TAKSİRLE YARALAMA, TAKSİRLE ÖLDÜRME VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI

Dr. Cengiz APAYDIN
Ümraniye Cumhuriyet Savcısı


Dr. Cengiz APAYDIN kimdir?

1968 Yılında Ankara’nın Polatlı İlçesinde Doğdu. İlk ve orta öğrenimini Polatlı’da tamamladı. 1985-1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1989-1990 tarihleri arasında İstanbul Barosu ve İstanbul Adliyesinde Avukatlık stajını tamamladı. 1990-1992 tarihleri arasında İstanbul Adliyesinde Hâkimlik stajını tamamladı. 1993- 1995 yıllarında Şırnak Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1995-1996 yıllarında Denizli - Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı.  1996 yılında İstanbul Üniversitesi‘nde Yüksek Lisans yaptı. 1996- 1997 yıllarında Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlı’nda Askeri Savcı olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1997-2000 yılları arasında Denizli - Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2000-2003 tarihleri arasında Giresun Piraziz Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2003 tarihinde İstanbul - Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2005-2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde 9 ay İngilizce Hazırlık Eğitimini ileri düzeyde bitirdi. 2003-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında Doktora yaptı. "Ceza Hukuk ve Adli Tıp Açısından Kusur Yeteneği" isimli 1998 yılında yayınlanmış ve "Ceza Hukukunda Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Kavramları" isimli 2009 yılında yayınlanmış eserleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Yazar halen Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır.  İletişim Numarası 0505 295 34 00İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNDA TAKSİR 17
I. GENEL OLARAK * 17
II.TAKSİR * 25
1. KAVRAM * 25
2. TAKSİRİN UNSURLARI * 26
2.1. FİİLİN TAKSİRLE İŞLENEBİLEN BİR SUÇ OLMASI * 26
2.2. HAREKETİN İRADİ OLMASI * 27
2.3.DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI * 29
2.4. NETİCENİN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASI * 33
2.5. NETİCENİN İSTENMEMİŞ OLMASI * 36
2.6. HAREKET İLE NETİCE ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ VARLIĞI * 37
2.6.1. Genel Olarak * 37
2.6.2. Üçüncü Şahsın ve Mağdurun Hareketi * 40
2.6.2.1. Üçüncü Şahsın Kusursuz Hareketi * 40
2.6.2.2. Üçüncü Şahsın Kusurlu Hareketi * 41
2.6.2.3. Mağdurun Kusursuz Hareketi * 42
2.6.2.4. Mağdurun Kusurlu Hareketi * 43
2.6.2.5. Hareket İle Netice Arasındaki Nedensellik Bağına İlişkin Yargıtay Kararları * 46
III. TAKSİRİN ÇEŞİTLERİ * 68
1. BASİT TAKSİR-BİLİNÇLİ TAKSİR * 68
1.1. Basit Taksir * 68
TaksirleAdamOldurme.indd 9 05.07.2011 01:15:47
10 TAKSİRLE YARALAMA, ÖLDÜRME VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI
1.2. Bilinçli Taksir * 70
1.3. BİLİNÇLİ TAKSİRE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 78
1.4. Bilinçli Taksir ve Basit Taksir Ayrımı * 154
1.5. Bilinçli Taksir ve Basit Taksir Ayrımına İlişkin Yargıtay Kararları * 158
2. BİLİNÇLİ TAKSİR VE OLASI KAST AYRIMI * 186
2.1. Genel Olarak * 186
2.2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Olası Kast ve Bilinçli Taksir Ayrımı * 188
2.3. Yargıtay'ın Görüşü * 192
2.4. Değerlendirme ve Kanaatimiz * 194
2.5 Olası Kast ve Bilinçli Taksir Ayrımına İlişkin Yargıtay Kararları * 196
IV. KASTEN ve TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARIN AYIRIMINDAKİ KRİTERLER * 204
1. Kast ve Taksir Ayrımı * 204
1.1. Genel Olarak * 204
1.2. Yargıtay'ın Görüşü * 206
1.3. Değerlendirme ve Kanaatimiz * 208
1. 4. Kast ve Taksir Ayrımına İlişkin Yargıtay Kararları * 209
V. KAST- TAKSİR KOMBİNASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ * 210
1. Kavram * 210
2. Unsurları * 211
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç ve Nedensellik Bağlantısı * 212
4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar * 215
4.1. Genel Olarak * 215
4.2. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi * 217
5. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 220

İkinci Bölüm
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU 235
I. GENEL OLARAK * 235
TaksirleAdamOldurme.indd 10 05.07.2011 01:15:47
CEZA HUKUKUNDA TAKSİR 11
1. Suçla Korunan Hukuki Değer * 237
2.Suçun Mağduru * 238
3.Suçun Faili * 238
II. SUÇUN UNSURLARI * 239
1.Hareket * 239
2.Tipiklik * 243
3.Hukuka Aykırılık * 244
4.Kusurluluk * 247
4.1.Genel Olarak * 247
4.2.Kusurun Belirlenmesi ve Güven İlkesi İlişkisi * 252
III. SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER * 256
1. Suçun Nitelikli Halleri * 256
1.1. Birden Fazla Kişinin Ölmesi * 257
1.2. Bir Kişinin Ölümüyle Beraber Bir veya Birden
Fazla Kişinin Ölmesi * 257
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar İle Taksirle Adam Öldürme Suçu Arasındaki İlişki * 258
3. Şahsi Cezasızlık Sebebinin Taksirli Sorumluluğa Etkisi * 262
4. Şahsi Cezasızlık Sebebinin Taksirli Sorumluluğa Etkisi
Açısından Yargıtay Kararları * 267
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ * 273
1.Teşebbüs * 273
2.Teselsül * 274
3.İştirak * 274
4.İçtima * 277
5. Müsadere * 279
6.Tekerrür * 279
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN
KURALLAR * 280
1.Görev * 280
2.Yaptırım * 281
3.Zamanaşımı * 284
4.Soruşturma Yöntemi * 284
Vl. TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 285
TaksirleAdamOldurme.indd 11 05.07.2011 01:15:47
12 TAKSİRLE YARALAMA, ÖLDÜRME VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI

Üçüncü Bölüm
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU 425
I. GENEL OLARAK * 425
1.Suçla Korunan Hukuki Değer * 428
2. Suçun Mağduru * 428
II. SUÇUN UNSURLARI * 429
1. Hareket * 430
2.Tipiklik * 435
3.Hukuka Aykırılık * 436
4.Kusurluluk * 439
4.1.Genel Olarak * 439
4.2.Kusurun Belirlenmesi * 444
III. SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER * 448
1.2. Netice Sebebiyle Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren 89/2 maddesinde Öngörülen Haller * 449
1.2.1. Taksirle yaralanmanın duyu veya organlardan birinin
işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması * 449
1.2.2. Taksirle yaralanmanın vücutta kemik kırılmasına
neden olması * 452
1.2.3.Taksirle yaralanmanın konuşmada sürekli zorluğa neden olması * 453
1.2.4 Taksirle yaralanmanın yüzde sabit ize neden olması * 454
1.2.5. Fiilin, Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması * 456
1.2.6 Taksirle yaralanmanın gebe kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması * 457
1.3 Netice Sebebiyle Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren 89/3 maddesinde Öngörülen Haller * 457
1.3.1 Taksirle Yaralanmanın İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmeye Neden Olması * 457
1.3.2 Taksirle Yaralanmanın Duyu veya Organlardan Birinin
İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması * 459
1.3.3 Taksirle Yaralanmanın Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması * 461
1.3.4 Taksirle Yaralanmanın Yüzün Sürekli Değişikliğine
TaksirleAdamOldurme.indd 12 05.07.2011 01:15:47
TAKSİRLE YARALAMA, ÖLDÜRME VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI 13 Neden Olması * 462
1.3.5 Taksirle Yaralanmanın Gebe Bir Kadının Çocuğunun Düşmesine Neden Olması * 464
1.4 Failin Bilinçli Taksirle Hareket Ettiği Haller * 464
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar İle Taksirle Yaralama Suçu Arasındaki İlişki * 465
3. Şahsi Cezasızlık Sebebinin Taksirli Sorumluluğa Etkisi * 466
4. Şahsi Cezasızlık Sebebinin Taksirli Sorumluluğa Etkisi Açısından Yargıtay Kararları * 471
lV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ * 476
1.Teşebbüs * 476
2. Teselsül * 476
3. İştirak * 477
4. İçtima * 479
5. Müsadere * 481
6.Tekerrür * 481
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR * 483
1. Görev * 483
2. Yaptırım * 483
3. Zamanaşımı * 487
4. Soruşturma Yöntemi * 488
Vl . SONUÇ * 490
VlI. TAKSİRLE YARALAMAYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 493

Dördüncü Bölüm
OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇU 581
I. CEZA HUKUKUNDA KAST * 581
1.1. GENEL OLARAK * 581
1.2. KASTIN UNSURLARI * 585
1.2.1. Bilme Unsuru * 585
1.2.2. İsteme Unsuru * 588
1.3. DOĞRUDAN KAST-OLASI KAST AYIRIMI * 593
1.4. OLASI KAST * 596
TaksirleAdamOldurme.indd 13 05.07.2011 01:15:47
14 TAKSİRLE YARALAMA, ÖLDÜRME VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI
1.4.1. Genel olarak * 596
1.4.2. Olası Kastla İnsan Öldürme * 600
1.4.2.1. Suçla Korunan Hukuki Değer * 603
1.4.2.2. Suçun Mağduru * 604
1.4.2.3. Suçun Faili * 608
II. SUÇUN UNSURLARI * 609
1. Hareket * 609
2.Tipiklik * 612
3.Hukuka Aykırılık * 614
3.1. Genel Olarak * 614
3.2. Ötenazi * 617
4.Kusurluluk * 618
III. MANEVİ UNSURLARI FARKLI OLAN İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMI * 621
1- DOĞRUDAN KAST VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMI * 621
1.2. DOĞRUDAN KAST VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 624
2. 1. BİLİNÇLİ TAKSİRLE VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMI * 654
2.2. BİLİNÇLİ TAKSİRLE VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 659
3.1. BASİT TAKSİRLE VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMI * 669
3.2. BASİT TAKSİRLE VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 673
4. 1. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA GERÇEKLEŞMESİ HALİ VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMI * 674
4. 2. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA GERÇEKLEŞMESİ HALİ VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI AYIRIMINA İLİŞKİN
TaksirleAdamOldurme.indd 14 05.07.2011 01:15:47
TAKSİRLE YARALAMA, ÖLDÜRME VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI 15
YARGITAY KARARLARI * 680
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ * 684
1.Teşebbüs * 684
1.1. Genel Olarak * 684
1.2. Yargıtay'ın Görüşü * 685
1.3. Değerlendirme ve Kanaatimiz * 687
2.Teselsül * 688
3.İştirak * 689
4.İçtima * 690
5. Haksız Tahrik * 692
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN
KURALLAR * 693
1. Görev ve Soruşturma Yöntemi * 693
2. Yaptırım * 693
3. Zamanaşımı * 693
VI. SONUÇ * 694
VII. OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNA
İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI * 698

Beşinci Bölüm
1- TAKSİRLE YARALAMA VE ÖLDÜRME SUÇUNA İLİŞKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ MAHKEME KARARLARI * 977
2- TAKSİRLE YARALAMA VE ÖLDÜRME SUÇUNA İLİŞKİN AĞIR CEZA MAHKEMESİ MAHKEME KARARLARI * 1094
3- BİLİNÇLİ TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME VE OLASI KASTLA İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNA İLİŞKİN AĞIR CEZA MAHKEMESİ MAHKEME KARARLARI * 1279
KAYNAKÇA * 1295
YAZILI KAYNAKLAR * 1295
ELEKTRONİK KAYNAKLAR * 1304
TaksirleAdamOldurme.indd 15 05.07.2011 01:15:47Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
A 8 yıl önce

Kitabı aldım ve inceledim. Bu konuda en doyurucu çalışma olmuş. Dr. Cengiz Bey elinize kaleminize sağlık.

Avatar
Savcı 8 yıl önce

Olası Kast Kasttan önceki son çıkış.
Ordan da çıkmazsan düpedüz kast yaani.
Olası kast güzel ele alınmış. Sayın Savcımızı tebrik ederim.
Konuları ele alış tarzı Akademisyen olduğunu gözler önüne seriyor.

Avatar
sinan 7 yıl önce

Cengiz Bey size çok özeniyorum:) yüzünüzden o güzel gülümsemeniz hiç eksik olmasın...başarılarınızın devamını dilerim