TBMM (AA) - Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla çıkartılan KHK ile TBMM İdari Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Başkanlığı birimleri kaldırıldı.

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla çıkartılan KHK, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda da değişiklik yapıyor.

Buna göre, TBMM İdari Teşkilatının görevleri arasından, Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile eş güdümü sağlama çıkarıldı.

Ayrıca, idari teşkilat, TBMM yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını bundan sonra yapmayacak.

TBMM'nin idari teşkilatında yer alan Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve kendisine bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Başkanlığı birimleri de kaldırıldı. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile bağlı birimlerdeki başkanların görevi sona erecek. Bu kişiler ve personel, durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara 1 ay içinde atanacak.

Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlere tahsis edilen her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlediği kamu kurum ve kuruluşlarına başka hiçbir işleme gerek kalmadan devredilecek. Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan tahsis edilenler ile fiilen kullanılanlar, hiçbir işleme gerek olmadan tahsis amacına uygun kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başka hiçbir işleme gerek kalmadan devredilecek.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının görevleri arasından, "Kurtuluş Savaşı Müzesinde (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası) tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirmek, müzenin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak veya yaptırmak, müzenin onarım, restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetlerini, gerektiğinde Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı başkanlıklarla birlikte yürütmek" çıkarıldı.

Önem ve öncelik taşıyan konularda TBMM Başkanına yardımcı olmak üzere atanan TBMM Başkan başmüşaviri sayısı 5'ten 20'ye, 15 olan TBMM Başkan müşaviri 30'a ve yine 15 olan müşavir sayısı 30'a çıkartıldı.

TBMM'ye bağlı saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalardan sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımların, TBMM adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılmasına yönelik madde yürürlükten kaldırıldı.

TBMM Başkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarımları, restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile özel ihtisas gerektiren konularda TBMM Başkanınca mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işlerinin, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Başkanlık Divanınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme de KHK ile kanun metninden çıkartıldı.

TBMM'ye bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin yüzde 5'inin belediye payı olarak ayrılmasına dair hükümde, "TBMM" ibaresi "Cumhurbaşkanlığına" şeklinde değiştirildi.