İŞE İADE - SAĞLIK RAPORU NEDENİYLE DERHAL FESİH

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/2742
K. 2018/23966
T. 8.11.2018

* İŞE İADE ( Davacının İş Akdinin 4857 S.K. 25/I-B Bendi Hükmü Gereğince Feshedildiği/Bölge Adliye Mahkemesince Savunma Alınmadığından Feshin Geçersiz Olduğuna Karar Verildiği - YİBHGK'nun 2017/9 Esas Sayılı Dosyası İle 4857 S.K. 25/1-B Maddesi Gereğince Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmediği Yönünde Karar Verilmiş Olup Savunması Alınmayan Davacı Hakkında Bildirim Önelini Altı Hafta Aşan Raporluluk Sebebiyle Feshin Haklı Nedene Dayandığından Davanın Reddedileceği )

* SAĞLIK RAPORU NEDENİYLE DERHAL FESİH ( İşe İade - YİBHGK'nun 2017/9 Esas Sayılı Dosyası İle 4857 S.K. 25/1-B Maddesi Gereğince Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmediği Yönünde Karar Verilmiş Olup Savunması Alınmayan Davacı Hakkında Bildirim Önelini Altı Hafta Aşan Raporluluk Sebebiyle Feshin Haklı Nedene Dayandığından Davanın Reddi Gereği )

* İŞÇİDEN SAVUNMA ALINMASI GEREKMEYEN HALLER ( Davacının İş Akdinin 4857 S.K. 25/I-B Bendi Hükmü Gereğince Feshedildiği/Bölge Adliye Mahkemesince Bu Madde Kapsamında Savunma Alınması Gerektiği Fakat Savunma Alınmadığından Feshin Geçersiz Olduğuna Karar Verildiği - YİBHGK'nun 2017/9 Esas Sayılı Dosyası İle 4857 S.K. 25/1-B Maddesi Gereğince Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmediği/İşe İade Talebinin Reddedileceği )

4857/m.19,25

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/9, T. 19.10.2018

ÖZET : Davacının iş akdi İş Kanunu'nun 25/I-b bendinde düzenlenen ; “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.” hükmü gereğince feshedilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince bu madde kapsamında savunma alınması gerektiği fakat savunma alınmadığından feshin geçersiz olduğuna karar verilmiştir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 19.10.2018 günü, 2017/9 Esas sayılı dosyası ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/1-b maddesi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde işçiden savunma alınması gerekmediği yönünde karar verilmiş olup, savunması alınmayan davacı hakkında bildirim önelini altı hafta aşan raporluluk sebebiyle feshin haklı nedene dayandığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin 26.05.2008 tarihinden devamsızlıklarının ihbar önel süresi olan 8 haftayı 6 hafta aşmış olması nedeniyle iş akdinin işverence feshedildiği 02.06.2016 tarihine kadar ve son olarak mağaza müdür yardımcısı göreviyle çalıştığını, raporunun sebebinin işyerinde meydana gelen iş kazası olduğunu, kaza nedeniyle iki kez sağ dizinden ve sol dizinden ameliyat olduğunu, iş akdinin feshinden önce müvekkilinin savunmasının alınmamış olması nedeniyle feshin geçersiz olduğunu iddia ederek, müvekkilinin işe iadesine ve işe iadenin mali sonuçlarının belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanun'un 25/I. maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, işyerinde 26.05.2008 tarihinden itibaren çalışmakta olan davacının 16.02.2016 tarihinden itibaren fesih tarihine kadar işe devam edemediğini, her ne kadar dava dilekçesinde iş kazasından bahsedilmiş ise de, bu hususun müvekkili işveren tarafından bilinmediğini, bu konuda herhangi bir kayıt yahut beyanında bulunmadığını, davacının iş akdinin feshinden önce 22.04.2016 tarihinde hakları ödenerek işyerinden ayrılmak istediği yönünde imzalı dilekçesinin bulunduğunu, buna rağmen dilekçeden 1,5 ay kadar sonra davacının tazminatları da ödenmek suretiyle iş akdinin feshedildiğini, feshin haklı nedene dayalı olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk derece mahkemesince, davacının 16.02.2016 tarihinden iş akdinin feshedildiği 02.06.2016 tarihine kadar raporlu olduğu, raporlu olduğu sürenin ihbar önelini 6 hafta aştığı, davacının iş akdinin feshi öncesinde haklarının ödenerek akdin feshi talebi bulunmakta ise de, bunun ikale teklifi olarak kabulü gerekeceğini, işverence bu dilekçeye ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı, sonraki bir tarihte sağlık sebebiyle iş akdinin feshedildiğini, 4857 Sayılı Kanun'un 19 maddesi uyarınca davacının savunması alınmadan akdin Kanunu'nun 25/I maddesi uyarınca feshinin şekil yönünden geçerli olmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilip, işe iadenin mali sonuçlarının belirlendiği anlaşılmıştır.

İstinaf başvurusu:

İlk Derece Mahkemesi'nin kararına karşı, davalı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, davacının iş akdinin 4857 Sayılı Kanun'un 25/1-b maddesi gereğince aldığı raporlar nedeniyle haklı nedenle feshedildiği ancak öncesinde savunmasının alınmadığı, aynı yasanın 19. maddesine göre 25/2. maddeye göre yapılan fesihlerde savunma almanın zorunlu tutulmadığı, ancak 25. maddenin diğer fıkralarında düzenlenen sebeplerle yapılan fesihlerde davacının fesih öncesi savunma alınmasının yasa gereği zorunlu olduğunun gözetilmediği ve feshin salt bu nedenle geçersiz olduğu, her ne kadar istinaf kanun yoluna başvuran davalı işverence akdin davacının isteği üzerine kıdem tazminatı ödenmek kaydıyla sonlandığını ileri sürmüş ise de, davacının bu yöndeki talebi ile işverenin iş akdinin feshi tarihi arasında makul süreyi aşan yaklaşık 1,5 aylık zaman dilimi bulunduğu, bildirdiği fesih sebebi ile işverenin bağlı olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz başvurusu:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Davacının iş akdi İş Kanunu'nun 25/I-b bendinde düzenlenen ; “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı;belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.” hükmü gereğince feshedilmiştir. ... Bölge Adliye Mahkemesince bu madde kapsamında savunma alınması gerektiği fakat savunma alınmadığından feshin geçersiz olduğuna karar verilmiştir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 19.10.2018 günü, 2017/9 Esas sayılı dosyası ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/1-b maddesi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde işçiden savunma alınması gerekmediği yönünde karar verilmiş olup, savunması alınmayan davacı hakkında bildirim önelini altı hafta aşan raporluluk sebebiyle feshin haklı nedene dayandığından davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 Sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-)... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 2017/2546 esas, 2017/1523 karar sayılı ve ... 2.İş Mahkemesi'nin 2016/270 esas 2017/346 karar sayılı kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-)Davanın REDDİNE,

3-)Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 35,90 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubuyla bakiye 06,70 TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-)Davalı tarafından yapılan 54,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-)Davalı taraf kendisini yargılamada vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 2.180,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine,

6-)Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.11.2018 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.

kazanci.com.tr

Anahtar Kelimeler:
YargıtayİŞE İADEFESİH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sibel 1 yıl önce

Bu basit işe iade tesbit davası nasıl böyle 3 sene sürmüş?