banner697

14 Ocak 2021

BANKA VEYA KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI

BANKA VEYA KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI

 

DR.CENGİZ APAYDIN

CUMHURİYET SAVCISI

 

Annem Biricik Apaydın ve Babam Osman Apaydın ile Vicdanlı, Ahlaklı, Bilimsel Akılla Üreterek, Hukuka ve Toplumsal Barışa Katkı Sağlayan, Hukukun Üstünlüğüne İnanan, Tüm Gerçek Hukukçulara Saygılarımla.

Önsöz

Ceza hukukunda banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma  suçları kavramı hızla değişmekte ve gelişmekte olup,  işlenme şekilleri öngörülemeyecek şekilde uygulamada karşımıza çıkmakta ve ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından birini oluşturmaktadır.  5237 sayılı TCK’nın banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarının unsurlarını değiştirerek bağımsız suçlar olarak bilişim alanında suçlar başlığı altında yeniden ele alması, önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının ve bilişim suçlarının,  teknolojinin gelişmesine paralel olarak işlenme şekillerinin hızla değişmesi uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri soruşturma ve delil toplama tekniklerinin yetersiz olmasıdır. Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini ve kullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suç tiplerini de ortaya koymaktadır. Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen ve çeşitlenen suçlarını oluşturmaktadır. Çünkü bu suçların işlenmesini önlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve bankalar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır. Bankalar tarafından, banka veya kredi kartı kullanıcılarının, banka veya kredi kartlarının kullanılması, şifrelerinin saklanması ve başkalarıyla hiçbir şekilde şifrelerinin kullanılmaması konusunda eğitilmesi suç oranını azaltacaktır.

 Bilişim ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini ve kullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen sahtecilik suçlarını ortaya çıkarmaktadır. Banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen suçlarını oluşturmaktadır. Çünkü banka veya kredi kartı kullanan şahısların yeterince eğitilmemesi ve bu suçları önlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve bankalar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır. Klasik suçlardaki soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinden farklı yöntemlerle sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarında bilimsel esaslara uygun, hızlı, etkin ve suçun mağdurları olan gerçek kişiler ve tüzel kişiler arasında eş güdümü sağlayacak bir iletişim ve bilgilendirme kullanılmak suretiyle, yüksek teknolojiye dayalı delil toplama teknikleriyle soruşturma yapılarak faillerin tespiti ile suçun cezasız kalmaması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, cezalandırılmayan her suç yeni suçlar işlenmesine maddi ve manevi olanak sağlamaktadır.

Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarında faillerin tespiti, bilişim suçlarına ilişkin delillerin toplanması ve faillerinin yakalanması teknik bir konu olup, teknolojik gelişmeler ve bilişim hukukundaki gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin koordineyi içeren düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçları ile  yasak cihaz veya program suçları sürekli olarak değişen şekillerde işlenmektedir. Bilişim sistemlerindeki verilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve işleyişi için önleyici tedbirlerin yanında suçlarla ve suçlularla mücadele için bilişim ceza hukukunun kavramlarını bilen, yorumlayan ve uygulayan uzman Cumhuriyet savcıları ve uzman ceza hâkimlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Soruşturma ve yargılama özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden, bilişim suçlarıyla mücadele için özel mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarından oluşan özel bilişim bürolarının kurulması gereklidir. İnternetteki hızlı ve kolay veri iletimi ile virüs programlarının sürekli gelişmesi ve çeşitlenmesi ulusal soruşturma sistemlerinin uluslararası boyutta diğer devletlerin soruşturma makamları ile kapsamlı bir şekilde işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarının uygulanmasına, soruşturma ve yargılamada daha az hata yapılmasına katkı sağlamasını umduğumuz bu kitabın hazırlanmasında çok önemli rol oynayan, ceza hukukuna her türlü makale ve kitapları ile ışık tutmuş, katı ideolojik eğilimler içerisinde hareket etmeyen, gerçek bilim insanlarına en derin saygılarımı sunarım.

Ocak  - 2021

Ataşehir/İstanbul

 

Dr. Cengiz APAYDIN

Cumhuriyet Savcısı

İçindekiler

Önsöz

Kısaltmalar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL OLARAK BANKA VEYA KREDİ KARTI KAVRAMI VE BAŞKASINA AİT GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KART SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK

 

1- GENEL OLARAK

2. TEKNİK BİLGİLER

3. BAŞKASINA AİT GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KART SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK

I.  Suçla Korunan Hukuki Değer

II. Suçun Unsurları

1. Maddi Unsuru

1.1.       Suçun Faili

      1. 2. Suçun Mağduru

      1. 3. Suçun Konusu

1. 4. Eylem

1. 5. Suça Etki Eden Haller

2. Manevi Unsur

           3. Hukuka Aykırılık

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

1.Teşebbüs

           2İştirak

           3. İçtima

IV. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR

1.Görev ve Yetki

2. Yaptırım

           4.Soruşturma Yöntemi

          3. Zamanaşımı

V. BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNDA ŞAHSİ CEZASIZLIK VE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

 

1. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebepleri

1.1. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Biri

1.2. Üstsoy veya Altsoy veya bu Derecede Kayın Hısımlarından Biri veya Evlat Edinen veya Evlatlık

1.3. Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşler

2. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞKALARINA AİT BANKA HESAPLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEREK SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK

I. Genel Olarak

          II. Suçla Korunan Hukuki Değer

III. Suçun Unsurları

1. Maddi Unsurları

1.1.  Suçun Mağduru

    1.2. Suçun Faili

    1.3. Suçun Konusu

1. 4. Eylem

1. 5. Suça Etki Eden Haller

2. Manevi Unsur

           3. Hukuka Aykırılık

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

1.Teşebbüs

           2İştirak

           3. İçtima

IV. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR

1.Görev ve Yetki

2. Yaptırım

           4.Soruşturma Yöntemi

          3. Zamanaşımı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAHTE OLUŞTURULAN VEYA ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPILAN BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMA

 

 

I. Genel Olarak

           II. Suçla Korunan Hukuki Değer

III. Suçun Unsurları

1. Maddi Unsurları

1.1.  Suçun Mağduru

    1.2. Suçun Faili

    1.3. Suçun Konusu

1. 4. Eylem

1. 5. Suça Etki Eden Haller

2. Manevi Unsur

           3. Hukuka Aykırılık

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

1.Teşebbüs

           2İştirak

           3. İçtima

IV. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR

1.Görev ve Yetki

2. Yaptırım

           4.Soruşturma Yöntemi

          3. Zamanaşımı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ

1.Banka veya Kredi      Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Dolandırıcılık Suçu İle İlişkisi

2.Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Hırsızlık Suçu İle İlişkisi

3.Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Belgede Sahtecilik Suçu İle İlişkisi

4. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Güveni Kötüye Kullanılması Suçu İle İlişkisi

5. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Yağma Suçu İle İlişkisi

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YASAK CİHAZ VEYA PROGRAM OLUŞTURMA, BULUNDURMA, TAŞIMA VEYA SATMA SUÇU

 

I. Genel Olarak

II. Suçla Korunan Hukuki Değer

III. Suçun Unsurları

1. Maddi Unsurları

1.1.  Suçun Mağduru

    1.2. Suçun Faili

    1.3. Suçun Konusu

1. 4. Eylem

1. 5. Suça Etki Eden Haller

2. Manevi Unsur

           3. Hukuka Aykırılık

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

1.Teşebbüs

           2İştirak

           3. İçtima

IV. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR

1.Görev ve Yetki

2. Yaptırım

           4.Soruşturma Yöntemi

          3. Zamanaşımı

 

SONUÇ

KAYNAKÇA

Yayınlanmış Kitapları

Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Hakemli Makaleleri

Hakemli Olmayan Makaleleri

Uluslararası Kongrelerde Yayınlanmış Makaleleri

Yazar Hakkında

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.