banner613
banner590

24 Şubat 2020

SİLAHLA TEHDİT SUÇU - İDDİANAMEDE ANLATILMAYAN EYLEMDEN HÜKÜM KURULMASI

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2019/3849
K. 2019/15125
T. 3.10.2019

SİLAHLA TEHDİT SUÇU ( İddianamede Sanığın Elinde Sopa Varken Katılanı "Bu Dava Hiç Bitmeyecek Siz Göreceksiniz" Şeklinde Tehdit Ettiğine Dair Bir Anlatımın Yer Almadığı - Sanığın Bu Eylemi Gerçekleştirdiği Kabul Edilerek Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Suretiyle CMK'nın 225. Maddesine Aykırı Davranıldığı/İddianamede Yer Almayan Eylemlerle İlgili Olarak Suç Duyurusunda Bulunulması Gerekli Görülürse Davaların Birleştirilmesi Yoluna Gidilmesi ve Sanığın Durumunun Mevcut Kanıtlara Göre Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilmeden Kurulan Hükmün Bozulması Gerektiği )

İDDİANAMEDE ANLATILMAYAN EYLEMDEN HÜKÜM KURULMASI ( Katılanın Soruşturma Evresindeki İfadesinde Geçen ve Diğer Sanığın Olay Yerinden Ayrılırken Söylediğini İddia Ettiği Tehdit İçeren Sözleri ile Katılanın Yargılama Aşamasındaki Beyanında Adı Geçen Sanığın Elinde Sopa Olduğu Halde Sarf Ettiğini İddia Ettiği Sözleri Göz Önüne Alınarak İddianamede Yer Almayan Eylemler ile İlgili Olarak Kanuna Aykırı Şekilde Hüküm Kurulmasının Bozma Sebebi Olduğu )

KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ ( Hangi Fail ve Fiili Hakkında Dava Açılmış ise Ancak O Fail ve Fiili Hakkında Yargılama Yapılarak Hüküm Verilebileceğinin Belirtildiği - İddianamede Açıklanan ve Suç Oluşturduğu İddia Olunan Eylemin Dışına Çıkılmasının ve Davaya Konu Edilmeyen Fiil veya Olaydan Dolayı Yargılama Yapılmasının ve Açılmayan Davadan Hüküm Kurulmasının Kanuna Açıkça Aykırılık Oluşturduğu )

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İddianamede Anlatılmayan Bir Eylemden Dolayı Görevsizlik Kararı Verilmesi Durumunda Bu Eylemden Dolayı Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmadığı - İddianame veya Yerine Geçen Görevsizlik Kararında Anlatılan ve Kapsamı Belirlenen Olayın Dışında Bir Fail ve Fiilin Yargılanması Söz Konusu Olduğunda Suç Duyurusunda Bulunularak İddianame ile Dava Açılması Halinde Gerekli Görülürse Davaların Birleştirilmesi Yoluna Gidilmesinin Gerektiği Gözetilerek Hüküm Kurulabileceği )

5237/m.106/2-a

5271/m.170,225,226,231

ÖZET : Dava, silahla tehdit suçuna ilişkindir.

CMK'nın 225/1. maddesi uyarınca, hangi fail ve fiili hakkında dava açılmış ise, ancak o fail ve fiili hakkında yargılama yapılarak hüküm verilebilmesi, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu iddia olunan eylemin dışına çıkılmasının, dolayısıyla davaya konu edilmeyen fiil veya olaydan dolayı yargılama yapılmasının ve açılmayan davadan hüküm kurulmasının kanuna açıkça aykırılık oluşturması, görevsizlik kararı yoluyla iddianameye konu edilmemiş bir olayın dava konusu haline getirilmesinin yani iddianamede anlatılmayan bir eylemden dolayı görevsizlik kararı verilmesi durumunda, bu eylemden dolayı hüküm kurulmasının mümkün olmaması, iddianame veya yerine geçen görevsizlik kararında anlatılan ve kapsamı belirlenen olayın dışında bir fail ve fiilin yargılanması söz konusu olduğunda ise, suç duyurusunda bulunularak iddianame ile dava açılması halinde gerekli görülürse davaların birleştirilmesi yoluna gidilmesinin gerekmesi karşısında,

İddianamenin anlatım kısmında sanığın elinde sopa varken katılanı "bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiğine dair bir anlatımın yer almadığı gözetilmeden, sanığın bu eylemi gerçekleştirdiği kabul edilerek, TCK'nın 106/2-a maddesi gereğince 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle, CMK'nın 225. maddesine aykırı davranılmış, katılanın soruşturma evresindeki ifadesinde geçen ve diğer sanığın olay yerinden ayrılırken söylediğini iddia ettiği tehdit içeren sözleri ile katılanın yargılama aşamasındaki beyanında, adı geçen sanığın elinde sopa olduğu halde sarf ettiğini iddia ettiği sözleri göz önüne alınarak, iddianamede yer almayan bu eylemler ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması, kamu davası açılması halinde ise gerekli görülmesi halinde davaların birleştirilmesi yoluna gidilmesi ve sanığın hukuksal durumunun mevcut kanıtlara göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmemiştir. Kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür.

DAVA : Silahla tehdit suçundan sanık ...'in, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-a maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/05/2016 tarihli ve..... sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanığın deneme süresi içerisinde kasten işlediği suç nedeniyle hükmün açıklanmasına ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-a maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2018 tarihli ve .... sayılı kararının, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 08/05/2019 gün ve .... Kyb sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20/05/2019 gün ve 2019/50581 Sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:

Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;

Mahkemenin 29/05/2018 tarihli hükümle dosyadan el çektiği, bu itibarla 03/07/2018 tarihinde dosyayı yeniden ele alarak vermiş olduğu ek kararın hukukî değerden yoksun ve yok hükmünde olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede;

Dosya kapsamına göre,

1-)Sanık ... hakkında...Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 26/06/2015 tarihli ve..... esas ve .... sayılı iddianamede sanığın eylemlerinin, ele geçmeyen sopa ya da plastik coplarla müştekiye vurmak ve daha önceden hazırlanarak müştekinin yolunu çevirip eylemi gerçekleştirmeleri nedeniyle şüpheli...in büyük bir ekmek bıçağını belinden çıkararak saldırgan tavırlarla müştekiye "...in selamı var", "bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklindeki silahla tehdit içeren eylemine asli fail olarak katılmak biçiminde tanımlanması,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/05/2016 tarihli ve..... sayılı kararıyla inceleme dışı sanık...in silahla tehdit suçundan beraatine hükmolunması ve kesinleşmesi, sanık ... hakkında hükmün açıklanmasına ve sanığın silahla tehdit suçundan cezalandırılmasına ilişkin...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2018 tarihli ve..... sayılı kararında ise sanığın eyleminin " ... olay sırasında sanık ...'in elinde sopa varken katılan ...a "...in selamı var bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiği..." biçiminde kabul edilmesi karşısında, iddianamenin anlatım kısmında sanık ...'in elinde sopa varken katılan ...'ı "...in selamı var bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiğine dair bir anlatımın yer almadığı gözetilmeden, sanığın bu eylemi gerçekleştirdiği kabul edilerek 5237 Sayılı Türk Kanun'un 106/2-a maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle 5271 Sayılı Kanun'un 225. maddesine aykırı hüküm tesis edilmesinde,

2-)Kabule ve uygulamaya göre de; Mahkemesince, sanığın katılan ...u döverken elinde sopa bulunduğu sırada "...in selamı var bu daha hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" diyerek tehdit etmesi şeklindeki eylemine ilişkin olarak, sopanın silahtan sayılması suretiyle 5237 Sayılı Kanun'un 106/2-a maddesi uyarınca hüküm kurulmuş ise de; benzer bir olayla ilgili olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 21/05/2018 tarihli, 2014/18451 esas, 2018/9931 karar sayılı ilâmında yer alan, " Sanığın çoban olup olay günü koyun otlattığı sırada yaptığı iş gereği elinde sopa olduğunun anlaşılması ve mahkemece, mağdurun kullandığı traktörün önüne elindeki sopa ile geçen sanığın "seni kurşuna dizerim" dediğinin kabul edilmesi karşısında, bu oluşa göre, olayda sopanın ne şekilde silah olarak kullanıldığı açıklanıp tartışılmadan ve oluşa göre eylemin TCK'nın 106/1-1. cümlesi kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilmeden yetersiz gerekçe ile silahla tehdit suçundan mahkumiyet hükmü kurulması ..." şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, somut olayda sopanın ne şekilde silah olarak kullanıldığı açıklanıp tartışılmadan ve oluşa göre eylemin 5237 Sayılı Kanun'un 106/1-1. cümlesi kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilmeden yetersiz gerekçe ile silahla tehdit suçundan mahkûmiyet hükmü kurulmasında isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

KARAR : I-)Olay:

Silahla tehdit suçundan sanık ...'in, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-a maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/05/2016 tarihli ve 2015/512 esas, 2016/511 Sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanığın deneme süresi içerisinde kasten işlediği suç nedeniyle hükmün açıklanmasına ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-a maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2018 tarihli ve 2018/390 esas, 2018/550 Sayılı kararının,

1-)Sanık ... hakkında...Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 26/06/2015 tarihli ve 2015/12492 soruşturma, 2015/8113 esas ve 2015/6706 Sayılı iddianamede sanığın eylemlerinin, ele geçmeyen sopa ya da plastik coplarla müştekiye vurmak ve daha önceden hazırlanarak müştekinin yolunu çevirip eylemi gerçekleştirmeleri nedeniyle şüpheli...in büyük bir ekmek bıçağını belinden çıkararak saldırgan tavırlarla müştekiye "...in selamı var", "bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklindeki silahla tehdit içeren eylemine asli fail olarak katılmak biçiminde tanımlanması,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/05/2016 tarihli ve 2015/512 esas, 2016/511 Sayılı kararıyla inceleme dışı sanık...in silahla tehdit suçundan beraatine hükmolunması ve kesinleşmesi, sanık ... hakkında hükmün açıklanmasına ve sanığın silahla tehdit suçundan cezalandırılmasına ilişkin...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2018 tarihli ve 2018/390 esas, 2018/550 Sayılı kararında ise sanığın eyleminin " ... olay sırasında sanık ...'in elinde sopa varken katılan ...a "...in selamı var bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiği..." biçiminde kabul edilmesi karşısında, iddianamenin anlatım kısmında sanık ...'in elinde sopa varken katılan ...'ı "...in selamı var bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiğine dair bir anlatımın yer almadığı gözetilmeden, sanığın bu eylemi gerçekleştirdiği kabul edilerek 5237 Sayılı Türk Kanun'un 106/2-a maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle 5271 Sayılı Kanun'un 225. maddesine aykırı hüküm tesis edilmesinde,

2-)Kabule ve uygulamaya göre de; Mahkemesince, sanığın katılan ...u döverken elinde sopa bulunduğu sırada "...in selamı var bu daha hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" diyerek tehdit etmesi şeklindeki eylemine ilişkin olarak, sopanın silahtan sayılması suretiyle 5237 Sayılı Kanun'un 106/2-a maddesi uyarınca hüküm kurulmuş ise de; benzer bir olayla ilgili olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 21/05/2018 tarihli, 2014/18451 esas, 2018/9931 karar sayılı ilâmında yer alan, " Sanığın çoban olup olay günü koyun otlattığı sırada yaptığı iş gereği elinde sopa olduğunun anlaşılması ve mahkemece, mağdurun kullandığı traktörün önüne elindeki sopa ile geçen sanığın "seni kurşuna dizerim" dediğinin kabul edilmesi karşısında, bu oluşa göre, olayda sopanın ne şekilde silah olarak kullanıldığı açıklanıp tartışılmadan ve oluşa göre eylemin TCK'nın 106/1-1. cümlesi kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilmeden yetersiz gerekçe ile silahla tehdit suçundan mahkumiyet hükmü kurulması ..." şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, somut olayda sopanın ne şekilde silah olarak kullanıldığı açıklanıp tartışılmadan ve oluşa göre eylemin 5237 Sayılı Kanun'un 106/1-1. cümlesi kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilmeden yetersiz gerekçe ile silahla tehdit suçundan mahkûmiyet hükmü kurulmasında isabet görülmediği gerekçesiyle kanun yararına bozmaya konu edildiği anlaşılmıştır.

II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:

Sanık ... hakkında silahla tehdit suçundan hüküm kurulurken, CMK'nın 225. maddesine aykırı davranılıp davranılmadığının ve kabule göre de, sanığın eyleminin, TCK'nın 106/1. maddesinin ilk cümlesi kapsamındaki tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığının belirlenmesine ilişkindir.

III- Hukuksal Değerlendirme:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27/11/2018 tarihli ve 2017/17-328 esas, 2018/575 Sayılı kararında belirtildiği üzere; ceza muhakemesi hukukumuzda mahkemelerce bir yargılama faaliyetinin yapılabilmesi ve hüküm kurulabilmesi için yargılamaya konu edilecek eylemle ilgili, usulüne uygun olarak açılmış bir ceza davası bulunması gerekmektedir. 5271 Sayılı CMK'nın 170/1. maddesi uyarınca ceza davası, dava açan belge niteliğindeki icra ceza mahkemesine verilen şikâyet dilekçesi, son soruşturmanın açılması kararı gibi istisnai hükümler dışında kural olarak Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenecek bir iddianame ile açılır. Anılan Kanun'un 170. maddesinin 4. fıkrasında da; “İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. CMK'nın 225. maddesi uyarınca ise; “Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu madde gereğince hangi fail ve fiili hakkında dava açılmış ise, ancak o fail ve fiili hakkında yargılama yapılarak hüküm verilebilecektir. Anılan kanuni düzenlemelere göre, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu iddia olunan eylemin dışına çıkılması, dolayısıyla davaya konu edilmeyen fiil veya olaydan dolayı yargılama yapılması ve açılmayan davadan hüküm kurulması kanuna açıkça aykırılık oluşturacaktır. Öğretide “davasız yargılama olmaz” ve “yargılamanın sınırlılığı” olarak ifade edilen bu ilke uyarınca hâkim, ancak hakkında dava açılmış bir fiil ve kişi ile ilgili yargılama yapabilecek ve önüne getirilen somut uyuşmazlığı hukuki çözüme kavuşturacaktır.

Soruşturma aşamasında elde ettiği delillerden ulaştığı sonuca göre iddianameyi hazırlamakla görevli iddia makamı, düzenlenen iddianame ile CMK'nın 225/1. maddesi uyarınca kovuşturma aşamasının sınırlarını belirlemektedir. Bu bakımdan iddianamede, yüklenen suçun unsurlarını oluşturan fiil/fiillerin nelerden ibaret olduğunun hiçbir tereddüte yer bırakmayacak biçimde açıklanması zorunludur. Böylelikle sanık; iddianameden üzerine atılı suçun ne olduğunu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde anlamalı, buna göre savunmasını yapabilmeli ve delillerini sunabilmelidir. CMK'nın 226. maddesindeki düzenlemeyle iddianamede anlatılan eylem değişmemiş olduğunda, kanun koyucu o eylemin hukuki niteliğinde değişiklik olmasını "yargılamanın sınırlılığı" ilkesine aykırı görmemiş, bu gibi hallerde sanığa ek savunma hakkı verilerek değişen suç niteliğine göre bir hüküm kurulmasına imkân sağlamıştır. Bu düzenlemenin bir sonucu olarak mahkeme, eylemin hangi suçu oluşturacağına ilişkin nitelendirmede iddia ve savunmayla bağlı değildir. Örneğin, iddianamede hırsızlık olarak nitelendirilen eylemin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağı görüşünde olan mahkemece, sanığa ek savunma hakkı da verilmek suretiyle bahse konu suçtan hüküm kurulabilecektir. Yine mahkemece eylemin görevi alanında bulunmayan bir suçu oluşturduğu kanaatine varılması halinde görevsizlik kararı verilebilecektir. Görevsizlik kararı yoluyla iddianameye konu edilmemiş bir olayın dava konusu haline getirilemesi mümkün değildir. Yani iddianamede anlatılmayan bir eylemden dolayı görevsizlik kararı verilmesi durumunda, bu eylemden dolayı hüküm kurulması da CMK'nın 225. maddesine aykırılık oluşturacaktır. İddianame veya yerine geçen görevsizlik kararında anlatılan ve kapsamı belirlenen olayın dışında bir fail ve fiilin yargılanması söz konusu olduğunda ise, suç duyurusunda bulunularak iddianame ile dava açılması hâlinde gerekli görülürse davaların birleştirilmesi yoluna gidilebilecektir.

İncelenen dosyada;

Sanık ... hakkında,...Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26/06/2015 tarihli ve 2015/12492 soruşturma numaralı, 2015/8113 esas ve 2015/6706 Sayılı iddianame düzenlendiği, iddianamede sanık ... ve inceleme dışı diğer sanıklar ... ve...in eylemlerinin, "...'in, müşteki ...'ın teyzesi ile evliyken aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşandıkları, mevcut olay nedeniyle müştekiye husumetli olan adı geçen şüphelinin akrabaları olan diğer şüphelileri azmettirmek suretiyle müştekiyi dövmesi ve tehdit etmeleri hususunda yönlendirdiği, bunun üzerine şüpheliler M.Ö. ve ...'in yolda yürümekte olan müştekinin önünü çevirerek soruşturma sırasında ele geçmeyen sopa ya da plastik coplarla müştekiye vurdukları, ayrıca şüphelilerden...in büyük bir ekmek bıçağını belinden çıkararak saldırgan tavırlarla müştekiye "...in selamı var", "bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklindeki sözlerle tehditte bulunduğu, ... şüpheliler M.Ö. ve ...'in daha önceden hazırlanarak müştekinin yolunu çevirip yukarıda açıklanan eylemi gerçekleştirmeleri nedeniyle, şüpheli...in silahla tehdit içeren eylemine diğer şüpheli ...'in de asli fail olarak katıldığını kabul etme zarureti bulunduğu,..." biçiminde tanımlandığı, yargılama neticesinde...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/05/2016 tarihli ve 2015/512 esas, 2016/511 Sayılı kararıyla, sanık ...'in, TCK'nın 106/2-a, 86/2, 3-e ve 52/2. maddeleri gereğince sırasıyla 2 yıl hapis ve 3.600,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, inceleme dışı sanık...in, yaralama suçundan TCK'nın 86/2, 52. maddeleri uyarınca 2.400,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, tehdit suçundan ise beraatine hükmolunduğu, inceleme dışı diğer sanık ...'in, TCK'nın 106/2-a, 86/2, 3-e ve 52/2. maddeleri gereğince sırasıyla 2 yıl ve 9 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği ve istinaf kanun yoluna müracaat edilmeksizin kararların kesinleştiği, sanık ... hakkındaki kararın kesinleşmesini müteakip sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemesi nedeniyle hükmün açıklanmasına karar verilerek,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2018 tarihli ve 2018/390 esas, 2018/550 Sayılı kararıyla sanığın, TCK'nın 106/2-a, 86/2, 3-e ve 52/2. maddeleri gereğince sırasıyla 2 yıl hapis ve 3.600,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına hükmolunduğu, bu hükümlerin de istinaf kanun yoluna konu edilmeksizin kesinleştiği, hükümlerde sanığın eylemlerinin " olay tarihinde sanık İ.'nın azmettirmesi neticesinde yeğenleri olan sanık ...'in katılan ...a elindeki sopa ile vurmak sureti ile ve sanık...in de eli ile katılan ...a vurmak sureti ile katılan ...u BTM ile giderilebilir nitelikte yaraladıkları ve olay sırasında sanık ...'in elinde sopa varken katılan ...a "...in selamı var bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiği..." biçiminde kabul edildiği, kararların kesinleşmesini müteakip, tehdit suçundan kurulan hükmün kanun yararına bozma talebine konu edildiği anlaşılmıştır.

Dosya kapsamı, kanun yararına bozma istemi ve tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;

Katılan ..., olayın yaşandığı gün vermiş olduğu kolluk ifadesinde, sonradan isimlerini tespit ettiği sanık ... ile inceleme dışı diğer sanık...in araçtan indiklerini, ellerindeki plastik joplarla kendisine vurmaya başladıklarını, diğer sanık...in, belinden büyük bir ekmek bıçağı çıkartıp, "...'in selamı var" diyerek, bıçak ile kendisine saldırmaya başladığını, 3-4 kez bıçağı salladığını, sanık ...'in jop ile vurmaya devam ettiğini, civardaki bir bakkala sığındığını, peşinden gelerek burada da vurmaya devam ettiklerini, araya girilmesinin ardından ayrılırlarken sanık ...'in "bu dava hiç bitmeyecek, siz göreceksiniz" şeklinde tehditte bulunduğunu belirtmiş, yargılama aşamasındaki anlatımında ise, her iki sanığın yanına geldiklerini, sanık ...'in jop gibi bir sopa ile kendisine vurduğunu, diğer sanık...in eliyle vurduğunu,...in elinde bıçak olduğunu ve birkaç kez kaldırdığını ancak vurmak için hamle yapmadığını, olay yerinden ayrılırken sanık ...'in kendisine, "...'in selamı var, bunlar daha hiçbir şey, siz göreceksiniz" dediğini, bunları söylerken elinde jopa benzer cisim olduğunu, sanık...in tehdit içeren söz söylemediğini beyan etmiştir. Katılanın soruşturma ifadesi okunup sorulduğunda ise, kovuşturma evresindeki ifadesinin doğru olduğunu ileri sürmüştür.

İnceleme dışı diğer sanıklar İ. ve M. aşamalarda suçlamaları kabul etmemişler, sanık ... ise duruşmada doğrulamış olduğu 19.06.2015 tarihli savcılık ifadesinde, sanık İ.'nın, diğer sanık...e talimat vererek katılanı yaralaması için yönlendirdiğini, sanık M. ile birlikte katılanı olay akşamı evine giderken gördüklerini, sanık...in sopa ile katılanı yaraladığını, araya girildiğini, kendisinin sadece izlediğini,...in belinden çıkardığı bıçağı katılana çekip, "bu dava bitmeyecek, dayımın kanı yerde kalmayacak" şeklinde tehditte bulunduğunu, kendisinin olaya karışmadığını belirtmiştir.

Sanık ... hakkında...Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 26/06/2015 tarihli ve.... soruşturma numaralı, 2015/8113 esas ve 2015/6706 Sayılı iddianamede sanığın eylemlerinin, ele geçmeyen sopa ya da plastik coplarla müştekiye vurmak ve daha önceden hazırlanarak müştekinin yolunu çevirip eylemi gerçekleştirmeleri nedeniyle, şüpheli...in büyük bir ekmek bıçağını belinden çıkararak saldırgan tavırlarla müştekiye "...in selamı var", "bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklindeki silahla tehdit içeren eylemine asli fail olarak katılmak biçiminde tanımlanması,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/05/2016 tarihli ve..... sayılı kararıyla inceleme dışı sanık...in silahla tehdit suçundan beraatine hükmolunması ve kesinleşmesi, sanık ... hakkında hükmün açıklanmasına ve sanığın silahla tehdit suçundan cezalandırılmasına ilişkin...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2018 tarihli ve ..... sayılı kararında ise sanığın eyleminin " ... olay sırasında sanık ...'in elinde sopa varken katılan ...a "...in selamı var bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiği..." biçiminde kabul edilmesi, CMK'nın 225/1. maddesi uyarınca, hangi fail ve fiili hakkında dava açılmış ise, ancak o fail ve fiili hakkında yargılama yapılarak hüküm verilebilmesi, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu iddia olunan eylemin dışına çıkılmasının, dolayısıyla davaya konu edilmeyen fiil veya olaydan dolayı yargılama yapılmasının ve açılmayan davadan hüküm kurulmasının kanuna açıkça aykırılık oluşturması, görevsizlik kararı yoluyla iddianameye konu edilmemiş bir olayın dava konusu haline getirilmesinin yani iddianamede anlatılmayan bir eylemden dolayı görevsizlik kararı verilmesi durumunda, bu eylemden dolayı hüküm kurulmasının mümkün olmaması, iddianame veya yerine geçen görevsizlik kararında anlatılan ve kapsamı belirlenen olayın dışında bir fail ve fiilin yargılanması söz konusu olduğunda ise, suç duyurusunda bulunularak iddianame ile dava açılması hâlinde gerekli görülürse davaların birleştirilmesi yoluna gidilmesinin gerekmesi karşısında, iddianamenin anlatım kısmında sanık ...'in elinde sopa varken katılan ...'ı "...in selamı var bu dava hiç bitmeyecek siz göreceksiniz" şeklinde tehdit ettiğine dair bir anlatımın yer almadığı gözetilmeden, sanığın bu eylemi gerçekleştirdiği kabul edilerek, TCK'nın 106/2-a maddesi gereğince 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle, CMK'nın 225. maddesine aykırı davranılmış, katılanın soruşturma evresindeki ifadesinde geçen ve sanık ...'in olay yerinden ayrılırken söylediğini iddia ettiği tehdit içeren sözleri ile katılanın yargılama aşamasındaki beyanında, adı geçen sanığın elinde sopa olduğu halde sarf ettiğini iddia ettiği sözleri göz önüne alınarak, iddianamede yer almayan bu eylemler ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması, kamu davası açılması halinde ise gerekli görülmesi halinde davaların birleştirilmesi yoluna gidilmesi ve sanığın hukuksal durumunun mevcut kanıtlara göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-)Kanun yararına bozma istemine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriğinde yer alan ve ilk paragrafta düzenlenen bozma nedeni yerinde görüldüğünden,...6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2018 tarihli ve ..... sayılı kesinleşen kararının, sanık ... hakkında silahla tehdit suçundan kurulan hüküm yönünden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

2-)Bir (1) numaralı bozma nedeni karşısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarnamenin ikinci paragrafında yer alan bozma nedeniyle ilgili olarak bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,

Bozma nedenine göre sonraki işlemlerin, CMK'nın 309/4-b maddesi gereğince mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 03.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.