banner567

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişikliklerle; müteahhitlere, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine istinaden, cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerini yapabilme yetkisi tanınmıştır. Değişiklikle, ilgili kurum ve kuruluşlarca, Mimari Proje, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve eklerinin Tapu İdaresine elektronik ortamda gönderilmesi gibi diğer önemli düzenlemeler de yapılmıştır. Yazımızda, müteahhitler, belediyeler, tapu idareleri ve tabii ki arsa sahipleri için çok önemli olan bu değişiklikleri incelemeye çalışacağız.

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

Tapu Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Koperatifler Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Mera Kanunu, Gümrük Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Belediye Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda yeni değişiklikler yapılmış olup; 6. ay sonra yürülüğe girecek 5393 sayılı Belediye Kanununa Geçici medde ile getirilen “e- belediye” sisteminin kullanılması zorunluluğna ilişkin düzenleme haricindeki diğer kanunlarda yapılan değişiklikler yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede Kat Mülkiyeti Kanunu’nun, 10., 12. ve 14. maddede yapılan yeni düzenlemeler de Resmi Gazetede yayım tarihi olan 10 Mart 2018 tarihi itibariyle yürülüğe girmiştir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ, KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, YÜKLENİCİNİN TALEBİ İLE YAPILABİLECEKTİR.

KMK 10. maddede yapılan değişiklikle;

Kat mülkiyetinin tescilinin, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca yeniden belirlenen usule göre yapılacağı belirlenmiştir. Daha önceki metinde yer alan “Mahkeme kararı ile yapılacak tescil” Kat Mülkiyeti Kanunu metninden çıkarılmış olup; bu husus Tapu Kanunu’na ve TMK’ya bırakılmıştır.

Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi, yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılacağı ifade edilmiştir. Tapuya tescil işlemlerinde, elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planının esas alınacağı, mimari proje ile yönetim planında malik imzasının aranmayacağı açıkça ifade edilmiştir.

Kat karşılığı sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesinin yüklenici tarafından tapu idaresine sunulması ile cins değişikliği, Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisinin talep edilmesi halinde, arsa sahipleri/iş sahiplerinin talebi aranmadan (sair şartlar yerine getirilmişse) bu işlemlerin yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

Yükleniciler lehine getirilen bu düzenleme ile Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi ile yapılan inşaatlarda inşaat sektörünün önü açılmak istenmiştir. Uygulamada, cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerini yapabilmesi için yükleniciye veya telep ettiği kişilere vekalet verilmekte idi. Yükleniciler artık, bu işlemler için iş sahibi/arsa malikinden aldığı vekaleti olmasa veya aldığı vekalette bu işlemler için yetki olmasa da noterde imzalanmış sözleşmeye istinaden bu işlemleri yapabilecektir.

Cins değişikliği, kat irtifakı kurulması ve kat mülkiyetine geçiş işlemlerinde tüm maliklerin imzasının aranması ve eksiklik halinde bu işlemlerin yapılamaması, vekalette yetki verilmemesi, önceden verilen vekaletnamelerin maliklerce azledilmesi gibi sebeplerle zorluk yaşanmakta ve bazen de bu vb sebeplerle, cins değişikliği, kat irtifakı kurulması ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri yapılamamaktadır.

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta gözden kaçırılmamalıdır. Yüklenicinin bu işlemleri yapabilmesi için, Noterde düzenleme şeklinde yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde “Hak sahipleri/iş sahibi/arsa sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması” şarttır. İlgili kurum ve kuruluşları, yüklenicinin bu taleplerini yerine getirirken sözleşmeyi iyi incelemeleri ve bağımsız bölümlerin kime düşeceğinin belirlenmiş olduğunu tespit etmiş olmalıdır. Burada kurumlara büyük sorumluluk yüklenmiştir.

Yüklenicinin bir çok iş sahibi/arsa sahibi/malik olduğu durumlarda yetkili kurum ve kuruluşlar, tüm iş sahipleri tarafından imzalanmış Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Sözleşmelerini isteyecektir. Bunu istemeden ve noter onaylı sözleşmeyi/sözleşmeleri gömeden yapılan talebi, bütün kat malikleri açısından yerine getirmemesi gerekmektedir.

Yüklenicilerin KMK’nın kendilerine tanıdığı bu kolaylıktan faydalanabilmek için Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini “yüzde paylaşım”/arsa payı karşılığı şeklinde bağımsız bölümler belirlenmeden yapmamaları, net olarak bağımsız bölümlerin kime düşeceğinin sözleşmede belirlenmiş olması gerekmektedir.

Bu durumda, mimari projenin imar mevzuatına uygun olması çok önem kazanmaktadır. Sözleşmede belirtilen bağımsız bölüm paylaşımı ile onaylanan projedeki bağımsız bölüm sayısının, metrekaresinin birbirini tutmaması halinde, ilgili idare yüklenicinin taleplerini yerine getirmeyecektir/getirmemelidir. Aksi halde arsa sahiplerinin hak kaybından sorumlulukları gündeme gelecektir.

KMK’daki bu değişikliklerle yüklenicilere tanınan bu imkandan faydalanabilmek için, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, imar durumuna uymayacak paylaşımlar yapılmamasına dikkat edilmelidir. İmar durumu alınmadan, Avan Proje çıkarılmadan, imar durumunun sözleşmedeki projeye uygun olup olmadığı denetlenmeden sözleşme ile öngörülen bağımsız bölüm paylaşımlarının tapuya tescili ile büyük hukuki problemlerin çıkması kaçınılmazdır.

Yasa ile tanınan bu imkanın, hem yüklenici hem de iş sahibi/arsa sahibi/malikler açısından bir sorun yumağına dönüşmemesi için, sözleşme kurulurken ve tescil aşamalarında yetkin mimarlık büroları ve inşaat hukuku alanında deneyimli hukukçularla çalışılmasında fayda vardır.

BÜROKRATİK İŞLEMLER EN AZA İNDİRİLMİŞTİR.

Cins değişikliği işlemlerinde ise; yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılara ilişkin lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bu büroların bulunmadığı yerlerde kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenecek tescil bildirimini müteakip, yapı kullanma izin belgesini düzenleyen kurum veya kuruluşa gönderilen cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeler ilgili kurumca yapı kullanma izin belgesi ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderileceği hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede elektronik ortamda gönderilen belgeler gereğince tapu müdürlüğü tarafından re’sen cins değişikliği yapılarak tapu siciline tescilin sağlanacağı hükme bağlanmıştır. Kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş işlemlerinde ise bu fıkra hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Yapılan düzenleme ile kurumlar arasındaki yazışmalardan kaynaklanan zaman kaybının önüne geçilerek cins değişikliği işlemlerindeki bürokrasi en aza indirilip işlemlerin hızlandırılması amaçlanmıştır.

KMK 12. maddede yapılan değişiklikle;

Kat mülkiyetinin kurulması için istenecek belgeler başlığında, biri anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi (aynen) sayılmıştır.

Önceki metinde; mimari proje ve yapı kullanma izin belgesindeki Anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşların imzalarının, yetkili kurum ve kuruluşlarca alınacağı belirtilmekteydi. Değişiklikle oluşan KMK 12. Md. a fıkrasındaki değişiklikle, yetkili kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınmışsa imzaların onaylanmış sayılacağı ve elektronik ortamda gönderilen mimari proje ve yapı kullanma izin belgesinin yeterli olacağı belirtilmiştir. Belgelerin aslının ilgili kurumlardan gönderilmesine/taraflarca sunulmasına gerek olmadığı, tapuya sunulan mimari proje ve yapı kullanma izin belgesinde ıslak imzaya lüzum kalmadığı, (yetkili kurum ve kuruluşlarca imzaları onaylanmış olarak) elektronik ortamda gönderilmesinin yeterli sayıldığı anlaşılmaktadır.

Yapılan bu düzenleme ile de kurumlar arasındaki yazışmalardan kaynaklanan zaman kaybının önüne geçilerek mimari proje ve yapı kullanma izin belgesi işlemlerindeki bürokrasi en aza indirilip işlemlerin hızlandırılması amaçlanmıştır.

KMK 14. maddede yapılan değişiklikle;

Kat irtifakının kurulması için henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan projenin elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderileceği belirtilmiştir.

Yapılan düzenleme ile de kurumlar arasındaki yazışmalardan kaynaklanan zaman kaybının önüne geçilerek kat irtifakı işlemlerindeki bürokrasi en aza indirilip işlemlerin hızlandırılması amaçlanmıştır. Tapuya sunulan inşaat projesindeki imzaların da yetkili kurum ve kuruluşlarca onaylanmasının ve elektronik ortamda gönderilmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

SONUÇ OLARAK;

7099 Sayılı bu yasa ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine konu olan bağımsız bölümler hakkındaki Kat Mülkiyeti, Cins Değişikliği, Kat İrtifakı işlemlerinin yüklenicinin talebi ile yapılabilmesi en önemli değişikliktir. Kat Karşılığı Sözleşmesine istinaden inşaat yapan müteahhitler için tapu işlemlerinde büyük kolaylık sağlanmıştır. Yükleniciler lehine getirilen bu kolaylığın uygulamada sorun yaratmaması için ilgili idarelerce çok titiz olarak uygulanması gerekmektedir. En iyi yasaların dahi kötü uygulayıcıların elinde soruna dönüşebileceği unutulmamalıdır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin müzakeresi, kuruluşu, imzası, inşaatın, iş ve işlemlerin ilerleyiş sürecinde hukuki yardım/yönetim hizmeti alınması ihmal edilmemelidir.

Mimari Proje, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve ekleri belgelerin, ilgili kurumlarca Tapu İdaresine elektronik ortamda gönderilmesi imkanı getirilmiştir. Teknolojik gelişmelere uygun olarak, KMK, Tapu Kanunu ile de uyumlu hale getirilmiştir. Bürokrasinin azaltılarak işlemlerin hızlanmasının amaçlandığı KMK’daki bu değişikliklerin uygulamada titiz olunması kaydıyla gayet faydalı olacağını düşünmekteyiz.

* Değişikliklerin karşılaştırmalı metni aşağıda sunulmuştur.

(Bu köşe yazısı, sayın Av. İlknur ÇELİK ORUÇ tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)

* 634 Sayılı

Kat Mülkiyeti Kanunu
(Maddelerin önceki hali)

* 634 Sayılı

Kat Mülkiyeti Kanunu
(7099 S. Kanun ile değişen maddelerin yeni hali)

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması

A) Genel kural

Madde 10 – Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.

Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir.

Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.

Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.

Gelirinin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, bunlardan yararlanan "bağımsız bölümlerin numaraları" yazılmak suretiyle kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilir.

Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir.

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması

A) Genel kural

Madde 10 – Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.

Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulünyalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirinebitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veyaticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir.

Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkralara göre yapılabilir.

Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi, yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmaz.

Cins değişikliği işlemlerinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılara ilişkin lisanslı harita kadastro mühendislik büroları veya bu büroların bulunmadığı yerlerde kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenecek tescil bildirimini müteakip, yapı kullanma izin belgesini düzenleyen kurum veya kuruluşa gönderilen cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeler ilgili kurumca yapı kullanma izin belgesi ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir. Gönderilen belgeler gereğince tapu müdürlüğü tarafından resen cins değişikliği yapılarak tapu siciline tescil sağlanır. Kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş işlemlerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.

Gelirinin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, bunlardan yararlanan "bağımsız bölümlerin numaraları" yazılmak suretiyle kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilir.

Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir.

C) Kat mülkiyetinin kurulması:

I - İstem ve belgeler:

Madde 12 – Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.

C) Kat mülkiyetinin kurulması:

I - İstem ve belgeler:

Madde 12 – Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.

D) Kat irtifakının kurulması:

Madde 14 – Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez.

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.

D) Kat irtifakının kurulması:

Madde 14 – Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak düzenlenen, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez.

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.

www.hukukihaber.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yılmaz İnşaat 2 yıl önce

Mütehhitlere getirilen bu kolaylığı bilmiyordum. Bilgilenmemizi sağladığınız için teşekkür ederim avukat hanım.

Avatar
Müteahhit 2 yıl önce

Üstad kaleminize emeğinize sağlık. İnşaat sektörü için çok faydalı olan bu değişiklikleri maalesef kendi sektörümüz olmasına rağmen bilmiyoruz. Şirket avukatımız da bu konuda bilgi vermemişti. Teşekkürü bir borç bilirim. Sağolun

Avatar
Av. Meral 2 yıl önce

Yasalarda o kadar hızlı değişiklikler yaşanıyor ki biz hukukçular dahi ucunu kaçırıyor. İncelemeniz güzel olmuş tebrikler üstad.

Avatar
Muammer turan 2 yıl önce

1995 yapılmış 4 kat ev. Belediyede ikamet. Geçiyor ama. Tapuda. Arsa. Ne yapmalıyım. Müracaata nereden başlamalıyım. Tskrlr

Avatar
Fevzi 2 yıl önce

Merkezi isinmali sitelerde %30 ortak kullanim gideri hem yazin hem de kisin ödenmek zorunda mi? Cünkü bahar ve yaz aylarinda isinma calismiyor ve sicak su kullaniliyor. %30 luk ödeme yazin neye göre bilirleniyor?

Avatar
Muammer turan 2 yıl önce

1995 yapılmış 4 kat ev. Belediyede ikamet. Geçiyor ama. Tapuda. Arsa. Ne yapmalıyım. Müracaata nereden başlamalıyım. Tskrlr

Avatar
doğan 2 yıl önce

Sitemizdeki ev sahiplerinden birinin evini kiraya vermesi durumunda , kiracı sayısını kısıtlamak mümkün müdür, ev sahibi veya site yönetimi olarak bir kısıtlama getirilebilir mi

Avatar
NURETTİN 2 yıl önce

TOKİ KONUTLARINDA EV SAHİBİYİM VE MUHTAR ADAYIYIM SİTE YÖNETİMİ BENİM REKLAM AFİŞİ DAĞITMAM İÇİN ÜCRET TALEP EDİYOR AKSİ TAKDİRDE İZİN VERMİYOR NE KADAR DOĞRU BİLGİLENDİRİRSENİZ MEMNUN OLURUM