komplikasyon Yönetiminin Doğru Yapılıp Yapılmadığı Hususlarının Tartışılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )

HEKİM VE İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Gerekli Araştırmayı Yapmak Üzere Üniversitelerden Seçilecek Akademik Kariyere Sahip Estetik Plastik de Rekonstrüktif Cerrahisi Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Oluşturulmak Suretiyle Gerektiğinde Davacı da Muayene Edilerek Dosyadaki Belge ve Bilgiler İncelenerek Rapor Alınacağı - Alınacak Rapora Yapılacak İtirazlar da Dikkate Alınıp Hekim ve İstihdam Eden Sıfatıyla Davalı Hastane İşleticisinin Sorumluluğu Saptanarak Karar Verilmesi Gerektiği/Eksik İnceleme ve Yetersiz Rapora Dayanılarak Karar Verilmesi Hatalı Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )

6098/m. 470

ÖZET : Dava, eser sözleşmesi niteliğinde estetik amaçlı yüz gerdirme ameliyatı neticesinde zarar ve duyu kaybı meydana gelmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi niteliğinde olduğu gözetildiğinde davacı yanın gerek yüz germe ve gerekse yağ dokusu alınması ile ilgili istemi karşısında davalı doktor tarafından daha güzel bir görünüme kavuşturulacağı yönünde bir garanti verildiğinin kabul edilmesi gerekir.

Bu durumda hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu yönündeki görüş yeterli olmayıp, ayrıca davacının isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı, ayıplı olduğu iddia edilen yüz germe ve yağ dokusu alma ile ilgili olarak; hekimin edimini yerine getirip getirmediği ya da komplikasyon olup olmadığı, komplikasyon konusunda aydınlatma görevinin yerine getirilip getirilmediği ve komplikasyon yönetiminin doğru yapılıp yapılmadığı hususlarının tartışılıp değerlendirilmesi gerekir.

Gerekli araştırmayı yapmak üzere üniversitelerden seçilecek akademik kariyere sahip Estetik Plastik ve Rekonstrüktif cerrahisi konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi kurulu oluşturulmak suretiyle gerektiğinde davacı da muayene edilerek, dosyadaki belge ve bilgiler incelenerek alınacak rapora yapılacak itirazlar da dikkate alınıp hekim ve istihdam eden sıfatıyla davalı hastane işleticisinin sorumluluğu saptanarak karar verilmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle, eksik inceleme ve yetersiz rapora dayanılarak karar verilmesi hatalı odluğundan kararın bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hüküm süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesi niteliğinde estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanmakta olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalı ...'nın müvekkilini on beş yaş gençleşme vaadi ile yüz germe ameliyatı için ikna ettiğini, operasyonun 07.11.2013 tarihinde uygulandığını ve müvekkilinin 08.11.2013 tarihinde taburcu olduğunu, ne var ki, yüz germe ameliyatı neticesinde müvekkilinin yaşadığı hissizlik, batma ve duyma kaybı şikayetlerinin geçmediğini ileri sürerek, 6.400,00 TL maddi ve 6.000,00 TL manevi tazminatın 07.11.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı şirket vekili, aydınlatılmış onam formunda bütün olasılıklar konusunda davacının bilgilendirildiğini, operasyonun usulüne uygun yapıldığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiş, davalı doktor vekili ise cevap dilekçesinde, davacının yüzde kırışıklık ve çene altında yağ birikmesi şikayetleriyle kendisine başvurduğunu, ameliyatla ilgili tüm bilgilerin ayrıntılı şekilde verildiğini, ameliyatın tıbbi usullere uygun ve titizlikle yapıldığını, davacının son kontrol muayenesine gelmediğini ve herhangi bir şikayette bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece de Adli Tıp Kurumu'nun 22.03.2019 tarihli raporuna dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen sözleşme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 470 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi niteliğindedir. Sözleşme ile davacıya estetik müdahalelerde bulunulması kararlaştırılmıştır.

Davacı ile davalı arasındaki sözleşmenin niteliği itibariyle hekim ile hasta arasındaki tedaviye ilişkin sözleşmeden farklı olduğu ve eser sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Eser sözleşmesini düzenleyen TBK'nın 470. maddesi uyarınca yüklenicinin edimi bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin edimi ise, karşılığında bedel ödemeyi üstlenmesidir. Eser sözleşmesinin niteliği gereği yüklenici sonucu garanti etmektedir. Komplikasyonlarda ise aydınlatma yükümlülüğü ve komplikasyon yönetiminin doğru yapılması yine yüklenicinin (hekimin) sorumluluğundadır. Davacı, yüz gerdirme ve çene altı yağ alma gayesiyle yani estetik amaçla davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanmasının taraflar arasındaki eser sözleşmesinin konusu olduğu açıktır. Burada sözleşme yapılmasının nedeni belli bir sonucun ortaya çıkmasıdır. Eser yüklenicinin sanat ve becerisini gerektiren bir emek sarfı ile gerçekleşen sonuç olup, yüklenici eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır.

Somut olayda ise; mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu'nun 22.03.2019 tarihli raporunda, kişinin isteği üzerine yapılan submental liposuction ve klasik yüz germe operasyonunun tekniğinin doğru olduğu, operasyondan sonra gelişen yanaklarda hissizlik ve elektrik çarpması hissinin her türlü dikkat ve özene rağmen yüz germe ameliyatlarından sonra gelişmesi beklenen durumlardan olduğu, zaman içerisinde bu yakınmaların gerileyebileceği, yapılan ameliyatın niteliği ve ameliyat sahası dikkate alındığında dava konusu operasyondan sonra geliştiği iddia olunan işitme kaybı ile operasyon arasında neden sonuç ilişkisinin kurulamadığı, dolayısıyla ilgili hekimin eylemlerinin tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olduğu, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde idaresinin organizasyon hatasının tespit edilemediği belirtilmiş ve mahkemece de bu rapor gözetilerek dava reddedilmiş ise de; taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi niteliğinde olduğu ve yukarıda yapılan açıklamalar gözetildiğinde davacı yanın gerek yüz germe ve gerekse yağ dokusu alınması ile ilgili isteminin davalı doktor tarafından daha güzel bir görünüme kavuşturulacağı yönünde bir garanti verilmesi niteliğinde olduğu gözetildiğinde, hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu yönündeki görüş yeterli olmayıp, ayrıca davacının isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı, ayıplı olduğu iddia edilen yüz germe ve yağ dokusu alma ile ilgili olarak; hekimin edimini yerine getirip getirmediği ya da komplikasyon olup olmadığı, komplikasyon konusunda aydınlatma görevinin yerine getirilip getirilmediği ve komplikasyon yönetiminin doğru yapılıp yapılmadığı hususları tartışılıp değerlendirilmek üzere, aralarında üniversitelerden seçilecek akademik kariyere sahip Estetik Plastik ve Rekonstrüktif cerrahisi konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi kurulu oluşturulmak suretiyle gerektiğinde davacı da muayene edilerek, dosyadaki belge ve bilgiler incelenerek alınacak rapora yapılacak itirazlar da dikkate alınıp hekim ve istihdam eden sıfatıyla davalı hastane işleticisinin sorumluluğu saptanıp, hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve yetersiz rapora dayanılarak karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.03.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.