banner664

18 Aralık 2020

İstinaftan 'emsal' meslekten çıkarma kararı

Karara ilişkin hukukihaber.net'e konuşan Avukat Hanife Tuğçe Söyü, "Müvekkil hakkında verilen meslekten çıkarma cezasına ilişkin açmış olduğumuz iptal davasında Bakan oluru ile tesis edilen idari işlemin, zamanaşımı süresi dolduğundan bahisle iptalini talep ettik. Reddedilen davamızda Bölge İdare Mahkemesi zamanaşımı süresi geçtikten sonra verilen disiplin cezasında işin esasına girilmesini haksız ve hukuka aykırı bularak talebimiz gibi idari işlemin iptali yönünde karar verdi. Yerinde olan ve emsal nitelikteki bu hükmün tüm meslektaşlarıma faydalı olmasını diliyorum." dedi.

İşte o karar;

T.C.

SAMSUN

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

4. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO: 2020/632

KARAR NO: 2020/1044
 

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI): 

VEKİLİ :  AV. HANİFE TUĞÇE SÖYÜ -  (E-Teb.)

KARŞI TARAF (DAVALI):  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI/ANKARA - (E-Teb.) 

VEKİLİ: AV. FERHAT GÖZÜKARA - Aynı yerde

İSTEMİN ÖZETİ: Dava, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, 7068 sayılı Kanun'un 8/6-(y) maddesinde tanımlanan "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin 04/06/2020 gün ve E:2019/97, K:2020/354 sayılı kararıyla; davacının polis memuru olarak görevli bulunduğu olay tarihinde menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan 9x19 mm çapında 701 adet, 5,56x45 mm çapında 371 adet, 7,62x51 mm çapında 100 adet, 7,62x39 mm çapında 2 adet, 7,62x54 mm çapında 1 adet, 12,7x99 mm çapında 1 adet fişekten müteşekkil mühimmatı ve benzerlerini evinde bulundurduğu hususunun dosya kapsamında sabit olduğu anlaşıldığından, anılan fiilin karşılığı olarak meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından; disiplin işlemine konu olayın 23.10.2016 tarihinde gerçekleştiği, dava konusu işlemin ise 03.07.2019 tarihinde Bakan oluru ile tesis edildiği, ceza verme zamanaşımı süresinin dolduğu, iyi ve çok iyi değerlendirme puanı olduğundan bir derece hafif olan cezanın uygulanması gerektiği ileri sürülerek mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf başvuru dilekçesine cevap verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce dava dosyası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, 7068 sayılı Kanun'un 8/6-(y) maddesinde tanımlanan "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

08/03/2018 tarih ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7068 sayılı

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Disiplin Cezası Verilecek Fiiller" başlıklı 8. maddesinin altıncı fıkrasının (y) bendinde, ''Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiili meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış, 18. maddesinde, "Disiplin kurullarınca verilen kararlardan; a) İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları Valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve

Bakanın onayıyla,(...) kesinleşir..." kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanun'un 29. maddesinde; "... (2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. ..." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru iken, 701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacının, polis memuru olarak görevli bulunduğu 23.10.2016 tarihinde Samsun ili, Atakum ilçesi, Yenimahalle Aydınlık Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynırına davacının eşi tarafından poşet içinde bırakılan ve hurda toplayıcısı tarafından konteynır içinde bulunan 9x19 mm çapında 701 adet, 5,56x45 mm çapında 371 adet, 7,62x51 mm çapında 100 adet, 7,62x39 mm çapında 2 adet, 7,62x54 mm çapında 1 adet, 12,7x99 mm çapında 1 adet fişek ile 9 mm çapında işaretleme fişeğinin nitelikleri itibariyle 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle davacı hakkında soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan raporda getirilen teklif doğrultusunda Samsun İl Polis Disiplin Kurulu'nun 11.07.2018 tarih ve 2018/61 sayılı kararıyla meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek Valinin önerisi ile dosyanın Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kuruluna tevdi edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararıyla, davacının eyleminin "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiili kapsamında kaldığından 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/6-y maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın da 03.07.2019 tarihinde Bakan onayıyla kesinleşmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuatta düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin olup, uyulması zorunlu sürelerdir.

7068 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen, 18/a maddesi dikkate alındığında; İl Polis Disiplin Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezasının kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun görüşü ve Bakan'ın onayıyla kesinleşeceği, dolayısıyla disiplin cezası nihai olarak Bakanın onay tarihi itibariyle verilmiş olduğundan, ceza zamanaşımının da bu tarihe göre belirlenmesi gerekmektedir.

Olayda; davacıya isnat edilen "Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak" fiiline konu edilen, davacıya ait olduğu hususunda tereddüt bulunmayan ve 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan mermi, fişek ve benzeri mühimmatların 23.10.2016 tarihinde emniyet personelince teslim alındığı, dolayısıyla fiilin en son işlendiği tarih olarak tespit edilen 23.10.2016 tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde disiplin cezasının verilmesi gerekirken, iki yıllık zaman aşımı süresi geçtikten sonra 03.07.2019 tarihli Bakan onayıyla dava konusu disiplin cezasının verildiği görülmektedir.

Bu durumda, disiplin cezası verilebilmesi için Kanun'da öngörülmüş olan iki yıllık zaman aşımı süresi geçirildikten sonra davacıya verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, işin esasına girilerek davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin 04/06/2020 gün ve E:2019/97, K:2020/354 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, dava ve istinaf aşamasına ait aşağıda dökümü yapılan toplam 730,05 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta avansının karar kesinleştikten sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen otuz (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 20/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye

Dava Aşamasına Ait Yargılama Giderleri :

İstinaf Aşamasına Ait Yargılama Giderleri :

Başvuru Harcı : 44,40 TL

Karar Harcı : 44,40 TL

Y.D. Harcı : 221,70 TL

Vekalet Harcı : 6,40 TL

Posta Gideri : 139,45 TL

TOPLAM : 456,35 TL


İstinaf Başv. Harcı : 148,60 TL

Y.D. Harcı : 89,60 TL

Posta Gideri : 35,50 TL

TOPLAM : 273,70 TL

D.T.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mutlu 2 yıl önce

Tebrikler