banner590

18 Ekim 2019

KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - ARAŞTIRMA TUTANAĞINDA SOYUT İFADELERİN YER ALMASI

T.C.
DANIŞTAY
13. DAİRE
E. 2017/1833
K. 2018/75
T. 8.1.2018

* KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Hizmet Alımı İhalesine İlişkin Davacı Şirket Tarafından Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddine Dair Karardan Kaynaklanan - Kesin İstihbarat Bilgisinin Değil Varsayıma Dayalı Soyut İfadelerin Yer Aldığı Araştırma Tutanağına İstinaden Davacı Şirketin İhale Dışı Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )

* İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Davacı Şirketin İhale Dışı Bırakılmasına Dair Karara Yönelik Yapılan Başvurunun Reddedildiği - Davacı Şirketin Sahibi ile İlgili Araştırma Tutanağında Kendisi ve Şirket Hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütüyle veya Diğer Terör Örgütleriyle İltisakı yahut İrtibatının Bulunduğuna Dair Herhangi Bir Soruşturma veya Bu Hususta Açılmış Dava Bilgisine ya da Başka Bir Bilgi ve Belgeye Yer Verilmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )

* TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKI YAHUT İRTİBATI BULUNMASI ( Haklarında Araştırma Yapılan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Terör Örgütleriyle İltisakı yahut İrtibatı Bulunduğunun Tahmin ve Varsayıma Dayalı Soyut İfadeler Yerine Hukuki Denetime Elverişli Bilgi ve Belgelerle Ortaya Konulması Gerektiği - Davacı Hakkında Kesin İstihbarat Bilgisinin Değil "Olabileceği" Şeklinde Tahmin ve Varsayıma Dayalı Soyut İfadelere Yer Verildiği/Davacı Şirketin İhale Dışı Bırakılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

* İHALE DIŞI BIRAKILMA ( İhaleye Teklif Veren Davacı Şirket Hakkında İl Emniyet Müdürlüğünün Araştırma Tutanağına İstinaden Tesis Edilen İşleme Karşı Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedildiği - Araştırma Tutanağında FETÖ/PDY veya Diğer Terör Örgütleriyle İltisak yahut İrtibat Bulunduğuna Dair Herhangi Bir Soruşturma veya Bu Hususta Açılmış Dava Bilgisine ya da Başka Bir Bilgi ve Belgeye Yer Verilmediğinden Soyut İfadelerin Bulunduğu Tutanak Uyarınca Tesis Edilen İşlemin İsabetsiz Olduğu )

* ARAŞTIRMA TUTANAĞINDA SOYUT İFADELERİN YER ALMASI ( Kesin İstihbarat Bilgisinin Değil Tahmin Ve Varsayıma Dayalı Soyut İfadelerin Yer Aldığı Araştırma Tutanağına İstinaden Davacı Şirketin İhale Dışı Bırakılmasında Ve Bu Karara Yönelik Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuki İsabet Görülmediği - İşlemin İptali Yolundaki Mahkeme Kararında Sonucu İtibarıyla Hukuka Aykırılık Görülmediği )

* İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ ( Davacı Şirket Hakkında Yapılan Terör Örgütleriyle İltisakı veya İrtibatına Dair İnceleme ve Araştırma Sonucu Düzenlenen Tutanağın İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından İhaleyi Yapan İdareye Gönderilmesinde Mevzuata Aykırılık Görülmediği - İşlemin İptaline Dair Kararda Araştırma Tutanağının Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenmesi ve Gönderilmesi Gerektiği Gerekçesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )

2709/m.123,126

3201/m.11,16

4734/m.11

KHK-678/m.30

ÖZET : Dava, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nce açık ihale usulü ile gerçekleştirilen Hizmet Alımı ihalesine ilişkin davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

Haklarında araştırma yapılan gerçek ve tüzel kişilerin, terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatı bulunduğunun, tahmin ve varsayıma dayalı soyut ifadeler yerine, hukuki denetime elverişli bilgi ve belgelerle ortaya konulması gerektiği belirtilmekle;

Davacı şirketin sahibi ile ilgili araştırma tutanağında, kendisi ve şirket hakkında FETÖ/PDY terör örgütüyle veya diğer terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatının bulunduğuna dair herhangi bir soruşturma veya bu hususta açılmış dava bilgisine ya da başka bir bilgi ve belgeye yer verilmediği anlaşılmış olup,

Kesin istihbarat bilgisinin değil, "... olabileceği" şeklindeki tahmin ve varsayıma dayalı soyut ifadelerin yer aldığı araştırma tutanağına istinaden davacı şirketin ihale dışı bırakılmasında ve bu karara yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuki isabet, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

İstemin Özeti : Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 06.06.2017 tarih ve E:2017/755, K:2017/1649 Sayılı kararının; davacının, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılamayacak olanlar" başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihaleyi yapan idareye gönderilen araştırma tutanağında yer alan bilgilere dayanılarak ihale komisyonu kararı ile ihale dışı bırakıldığı, uyuşmazlık konusu ihalede uygun teklif veren diğer istekliler yönünden de aynı araştırmanın yapıldığı, 4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinde yer alan "terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin ihale dışı bırakılacağı" kuralı gereğince, terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin ihale dışı bırakılması hususunda idarelerin bağlı yetki içerisinde oldukları ve bu hususta herhangi bir takdir yetkilerinin bulunmadığı, bir gerçek veya tüzel kişinin 4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinin (g) bendi kapsamında olduğunu ortaya koyan her türlü olay, bilgi ve belgenin göz önünde bulundurulması sonucunda eğer ortada kuvvetli bir şüphe varsa söz konusu isteklinin anılan madde kapsamında ihale dışı bırakılacağı, bahse konu kural ile, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilenlerin ihalelere katılarak iş yüklenmek suretiyle terörizmin finansmanını sağlamalarının önüne geçildiği, olayda da, davacı şirketin ortaklarının terör örgütüyle irtibatlı olabilecekleri yönünde tespitlere yer verildiği, böylece davacı şirketin terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu hususunda kuvvetli şüphenin varlığının ortaya konulduğu, davacının ihale dışı bırakılması için gerekli koşulların oluştuğu, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu'nda belirtildiği üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilâtından meydana geldiği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir birimi olduğu, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, davacı şirket hakkında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak tanzim edilen araştırma tutanağının ihaleyi yapan idare olan Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne gönderilmesinde ve anılan idare tarafından da 4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinin (g) bendi uyarınca anılan araştırma tutanağında yer alan tespitler dikkate alınarak davacının ihale dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi'nce 07.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Bina ve Açık Alanlarının 20 (yirmi) Personel İle Temizlik İşinin 01.01.2017 Tarihinden 31.12.2019 Tarihine Kadar İhtiyaç Duyulan Hizmet Alımı" ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair 01.03.2017 tarih ve 2017/UH.II-683 Sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılamayacak olanlar" başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, terör örgütleri ile iltisakı veya irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü yahut Milli İstihbarat Teşkilâtı tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin kamu ihalelerine katılamayacağı açık ise de, uyuşmazlıkta, ihaleyi yapan idare tarafından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen araştırma tutanağı esas alınarak işlem tesis edildiği, anılan Kanun hükmü uyarınca araştırmanın Emniyet Genel Müdürlüğü yahut Milli İstihbarat Teşkilâtı tarafından yapılması gerektiğinden dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Anayasa'nın "İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği" başlıklı 123. maddesinde, idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği, idarenin kuruluş ve görevlerinin, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandığı, kamu tüzel kişiliğinin, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağı; 126. maddesinde, Türkiye'nin merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılacağı; illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayandığı kurala bağlanmış böylece idari yapı içinde yer alan kurumların bir bütünlük içerisinde çalışması öngörülmüştür.

3201 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu'nun 11. maddesinde, "Mahalli vakalar hakkında malumat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat işlerine ait muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet teşkilâtıyla ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet dâhilindeki emniyet teşkilâtıyla ve kaza emniyet amirliği de kaza dâhilindeki emniyet teşkilâtıyla re'sen muhabereye salahiyetlidir" kuralına yer verilmiş; 16. maddesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilâtından oluştuğu; merkez teşkilâtının, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Daire Başkanlıklarından meydana geldiği; taşra teşkilâtının ise, illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluştuğu belirtilmiştir.

İdarenin bütünlüğü ilkesi, idarî teşkilât içinde yer alan kurumların bir bütünlük içerisinde birbirleriyle uyumlu olarak çalışmasını, kamu görevlerinde birliğin sağlanmasını, bu surede kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve uygun şekilde yürütülmesini ifade eder. İdarenin bütünlüğü, merkezin denetim ve gözetimi ile hayata geçirilmekte ve idarenin bütünlüğünü sağlamak için hiyerarşi, yetki genişliği ve idari vesayet kullanılmaktadır. Hiyerarşi ilişkisi tek bir tüzel kişilik içinde, vesayet ilişkisi ise iki ayrı tüzel kişilik arasında olmaktadır.

Hiyerarşi ilişkisi, sadece merkezî idarede değil, bütün kamu tüzel kişileri içinde görülür. İdarî teşkilât içinde çeşitli kademeler vardır. Bu kademeler alttan üste doğru sıralanmıştır ve alt kademede bulunan kamu görevlisi üst kademede bulunan görevliye tâbidir. Hiyerarşi, idarî teşkilât içinde alttakinin üsttekine tâbi olduğu kamu görevlileri arasındaki astlık- üstlük durumunu, bir başka anlatımla üstteki kamu görevlisinin astı konumundaki kamu görevlisi üzerinde sahip olduğu yetkiyi ve gücü ifade eder. İdarî teşkilât içindeki her bir kademe, alttan üste doğru sıralanan bu zincirin bir halkasını oluşturur. Hiyerarşi, merkezî idare kurumları arasındaki bütünlüğü sağladığı gibi, aynı idarî teşkilâtın kendi içindeki birimleri arasında da bütünlüğü sağlamaktadır. Bu nedenle, hiyerarşik âmir, astın yaptığı işlemleri hukukîlik ve yerindelik yönünden denetlemek suretiyle bu işlemleri düzeltebilir, değiştirebilir veya iptal edebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilâtından oluşmaktadır ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra birimidir. Aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunmaktadır. Emniyet Teşkilâtı içinde de, en alt düzeydeki kamu görevlisinden Genel Müdüre kadar kademe kademe ilerleyen bir zincir bulunmakta ve her bir kademe bu zincirin bir halkasını oluşturmaktadır. İdarenin bütünlüğü gereği, Emniyet Teşkilâtını oluşturan merkez ve taşra birimlerinin bir bütünlük içerisinde birbirleriyle uyumlu olarak çalıştıkları kuşkusuzdur.

Öte yandan, 22.11.2016 tarih ve 29896 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 30. maddesiyle, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesine eklenen (g) bendi kapsamında yapılacak olan bildirimlere ilişkin usûl ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği belirtilmiş, ancak Bakanlar Kurulu'nca henüz anılan hususa yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

3201 Sayılı Kanun'da da belirtildiği üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilâtından oluştuğu, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra birimi olduğu, 4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinin (g) bendi kapsamında yapılacak olan bildirimlere ilişkin usûl ve esasların henüz Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmediği anlaşıldığından, davacı şirket hakkında yapılan inceleme ve araştırma sonucu düzenlenen tutanağın, idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ihaleyi yapan idare olan Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne gönderilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, bahse konu araştırma tutanağının Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi ve gönderilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak verilen Mahkeme kararının gerekçesinde hukukî isabet bulunmamaktadır.

22.11.2016 tarih ve 29896 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 30. maddesiyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesine eklenen (g) bendi ile, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, bu bent kapsamındaki bildirimlere ilişkin usûl ve esasların Bakanlar Kurulu'nca belirleneceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 07.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen "Bina ve Açık Alanların 20 (yirmi) Personel İle Temizlik Hizmet Alımı" ihalesine 6 isteklinin katıldığı, ihaleyi yapan idarece Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden 17.12.2016 tarih ve 780-38 Sayılı yazı ile, anılan ihaleye teklif veren davacı şirket hakkında, 4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinin (g) bendi uyarınca gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak sonucundan bilgi verilmesinin istenildiği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31.12.2016 tarih ve 59761 Sayılı yazısı ve ekinde gönderilen araştırma tutanağına istinaden davacı şirketin ihale dışı bırakıldığı, anılan karara karşı davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31.12.2016 tarih ve 59761 Sayılı yazısı ekinde gönderilen "gizli" ibareli araştırma tutanağında, "davacı şirketin ortaklarının ... ve ... olduğu, ...'ın FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olabileceği değerlendirilen kurum/kuruluşlar ile irtibatının olabileceği, GBT kayıtlarında "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan dolayı "yakalandı" kaydının olduğu, erkek kardeşinin Sağlık Bakanlığı'nda "doktor" olarak çalışıyorken Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildiği ve ... Turizm Eğitim Hizmetleri İnşaat Taahhüt A.Ş. isimli iş yerinde çalıştığı, ...'ın ise ...'ın eşi olduğu, kardeşinin Bank Asya'da hesap kayıtlarının olduğu, FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttüğü bilinen dershane ve özel eğitim kurumlarında çalışmış olabileceği, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olabileceği değerlendirilen kurum/kuruluşlar ile irtibatının olabileceği, diğer kardeşinin Bank Asya hesap kayıtlarının olabileceği ve Fatih Üniversitesi'nde eğitim gördüğü, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir iş yerlerinde çalışmış olabileceği, UYAP kayıtlarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dolayı Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2016/3037 Sayılı dosyasında "aranıyor" kaydının bulunduğu, ...'ın annesinin Bank Asya hesap kayıtlarının olduğu" tespitlerine yer verildiği görülmektedir.

Aktarılan araştırma tutanağı incelendiğinde, tutanakta, "davacı şirketin ortaklarının ... ve ... olduğu, ...'ın da ...'ın eşi olduğu" bilgisine yer verildiği, dosyaya sunulan 22.09.2015 tarih ve 8911 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden, ...'ın % 10 hissesini 16.09.2015 tarihli hisse devir sözleşmesiyle ...'a devrettiği, bu tarihten sonra şirketin tek ortağının ... olduğu, yine dosyaya sunulan 16.11.2017 tarihli nüfus kayıt örneğinden, ...'ın ...'ın eşi olduğu anlaşılmakta ve araştırma tutanağında yer alan bahse konu bilginin gerçeği yansıtmadığı; öte yandan, davacı şirketin % 100 hissesinin sahibi olan ...'ın kendisi, eşi ve yakınlarına yönelik anılan tutanakta yer alan diğer bilgilerin de varsayıma dayalı soyut ifadelerden ibaret olduğu, davacı şirketin FETÖ/PDY terör örgütüyle veya başka terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatını ortaya koyacak nitelikte bulunmadığı görülmektedir.

4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinin (g) bendinde yer alan "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler" ifadesi uyarınca haklarında araştırma yapılan gerçek ve tüzel kişilerin, terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatı bulunduğunun, tahmin ve varsayıma dayalı soyut ifadeler yerine, hukukî denetime elverişli bilgi ve belgelerle ortaya konulması gerektiği kuşkusuzdur.

Davacı şirketin tek sahibinin ... olduğu, araştırma tutanağında, kendisi ve şirket hakkında FETÖ/PDY terör örgütüyle veya diğer terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatının bulunduğuna dair herhangi bir soruşturma veya bu hususta açılmış dava bilgisine ya da başka bir bilgi ve belgeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, kesin istihbarat bilgisinin değil, "... olabileceği" şeklindeki tahmin ve varsayıma dayalı soyut ifadelerin yer aldığı araştırma tutanağına istinaden davacı şirketin ihale dışı bırakılmasında ve bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukukî isabet, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 06.06.2017 tarih ve E:2017/755, K:2017/1649 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davalıya iadesine, kullanılmayan 51,70-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 08.01.2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

22.11.2016 tarih ve 29896 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 30. maddesiyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesine eklenen (g) bendi ile, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 07.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen "Bina ve Açık Alanların 20 (yirmi) Personel İle Temizlik Hizmet Alımı" ihalesine 6 isteklinin katıldığı, ihaleyi yapan idarece Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden 17.12.2016 tarih ve 780-38 Sayılı yazı ile, anılan ihaleye teklif veren davacı şirket hakkında, 4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinin (g) bendi uyarınca gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak sonucundan bilgi verilmesinin istenildiği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31.12.2016 tarih ve 59761 Sayılı yazısı ve ekinde gönderilen araştırma tutanağına istinaden davacı şirketin ihale dışı bırakıldığı, anılan karara karşı davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31.12.2016 tarih ve 59761 Sayılı yazısı ekinde gönderilen "gizli" ibareli araştırma tutanağında yer alan bilgilerden, davacı şirketin 4734 Sayılı Kanun'un 11. maddesinin (g) bendi kapsamında olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin ihale dışı bırakılmasında ve bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

kazanci.com.tr


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.