banner590

28 Ekim 2019

STAJ ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ - MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ VE STAJYERLERE ÖDENECEK ÜCRET
banner580

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/4099
K. 2019/2948
T. 20.5.2019

* STAJ ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ ( Aday Çırak Ve Çıraklar İle İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere İşletmeler Tarafından Ödenecek Ücret ve Artışlar Düzenlenecek Sözleşme ile Tespit Edileceği - Staj veya Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrencilere Asgari Ücretin Net Tutarının Yirmi ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde Yüzde Otuzundan Yirmiden Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde Yüzde Onbeşinden Aday Çırak ve Çırağa Yaşına Uygun Asgari Ücretin Yüzde Otuzundan Aşağı Ücret Ödenemeyeceği )

* MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ VE STAJYERLERE ÖDENECEK ÜCRET ( Asgari Ücretin Net Tutarının Yirmi ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde Yüzde Otuzundan Yirmiden Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde Yüzde Onbeşinden Aday Çırak ve Çırağa Yaşına Uygun Asgari Ücretin Yüzde Otuzundan Aşağı Ücret Ödenemeyeceği - Asgari Ücretin Net Tutarı Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiği/Asgari Geçim İndirimi de Dahil Edilerek Yapılan Hesaplamayla Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

* ÜCRET HESABININ YAPILMASI ( Şubenin Müzekkere Cevabında Davacıya Ait Üç Aylık Hesap Hareketlerinin Ekte Gönderildiği Ancak Staj Ücreti Alacağı Hesabında Değerlendirilmediği - Mahkemece Davacıya Ait Hesap Hareketlerinin Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )

* HASTANE STAJI ( Sözleşmeye Göre Davacının 2014–2015 Döneminde Devlet Hastanesinde Staj Yaptığı Ancak Mahkemece Devlet Hastanesine Personel Sayısı Sorulmadan Yapılan Hesaplama Doğrultusunda Karar Verildiğinin Anlaşıldığı - Mahkemece Devlet Hastanesinden Davacının Staj Yaptığı Dönemdeki Personel Sayısı Sorulduktan Sonra Alınacak Cevaba Göre Hesaplama Yapılıp Karar Verilmesi Gerektiği )

* ISLAH HARCI ( Davacının Saklı Tuttuğu Fazlaya İlişkin Haklarının da Ödetilmesi İstemiyle Islah Dilekçesi Verdiği Ancak Islah Dilekçesi ile Artırdığı Tutarın Gerektirdiği Harcı Ödemediği - Harçlar Kanunu Gereğince Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe Müteakip İşlemlerin Yapılmayacağı/ Mahkemece Bu Husus Değerlendirilmeden Karar Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olup Açıklanan Nedenlerle Kararın Bozulması Gerektiği )

3308/m. 25, 26

492/m. 32

ÖZET : Dava, staj ücreti alacağı istemine ilişkindir. Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır.

Kanunda açıkça asgari ücretin net tutarı üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin belirtilmiş olması karşısında; mahkemece, asgari geçim indirimi de dahil edilerek yapılan hesaplamaya göre karar verilmiş olması hatalıdır.

Şubenin müzekkere cevabında davacıya ait üç aylık hesap hareketlerinin ekte gönderildiği ancak staj ücreti alacağı hesabında değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Şu durumda mahkemece, davacıya ait hesap hareketlerinin değerlendirilip sonucuna göre hüküm tesis edilmesi gerekir.

Sözleşmeye göre; davacının 2014–2015 döneminde Devlet Hastanesinde staj yaptığı ancak mahkemece, Devlet Hastanesine personel sayısı sorulmadan yapılan hesaplama doğrultusunda karar verildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, Devlet Hastanesinden davacının staj yaptığı dönemdeki personel sayısı sorulduktan sonra, alınacak cevaba göre hesaplama yapılıp karar verilmesi gerekir.

Davacı, saklı tuttuğu fazlaya ilişkin haklarının da ödetilmesi istemiyle ıslah dilekçesi vermiş ancak ıslah dilekçesi ile artırdığı tutarın gerektirdiği harcı ödememiştir. Harçlar Kanunu gereğince yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Mahkemece bu husus değerlendirilmeden karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir.

DAVA : Davacıya velayeten ... ve ... vekili tarafından, davalı aleyhine 01/03/2016 gününde verilen dilekçeyle staj eğitimi nedeniyle alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 18/07/2016 tarihli kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-)Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince:

Dava, staj ücreti alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, ... Sağlık Meslek Lisesinde öğrenci iken, ... Devlet Hastanesinde staj yaptığını, ancak staj ücretinin ödenmediğini belirterek staj ücreti alacağının tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savun...tur.

Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

a-)3308 Sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca mesleki eğitim gören davacının staj gördüğü sürede izinli veya çalışamadığı sürelerin de araştırılarak, yapılacak hesapta bu hususun da dikkate alınması gerekirken, fasılasız çalıştığının kabulü doğru olmamıştır. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

b-)Dosya kapsamından, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, asgari geçim indirimi de dahil edilerek hesaplama yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu m. 25'de “Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır. Kanunda açıkça asgari ücretin net tutarı üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin belirtilmiş olması karşısında; mahkemece, asgari geçim indirimi de dahil edilerek yapılan hesaplamaya göre karar verilmiş doğru değildir.

c-)Dosyanın incelenmesinde, ... ... Şubesinin 22/06/2016 tarihli müzekkere cevabında davacıya ait üç aylık hesap hareketlerinin ekte gönderildiği ancak staj ücreti alacağı hesabında değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Şu durumda mahkemece, davacıya ait hesap hareketlerinin değerlendirilip sonucuna göre hüküm tesis edilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş olması doğru değildir.

d-)3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun “Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı 25. maddesinde “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile iş yeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. (Değişik son cümle: 13/2/2011-6111/64 md.) Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez.” denilmektedir.

Dosyada yer alan sözleşmeye göre; davacının 2014–2015 döneminde ... Devlet Hastanesinde staj yaptığı ancak mahkemece, ... Devlet Hastanesine personel sayısı sorulmadan yapılan hesaplama doğrultusunda karar verildiği anlaşılmaktadır. Şu durumda mahkemece, ... Devlet Hastanesinden davacının staj yaptığı dönemdeki personel sayısı sorulduktan sonra, alınacak cevaba göre hesaplama yapılıp karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

e-) Davacı, saklı tuttuğu fazlaya ilişkin haklarının da ödetilmesi istemiyle ıslah dilekçesi vermiş ancak ıslah dilekçesi ile artırdığı tutarın gerektirdiği harcı ödememiştir. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 32. maddesi gereğince yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Mahkemece bu husus değerlendirilmeden karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda (2/a-b-c-d-e) no'lu bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) no'lu bentte gösterilen nedenlerle reddine 20.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.