banner628

21 Ekim 2019

MANEVİ VEYA MALİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇU - SPOTIFY ÜZERİNDEN MÜZİK İLETİMİ

T.C.
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. CEZA DAİRESİ
E. 2017/509
K. 2017/993
T. 6.6.2017

* MANEVİ VEYA MALİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇU ( Sanığın Müştekilerin Hak Sahipliği Belgesi Bulunan Müzik Eserini Bilgisayardan Ticari veya İşyeri Aboneliği Niteliğinde Olmayan Bireysel Aboneliği Bulunan Spotify İsimli İnternet Sitesi Üzerinden Hoparlör Aracılığıyla İş Yerinde Müşterilerine İzin Almadan İlettiği - 5846 S.K.'un 71/1 Maddesinde Düzenlenen Suçun Oluştuğu/Beraat Kararının Kaldırılması Gerektiği )

* İŞYERİNDE BİLGİSAYARDAN MÜZİK YAYINI YAPILMASI ( Sanığın Kendisine Ait Kafede Hoparlör Sistemi Kurarak Gelen Müşterilerine İzin Almadan Bireysel Aboneliği Bulunan Spotify İsimli İnternet Sitesi Üzerinden Müştekilerin Hak Sahipliği Bulunan Müzik Eserini İlettiği - Sanığın Atılı 5846 S.K.'un 71/1 Maddesindeki Manevi veya Mali Haklara Tecavüz Suçunu İşlediğinin Anlaşıldığı )

* SPOTIFY ÜZERİNDEN MÜZİK İLETİMİ ( Sanığa Ait İşyerinde Umuma Açık Bir Şekilde İzin Alınmaksızın Müzik Eserleri Yayını Yapıldığı Gerekçesiyle Sanığın Cezalandırılması Talebi - Sanığın İşyerinde Spotify İsimli İnternet Sitesindeki Bireysel Aboneliğini Kullandığını Belirttiği ve Aboneliğin Ticari veya İşyeri Aboneliği Niteliğinde Olmadığının Anlaşıldığı/Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71. Maddesinde Yazılı Suçun Oluştuğu )

5237/m.53

5846/m.25,41/1,42,71/1

ÖZET : Dava, sanığa ait işyerinde umuma açık bir şekilde izin alınmaksızın müzik eserleri yayını yapıldığı gerekçesiyle sanığın cezalandırılması talebine ilişkindir.

Sanığın, müşteki birliklerin hak sahipliği belgesi bulunan müzik eserinin bilgisayardan, ticari veya işyeri aboneliği niteliğinde olmayan, bireysel aboneliği bulunan Spotify isimli internet sitesi üzerinden hoparlör aracılığıyla 190 m2 büyüklüğündeki iş yerinde hoparlör sistemi kurarak gelen müşterilerine izin almadan ilettiği ve böylece üzerine atılı 5846 Sayılı yasanın 71/1 maddesinde düzenlenen Manevi veya Mali Haklara Tecavüz Suçu'nu işlediği anlaşılmış, yerel mahkemece verilen beraate yönelik kararın kaldırılmasına ve sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

DAVA : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İzmir 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda verilen beraat kararına karşı katılanlar vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş, yapılan inceleme sonunda davanın yeniden görülmesine ve duruşma açılmasına karar verilmiş olmakla,

Dairemizce yapılan açık yargılama sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeye sunduğu 21/07/2016 tarih 2016/23384 esas sayılı iddianamesinde özetle; sanığın iş yerinde, umuma açık bir şekilde izin almaksızın müzik eserleri yayını yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olduğunu, yapılan tespitte sanığa ait 190 m2 büyüklüğündeki kafede, Hak Sahipliği Müşteki Meslek Birlikleri Üyelerine ait olan F.A.K. isimli yorumcunun seslendirdiği My Silver Lining isimli müzik eserinin bilgisayardan Spotify üzerinde hoparlör aracılığıyla umuma iletiminin sağlandığının tespit edildiğini, buna ilişkin ses kaydı cd si ve fotoğrafların soruşturma evrakına eklendiğinden bahisle, sanığın 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1 ve TCK 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını kamu adına talep ve iddia etmiştir.

Katılan Müyap bağlantılı hak sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, Mesam Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği ve MSG Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği vekili şikayetinde; 5846 Sayılı kanunun 42. Maddesi uyarınca kurulmuş ve eser sahipleri bağlantılı hak sahibi olan Fonogram yapımcıları ve icracıların haklarını takip ve dava etme yetkileri bulunduğunu, bu birliklerin hak sahibi olduğu müzik eserlerinin herhangi bir izin alınmaksızın sanığa ait Music Cafe isimli iş yerinde hoparlörler aracılığı ile umuma iletiminin sağlandığını, sanıkla uzlaşmak istemediklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda sanığın müzik yayını yapıldığı Spotify isimli internet sitesine ücret ödediği ve ücret karşılığında Spotify isimli internet sitesinden müzik yayını yaptığının anlaşılması karşısında sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair savunmasının aksine ve mahkumiyetini gerektirir nitelikte delil elde edilmemesi ve suçun yasal unsurlarından olan kast unsurunun oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmiştir.

Sanık Dairemizce alınan savunmasında; İş yerinin kendisine ait olduğunu, sahibi ve işletmecisi olduğunu, olay günü görevliler geldiğinde iddianamede belirtilen şarkının çalmakta olduğunu, iş yerinde normal 4 adet hoparlör bulunduğunu, iş yerinin isminin Music Cafe olduğunu, çay, kahve ve yemek servisi yaptığını, müşterilerin üniversite öğrencisi olduğunu, iş yerinin Ege Üniversitesi'nin karşısındaki Küçük Park'ta olduğunu, o gün görevliler geldiğinde çalan parçayı Spotify isimli internet sitesi üzerinden çaldığını, bu sitenin üye şifresi ile girilebilen bir site odluğunu, bireysel aboneliğinin bulunduğunu, aylık 9,90 TL ödediğini, müzik çalmanın suç olduğunu bilmediğini, beraatına karar verilmesini istediğini beyan etmiştir.

Dosyada bulunan 12/02/2016 tarihli tespit tutanağında, İzmir cumhuriyet Başsavcılığının 10/02/2016 gün ve 2016/13167 soruşturma sayılı yazıları ile Bornova ilçesi 159 sokak No:8/A İzmir adresinde faaliyet gösteren Music Cafe isimli iş yerinin ses tespitlerinin icraların ve fonogramların eser sahiplerinden, fonogram yapımcılarından ve icracı sanatçılardan izin almadan kullanılmasına ilişkin olarak gerekli tespitin yapılması istenildiğinden, müşteki vekili ve Bilirkişi ile birlikte belirtilen adrese gelindiği, hazırda bulunan V.G. ile birlikte polis tanıtım kartları gösterilerek söz konusu tespit ile birlikte kendilerine geliş sebebi ve konusu izah edilerek yapılan tespitte iş yerinin cafe olarak hizmet verdiği, yaklaşık 190 m2 giriş bölümü ile asmakattan oluştuğu, her iki bölümde toplam 35 masa, 120 sandalye olduğunun görüldüğü, iş yerinde internet üzerinden (Spotify) bilgisayar aracılığıyla hoparlörlerden duyulacak şekilde müzik yayınının yapıldığının tespit edildiği, çalınan eserlerin bilirkişi tarafından yapılan detaylandırılmasında F.A.K. isimli sanatçının My Silver Lining isimli eseri ile L.D.R. isimli sanatçının Born To Die isimli eserlerinin yayınının yapıldığının belirtildiği görülecektir.

Katılanlar vekili tarafından dosyaya sunulan belgelerden müşteki MSG, Mesam ve Müyap'ın hak sahipliği belgelerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 03/03/2001 tarih ve 4630 Sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değişik “ İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı” başlıklı 25. maddesinde “ Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.

Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez.” şeklindeki düzenleme ile umuma iletimin niteliği ve çerçevesi belirlenmiştir.

Anılan Kanun'un “Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar” başlıklı 03/03/2004 tarih ve 5101 Sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değişik 41. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52. maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.” şeklindeki düzenlemeye göre girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahallerde bir fonogramın, eser veya icranın umuma iletimi için işyeri sahiplerinin, eser sahiplerinden veya bunların temsilcisi meslek birliklerinden aynı Kanun'un 52. maddesine uygun şekilde yapacakları sözleşme ile izin almak zorunda oldukları düzenlenmiştir. Anılan maddenin sonraki bentlerinde ise, meslek birliklerine umuma açık yerlerde eserlerin umuma iletilmesi hakkı yönünden yıllık tarifeler belirleme hakkı ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Sanık, her ne kadar Spotify isimli internet sitesine bireysel aboneliği bulunduğunu ve buna dayanarak işyerinde de bunu kullandığını belirtmiş ise de; sanığın aboneliği bireysel abonelik olup, ticari veya işyeri aboneliği niteliğinde değildir.

Yapılan yargılama sonucunda, sanığın aşamalarda alınan savunmaları, katılanlar vekilinin dilekçeleri, hak sahipliği belgeleri, sanığın nüfus ve sabıka kaydı, yapılan tespit ve tekmil dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde; sanığın, müşteki birliklerin hak sahipliği belgesi bulunan F.A.K. isimli yorumcunun seslendirdiği My Silver Lining isimli müzik eserinin bilgisayardan Spotify üzerinde hoparlör aracılığıyla 190 m2 büyüklüğündeki Music Cafe isimli iş yerinde hoparlör sistemi kurarak gelen müşterilerine izin almadan ilettiği ve böylece üzerine atılı 5846 Sayılı yasanın 71/1 maddesinde düzenlenen Manevi veya Mali Haklara Tecavüz Suçu'nu işlediği anlaşılmış, yerel mahkemece verilen beraate yönelik kararın kaldırılmasına ve sanığın cezalandırılmasına karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde kurulması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-)CMK'nun 280/2. maddesi gereğince İzmir 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesince sanığın beraatine ilişkin olarak verilen 13/12/2016 tarih ve 2016/203 Esas ve 2016/353 Karar sayılı hükmün KALDIRILMASINA,

2-)Sanığın sabit olan eylemine uyan 5846 Sayılı Kanunun 71/1. maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve özellikleri ile suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak takdiren ve tercihen 365 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama sürecinde gözlenen olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK'nun 62/1. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına, sanığın 304 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nun 52/2. maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönünde bulundurularak günlüğü takdiren 40.-TL hesabı ile 304 gün karşılığı olarak hesaplanan 12.160.- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

5237 Sayılı TCK nun 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri ile günün ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak hükmolunan adli para cezasının sanıktan 1 er ay ara ile 20 eşit taksitte alınmasına, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan kısmın tamamının tahsiline,

Sanığın geçmişteki sabıkasız kişiliği ile dosyaya yansıyan kişilik özellikleri ve yargılama sürecindeki olumlu tutum Ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği huusunda olumlu kanaat edinildiğinden CMK nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

Sanığın şahsi ve sosyal durumu dikkate alınarak hakkında 5271 Sayılı CMK nun 231/8 maddesinde yazılı denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine, aksi takdirde hükmün açıklanmasına,

3-)Katılan Meslek Birlikleri kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince ilk derece mahkemesinde yapılan yargılama ile ilgili olarak hesaplanan 2.860-TL ile Bölge Adliye Mahkemesindeki yargılama ile ilgili olarak hesaplanan 990-TL olmak üzere toplam 3.850-TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana ödenmesine,

4-)Yargılama gideri olan 10 davetiye gideri 110-TL, 214-TL uzlaştırma gideri, posta gideri 4,35-TL olmak üzere toplam 328,35-TL'nin sanıktan tahsiline,

Dair, tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Dairemize dilekçeyle başvurmak veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere sanığın ve katılan vekilinin yüzlerine karşı, iddia makamında Cumhuriyet Savcısı huzuru ile isteme uygun olarak ve oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06.06.2017

kazanci.com.tr

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.