banner648

30 Ekim 2019

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ - DAVACININ ŞUBE MÜDÜRÜ OLMASI

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/10609
K. 2019/9447
T. 22.4.2019

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( İlgili Bankanın Temettü Hariç Ortaklık Hakları ile Yönetim ve Denetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredildiği - TMSF Tarafından Görevlendirilen Yönetim Kurulunun Bankanın Genel Müdürlük ve Şubelerinin Yönetimi ile İlgili Olarak Kendi Belirleyeceği Kadrolar ile Yönetim ve Denetimi Gerçekleştirebileceği/Davacının Şube Müdürü Olması Nedeniyle Yönetim Kurulunun Tasarrufu ile Organizasyon Değişikliği Kapsamına Girdiğinden Feshin Geçerli Nedene Dayandığı )

BANKANIN YÖNETİM VE DENETİMİNİN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLMESİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - TMSF Tarafından Görevlendirilen Yönetim Kurulunun Bankanın Genel Müdürlük ve Şubelerinin Yönetimi ile İlgili Olarak Kendi Belirleyeceği Kadrolar ile Yönetim ve Denetimi Gerçekleştirebileceği/Davacının Şube Müdürü Olması Nedeniyle Yönetim Kurulunun Tasarrufu ile Organizasyon Değişikliği Kapsamına Girdiğinden Feshin Geçerli Nedene Dayandığı )

DAVACININ ŞUBE MÜDÜRÜ OLMASI ( Yönetim Kurulunun Tasarrufu ile Organizasyon Değişikliği Kapsamına Girdiğinden Feshin Geçerli Nedene Dayandığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Açıklanan Nedenlerle Kararın Bozulması Gerektiği/Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )

4857/m. 17, 18, 20/3

5411/m. 71

ÖZET : Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davacının fesih tarihinde ''BT Müdürü'' statüsünde olduğu, iş sözleşmesinin, fesih bildirimi ile ''Bankanın organizasyon yapısında değişiklik nedeniyle Genel Müdürlüğün İş sözleşmenizin İş Kanunu'nun 17 ve 18. madddeleri gereğince tarafınıza ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi suretiyle sonlandırılması uygun görülmüştür'' gerekçesi ile feshedildiği görülmüştür.

Banka ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.

İlgili bankanın, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi akabinde, TMSF tarafından görevlendirilen yönetim kurulunun, bankanın genel müdürlük ve şubelerinin yönetimi ile ilgili olarak kendi belirleyeceği kadrolar ile yönetim ve denetimi gerçekleştirebileceği, davacının şube müdürü olması nedeniyle, yönetim kurulunun tasarrufu ile organizasyon değişikliği kapsamına girdiği, bu nedenle feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi'nin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

... Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.

... Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı işyerinde yazılım altyapı ve iş uygulamaları direktörlüğünde bilgi teknolojileri yönetmeni olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin geçerli nedene dayanılmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespitini, müvekkilin işe iadesini ve yasal sonuçlarına hükmedilmesini istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi hükümleri uyarınca işletmesel ve ekonomik nedenlerden dolayı 12/08/2015 tarihinde geçerli nedenle feshedildiğini, davalı şirketin kamuoyuna da yansımış olduğu üzere yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilmiş bulunan yönetim tarafından davacı bankanın içinde bulunduğu ekonomik durum ve bunun yansıması olarak küçülme kararı alması, doğal olarak davalı şirketin organizasyon yapısında değişiklik yapılması zorunluluğunu ortaya çıkardığını, bu kapsamda küçülmeye giden banka bazı çalışanları ile yollarını ayırmak zorunda kaldığını, davalı banka idaresinin devlet otoritesinin yönetim ve tasarrufuna geçtiğini, otoritenin atamış olduğu yönetim çalışmak isteyeceği personeli ile ilgili yeni organizasyon şeması şekillendirme hakkı bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

C-) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Mahkemece, fesih döneminde davacının görevi olan BT yönetmeni görevinde alımlar olduğu, davacının işe yeni alınan bu pozisyonlarda görevlendirilmesinin mümkün olduğu, davalı tarafından davacının başka bölüm veya departmanlarda çalıştırma olanağının araştırıldığına dair delil olmadığı, davalı şirketin işletmesel hacmi ve davacının işyerindeki tecrübesi göz önüne alındığında görev ve pozisyon değişikliği yapılabileceğini, gerekirse kendisine bir alt pozisyon teklif edilebileceğini, bu durum olmaması nedeniyle fesihte son çare ilkesine uyulduğunun ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ç) İstinaf Başvurusu:

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

D-) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince; davalı işverenliğin işletmeden kaynaklanan geçerli nedenli fesih işlemi yönündeki işletmesel kararla çelişen uygulamalara gittiği, davacının iş akdi fesih öncesi 6 aylık dönemde yeni personel alımı yaptığı ,davalı işverenlikçe norm kadro uygulamasına gidilmediği, işçi fazlalığının tespit edilmediği, davacının hizmetine ihtiyaç kalmadığının somut ve net bir şekilde belirlenmediği, iş sözleşmesinin fesih dışında görev yeri değişikliği, başka bölüm veya departmanlarda çalıştırma olanaklarının araştırıldığına ilişkin herhangi bir delilde sunulmadığı, davalı işverenliğin davacının işyerindeki tecrübesi dikkate alınarak görev ve pozisyon değişikliği yapabileceği kendisine uygun başka bir şube bölüm veya birimde çalıştırılması yoluna gidilebileceği, gerekirse bir alt pozisyon görevi teklif edilebileceğinin değerlendirilmediği, işverenin organizasyon ve kadro yapısının gözden geçirilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem kaynaklı verimlilik sağlanması kararını tutarlı şekilde uygulamadığı ve bu şekilde feshin son çare olması ilkesine uyulmadığı anlaşılmakla davalı işverenliğin işletmesel kararı tutarlı ve ölçülü uygulamadığı, feshin son çare olma ilkesine de uygun hareket edilmediği gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

E-) Temyiz Başvurusu:

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı davalı vekili tarafından süresinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

F-) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacının fesih tarihinde ''BT Müdürü'' statüsünde olduğu, iş sözleşmesinin, 12/08/2015 tarihli fesih bildirimi ile ''Bankanın organizasyon yapısında değişiklik nedeniyle Genel Müdürlüğün 11/08/2015 tarihli kararı ile İş sözleşmenizin İş Kanunu'nun 17 ve 18. madddeleri gereğince tarafınıza ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi suretiyle sonlandırılması uygun görülmüştür'' gerekçesi ile feshedildiği görülmüştür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.05.2015 tarihli ve 6318 Sayılı kararı ile, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, ... Bankası A.Ş. ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla, 5411 Sayılı Kanun'un 71. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.

... Bankası A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi akabinde, TMSF tarafından görevlendirilen yönetim kurulunun, bankanın genel müdürlük ve şubelerinin yönetimi ile ilgili olarak kendi belirleyeceği kadrolar ile yönetim ve denetimi gerçekleştirebileceği, davacının şube müdürü olması nedeniyle, yönetim kurulunun tasarrufu ile organizasyon değişikliği kapsamına girdiği, bu nedenle feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar hatalıdır.

Dairemizce 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-)İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-)Davanın REDDİNE,

3-)Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 44,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile kalan 16,70 TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineye irad kaydına,

4-)Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 1.120,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5-)Davalı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-)Taraflarca yatırılan gider avansının varsa kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve isteği halinde ilgilisine iadesine,

7-)Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 22.04.2019 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.