banner590

22 Aralık 2020

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA - HTS KAYDI - ARDIŞIK ARAMA

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2019/10212
K. 2020/2565
T. 11.6.2020

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Örgüt Mensubu Olduğuna Karar Verilen Sanık Hakkında Sadece TCK 58/9 Maddesi Uyarınca Tekerrür Hükümleri Uygulanması Gerektiği )

TEKERRÜR ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Örgüt Mensubu Olduğuna Karar Verilen Sanık Hakkında Sadece TCK 58/9 Maddesi Uyarınca Tekerrür Hükümleri Uygulanacağı )

HTS KAYDI ( Sanığın Kendi Adına Kayıtlı ve Kullanımında Olan Hattının Siirt İl Merkezinde Bulunan İş Yerlerinde Bulunan ve Ücret Karşılığı Kullanıma Sunulan 4 Ayrı Sabit Hatlı Telefondan Toplam 7 Kez Ardışık Olarak Arandığının Anlaşılması Karşısında Arama Sayısı Aramaların Periyodik Olması Aramaların Gerçekleştirildiği Zaman Konuşma Süreleri Sanığın Farklı Sabit Hatlardan Aranması Aranmaların Makul Görünmemesi Nazara Alındığında Sanığın Örgütün İletişim Metotlarından Olan “Ankesörlü/Sabit Hatlardan Aranma” Gizli İletişim Sistemine Dahil Olduğu ve Örgüt Üyesi Olduğuna İlişkin Kabulde Bir İsabetsizlik Olmadığı )

ARDIŞIK ARAMA ( Sanığın Kendi Adına Kayıtlı ve Kullanımında Olan Hattının Siirt İl Merkezinde Bulunan İş Yerlerinde Bulunan ve Ücret Karşılığı Kullanıma Sunulan 4 Ayrı Sabit Hatlı Telefondan Toplam 7 Kez Ardışık Olarak Arandığının Anlaşılması Karşısında Arama Sayısı Aramaların Periyodik Olması Aramaların Gerçekleştirildiği Zaman Konuşma Süreleri Sanığın Farklı Sabit Hatlardan Aranması Aranmaların Makul Görünmemesi Nazara Alındığında Sanığın Örgütün İletişim Metotlarından Olan “Ankesörlü/Sabit Hatlardan Aranma” Gizli İletişim Sistemine Dahil Olduğu ve Örgüt Üyesi Olduğuna İlişkin Kabulün Yerinde Görüldüğü )

5237/m.58/9

ÖZET : Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yapılan incelemde; Örgüt mensubu olduğuna karar verilen sanık hakkında sadece TCK'nın 58/9 maddesi uyarınca tekerrür hükümleri uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, hatalıdır.

DAVA : Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin yasal şartları oluşmadığından CMK'nın 299. maddesi gereğince REDDİNE,

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığın örgütsel faaliyet kapsamında işlediği silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan hükümde mahiyeti itibariyle bir ceza değil cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili bir kurum olan TCK'nın 58/9. maddesinin uygulanmaması kazanılmış hak oluşturmayacağından infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Ayrıntıları ve hukuki mahiyeti Dairemizin 13.11.2019 tarih ve 2018/5526 Esas-2019/6842 Karar sayılı ilamında açıklandığı üzere;

Asker bir şahsın; örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, “her türlü şüpheden uzak, kesin kanaata ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama yapan mahkemenin de tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağı”,

Hususunda herhangi bir kuşku bulunmamaktadır.

Dosya incelendiğinde;

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarda alınan ifadelerden, ... silahlı terör örgütünün ülke genelinde olduğu gibi sanığın görev yaptığı Siirt ilinde de, askeri mahrem yapılanma anlamında bir yapılanmaya gittiğine yönelik kuvvetli suç şüpheleri ile yapılanma içerisinde yer alan sivil mahrem imamların örgütsel faaliyetler kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağlamak amacıyla il genelinde bulunan, kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat ve ankesörlü hatları kullandıklarına ilişkin bilgilere ulaşılması üzerine, il genelinde faaliyet yürüten sabit/ankesörlü telefonlara yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Hakimliğinden;

İl Merkezindeki kontörlü telefon ve ankesörlü telefon olarak kullanımda olduğu tespit edilen 5 sabit telefon hattına yönelik Siirt Sulh Ceza Hakimliğinin 08.12.2017 tarih 2017/5188, kontörlü/ankesörlü telefon hatları ile irtibatlı olduğu tespit edilen askeri personel olduğu anlaşılan sanık ...'ın üzerine kayıtlı ve fiilen kullanımında olduğu tespit edilen ... hatta yönelik Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin 10.05.2017 tarih 2017/3341,

Değişik İş sayılı kararlar ile, CMK'nın 135/6. maddesi gereğince iletişimin tespiti kararları alındığı, bu kararlara dayanılarak (HTS) kayıtlarının incelenmesinde (soruşturma konusu suç ile ilgileri bulunmayan üçüncü kişilere ait veriler ayıklanarak);

Sanığın kendi adına kayıtlı ve kullanımında olan ... GSM numaralı hattının;

Siirt il merkezinde bulunan ... Kırtasiye'ye ait ... numaralı sabit hattan 29.01.2014 tarihinde ...... numaralı sabit hattan 28.02.2014 tarihinde ... (Üsteğmen), ... ... (Üsteğmen) ile birlikte bir kez aranarak 62 saniyelik, ... Kırtasiye isimli işyerine ait ...... numaralı sabit hattan 08.03.2014 tarihinde... (Üsteğmen) ile birlikte bir kez aranarak 43 saniye, ... isimli işyerine ait ... numaralı sabit hattan 09.03.2014 tarihinde ... (Yüzbaşı) ve ... (Yüzbaşı) ile birlikte üç kez aranarak toplamda 44 saniye, ... isimli işyerine ait ... numaralı sabit hattan 17.04.2014 tarihinde... (Üsteğmen) ile birlikte bir kez aranarak 88 saniyelik görüşmeler yapıldığı, görüşmelerin mesai saati bitimi ya da mesai saati bitimine çok yakın zamanlarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Sanık, aşamalarda alınan savunmalarında, söz konusu aramalara ilişkin makul bir açıklama getirememiştir.

Tüm bu açıklamalar karşısında dosya kapsamında somut olay irdelendiğinde;

Hukuka uygun olarak elde edilen (HTS) kayıtlarının incelenmesinde, “sanığın kendi adına kayıtlı ve kullanımında olan ... GSM numaralı hattının Siirt İl Merkezinde bulunan “... Kırtasiye, ..., ...” isimli iş yerlerinde bulunan ve ücret karşılığı kullanıma sunulan (4) ayrı sabit hatlı telefondan, (29.01.2014 – 17.04.2014) tarihleri arasında toplam (7) kez ardışık olarak arandığının”, anlaşılması karşısında, arama sayısı, aramaların periyodik olması, aramaların gerçekleştirildiği zaman, konuşma süreleri, sanığın farklı sabit hatlardan aranması, aranmaların makul görünmemesi nazara alındığında, sanığın örgütün iletişim metotlarından olan “ankesörlü/sabit hatlardan aranma” gizli iletişim sistemine dahil olduğu, yine sanık hakkında beyanda bulunan ..., ... ve ...'in beyanları da dikkate alındığında, mahkemenin sanığın örgüt üyesi olduğuna ilişkin kabulünde bir isabetsizlik olmadığı, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddine,

Ancak;

Örgüt mensubu olduğuna karar verilen sanık hakkında sadece TCK'nın 58/9 maddesi uyarınca tekerrür hükümleri uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmeden CMK'nın 303/1-c maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün tekerrür uygulamasına dair kısmından “5237 Sayılı TCK nın 58/6. maddesi gereğince” ibaresinin çıkarılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle değişik 5271 Sayılı Kanun'un 304. maddesi uyarınca dosyanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 11.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.