banner640

01 Eylül 2016

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI - AVUKATLIK ÜCRETİ
T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10196
K. 2016/5185
T. 26.4.2016

* İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI
(Her Birinin Ayrı Talepte Bulunduğu ve Davacıların Manevi Tazminat Taleplerinin Ayrı Ayrı Hükme Bağlanarak Kısmen Kabul Edildiği - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Her Bir Davacı Lehine Kabul Edilen Her Bir Miktar Üzerinden Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği)

* MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davacılar Murisinin Ölümü Nedeni İle - İhtiyari Dava Arkadaşı Olan Davacıların Her Birinin Ayrı Talepte Bulunduğu/Manevi Tazminatların Toplamı Üzerinden Tek Vekalet Ücreti Takdirinin Doğru Olmadığı)

* HUSUMET NEDENİYLE DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİ (Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere Üçüncü Kısımda Yazılı Avukatlık Ücretine Hükmolunur Düzenlemesine Göre Reddedilen Davalar İçin Davalılar Lehine Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği)

* AVUKATLIK ÜCRETİ (Davacılardan Biri Tarafından Açılan ve Asıl Dava İle Birleştirilen Davaların Aktif Husumet Yönünden Reddedildiği - Reddedilen Davalar İçin Davalılar Lehine Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerekirken Nispi Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin İsabetli Olmadığı)

6098/m.53,56

ÖZET : Dava; davacılar murisinin ölümü nedeni ile 6098 Sayılı TBK.'nun 53. ve 56. maddeleri gereğince maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. İhtiyari dava arkadaşı olan davacıların her biri ayrı talepte bulunmuş ve davacıların manevi tazminat talepleri ayrı ayrı hükme bağlanarak kısmen kabul kısmen reddedilmiş bulunmasına göre, mahkemece, kendisini vekille temsil ettiren her bir davacı lehine kabul edilen her bir miktar üzerinden ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, manevi tazminatların toplamı üzerinden tek vekalet ücreti takdiri doğru olmamıştır. Öte yandan, davacılardan biri tarafından açılan ve asıl dava ile birleştirilen davaların, kaza tarihinde yürürlükte bulunan 5434 Sayılı Kanun'un 129. maddesi gereğince aktif husumet yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır. Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'nin 7/2. maddesinde "husumet sebebiyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur" düzenlemesine göre, reddedilen davalar için davalılar lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken nispi vekalet ücreti takdir edilmesi isabetli olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm davacılar ve davacı ... vekillerince temyiz edilmiş, davacılar vekilince duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 26.4.2016 Salı günü davacılar ... vekili ile davacı ... vekili geldiler. Diğer davalılar tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan tarafların vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili; müvekkillerinin desteği ...'ın içerisinde davacıların da bulunduğu araçla seyir halindeyken, davalı ...'in kullandığı araç ile plakası tespit edilemeyen aracın neden kaza sonucunda hayatını kaybettiğini, davacıların yaralandığını ve sürekli maluliyete maruz kaldıklarını belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, asıl davada; davalı işleten/sürücü İbrahim'den eş ... için 10.000 TL destek tazminatı ile 50.000 TL manevi tazminatın; ... için 5.000 TL destek tazminatı, 5.000 TL tedavi gideri ile 50.000 TL manevi tazminatın; ... ve ... için ayrı ayrı 10.000 TL destek tazminatı ile, 20.000 ve 25.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline; birleşen 2014/683 Esas sayılı davada; ... için 85.413 TL,... için 8.740 TL, ... için 8.775 TL, ... için 8.300 TL destek tazminatı ile... için 77.662 TL, ... için 259.649 TL, ... için 26.915 TL maluliyet tazminatının davalı ...'ndan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 29.5.2014 tarihinde harcını tamamlamak suretiyle destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini; davacı ... için 85.413 TL, ... için 8.740 TL, ... için 8.775 TL, ... için 8.300 TL'ye; sürekli iş göremezlik tazminatı taleplerini ... için 77.662 TL, ... için 259.649 TL, ... için 26.915 TL'ye yükseltmiştir.

Davacı ... vekili; birleştirilen 2009/405 ve 2012/655 Esas sayılı davalarda; Kara Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yapan kurum sigortalısı ...'ın kazada vefatı sebebiyle hak sahiplerine bağlanan gelir sebebiyle Kurum zararının davalı ...'den ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısından tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece; davacılar ..., ..., ... ve ...'in davalı ...'e yönelik davalarının kısmen kabulüne, davacı ... için 10.000 TL, ... için 10.000 TL, ... için 10.000 TL ve ... için 10.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile davacı ...'nin maluliyeti sebebiyle 5.000 TL'nin kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, davacıların fazlaya dair maddi tazminat istemlerinin zamanaşımı sebebiyle reddine; davacıların davalı ...'e yönelik manevi tazminat davalarının kısmen kabulü ile, ... için 25.000 TL, ... için 40.000 TL, ... için 14.000 TL ve ... için 14.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline; davacıların davalı ... Şirketine yönelik davalarının bu davalının dava tarihinden sonra ödeme yapması sebebiyle reddine; birleştirilen 2014/683 Esas sayılı davada; davalı ... yönelik davanın ibraname tarihinden itibaren 2 yıllık hak düşürücü süre geçtiğinden reddine; davacı ... Kurumunun birleştirilen 2009/405 ve 2012/655 Esas sayılı davalarının, kaza tarihinde yürürlükte bulunan 5434 Sayılı Kanun'un 129. maddesi gereğince reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davacı ... vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1-)Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, 17.8.2002 kaza tarihi ile 29.5.2014 ıslah tarihi arasında 10 yıllık uzamış zamanaşımı süresinin dolmuş bulunmasına, ... yönelik davanın iki yıllık hak düşürücü süreden sonra açılmış olmasına göre, davacılar vekili ile davacı ... vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-)Dava; davacılar murisinin ölümü nedeni ile 6098 Sayılı TBK.'nun 53. ve 56. maddeleri gereğince maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde; ihtiyari dava arkadaşı olan davacıların her biri ayrı talepte bulunmuş ve davacıların manevi tazminat talepleri ayrı ayrı hükme bağlanarak kısmen kabul kısmen reddedilmiş bulunmasına göre, mahkemece, kendisini vekille temsil ettiren her bir davacı lehine AAÜT. 26.4.2016uyarınca, kabul edilen her bir miktar üzerinden ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, manevi tazminatların toplamı üzerinden tek vekalet ücreti takdiri doğru olmamıştır.

3-)Davacı ... vekilinin temyiz itirazının incelemesinde; davacı ... tarafından açılan ve asıl dava ile birleştirilen 2009/405 ve 2012/655 Esas sayılı davalarının, kaza tarihinde yürürlükte bulunan 5434 Sayılı Kanun'un 129. maddesi gereğince aktif husumet yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'nin 7/2. maddesinde "husumet sebebiyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur" düzenlemesine göre, reddedilen davalar için davalılar ... ve ... lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken nispi vekalet ücreti takdir edilmesi isabetli olmamıştır.

Yukarıda belirtilen hususlar doğru değil ayrı ayrı bozma nedeni iseler de; bu yanılgıların giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 Sayılı HMK.'nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.'nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekili ile davacı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün IV. fıkrasının 1. bendindeki; "... manevi tazminat için hesap edilen" kısmından sonraki "9.840.- TL olmak üzere toplam 15.090 TL vekalet ücretinin" ibaresinin hükümden çıkarılarak, yerine "davacı ... için hesaplanan 3.000 TL, davacı ... için hesaplanan 4.700 TL, davacı ... için hesaplanan 1.680 TL, davacı ... için hesaplanan 1.680 TL vekalet ücretlerinin" ibaresinin eklenmesine,; (3) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün IV. fıkrasının 3. bendindeki; "8.930,39" rakamının hükümden çıkarılarak, yerine "1.500" rakamının; 4. bendindeki; "12.442,64" rakamının hükümden çıkarılarak, yerine "1.500" rakamının eklenmesine ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 26.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com.tr

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.