banner664

15 Mart 2022

Ceza Avukatının Başvuru Kitabı

Çalışmamızın uygulayıcılar bakımından işlevsel olması hedef alındığından, konuların teorik izahından ziyade, pratiğe dönük hareket edilmiş ve bir avukatın temsil ilişkisi çerçevesinde muhatap olabileceği tüm süreçlere ilişkin bilgilere kısaca yer verilmeye çalışılmıştır. Kitap bir başucu kitabı olma iddiasında olduğu için, okuyucunun kitabın içinde aradığını hızlıca bulabileceği başlık sistematiğine ve bu başlıkların altında kısa sürede tüketilecek pratiklikte metinlere yer verilmiştir.

Hedeflerimiz arasında teorik ve pratik bilgileri birleştirmek suretiyle uygulamaya ve uygulamacılara yardımcı kaynak olabilecek bir eser ortaya koymak vardı. Bir öncü mahiyetinde işbu eseri hazırlama kararını verdik. Daha iyisi olabilir miydi diye sorarsak, daha iyiye ulaşma hedefi hiçbir zaman tükenmez.

Yazarların ve katkı sağlayanların yüksek emeklerini ortaya koyduğu bu eserin; Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku ve İnsan Hak ve Hürriyetleri hususunda uygulamaya ve uygulamacılara yarar sağlayacağından şüphemiz bulunmamaktadır.
 

Konu Başlıkları

- Temel Bilgiler

- Soruşturma

- Koruma Tedbirleri

- Kovuşturma

- Kanun Yolları

- Anayasa Mahkemesine Ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Bireysel Başvuru

- Cezaların İnfazı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  9

Kısaltmalar  43

Birinci Bölüm:

TEMEL BİLGİLER

§1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  45

I. Ceza Muhakemesinin Amacı  45

II. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü  46

A. Soruşturma  46

B. Kovuşturma  47

III. Ceza Muhakemesi Kurallarının Özellikleri  47

A. Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu ve Kıyas  47

B. Maddi Ceza Hukuku Kuralı – Ceza Muhakemesi Kuralı Ayırımı  48

IV. Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulanma Alanı  49

A. Genel Bilgiler  49

B. Zaman Bakımından Uygulama  50

C. Yer Bakımından Uygulama  52

D. Kişi Bakımından Uygulama  52

V. Ceza Muhakemesinin Süjeleri ve Makamlar  53

A. Genel Bilgiler  53

B. İddia Makamı  55

1. Savcı  55

2. Savcı Yardımcısı: Adli Kolluk  56

3. Mağdur – Suçtan Zarar Gören (Müşteki) – Katılan ve Vekili  57

a. Vekil  58

C. Savunma Makamı  60

1. Şüpheli ve Sanık  60

2. Müdafi  62

a. Zorunlu Müdafilik  64

b. Müdafiin Görevini Yerine Getirmemesi  65

c. Müdafiin Görevden Yasaklanması  65

d. Müdafiin Görevinin Sona Ermesi  66

3. Malen Sorumlu  66

D. Yargılama Makamı  67

1. Hakim  67

2. Hakimin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı  67

a. Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller  68

b. Hakimin Reddi  69

VI. Ceza Muhakemesi Teşkilatı  72

A. Mahkemeler  73

1. Madde Bakımından Yetki (Görev)  73

2. Görev Kurallarının Özellikleri  74

3. Yer Bakımından Yetki  75

4. Yetki Kurallarının İstisnaları  77

a. Davanın (Muhakemenin) Nakli  77

b. İstinabe  78

c. Bağlantı  78

B. Sulh Ceza Hakimliği  81

§2. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ  83

I. İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik İlkeler  83

A. Hukuk Devleti İlkesi  83

B. İşkence Yasağı  83

C. Adil/Dürüst Yargılanma Hakkı  84

D. Mahkemeye Erişim Hakkı  84

E. Silahların Eşitliği  85

F. Gerekçeli Karar Hakkı  88

G. Güvenilir Olmayan veya Hukuka Aykırı Delilin Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında İncelenmesi  89

H. Müdafiin Dosyaya Erişim Hakkı ve Gizlilik Kararı  91

İ. Delillerin Toplanmasında ve Değerlendirilmesinde Tarafsızlık  92

J. “Masumiyet/Suçsuzluk” Karinesi ve “Şüpheden Sanık Yararlanır” İlkesi  94

K. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi  95

L. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  95

M. Bir Suçtan İki Yargılama Yapılmaz/Ne Bis In Idem  98

II. İspata İlişkin İlkeler  98

A. Çelişmeli Yargılama  98

B. Re’sen Araştırma  99

C. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı  100

D. Kişinin Kendini Suçlayıcı Beyanda Bulunmama Hakkı (Nemo Tenetur)  101

E. Şüpheden Sanık Yararlanır  102

§3. MUHAKEME ŞARTLARI  103

I. Şikayet  104

II. İzin  104

III. Talep  104

IV. Karar  105

V. Hüküm veya Açılmış Dava Bulunması  105

VI. Dava Zamanaşımı  105

VII. Af  105

VIII. Önödeme  105

IX. Uzlaştırma  105

X. Sanığın Hazır Bulunması  106

XI. Sanığın Akıl Hastası Olması  106

XII. Bekletici Mesele  106

XIII. Muhakeme Şartlarının Gerçekleşmemesi  107

§4. MADDİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER  107

I. Genel Bilgiler  107

II. Suç Teorisi Hakkında Genel Bilgiler  108

§5. CEZA AVUKATI İÇİN TAVSİYELER  112

I. Temsil Edilen Kişilerle Yapılan Görüşmeler  112

II. Dilekçe  113

III. Aşamalara Göre Dilekçe İçeriklerine İlişkin Öneriler  113

A. Soruşturma Aşaması  113

1. Müdafi Sıfatıyla Verilen Dilekçeler  113

2. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Vekili Sıfatıyla Sunulan Dilekçeler  114

B. Kovuşturma Aşaması (Olay Mahkemesi)  115

C. Kanun Yolu Aşaması  116

IV. Dilekçe Yazımına İlişkin Tavsiyeler  116

A. Dosya Hazırlığı  116

B. Dilekçenin Okunabilirliği  118

C. Dilekçede Atıf Yapılır mı?  119

İkinci Bölüm:

SORUŞTURMA

§1. SORUŞTURMAYA HAKİM İLKELER  121

I. Gizlilik (CMK m.157, TCK m.285)  121

II. Yazılılık (CMK m.169)  123

III. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti (CMK m.160, m.170/1)  124

IV. Kamu Davasını Açmada Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi/Maslahata Uygunluk (CMK m.171)  126

V. Cumhuriyet Savcısının Tarafsızlığı  126

§2. SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI  128

I. Yetkili Merci (CMK m.8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 161/7,

TCK m.8)  128

II. Yetki Uyuşmazlığı (CMK m.161/7)  129

III. İhbar ve Şikayet (CMK m.158, TCK m.73)  130

A. Genel Bilgiler  130

B. Şikayet Hakkı Kime Aittir?  130

C. Şikayet ve İhbarın Yapılabileceği Makamlar (CMK m.158)  133

D. Şikayete İlişkin İlkeler  134

1. Şikayetin Bölünmezliği Kuralı (TCK m.73/5)  134

2. Şikayetin Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Oluşu (TCK m.73/1–2)  135

3. Şikayet Hakkının Bağımsızlığı (TCK m.73/3)  136

E. Şikayet Hakkının Avukat Tarafından Temsil Ettiği Kişi Adına Kullanılması (Avukatlık Kanunu m.35)  136

F. Şikayetten Vazgeçme ve Feragat (TCK m.73/4, m.73/7)  136

1. Genel Olarak  136

2. Küçükler Bakımından  137

3. Şikayetten Feragat  140

G. Şikayet veya İhbar Üzerine Cumhuriyet Savcısının Yapacağı İşlemler (CMK m.160, m.161)  140

1. Genel Bilgiler  140

2. Cumhuriyet Savcısı İddianame Düzenlemeden Şüpheliyi Dinlemek Zorunda mıdır?  142

H. Suçun Şikayete Tabi Olduğunun Kovuşturma Aşamasına Geçildikten Sonra Anlaşılması (CMK m.158/7)  143

İ. İhbar ve Şikayet Farkı ve Önemi  143

IV. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (CMK m.158/6)  144

§3. SORUŞTURMANIN İŞLEYİŞİ  146

I. Delil Toplama Faaliyetlerine Müdafi ve/veya Vekilin Katılımı (CMK 84, m.153/2, m.160, m.161, Avukatlık Kanunu m.2/3)  146

II. Ceza Muhakemesi Kanunu m.332’nin Tatbiki (TCK m.257, Avukatlık Kanunu m.2/3, Kabahatler Kanunu m.32)  150

III. İfade–Sorgu–Bilgi Alma–Yasak Sorgu Usulleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (CMK m.145, 146, 147, 148, 160, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği m.23, 24, 25, 26)  152

A. Genel Bilgiler  152

B. Sonradan Şüpheli Sıfatı Verilen Kişinin İfadesinin İlk Başta Tanık veya Bilgi Sahibi Sıfatıyla Alınması ve Nitelikli Aydınlatma  153

C. İfade ve Sorgunun Şekli ve Usulü (CMK m.147, m.148)  156

D. Yasak İfade ve Sorgu Yöntemlerinin Hukuka Aykırı Delillerle İlişkisi ve Usule Uygun İkrarın Delil Değeri (CMK m.148/1 ila 4)  157

1. Genel Bilgiler  157

2. Yasak Usullerle Alınan Beyanın Yargılamada Kullanılması  159

3. İkrarın Delil Değeri  161

E. İfade  163

1. Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi/Nemo tenetur  163

2. Avukat Olay Anlatımına Müdahale Edemez, Ancak Şüphelinin Haklarını Hatırlatabilir  166

3. İfade veya Sorgu Sırasında Avukatın Hukuki Yardımına Müdahalede Bulunuluyorsa Tutanak Tutulmalıdır  168

4. Avukatın Mesleğini İcra Etmesini Engelleyen Haksız Bir Durum Ortaya Çıktığında, Bu Durum Baroya Bildirilmelidir (Avukatlık Kanunu m.95/4)  169

5. Kolluğun İkinci Defa İfade Alma Yasağı (CMK m.148/5)  169

6. Tutuklu Şüphelinin Ek İfade İçin Cezaevinden Alınması  171

F. Sorgu  174

1. Genel Olarak  174

2. Sorgusuz Adli Kontrol Mümkün mü?  174

3. Sulh Ceza Hakimi  176

G. Bilgi Alma  178

IV. Yer Gösterme (CMK m.85)  180

V. Keşif (CMK m.83, m.84)  182

VI. Otopsi (CMK m.87)  185

VII. Dosya İnceleme (CMK m.153/1, Avukatlık Kanunu m.46/2)  186

VIII. Kolluk Fezlekesi  187

IX. Kısıtlama Kararı (CMK m.153/2)  187

X. Tutuklu Avukatının Dosya İnceleme Yetkisi  189

XI. Ceza Yargılaması Sürecinde Avukatın Şüpheli veya Sanığı Vekaletnamesiz Temsil Edebilmesi  192

§4. SORUŞTURMANIN BİTİŞİ  196

I. İddianamede Sevk Maddesinin Gösterilmesi Zorunluluğu (CMK m.170/2–h)  196

II. İddianamenin Düzenlenmesi (CMK m.170) ve Başsavcının Onayı  198

III. İddianamenin İadesi (CMK m.174)  203

IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171)  208

V. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verildiğinde Suçta Kullanılan veya Suç Teşkil Eden Eşyanın Akıbeti  209

A. Suçta Kullanılan Eşyanın Akıbeti  209

B. Eşyanın Bizatihi Suç Teşkil Etmesi  210

VI. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu Bakımından Zorunlu Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (TCK m.191)  211

VII. Çocuk Koruma Kanunu m.19/2 Bakımından Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (Çocuk Koruma Kanunu m.19/2)  214

VIII. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz Mümkün mü?  214

IX. Uzlaştırma (CMK m.253 ila m.255 ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği)  215

A. Uzlaştırmacıya Gönderilen Dosyada Yapılacak İşlemler  215

B. Birden Fazla Mağdurun Bulunduğu Durumda Hepsinin Uzlaşmayı Kabul Etmesi Şart mıdır?  216

C. Suçun Uzlaşmaya Tabi Olmadığının Sonradan Ortaya Çıkması  216

D. Uzlaşmaya Varılan Suçtan Dolayı Uygulanan Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Mümkün müdür?  217

E. Uzlaşma Kapsamına Giren Bir Suçun, Bu Kapsama Girmeyen Bir Suçla Birlikte İşlenmesi  218

F. Uzlaşmada Müdafi/Vekilin Rolü  218

G. Uzlaşmanın Gizliliği  219

H. Uzlaşmada Edim  219

1. İlk Başarısız Denemeden Sonra Uzlaşmaya Varılması  220

2. İstinaf Aşamasında Uzlaşma  221

X. Önödeme (TCK m.75)  222

XI. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi

(CMK m.172/1)  224

XII. KYOK’un ve SYOK’un Sağladığı Güvenceler Bakımından Karşılaştırılması (CMK m.158/6 ve m.172)  225

A. Genel Olarak  225

B. Lekelenmeme Hakkı Bakımından  226

C. Kişiye Sağladığı Güvence Bakımından  227

XIII. KYOK Türleri (Anayasa m.87, TCK m.31/1, 32/1, 67, (Genel ve Özel Af) CMK m.172/1, Etkin Pişmanlık (TCK m.93, 110, 168, 192, 201, 221, 244, 248, 254, 269, 274, 293, CMK m.171/1, Şahsi Cezasızlık)  228

A. Genel Olarak  228

B. İddiaya Konu Fiilin İşlenmediği, Fiilin Suç Teşkil Etmediği veya Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığı Gerekçesiyle KYOK  229

C. Şahsi Cezasızlık  230

D. Etkin Pişmanlık  231

XIV. KYOK’a Karşı Hukuki Çareler  231

A. İtiraz (CMK m.173/1)  231

B. KYOK Sonrası Yeni Delil (CMK m.173/3–4, m.172/2)  232

1. Genel Olarak  232

2. KYOK Üzerine İtiraz Kanun Yoluna Başvuru Sürecinde Yeni Delil Ortaya Çıktığında, Bu Delili İtirazda mı, Yoksa CMK m.172/2 Gereğince “Yeni Delil” Üzerine KYOK’a İtirazda mı Kullanılacağı  233

3. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların veya Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı Halinde İtiraz (CMK m.173/5)  235

C. İtirazın Kesinleşmesi Halinde Başvurulabilecek Olağanüstü Kanun Yolları  236

1. Kanun Yararına Bozma (CMK m.309)  236

2. Bireysel Başvuru (Anayasa m.148/3)  237

D. Takipsizlik Kararı Usulüne Uygun Olarak Kaldırılmadan İddianame Düzenlenmesi  237

XV. Ağır Ceza Yargı Çevresinde Olmayan Cumhuriyet Başsavcılığında Hazırlanan Fezleke (Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun m.21)  241

XVI. Seri Muhakeme Usulü (CMK m.250, Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği)  245

§5. ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ  247

I. Genel Bilgiler  247

II. Avukatlar Bakımından Soruşturma Usulü (Avukatlık Kanunu m.58 ila 61)  248

III. İddianame  250

IV. Kamu Görevlileri ile Kolluk Amir ve Memurları Bakımından Soruşturma İzni (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun m.9/2, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m.17, CMK m.161/5–8)  252

Üçüncü Bölüm:

KORUMA TEDBİRLERİ

§1. KORUMA TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR  255

I. Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Koruma Tedbirleri  255

II. Koruma Tedbirlerinde “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal” Kavramı  256

III. Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük  258

§2. YAKALAMA  260

I. Yakalamanın Tanımı  260

II. Yakalama Yetkisi  261

A. Kolluk Görevlilerinin Yakalama Yetkisi  261

B. Herkes Tarafından Yapılabilecek Yakalama  261

III. Yakalama Sonrası İşlemler  262

IV. İdari Yakalama  263

V. Tutuklama Amaçlı Yakalama  263

VI. İfade Amaçlı Yakalama  264

A. Soruşturmada ve Kovuşturmada İfade Amaçlı Yakalama  264

B. İfade Amaçlı Yakalamada Taahhüt  266

VII. İnfaz Amaçlı Yakalama  267

§3. GÖZALTI  267

I. Gözaltının Tanımı  267

II. Gözaltı Kararı  268

A. Cumhuriyet Savcısının Gözaltı Kararı Vermesi  268

B. Kolluğun Gözaltı Kararı Vermesi  269

III. Gözaltının Şartları  269

IV. Gözaltı Süreleri ve Sürelerin Uzatılması  270

§4. TUTUKLAMA  274

I. Tutuklamanın Şartları  274

II. Tutuklama İçin Gereken Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delil Kıstası  275

III. Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması  277

IV. Tutuklamada Katalog Suçlarla İlgili Yorumumuz  278

V. Tutuklama Yasağı  280

VI. Avukatın Tutukluluğun Devamı Durumunda Kullanması Gerekenler ve Emsal Kararlar  281

A. Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delilin Tutuklamak için Tek Başına Yeterli Olmadığı  282

B. Tutukluluğun Devamı için Kuvvetli Suç Şüphesinin Tutuklu Aleyhine Giderek Artması Gerekliliği  282

C. Şüpheli ve Sanıklar Hakkında Ortak Gerekçelerle Tutuklama, Tutukluluğun Devamı ve Tahliye Talebinin Reddi Kararları Verilemeyeceği  284

D. İsnat Edilen Suçun Vasıf ve Mahiyeti ile Muhtemel Cezanın Alt ve Üst Sınırının Tutukluluğun Devamına Yeterli Olmayacağı  285

E. Kaçma Tehlikesinden Soyut Şekilde Bahsedilerek Tutukluluk Süresinin Uzatılamayacağı  285

VII. Tutuklulukta Geçecek Süre  286

A. Genel Açıklamalar  286

B. Kanuni Düzenleme  287

VIII. Tutuklulukta Makul Süre  290

A. Genel Olarak  290

B. Kanun Yollarında Tutukluluk Sürelerinin Durumu  292

IX. Tutuklunun Serbest Bırakılması  294

A. Değişen Durum Tahliyesi  294

B. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Re’sen Serbest Bırakması  295

C. Aylık Tutukluluk İncelemesi  295

D. Tensiple Tahliye  297

§5. ADLİ KONTROL  298

I. Genel Olarak Adli Kontrol  298

II. CMK m.109/4 Uyarınca Tutuklama Yerine Adli Kontrol Uygulanmasını Gerektiren Hal  299

III. Adli Kontrol Kararı  300

IV. Adli Kontrol Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler  301

V. Çocuklarda Adli Kontrol  303

VI. Adli Kontrol Altında Geçecek Süre  303

VII. Tedbirlere Uymama Halinde Tutukluluk  304

VIII. Tutukluluk İsteminin Reddi ile Tatbik Edilen Adli Kontrole İtiraz Hakkı  305

IX. Güvence ve Güvencenin Geri Verilmesi  306

X. Önceden Ödetme  307

§6. GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA KADAR GEÇEN SÜREÇTE MÜDAFİİN ROLÜ  308

§7. ARAMA  309

I. Aramanın Şartları  309

II. Aranacak Kişiler ve Yerler  310

A. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  310

B. Diğer Kişilerle İlgili Arama  310

C. Gece Yapılacak Arama  311

III. Arama Kararı  311

A. Arama Kararını Vermeye Yetkili Merciler  311

B. Arama Karar veya Emrinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  313

C. Arama Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar  313

IV. Arama Sonunda Verilecek Belge  314

V. Belge veya Kağıtları İnceleme Yetkisi  315

VI. Aramada Hazır Bulunabilecekler  315

A. Aranacak Yerlerin Sahibi veya Eşyanın Zilyedinin Hazır Bulunması  315

B. Cumhuriyet Savcısı Hazır Olmaksızın Aramada Hazırun Şartı  316

C. Avukatın Aramada Hazır Bulunması  318

VII. Aramaya İlişkin Özel Haller  318

A. Askeri Mahallerde Yapılacak Arama  318

B. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programında ve Kütüklerinde Arama  319

C. Avukat Bürolarında Arama ve Avukatın Aranması  320

VIII. Diğer Arama Yöntemleri  322

A. Önleme Araması  322

B. Üst ve Taşıt Araması  328

C. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Arama Yapması  330

D. Çıplak Arama  331

IX. Rızanın Aramayı Hukuka Uygun Hale Getirip Getirmeyeceği Hususu  335

§8. ELKOYMA  337

I. Elkoymanın Tanımı  337

II. Elkoyma Kararını Verme Yetkisi  338

III. Elkoymaya İlişkin Özel Haller  339

A. Avukat Bürolarında Elkoyma ve Postada Elkoyma  339

B. Basılmış Eserlere Elkoyma  340

C. Askeri Mahallerde Yapılacak Elkoyma  341

D. CMK’da Düzenlenen Özel Elkoyma Türleri  342

1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  342

2. Postada Elkoyma  345

3. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Kopyalama ve Elkoyma  346

4. Şirket Yönetimi için Kayyım Tayini  348

5. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Malvarlığının Dondurulması  350

IV. Elkoyulması Yasaklanan Eşya  351

A. Elkoyulamayan Mektup ve Belgeler  351

B. Elkoyulamayan Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler  352

C. Elkoyulamayan Basın Araçları  353

V. Elkoyulan Eşyanın İadesi  354

VI. Elkoyulan Eşyanın Muhafazası ve Elden Çıkarılması  355

VII. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  357

§9. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  357

I. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  357

II. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesinin Şartları  359

III. İletişimin Tespitinin Şartları ve CMK m.135/1’den Farkları  360

IV. HTS Kaydı ve Delil Değeri  362

V. Dinlemeden Elde Edilen Delillerin Somut Delillerle Desteklenmesi  363

VI. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasında Katalog Suçlar  365

VII. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınmasında Süreler  367

VIII. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınmasında Süre Uzatımı  367

IX. Aynı Anda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik Araçlarla İzleme/Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Tedbiri Uygulanması  368

X. Örgütlü Suçlarda İletişimin Denetlenmesi  369

XI. Duruşmada Ses Kayıtlarının Sanığa Okunması  371

XII. İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi  372

XIII. Delil Olarak Sunmak için Ses Kaydetmenin Hukuki Niteliği  373

XIV. Dinleme Yasakları  378

A. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişilerin Dinlenmesi  378

B. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yerinin Dinlenmesi  378

C. Milletvekilinin Dinlenmesi  379

XV. Önleme Dinlemesi  379

XVI. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  382

XVII. Dolaylı Dinleme  383

XVIII. E–Posta Takibi ve CMK m.134 ile İlişkisi  384

§10. GİZLİ SORUŞTURMACI  385

I. Gizli Soruşturmacının Tanımı  385

II. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Şartlar  386

III. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Katalog Suçlar  387

IV. Gizli Soruşturmacının Suç Delili Elde Etmede Sınırı  388

V. Gizli Soruşturmacı Benzeri “X Muhbir” Kavramı  389

§11. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  389

I. Teknik Araçlarla İzlemenin Tanımı  389

II. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları  390

III. Teknik Araçlarla İzlemenin Yapılabileceği Yerler  390

IV. Teknik Araçlarla İzlemede Süreler  391

V. Teknik Araçlarla İzlemede Katalog Suçlar  391

§12. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  392

I. Tazminat Davasının Açılabileceği Haller  392

II. Davanın Yöneltileceği Kurum  394

III. Yetkili Mahkeme  394

IV. Dava Açma Süresi  395

V. Manevi Tazminat Miktarının Hesabında Dikkate Alınacak Kriterler  396

VI. Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi  397

VII. Vekalet Ücretleri  399

VIII. Faiz  400

IX. Tazminatın Tahsili  400

X. Tazminat Talep Edemeyecek Kişiler  400

XI. Tazminatın Geri Ödenmesi  401

§13. KORUMA TEDBİRİ KARARLARINA İTİRAZ  402

Dördüncü Bölüm:

KOVUŞTURMA

§1. KAVRAM  407

§2. DURUŞMA HAZIRLIĞI (CMK m.175–181)  407

I. Basit Yargılamaya Tabi İşlerde Yapılacak İşlemler (CMK m.251/2)  408

II. Klasik Yargılama Usulüne Tabi İşlerde Duruşma Hazırlığı  408

A. Mahkeme Tarafından Yapılacak İşlemler (CMK m.176):  408

B. Sanığın Duruşma Hazırlığı Faaliyetleri (CMK m.177)  410

C. Cumhuriyet Savcısının Duruşma Hazırlığı Faaliyetleri (CMK m.179/2)  411

D. Tanık veya Bilirkişinin Duruşma Hazırlığında Naip veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi (CMK m.180)  411

E. Kamu Davasına Katılma (CMK m.237 vd.)  412

1. Kimler Katılma Talebinde Bulunabilir?  413

2. Ne Zaman Katılma Talebinde Bulunulabilir?  413

3. Katılma Talebi (CMK m.238)  413

4. Katılma Kararı (CMK m.238/3)  413

5. Katılanın Hakları (CMK m.239)  414

6. Katılmanın Davaya Etkisi (CMK m.240)  414

7. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz (CMK m.241)  414

8. Katılanın Kanun Yoluna Başvurması (CMK m.242)  414

9. Katılmanın Hükümsüz Kalması (CMK m.243)  415

§3. BASİT YARGILAMA (CMK m.251–252, Geçici Madde 5)  415

I. Genel Açıklamalar  415

II. Koşulları (CMK m.251)  416

III. Usulü (CMK m.251)  416

IV. Basit Yargılama Usulü ile Oluşturulan Hükme Karşı Kanun Yoluna Başvurulması (CMK m.252)  419

§4. DURUŞMA  421

I. Kavram  421

II. Amacı  421

III. Bölümleri  421

IV. Duruşmaya Hakim Olan İlkeler  421

A. Kamuya Açıklık (Alenilik)  421

1. Zorunlu Kapalılık  422

2. İhtiyari Kapalılık  422

B. Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı  422

C. Yayım Yasağı  423

D. Duruşmanın Kesintisiz Olması (Duruşmaya Ara Vermeme, Duruşmanın Yoğunluğu)  423

E. Duruşmanın Sözlü Olması  423

V. Duruşmada Hazır Bulunması Zorunlu Süjeler (CMK m.188)  424

A. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması  425

VI. Duruşmanın Yürüyüşü  426

A. Duruşmanın Başlaması (CMK m.191)  426

B. Duruşmanın Yönetimi ve Düzeni  427

C. Delillerin Ortaya Koyulması ve Tartışılması (CMK m.206 vd.)  428

1. Delil Kavramı  428

2. Delil Türleri  428

a. Doğrudan – Dolaylı Delil (Belirti)  428

b. Tesadüfi Deliller  429

c. Duruşmada Ortaya Koyulmasına İlişkin Kurallar Çerçevesinde Delil Türleri  431

ca. Beyan Delilleri  431

caa. Şüpheli veya Sanığın Beyanı  431

cab. İfade Alma ve Sorgu  431

caba. Amacı  432

cabb. İfade ve Sorgunun Yürüyüşü  432

cabc. İfade Alma ve Sorguda Yasak Yöntemler  434

cac. Yer Gösterme  434

cad. Tanık Beyanı  436

cada. Tanık Dinlemeye Yetkili Olanlar  436

cadb. Tanık Olabilecek Kimseler  436

cadc. Tanığın Yükümlülükleri  438

cadd. Tanığın Hakları  438

cade. Tanıkların Dinlenmesi  439

cadf. Gizli Tanık  440

cb. Belge Delilleri  442

cba. Genel Olarak Belge Kavramı  442

cbb. Belge Delilinin Duruşmada Ortaya Koyulması  443

cbba. Duruşmada Okunması Zorunlu Belgeler  443

cbbb. Duruşmada Okunamayacak Belgeler  443

cbbc. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  443

cc. Keşfe Konu Edilecek Deliller  444

cca. Keşif Kavramı  444

ccb. Keşfin Konusu  445

ccc. Keşif Yapmaya Yetkili Olanlar  445

ccd. Keşifte Hazır Bulunabilecek Olanlar  445

cce. Keşfin Zamanı ve Yeri  445

ccf. Keşif Sonuçlarının Duruşmada Ortaya Koyulması  446

cd. Delilin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi Aracı Olarak Bilirkişilik  446

cda. Bilirkişilik Kavramı ve Hukuki Niteliği  446

cdb. Bilirkişiye Başvurma  446

cdba. Bilirkişiye Başvurulabilen Durumlar  446

cdbb. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  447

cdc. Bilirkişinin Atanması  447

cdca. Bilirkişi Atanabilecek Olanlar  447

cdcb. Bilirkişi Atama Yetkisi  448

cdcc. Atanacak Bilirkişi Sayısı  449

cdd. Bilirkişinin Reddi  449

cde. Bilirkişinin Hak ve Yetkileri  449

cdea. Bilirkişilikten Çekinme  449

cdeb. Ücret Alma  449

cdec. Raporun Hazırlanması Sırasında  450

cdf. Bilirkişinin Yükümlülükleri  450

cdfa. Bilirkişiliği Kabul  450

cdfb. Çağrıldığında Gelme, Yemin Etme, Oy ve Görüş Bildirmek  451

cdfc. Görevini Tarafsız ve Objektif Biçimde Yerine Getirmek  451

cdg. Bilirkişi Mütalaasının Hazırlanması ve Sunulması  452

cdh. Uzman Mütalaası  453

3. Delillerin Ortaya Koyulması ve Tartışılması  453

a. Delillerin Ortaya Koyulması  453

b. Delillerin Tartışılması  457

c. Duruşma Tutanağı  459

4. Delilleri Takdir Yetkisi  460

VII. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm  461

A. Genel Olarak  461

B. Hükmün Konusu  462

C. Hüküm Türleri (CMK m.223)  462

D. Hükmün Gerekçesi  465

E. Hükmün Açıklanması  466

F. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), (CMK m.231/6 vd.)  466

1. Koşulları  467

2. Sonuçları  467

3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karşı Kanun Yolu  469

G. Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar (CMK m.232)  469

Beşinci Bölüm:

KANUN YOLLARI

§1. OLAĞAN KANUN YOLLARI  473

I. Kavram  473

II. Olağan Kanun Yolları Çeşitleri  474

A. İtiraz  474

1. Genel Olarak  474

2. İtiraz Mercileri  474

3. İtirazın Şekli ve Süresi  477

4. İtirazın İncelenmesi  478

5. İtirazın Etkisi ve Sonucu  480

B. İstinaf  481

1. Genel Olarak  481

2. İstinaf Yoluna Gidilmeyecek Kararlar  482

3. İstinaf İsteminin Süresi ve Şekli  482

4. İstinaf Başvurusu Yapabilecek Kişiler  485

5. İstinaf İncelemesi  486

6. İstinaf İsteminin Reddi  486

7. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  487

8. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi  487

9. Dosya Üzerinden Öninceleme  488

10. Dosyanın Esastan İncelenmesi ve Kovuşturma  489

11. Duruşma Hazırlığı  491

12. İstinaf İncelemesi  492

13. Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı  494

C. Temyiz  495

1. Genel Olarak  495

2. Temyize Konu Kararlar  495

3. Temyiz Nedenleri  500

4. Hukuka Kesin Aykırılık Nedenleri  501

5. Temyize Başvurulması ve Süre  502

6. Temyiz Başvurusunun Etkisi  502

7. Temyiz Nedenlerinin Belirtilmesi ve Temyiz Gerekçesi  503

8. Temyiz Süreci  506

a. Temyiz İsteminin Reddi  506

b. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  506

c. Temyiz İsteminin Yargıtay Tarafından Reddi  507

d. Duruşmalı İnceleme  508

9. Yargıtay’ın Kararları  510

a. Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması  510

b. Yargıtay’ca Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi  511

c. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  513

10. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması  514

11. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  514

12. Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  516

§2. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  520

I. Kavram  520

II. Olağanüstü Kanun Yolları Çeşitleri  520

A. Başsavcı İtirazı  520

1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı (CMK m.308)  521

a. Genel Olarak  521

b. İtiraz Edilebilecek Kararlar  521

c. Başvuru Yapabilecek Kişiler ve Başvuru Süresi  522

d. Başvuru Nedenleri  524

e. İnfazın Geri Bırakılması  526

f. Başvurunun İncelenmesi  526

2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı (CMK m.308/A)  529

a. Genel Olarak  529

b. İtiraz Edilebilecek Kararlar  529

c. Başvuru Yapabilecek Kişiler ve Başvuru Süresi  532

d. Başvuru Nedenleri  534

e. İnfazın Geri Bırakılması  535

f. Başvurunun İncelenmesi  536

B. Kanun Yararına Bozma  539

1. Genel Olarak  539

2. Başvuru Mercii ve Başvuru Süresi  542

3. İnceleme ve Karar Çeşitleri  543

4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Re’sen Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurması  547

C. Yargılamanın Yenilenmesi  548

1. Genel Olarak  548

2. Başvuru Yapabilecek Kişiler  549

3. Yargılamanın Yenilenmesinde Süre  550

4. Yenileme Yöntemi  551

5. Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Etkisi  552

6. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  552

a. Lehte Yenileme Sebepleri  553

aa. Sahte Belge Kullanılmış Olması  554

ab. Yalan Tanıklık Yapılmış Olması  554

ac. Hakimin Suç İşlemiş Olması  555

ad. Dayanak Hükmün Kalkması  556

ae. Yeni Delil veya Yeni Olay Ortaya Çıkması  556

af. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Kararı  560

b. Aleyhte Yenileme Sebepleri  560

ba. Sahte Belge Kullanılması  562

bb. Hakimin Suç İşlemesi  562

bc. Sanığın Beraat Ettikten Sonra İkrarda Bulunması  563

c. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal  563

d. Bir Suça Dayanan Yenileme İstemi  564

e. Talebin İncelenmesi  565

f. Yeniden Muhakeme  567

III. Kesinleşmiş BAM Kararlarında Yaşanan Uyuşmazlığın Giderilmesi  570

A. İncelemeye Konu Edilebilecek Kararlar  572

B. Kimler Başvurabilir?  573

C. Başvuru Süreci  574

Altıncı Bölüm:

ANAYASA MAHKEMESİNE VE

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNE

BİREYSEL BAŞVURU

§1. GİRİŞ  577

§2. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  579

I. Bireysel Başvuruda Öne Sürülebilecek Haklar  580

II. Bireysel Başvuruya Konu Edilemeyecek Karar ve Tedbirler  582

III. Bireysel Başvuruların İncelenmesine İlişkin Temel Hususlar  584

A. Taleple Bağlılık İlkesi ve İddiaların Genişletilmesi Yasağı  584

B. Olayların ve İddiaların Hukuki Tavsifi  586

IV. Mahkemelerin Re'sen Araştırma/Soruşturma Yetkisi  587

V. Duruşma Açılması  589

VI. Bireysel Başvuru Kapsamında Verilebilecek Kararlar ve İtiraz Yolları  590

A. Tedbir Kararı  590

1. Tedbir Taleplerinin İletilmesi  590

a. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları  592

b. Tedbir Kararlarının İncelenmesi ve Takibi  594

c. İdari Ret Kararı  596

d. Kabul Edilebilirlik Hakkında Karar  598

e. Esasa ilişkin Kararlar  599

f. İhlal Olmadığına Dair Karar  599

g. İhlal Kararı ve Sonuçları  600

h. Tazminat  600

ı. Yeniden yargılama  602

i. Yapılması Gerekenlere Hükmetme  605

j. Yargılama Giderlerinin Ödenmesine Hükmedilmesi  607

k. Düşme Kararı  608

B. Pilot Karar Usulü  609

§3. BİREYSEL BAŞVURUNUN YAPILMASI VE TAKİBİ  610

I. Başvuru Formunun Doldurulması  611

II. Ad ve Soyadı Belirtme Zorunluluğu  611

III. Sahife Sayısı  611

IV. Başvurunun Dili  612

V. Temsilci Bilgileri  613

VI. Açıklamalar Kısmının Doldurulması  614

A. Olayların Anlatımı ve Başvurunun Yollarının Tüketilmesine İlişkin Açıklamalar  614

B. Hak İhlali İddialarının Açıklanması  615

C. Mazeret  617

D. Tedbir Talebi  617

E. Gizlilik Talebi  618

F. Adli Yardım Talebi  618

G. Sonuç Talepleri  619

H. Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler  619

İ. Dizi Pusulası Hazırlanması  621

J. Doğruluk Beyanı ve Başvuru Formunun İmzalanması  622

VII. Başvuru Harcı  622

VIII. Başvurunun Teslimi veya Gönderilmesi  622

IX. Başvuru Formundaki Eksiklikler  623

X. Ek Beyan Sunulması  623

XI. Başvurunun Takibi ve Mahkemelerle Yazışmalar  624

XII. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması  625

§4. BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI  627

I. Başvuru Ehliyeti  628

A. Gerçek Kişiler Bakımından  628

B. Tüzel Kişiler Bakımından  629

1. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  629

2. Kamu Tüzel Kişileri  630

II. Mağdurluk Koşulu  630

A. Güncel ve Kişisel Bir Hakkın Doğrudan Etkilenmesi  631

B. Dolaylı Mağdurluk  633

C. Potansiyel Mağdurluk  636

D. Mağdurluğun Son Bulması  637

1. Mağdurun Ölümü (bir önceki başlıkla aynı formatta)  640

III. Süre Koşulu  641

A. Başvuru Süresi  642

B. Sürenin Başlangıcı  642

C. Sürenin Hesaplanması  647

D. Haklı Mazeret Durumunda Sürenin Hesaplanması  648

IV. Başvuru Yollarının Tüketilmesi Koşulu  650

A. Ceza Yargılaması Açısından Başvuru Yollarının Tüketilmesi  652

B. Tutuklama Tedbiri Açısından Başvuru Yollarının Tüketilmesi  653

C. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulduğu Durumlar  656

D. Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Zorunlu Olmadığı Durumlar  657

E. Erken Yapılan Başvurular  659

F. Bireysel Başvuru Yapıldıktan Sonra Yeni Hukuk Yollarının Açılması  661

V. Yetki Kuralları  662

A. Yer Yönünden Yetki  662

B. Kişi Yönünden Yetki  664

C. Zaman Yönünden Yetki  664

D. Konu Yönünden Yetki  668

VI. Mükerrer Başvurular  669

VII. Açıkça Dayanaktan Yoksun Başvurular  670

A. Kanun Yolu Şikayetleri  671

B. Bir İhlal Olmadığının Açık Olduğu Durumlar  672

C. Temellendirilmemiş Başvurular  673

D. Karmaşık veya Zorlama Başvurular  674

E. Önemli Zarar Ölçütü  674

Yedinci Bölüm:

CEZALARIN İNFAZI

§1. CEZALARIN İNFAZI  679

I. Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri  679

A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  679

B. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  679

1. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  681

2. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  681

3. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  682

C. Açık Ceza İnfaz Kurumları  682

D. Çocuk Eğitimevleri  683

E. Hapis Cezası İçeren İlamların İnfazı İçin Yapılacak İşlemler  684

1. Çağrı Kağıdı Gönderilmesi ve Yakalama Emri Çıkarılması  684

2. Yetkili Merci  684

F. Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna Alınması  685

II. Müddetname  685

A. Müddetnamenin Hazırlanması  685

B. Mahsup  686

C. Müddetnameye İtiraz  690

III. İnfazın Ertelenmesi  691

A. Hastalık Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi (5275 sayılı Kanun m.16)  692

B. Gebelik ve Doğum Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi (5275 sayılı Kanun m.16/4)  696

C. Hükümlünün İstemi Üzerine İnfazın Ertelenmesi (5275 sayılı Kanun m.17)  697

D. İnfaz Erteleme Sonrası Hükümlünün Teslim Olma Yükümlülüğü  698

IV. İnfazın Durdurulması (CMK m.112, 5275 sayılı Kanun m.17/A ve 98)  701

V. Adli Para Cezası İçeren İlamların İnfazı (5275 sayılı Kanun m.106)  702

§2. CEZA İNFAZ KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (TCK m.7/3)  705

I. Lehe Uygulama  705

II. Derhal Uygulama  705

VI. Kül Uygulama  706

§3. CEZALARIN TOPLANMASI (5275 sayılı Kanun m.99)  710

I. Toplama Kararının Amacı ve Kapsamı  710

II. Yetkili Merci  712

III. Hangi Cezalar Toplanabilir?  713

IV. Toplama Kararının Çözülmesi  715

§4. KOŞULLU SALIVERİLME  716

I. Genel Olarak Koşullu Salıverilme Şartları  716

A. Cezanın Bir Kısmının Kurumlarda İnfaz Edilmesi Şartı  716

B. İyi Hal Şartı  718

II. Koşullu Salıverilme Yasağı Bulunan Haller  720

III. Terör ve Örgüt Suçlarında Koşullu Salıverilme  722

A. Terör Suçlarında Koşullu Salıverilme  722

B. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme  724

1. Örgüt Mensupları Yönünden Koşullu Salıverilme  724

2. TCK m.220/7’de Düzenlenen Suç Örgütüne Yardımda Koşullu Salıverilme  727

3. TCK m.220/8’de Düzenlenen Suç Örgütünün Propagandası Suçunda Koşullu Salıverilme  728

4. Zaman Bakımından Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme  728

IV. Tekerrür Halinde Koşullu Salıverilme  733

V. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  735

§5. DENETİMLİ SERBESTLİK  739

I. Denetimli Serbestlikten Faydalanma Şartları  739

II. Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılması  743

§6. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA  745

I. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Şartları  745

II. Terör ve Örgütlü Suçlarda Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma  749

III. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Alınacak Hükümlüler  753

IV. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılamayacak Hükümlüler  755

V. Hükümlülerin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İadesi ve Yeniden Açık Kuruma Ayrılma  756

§7. ÖZEL İNFAZ USULLERİ  759

I. Ceza İnfaz Kurumunda Haftasonları veya Haftaiçi Gece Vakitlerinde İnfaz  759

II. Konutta İnfaz  759

III. Özel İnfaz Usulüne Son Verilmesi  761

§8. HÜKÜMLÜLERİN DİSİPLİN CEZALARI  762

I. Disiplin Cezalarının Türleri  762

II. Disiplin Cezalarının İnfazı  763

III. Disiplin Soruşturması Usulü  764

IV. Disiplin Cezalarının Kaldırılması  765

V. Disiplin Cezalarına İtiraz  767

§9. HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ  768

I. Mazeret İzni  769

A. Cezasının 1/10’u İnfaz Edilen İyi Halli Hükümlünün Talebi Üzerine Verilen Mazeret İzni  769

B. Süreye Bağlı Olmaksızın Verilen Mazeret İzni  770

II. Özel İzin  772

III. İş Arama İzni  772

IV. Covid–19 İzinleri  773

V. İzinden Dönmeme veya Geç Dönme  774

§10. HÜKÜMLÜNÜN VE TUTUKLUNUN AVUKATI İLE GÖRÜŞME VE HABERLEŞME HAKKI  775

§11. ADLİ SİCİL KAYDI  777

I. Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?  779

II. Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?  780

SUÇ LİSTESİ  787

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.