banner590

05 Kasım 2019

RUHSATA AYKIRI YAPI - ELEKTRİK VE SU HİZMETLERİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI

T.C.
DANIŞTAY
14. DAİRE
E. 2018/2032
K. 2019/25
T. 15.1.2019

RUHSATA AYKIRI YAPI ( Yapı Ruhsatı Düzenlendiğinden Belediye Encümeni Kararının Elektrik ve Su Hizmetlerinin Kesilmesine İlişkin Kısmında Hukuka Uygunluk Görülmediği - Mevzuata Aykırı Davranan ve Davanın Açılmasına Sebep Olan Davacının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olacağı/Ruhsat Alınması Öncesinde Mevzuata Aykırı Olan Yapının Yıkımına Karar Veren Davalı İdarenin Mevzuatla Kendisine Verilen Görevi İfa Etmesi Nedeniyle Davanın Açılmasında Herhangi Bir Sorumluluğunun Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )

ELEKTRİK VE SU HİZMETLERİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Hakkında Yıkım Kararı Verilen Ruhsat ve Projesine Aykırı Olarak Yapılan İmalatın Dava Devam Ederken Ruhsata Bağlanması Durumunda Sonradan Ruhsata Bağlanmış Olan Yapı Hakkında Daha Önceden Alınan Yıkım Kararının Uygulanmasının Olanaklı Olmadığı - Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerekeceğinin Belirtildiği )

İPTALİ İSTENEN İŞLEMİN DAYANAKSIZ KALMASI ( Yapı İçin Yapı Ruhsatı Düzenlendiği Anlaşıldığından Belediye Encümeni Kararının Elektrik ve Su Hizmetlerinin Kesilmesine İlişkin Kısmının Dayanağının Ortadan Kalktığının Görüldüğü - Konusu Kalmayan İşlem Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği/İdare Mahkemesi Kararının Belediye Encümeni Kararının Elektrik ve Su Hizmetlerinin Kesilmesine İlişkin Kısmının Hukuka Aykırı Olduğu )

DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERİLMESİ ( Taşınmaz Üzerinde Ruhsata ve Projesine Aykırı Yapı Yapıldığından Bahisle Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı ile Yapının Yıkımına ve Elektrik ve Su Hizmetlerinin Kesilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Ruhsata Aykırılıkların Tanınan 30 Günlük Süre İçinde Ruhsata Bağlanmadığı/Davalı İdarenin Mevzuatla Kendisine Verilen Görevi İfa Etmesi Nedeniyle Davanın Açılmasında Sorumluluğunun Olmadığı )

YAPI TATİL TUTANAĞI ( Ruhsata Aykırılığın Ruhsata Bağlanması İçin Verilen 30 Günlük Süre Geçtikten Sonra Davacı Tarafından Tadilat Ruhsatı Başvurusunda Bulunulduğu - Aykırılıklar Sabit Olup Süresinde Ruhsata Bağlanmadığı ve Projesine Uygun Hale Getirilmediğinden Ruhsata Aykırı Yapı Yapmak Suretiyle Mevzuata Aykırı Davranan ve Bu Davanın Açılmasına Sebep Olan Davacının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olacağı/Davalı İdare Aleyhine Yargılama Gideri ile Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

1136/m.164,168

2577/m.31

3194/m.31,32

6100/m.323,326

ÖZET : Dava, taşınmaz üzerinde, ruhsata ve projesine aykırı yapı yapıldığından bahisle düzenlenen yapı tatil zaptı ile yapının yıkımına ve elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının ve yıkım işleminin yazılı tarihte gerçekleştirileceğinin bildirilmesine dair Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü işleminin iptali istemine ilişkindir.

Yapı için, yapı ruhsatı düzenlendiği anlaşıldığından, Belediye Encümeni kararının elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmının dayanağının ortadan kalkması nedeniyle, konusu kalmayan işlem hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinden, İdare Mahkemesi kararının Belediye Encümeni kararının elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Yapı tatil tutanağı ile ruhsata aykırılığın ruhsata bağlanması için verilen 30 günlük süre geçtikten sonra davacı tarafından tadilat ruhsatı başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, ruhsata aykırılıkların sabit olup süresinde ruhsata bağlanmadığı ve projesine uygun hale getirilmediği görüldüğünden; ruhsata aykırı yapı yapmak suretiyle mevzuata aykırı davranan ve bu davanın açılmasına sebep olan davacının yargılama giderlerinden sorumlu olacağı ve ruhsat alınması öncesinde mevzuata aykırı olan yapının yıkımına karar veren davalı idarenin ise mevzuatla kendisine verilen görevi ifa etmesi nedeniyle davanın açılmasında herhangi bir sorumluluğunun olmadığı açık olduğundan, İdare Mahkemesi kararının davalı idare aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU : Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 01/12/2017 tarih ve E:2017/1151, K:2017/1646 Sayılı kararının iptale ve yargılama gideri ile vekalet ücretine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi, 4088 ada, 11 Sayılı parselde bulunan taşınmaz üzerinde, ruhsata ve projesine aykırı yapı yapıldığından bahisle düzenlenen 28/09/2012 günlü, 04/20 Sayılı yapı tatil zaptı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yapının yıkımına ve aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararının ve yıkım işleminin 04/01/2013 tarihinde gerçekleştirileceğinin bildirilmesine ilişkin 27/11/2012 günlü, 4344 Sayılı Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davanın reddi yolundaki Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 11/07/2014 günlü, E:2012/1523, K:2014/995 Sayılı kararının, Danıştay Ondördüncü Dairesinin 29/06/2017 tarih ve E:2014/8758, K:2017/4358 Sayılı kararıyla; 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı encümen kararının yıkıma ilişkin kısmı ile yıkım işleminin 04/01/2013 tarihinde gerçekleştirileceğinin bildirilmesine ilişkin 27/11/2012 günlü, 4344 Sayılı Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü işlemine ilişkin kısmının onanması; 28/09/2012 günlü, 04/20 Sayılı yapı tatil zaptı ile 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı encümen kararının elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmının ise bozulması üzerine, bozma kararına uyularak, Antalya 3. İdare Mahkemesince verilen 01/12/2017 tarih ve E:2017/1151, K:2017/1646 Sayılı kararda; 28/09/2012 tarihinde tebliğ edilmiş sayılan yapı tatil tutanağına karşı, bu tarihten itibaren altmış gün içinde ve en son 27/11/2012 günü mesai bitimine kadar dava açılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra, 31/12/2012 günü açılan davada süre aşımı bulunduğu, davalı idare tarafından söz konusu yapı için 20/10/2014 tarih ve 720 Sayılı tadilat ruhsatının düzenlendiği anlaşıldığından, söz konusu işlemin dayanağının ortadan kalkması nedeniyle elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın yapı tatil zaptı yönünden süre aşımı nedeniyle reddine, 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümen kararının 3194 Sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmı yönünden ise dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, bozma kararı öncesindeki durum gözetilerek karar verilmesi gerekirken, söz konusu kararın üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra yapılan değerlendirmenin hukuka aykırı olduğu, dava konusu 3194 Sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararının hukuka uygun olduğunun Danıştay Ondördüncü Dairesinin 29/06/2017 tarih ve E:2014/8758, K:2017:4358 Sayılı kararı ile sabit olmasına rağmen haksız yere davalı aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedildiği, davacının kendisine verilen süre içinde yapıyı mevzuata uygun hale getirmediğinden yaptırım uygulandığı, davacının davanın açıldığı tarihte haksız olduğu sabit olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : 28/09/2012 tarihli yapı tatil tutanağı ile Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi, 4088 ada, 11 Sayılı parselde bulunan taşınmazda yer alan yapının davacıya ait 1 numaralı bağımsız bölümünde -3,00 kotunda (Bodrum Kat) [(15,00 x 4,50) x 2 + (4,00 x 2,00)] m² ön arka, yan bahçelerin kazılarak betonarme perde ve beton tabliye atılarak depo alanının büyütüldüğü; 0,00 kotunda (Zemin Kat) kuzey cephede (1,50 x 11,00) m² ebatlarında çıkma kısmın altı duvar örülerek kapalı alan yapıldığı, çatı arası katında [(3,40 x 17,00) + (5,40 x 5,85)] m² açık teras alanının h=3 metre yükseltilerek betonarme tabliye ile daire katına dahil edildiği tespit edilmiş ve ruhsata aykırılıkların ruhsata bağlanması veya projesine uygun hale getirilmesi için davacıya 30 gün süre verilmiştir.

Anılan tespit üzerine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkıma ve aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararı alınmıştır.

Yıkım işleminin 04/01/2013 tarihinde gerçekleştirileceğinin bildirilmesine ilişkin 27/11/2012 günlü, 4344 Sayılı Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü işlemi tesis edilmiştir.

Dava konusu işlemlerin iptali istemiyle açılan davada, Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 11/07/2014 günlü, E:2012/1523, K:2014/995 Sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin anılan kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Ondördüncü Dairesinin 29/06/2017 tarih ve E:2014/8758, K:2017/4358 Sayılı kararıyla; 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı encümen kararının yıkıma ilişkin kısmı ile yıkım işleminin 04/01/2013 tarihinde gerçekleştirileceğinin bildirilmesine ilişkin 27/11/2012 günlü, 4344 Sayılı Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü işlemine ilişkin kısmının onanmasına; 28/09/2012 günlü, 04/20 Sayılı yapı tatil zaptı ile 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı encümen kararının elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmının ise bozulmasına karar verilmiştir.

Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin temyize konu 01/12/2017 tarih ve E:2017/1151, K:2017/1646 Sayılı kararı ile bozmaya uyularak, davanın, yapı tatil zaptı yönünden süre aşımı nedeniyle reddine; 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararının 3194 Sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmı yönünden ise dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Öte yandan; davacı tarafından, davalı idareye 03/01/2014 tarihinde tadilat ön onay başvurusu yapıldığı ve davalı idare tarafından dava konusu yapı için 20/10/2014 tarih ve 420 Sayılı yapı ruhsatının düzenlendiği anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinde; bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlardan olan yargılama giderleri konusunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 323. maddesinin (ğ) bendinde vekalet ücreti yargılama giderleri arasında sayılmış, 326. maddesinin 1. fıkrasında, kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, 2. fıkrasında da, davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkemenin yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştıracağı hüküm altına alınmıştır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun "Avukatlık Ücreti" başlıklı 164. maddesinde; avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade ettiği, 168. maddesinin son fıkrasında ise; avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Tarafların, avukat aracılığı ile davalarını takip etmesi ve lehine davanın sonuçlanması halinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca avukatlık ücretine hak kazanacağı açıktır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Hakkında yıkım kararı verilen, ruhsat ve projesine aykırı olarak yapılan imalatın, dava devam ederken ruhsata bağlanması durumunda; sonradan ruhsata bağlanmış olan yapı hakkında daha önceden alınan yıkım kararının uygulanması olanaklı olmadığından; böyle bir durumda, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

Dava konusu yapı için, 20/10/2014 tarih ve 420 Sayılı yapı ruhsatının düzenlendiği anlaşıldığından,14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararının elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmının dayanağının ortadan kalkması nedeniyle, yıkım işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tesis edilen dava konusu elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararı konusuz kaldığından, konusu kalmayan dava konusu işlem hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, İdare Mahkemesi kararının dava konusu 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararının elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan; 28/09/2012 tarihli yapı tatil tutanağı ile ruhsata aykırılığın ruhsata bağlanması için verilen 30 günlük süre geçtikten sonra davacı tarafından 03/01/2014 tarihinde tadilat ruhsatı başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, davaya konu ruhsata aykırılıkların sabit olduğu ve ruhsata aykırılıkların tanınan 30 günlük süre içinde ruhsata bağlanmadığı ve projesine uygun hale getirilmediği görüldüğünden; ruhsata aykırı yapı yapmak suretiyle mevzuata aykırı davranan ve bu davanın açılmasına sebep olan davacının yargılama giderlerinden sorumlu olacağı ve ruhsat alınması öncesinde mevzuata aykırı olan yapının yıkımına karar veren davalı idarenin ise mevzuatla kendisine verilen görevi ifa etmesi nedeniyle davanın açılmasında herhangi bir sorumluluğunun olmadığı açık olduğundan, İdare Mahkemesi kararının davalı idare aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne,

2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle, davanın yapı tatil zaptı yönünden süre aşımı nedeniyle reddi, 14/11/2012 günlü, 1795 Sayılı Muratpaşa Belediye Encümeni kararının 3194 Sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine ilişkin kısmı yönünden ise dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 01/12/2017 tarih ve E:2017/1151, K:2017/1646 Sayılı kararının iptale ilişkin kısmının BOZULMASINA,

3-) Anılan Mahkeme kararının, davalı idare aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının BOZULMASINA

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15.01.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Temyize konu edilen İdare Mahkemesi kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen bozma nedenleri bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği oyu ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

kazanci.com.tr


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.