banner628

25 Kasım 2020

İDARİ PARA CEZASI KESİNLEŞMEDEN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ - İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLMESİ

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2014/1246
K. 2019/8227
T. 19.11.2019

İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Cezaya Yapılan İtirazın Asliye Ceza Mahkemesi Kararı ile Kesin Olarak Reddine Karar Verilmesinden Önce İşlemin Tesis Edildiği - Ödeme Emri Düzenlenme Tarihi İtibariyle Takip Edilebilir Hale Gelmiş Bir Amme Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği/Ödeme Emrinde ve Ödeme Emrinin Kesinleştiğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Veren İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )

İDARİ PARA CEZASI KESİNLEŞMEDEN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Asliye Ceza Mahkemesi Kararı ile Kesin Olarak Reddine Karar Verildiği Ancak Ödeme Emrinin Bu Tarihten Evvel Düzenlendiğinin Anlaşıldığı/İdari Para Cezası Kesinleşmeden Düzenlenen Ödeme Emrinin Hukuka Aykırı Olduğu )

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLMESİ ( Genel Bütçeye Gelir Kaydedilmesi Gereken İdari Para Cezalarına İlişkin Kesinleşen Kararlara Konu Alacağın Ödeme Emri ile Tahsil Edilmesi Gerektiğinin Düzenlendiği - Ödeme Emri Düzenlenme Tarihi İtibariyle Takip Edilebilir Hale Gelmiş Bir Amme Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Davaya Konu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Ödeme Emrinin Kesinleştiğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

5326/m.17,27

5607/m.3/11

ÖZET : Dava, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/11. maddesi uyarınca verilen idari para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.

Ödeme emrinin dayanağı olan idari para cezasına yapılan itirazın, Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile kesin olarak reddine karar verilmesine karşılık ödeme emrinin bu tarihten evvel düzenlendiği göz önüne alındığında, idari para cezası kesinleşmeden ödeme emri düzenlendiğinin anlaşıldığı, ödeme emri düzenlenme tarihi itibariyle takip edilebilir hale gelmiş bir amme alacağının varlığından söz edilemeyeceğinden davaya konu ödeme emrinde ve ödeme emrinin kesinleştiğinden bahisle davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU : Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 22/11/2013 tarih ve E:2013/255, K:2013/1253 Sayılı davanın reddine ilişkin kararının davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli Kabahatler Bürosunun Kabahat Defteri No: 2012/2014, Karar No: 2012/1657 Sayılı kararı ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/11. maddesi uyarınca verilen 49.548,32 TL idari para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 22/02/2013 tarih 20130222665030000002 Sayılı ödeme emrinin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 22/11/2013 tarih ve E:2013/255, K:2013/1253 Sayılı kararıyla; davacının para cezasına yaptığı itirazın Kocaeli 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 25/06/2013 tarih 2012/872 D. İş numaralı kararıyla reddedildiği, bu karara karşı Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/335 D. İş numaralı dosyasında yapılan itirazın da 20/09/2013 tarihli kararla reddedildiği ve Kocaeli 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin D. İş. No: 2012/872 ve 25/06/2013 tarihli kararının 20/09/2013 tarihinde kesinleşmiş olduğu görüldüğünden 49.548,32 TL idari para cezasının tahsili için düzenlenen dava konusu ödeme emri işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava dışı Ergüler Limited Şirketinde çalışan bir işçi olduğu, kabahat konusunu oluşturan eşyalar ile bir alakasının olmadığı, kabahat konusunu oluşturan eşyaların dava dışı A. Ok'un aracında ve dava dışı Ergüler Limited Şirketine ait depolarda bulunduğu, idari para cezasına konu olay nedeniyle ceza davasının devam ettiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla Mahkeme kararının bozulması gerektiği savunulmaktadır.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından davacının itirazlarının dava konusu ödeme emrine ilişkin olmayıp, ödeme emrinin temelinde yer alan idari yaptırım kararına karşı olduğu ve bu aşamada ileri sürülemeyeceği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Mahkeme Kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Dava dosyasının incelenmesinden; Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosu tarafından düzenlenen 14/11/2012 tarih ve Kabahat Defteri No:2012/2014, Karar No:2012/1657 Sayılı İdari Yaptırım Kararı ile ithali bazı şartlara ve belgelere tabi bulunan eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmek suçundan davacı adına 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/11 maddesi uyarınca 49.548,32 TL idari para cezası verildiği, davacının anılan para cezasına yaptığı itirazın Kocaeli 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 25/06/2013 tarih 2012/872 D. İş numaralı kararıyla reddedildiği, bu karara Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/335 D. İş numaralı dosyasında yapılan itirazın da 20/09/2013 tarihli kararla reddedildiği ve para cezasının bu tarihte kesinleştiği, ancak yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesinden önce 22/02/2013 tarihli dava konusu ödeme emrinin düzenlenmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "İdarî para cezası" başlıklı 17. maddesinin 3. fıkrasında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para cezalarının Genel Bütçeye gelir kaydedileceği hükmüne yer verilmiş, 4. fıkrasında Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararların, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderileceği hükme bağlanmış, 27. maddesinin 1. fıkrasında, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği, bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararının kesinleşeceği kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda aktarılan kanun hükmüne göre genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlara konu alacağın ödeme emri ile tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, dava konusu ödeme emrinin dayanağı olan idari para cezasına yapılan itirazın, Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20/09/2013 tarihli kararı ile kesin olarak reddine karar verilmesine karşılık ödeme emrinin bu tarihten evvel 22/02/2013 tarihinde düzenlendiği hususu göz önüne alındığında, idari para cezası kesinleşmeden ödeme emri düzenlendiğinin anlaşıldığı, başka bir ifadeyle ödeme emri düzenlenme tarihi itibariyle takip edilebilir hale gelmiş bir amme alacağının varlığından söz edilemeyeceğinden davaya konu ödeme emrinde ve ödeme emrinin kesinleştiğinden bahisle davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın reddi yolundaki Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 22/11/2013 tarih ve E:2013/255, K:2013/1253 Sayılı temyize konu kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.