TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/15835
K. 2018/8627
T. 4.10.2018

* TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT ( Olayda Belgeli Tedavi Giderlerinden SGK Sorumlu Olduğu - Ancak Dava Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Anılan Yasa Gereği Belgeli Tedavi Giderlerinden SGK Sorumlu Olmasına Rağmen SGK Aleyhine Dava Açılmadığı/Belgeli Tedavi Giderleri İçin SGK Davaya Dahil Edilemeyeceği Gibi Temyiz Eden Davalılar ile Sigorta Şirketi Yönünden Husumetten Ret Kararı Verilmesi Gerektiği )

* BELGELİ TEDAVİ GİDERLERİDEN SGK'NUN SORUMLU OLMASI ( Rücuen Tazminat - Ancak Dava Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Anılan Yasa Gereği Belgeli Tedavi Giderlerinden SGK Sorumlu Olmasına Rağmen SGK Aleyhine Dava Açılmadığı/Dolayısıyla Belgeli Tedavi Giderleri İçin SGK Davaya Dahil Edilemeyeceği Gibi Temyiz Eden Davalılar ile Sigorta Şirketi Yönünden Husumetten Ret Kararı Verilmesi Gerektiği )

* SGK'NUN SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Tarafından SGK’nun Sorumluluğu Yönünden SUT Kapsamında Değerlendirmeye Gidilmesinin Doğru Olmadığı - Mahkemece Tedavi Giderlerine Dair Faturaların Hizmet ile Uyumlu ve Gerekli Olup Olmadığı Konusunda SUT Kapsamında Bir Değerlendirme Yapılmaksızın Kaza ile İlliyet Bağı Bulunan ve 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Tüm Belgeli Tedavi Giderlerinden SGK’nun Sorumlu Olacağının Dikkate Alınması Gerektiği )

2918/m. 91, 98

ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan sağlık sigorta poliçe kapsamında ödenen tedavi giderinin rücuen tazmini istemi ile başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Olayda, belgeli tedavi giderlerinden SGK sorumludur. Ancak, dava açıldığı tarihte yürürlükte bulunan anılan yasa gereği belgeli tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmasına rağmen SGK aleyhine dava açılmamıştır. Dolayısıyla belgeli tedavi giderleri için SGK davaya dahil edilemeyeceği gibi temyiz eden davalılar ile sigorta şirketi yönünden husumetten ret kararı verilmesi gerekir.

Mahkemece hükme esas alınan raporda bilirkişi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğu yönünden SUT kapsamında değerlendirmeye gidilmesi de doğru değildir. Mahkemece tedavi giderlerine dair faturaların hizmet ile uyumlu ve gerekli olup olmadığı konusunda SUT kapsamında bir değerlendirme yapılmaksızın kaza ile illiyet bağı bulunan ve 6111 Sayılı Kanun kapsamında kalan tüm belgeli tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlu olacağı dikkate alınması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili, davalı vekili, katılma yoluyla davalı vekili, süresi dışında davalı .. Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan davacı tarafından sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı dava dışı yaralandığını, sigortalının gördüğü tedavi sebebiyle 23.112,46 TL'nin tamamını 08.04.2010 tarihinde ödeyip haklarına halef olduklarını belirterek fazlaya dair haklar saklı kalmak üzere (sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı olacak şekilde) İcra Müdürlüğü'nün 2011/13588 Sayılı dosyasına haksız olarak yapılan itirazın iptali ile takibin devamını istemiştir.

Davalı şirket ile diğer davalı şirket vekilleri, davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kısmen kabulüyle İstanbul 8. İcra Müdürlüğü'nün 2011/13588 Sayılı dosyasında takibin 18.205,08 TL asıl alacağa, takip tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte devamına, dahili davalı olarak yer alan SGK'nın itirazın iptali davasında taraf sıfatı bulunmadığından SGK yönünden ayrıca karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili, davalı vekili, katılma yoluyla davalı vekili, süresi dışında davalı ... Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Gerekçeli karar davalı ... Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekiline 25.08.2015 tarihinde, temyiz başvuru dilekçesi 15.09.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı ...Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekili, kararı29.09.2015 tarihinde temyiz etmiştir. Davalı ... Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz dilekçesi, süresinde olmadığından, davalı ... Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan sağlık sigorta poliçe kapsamında ödenen tedavi giderinin rücuen tazmini istemi ile başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı Yasa'nın 59. maddesiyle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesi değiştirilmiş, buna göre "trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı", Kanun'un geçici 1. maddesiyle de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları sebebiyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun'un 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20 'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği," öngörülmüştür.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, sigortacının poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.

Sigorta şirketi, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza sebebiyle zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Sigorta şirketinin, işleten ve sürücünün yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 Sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. 2918 Sayılı Kanun'un 98. maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluğun dava dışı Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçtiğinde kuşku yoktur. Buna karşın belgesiz tedavi giderlerinden sigorta şirketinin, işleten ve sürücünün sorumlulukları devam etmektedir.

Somut olayda, davacı dava dilekçesiyle 23.112,46 TL ödediği tedavi giderinin rücuen tazmini için başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptali talebinde bulunmuş, hükme esas alınan 07/01/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre 23.112,46 TL ... Hastanesi 10/03/2010-617473 Sayılı fatura itibariyle yapılan incelemede, döneminin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlu olduğu miktarın, tedavi gideri olarak 1.259,20 TL, tıbbi sarf malzeme 2.064,08 TL ve ilaç giderleri 1.580,38 TL olmak üzere toplam 4.906,66 TL olacağını belirtilmiş, mahkemece bu tutarlar 23.112,46 TL ... Hastanesi 10/03/2010-617473 Sayılı faturadan düşülerek 18.205,08 TL'ye hükmedilmiştir. Trafik kazasında yaralanan sigortalı olup davacı onun yerine ödeme yaparak halefiyete dayalı (TTK. 1301 md.) zarar sorumlusundan talep etmektedir. Diğer bir deyişle bu talebi halefiyetin gereği hak sahibi hangi usul ve esaslardan yararlanacak ise haklara halef olanda aynı haklardan yararlanacaktır. Bu durumun sigortalının trafik kazası sebebiyle üçüncü kişilere verdiği zararları karşılayan ZMMS ve Güvence Hesabının Kanun'un yürürlüğünden önce yaptığı ödemelerin SGK rücu edemeyeceği kuralı ile karıştırmamak gerekir.

Dava tarihi 07/07/2011 olduğuna göre, belgeli tedavi giderlerinden SGK sorumludur. Ancak, dava açıldığı tarihte yürürlükte bulunan anılan yasa gereği belgeli tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmasına rağmen SGK aleyhine dava açılmamıştır. Dolayısıyla belgeli tedavi giderleri için SGK davaya dahil edilemeyeceği gibi temyiz eden davalılar ile sigorta şirketi yönünden husumetten ret kararı verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle tedavi giderleri yönünden davanın kısmen kabulüne hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Kabule göre de;

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tedavi giderlerinden Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sorumluluğuna dair hüküm Danıştay 10. Dairesinin 05.10.2010 tarih, ... Esas, 2010/7354 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan raporda bilirkişi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğu yönünden SUT kapsamında değerlendirmeye gidilmesi de doğru değildir. Mahkemece tedavi giderlerine dair faturaların hizmet ile uyumlu ve gerekli olup olmadığı konusunda SUT kapsamında bir değerlendirme yapılmaksızın kaza ile illiyet bağı bulunan ve 6111 Sayılı Kanun kapsamında kalan tüm belgeli tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlu olacağı dikkate alınması gerekmekte iken bunun gözetilmemesi yerinde değildir.

3-)Bozma neden ve şekline göre davalı vekili ile davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı ... Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekili ile davalı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekili ile davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacı ve davalılar ... Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti., davalıya iadesine, 04.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
M&M 6 ay önce

Sosyal güvenlik kurumu ve sigorta şirketleri alenen insanların haklarını gasp etmektedir. Davacı olan taraf kimden hangi kalemleri talep edeceğini dahi bilemiyor. Sigorta tedavi giderlerinden Sgk sorumlu diyor, Sgk hepsinden değil bir kısmından diyor, bir kısmının şurası da beni ilgilendirmez diyor. Davacı taraflar da yerin dibine batsın sizin yapacağınız iş deyip uğraşmıyor, bununla beraber hedeflenen bu caydırma sonuç vermiş oluyor. Sgk neden sigortaların sorumlu olduğu bu zarar kalemlerine alet oldu? Sigorta şirketleri neden böyle korunuyor? Devlet neden zarar ettiriliyor? Aleyhimize olan hususları kabul etmiyoruz, başka sözüm yok hakim bey.