banner648

15 Haziran 2022

MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU - ETKİN PİŞMANLIK - ZİNCİRLEME SUÇ - VEKALET ÜCRETİ

T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2021/5703
K. 2021/16755
T. 7.12.2021

MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU ( Tescil Belgelerinin Suç Tarihindeki Geçerliliklerinin Tespiti İçin Emtia Listesi ile Onaylı Renkli Örnekleri Getirilip Bilirkişi Tayin Edilerek Ele Geçirilen Ürünlerle Orijinal Ürünlerin Karşılaştırılması Gerektiği - Kullanılan Markaların Tescilli Markalarla İktibas veya İltibas Oluşturarak Taklit Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Kullanılmışsa Hangi Markalara Tecavüz Edildiği Kullanılan Markaların Suç Tarihinde Geçerli Olup Olmadığı ve Marka Tescil Korumasının Emtia Grubunu Kapsayıp Kapsamadığının Belirlenmesi Gerektiği )

ETKİN PİŞMANLIK ( CMK Md. 253'te Değişiklikle İçeriğinden "Etkin Pişmanlık Hükümlerine Yer Verilen Suçlar ile" İbaresinin Çıkarıldığı Özel Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Olan 556 Sayılı KHK Md.61/7'nin 61/A Maddesinde Düzenlenen Satışa Arz Etme veya Satma Suçu Yönünden de Uzlaştırma Kurumunun Uygulanmasına Engel Teşkil Etmediği Uzlaştırmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanması Zorunlu Bir Maddi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Olduğu - Sanık Hakkında 6763 SK Md. 34 ile Değişik CMK Md. 253 ve 254'in Uygulanması Gerektiği )

ZİNCİRLEME SUÇ ( Marka Hakkına Tecavüz Suçu - Araçta ve Sanığa Ait Depoda Aynı Gün Yapılan Aramalarda Farklı Firmalar Adına Tescilli Markaların Taklidi Olan Ürünlerin Ele Geçirilmesi Karşısında Tayin Olunan Cezaların TCK'nın 43/2. Maddesi Gereğince Artırılmaması Suretiyle Sanıklar Hakkında Eksik Ceza Tayini Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

VEKALET ÜCRETİ ( Marka Hakkına Tecavüz Suçu - Usulüne Uygun Olarak Duruşmalardan Haberdar Edildiği Halde Katılma Talebinde Bulunmayan ve Katılan Sıfatını da Almamış Olan Şikayetçi Firma Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

ŞİKAYET HAKKI ( Marka Hakkına Tecavüz - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Eksikliği Giderme Talep Yazısına Rağmen Firma Vekilinin Şikâyet Hakkı Sahibi Olduğunu Gösteren Belgeleri İbraz Edememesi Karşısında Marka Hakkı Sahibi Firmanın Sanıklar Hakkında Şikâyet Tarihi İtibarıyla Hukuken Geçerli Bir Şikâyetinin Bulunmadığı Gözetilerek Sadece Geçerli Vekaletname ve Yetki Belgesiyle Şikayette Bulunan Diğer Firma Vekillerinin Şikayetine Dayalı Olarak İlgili Firmalar Yönünden Hüküm Tesisi Gerektiği )

6769/m.29,30

5237/m.43

KHK-556/m.9,61/7

5271/m.253,254

ÖZET: Dava, marka hakkına tecavüz suçu ile ilgilidir.

1.Şikayetçi firmalar adına tescilli olduğu iddia edilen markalara ait marka tescil belgelerinin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Resmi Marka Gazetesinde yayınlanma tarihi ile suç tarihinde geçerli bulunup bulunmadıklarının tespiti açısından emtia listesi ile birlikte onaylı ve renkli örnekleri getirtildikten sonra konusunda uzman bir bilirkişi tayin edilerek; aramada ele geçirilen ürünler ile, şikayetçi firmalardan temin edilecek orijinal ürünlerin karşılaştırılması suretiyle; ele geçirilen dava konusu ürünler üzerinde kullanılan markaların, şikayetçi firmalar adına tescilli olan markalarla iktibas veya iltibas oluşturacak şekilde taklit olarak kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise şikayetçilerin hangi marka veya markalarına tecavüz edildiği, bu markaların suç tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı ve marka tescil korumasının emtia grubunu kapsayıp kapsamadığı belirlenerek, suça konu ürünlerde kullanıldığı iddia olunan marka ve logolar ile orijinal ürünlerde yer alan marka ve logoların karşılaştırılabilmesi için örnekleri veya resimlerinin de temyiz denetimine olanak verecek şekilde dosyaya eklenmesinden sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ile hüküm kurulması,

2.Sanığın dosya kapsamına göre taklit markalı deterjanları sattığı iddia edilen olayda; 6763 Sayılı Kanun'un 34. maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinde değişiklik yapılarak madde içeriğinden “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresinin çıkarılması nedeniyle özel bir etkin pişmanlık hükmü olan 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/7. maddesinin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/A maddesinde düzenlenen satışa arz etme veya satma suçu yönünden de uzlaştırma kurumunun uygulanmasına engel teşkil etmemesi, uzlaştırmanın soruşturma ve kovuşturmalarda mutlaka öncelikle uygulanması zorunlu bir maddi ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku kurumu olması karşısında, sanık hakkında 6763 Sayılı Kanun'un 34. maddesiyle değişik CMK'nun 253. ve 254. maddelerinin uygulanması zorunluluğu,

3.Araçta ve sanığa ait depoda aynı gün yapılan aramalarda farklı firmalar adına tescilli markaların taklidi olan ürünlerin ele geçirilmesi karşısında, tayin olunan cezaların TCK'nun 43/2. maddesi gereğince artırılmaması suretiyle sanıklar hakkında eksik ceza tayini,

4.Usulüne uygun olarak duruşmalardan haberdar edildiği halde katılma talebinde bulunmayan ve katılan sıfatını da almamış olan şikayetçi firması lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,

5.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eksikliği giderme talep yazısına rağmen, firma vekilinin şikâyet hakkı sahibi olduğunu gösteren belgeleri ibraz edememesi karşısında marka hakkı sahibi firmanın sanıklar hakkında şikâyet tarihi itibarıyla hukuken geçerli bir şikâyetinin bulunmadığı gözetilerek, sadece geçerli vekaletname ve yetki belgesiyle şikayette bulunan diğer firma vekillerinin şikayetine dayalı olarak ilgili firmalar yönünden hüküm tesisi gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi firmalar adına tescilli olduğu iddia edilen markalara ait marka tescil belgelerinin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Resmi Marka Gazetesinde yayınlanma tarihi ile suç tarihinde geçerli bulunup bulunmadıklarının tespiti açısından emtia listesi ile birlikte onaylı ve renkli örnekleri getirtildikten sonra konusunda uzman bir bilirkişi tayin edilerek; aramada ele geçirilen ürünler ile, şikayetçi firmalardan temin edilecek orjinal ürünlerin karşılaştırılması suretiyle; 01/04/2015 tarihinde ele geçirilen dava konusu ürünler üzerinde kullanılan markaların, şikayetçi firmalar adına tescilli olan markalarla iktibas veya iltibas oluşturacak şekilde taklit olarak kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise şikayetçilerin hangi marka veya markalarına tecavüz edildiği, bu markaların suç tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı ve marka tescil korumasının emtia grubunu kapsayıp kapsamadığı belirlenerek, suça konu ürünlerde kullanıldığı iddia olunan marka ve logolar ile orjinal ürünlerde yer alan marka ve logoların karşılaştırılabilmesi için örnekleri veya resimlerinin de temyiz denetimine olanak verecek şekilde dosyaya eklenmesinden sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik kovuşturma yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

1-)01/04/2015 tarihli arama ve elkoyma tutanağı ile sanıkların savunmalarına göre; sanıklardan ...'ın diğer sanık ... ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek taklit markalı deterjanların üretimine iştirak ettiği yönünde delil bulunmadığı gözetilerek; sanık ...'ın dosya kapsamına göre taklit markalı deterjanları sattığı iddia edilen olayda; 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 Sayılı Kanun'un 34. maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinde değişiklik yapılarak madde içeriğinden “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresinin çıkarılması nedeniyle özel bir etkin pişmanlık hükmü olan (suç ve karar tarihinde yürürlükte bulunan) 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/7. maddesinin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/A maddesinde düzenlenen satışa arz etme veya satma suçu yönünden de uzlaştırma kurumunun uygulanmasına engel teşkil etmemesi, uzlaştırmanın soruşturma ve kovuşturmalarda mutlaka öncelikle uygulanması zorunlu bir maddi ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku kurumu olması karşısında, sanık ... hakkında 6763 Sayılı Kanun'un 34. maddesiyle değişik CMK'nun 253. ve 254. maddelerinin uygulanması zorunluluğu,

2-)34 R 4416 plakalı araçta ve sanık ...'e ait depoda aynı gün yapılan aramalarda farklı firmalar adına tescilli markaların taklidi olan ürünlerin ele geçirilmesi karşısında, tayin olunan cezaların TCK'nun 43/2. maddesi gereğince artırılmaması suretiyle sanıklar hakkında eksik ceza tayini,

3-)Usulüne uygun olarak duruşmalardan haberdar edildiği halde katılma talebinde bulunmayan ve katılan sıfatını da almamış olan şikayetçi U... N.V. firması lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,

4-)Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12/02/2021 tarihli eksikliği giderme talep yazısına rağmen, T... firması vekilinin şikâyet hakkı sahibi olduğunu gösteren belgeleri ibraz edememesi karşısında; marka hakkı sahibi T... firmasının sanıklar hakkında şikâyet tarihi itibarıyla hukuken geçerli bir şikâyetinin bulunmadığı gözetilerek, sadece geçerli vekaletname ve yetki belgesiyle şikayette bulunan diğer firma vekillerinin şikayetine dayalı olarak ilgili firmalar yönünden hüküm tesisi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, (2) numaralı bozma yönünden CMUK'nun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı itibarıyla sanıkların kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 07.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.