banner628

16 Eylül 2020

CEZA DAVALARINDA SIK KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE TÜRK CEZA KANUNU NOTLARI

AÇIKLAMA

Ceza davaları için Türk Ceza Kanunu genel hükümleri çok önemlidir. Ceza davalarına konu olan uyuşmazlıkların çözümü genel hükümler çerçevesinde analiz edilmeden uyuşmazlığın sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması mümkün değildir.

Ceza hukuku genel hükümleri, genel olarak suç ve ceza teorisine ilişkin temel bilgileri bünyesinde barındırmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 1-75. maddelerinden oluşan ilk bölümü “genel hükümler” başlığını taşımaktadır. Türk Ceza Kanunu genel hükümleri bütün suçlar için genel geçerli olan ortak kuralları içermektedir.
Ceza davalarının hemen hemen hepsinde genel hükümlere ilişkin kuralların tartışma konusu yapılması mümkündür. Uygulamada ceza davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda sıklıkla genel hükümlere dair konular sorunlara neden olabilmektedir.

Bu çalışma bir Cumhuriyet Savcısının soruşturma ve kovuşturma aşamasında sıklıkla karşılaştığı sorunlara ilişkin yapmış olduğu araştırma sonucunda aldığı notların gelişmiş bir versiyonunu içermektedir.

Bu çalışmada ceza davalarında sıklıkla karşılaşılan Türk Ceza Kanunu genel hükümlerine ilişkin sorunların çözümü yer almaktadır. Bu anlamda bu çalışmanın bir uygulama kitabı olduğu söylenebilir. Konular ve içerik uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlara göre oluşturulmuştur.

Bu çalışmada, genel hükümlere dair kavramlar sık karşılaşılan sorunlar, öğretideki görüşler, yüksek mahkeme kararları ve uygulama çerçevesinde analiz edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER

TÜRK CEZA KANUNU
1. CEZA KANUNUNUN AMACI
1.1. Genel Açıklamalar
1.2. Yargıtay Uygulaması
2. SUÇTA VE CEZADA KANUNÎLİK İLKESİ
2.1. Anayasa Açısından
2.2. AİHS Açısından
2.3. Fiilin Kanunda Açıkça Suç Sayılması Koşulu
2.4. İçerik Açısından Yeterli Olma Koşulu
2.5. Kanunda Açık ve Anlaşılır Bir Biçimde Tarif Edilmesi Koşulu
2.6. Belirlilik İlkesi Kavramı
2.7. Hukuk Güvenliği İlkesi Açısından
2.8. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulamaması
2.9. Kanun Metninin Yorumu
2.10. Kıyas Yasağı
2.11. Ceza Kanunlarındaki Boşlukların Hâkim Tarafından Doldurulması
2.12. Kıyas Yasağının Genel Hükümler Açısından da Geçerli Olması Kuralı
2.13. Yargıtay Uygulaması
3. ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ
3.1. Eylem İle Ceza Arasında Orantı Bulunması Zorunluğu
3.2. Hâkimin Cezayı Belirleme Yetkisi
3.3. Yasal ve Yeterli Gerekçenin Gösterilmesi Zorunluluğu
3.4. Yasa Metni İfadelerinin Tekrarı İle Orantılılık İlkesinin Zedelenmesi
3.5. Yaptırımın Haklı ve Ölçülü Olması Zorunluluğu
3.6. Öğretide Yer Alan Görüşler
3.7. Haklı ve Suçun Ağırlığı İle Orantılı Yaptırımın Etkisi
3.8. Yasa Önünde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
3.8.1. “İşlem Eşitliği” ve “Cinsiyetlerin Eşitliği” İlkeleri
3.8.2. Ayrımcılıkların Yanı Sıra Dolaylı Ayrımcılıklarında Engellenmesi Zorunluluğu
3.8.3. “Eşitlik” İlkesinin Anayasal Değeri
3.9. Yargıtay Uygulaması
3.10. Anayasa Mahkemesi Uygulaması
4. KANUNUN BAĞLAYICILIĞI
4.1. Kanunun Bağlayıcılığı İlkesi
4.2. Kanunu Bilmemenin Mazeret Sayılmaması İlkesi
4.3. Kanun Kavramının Kapsamı
4.4. Haksızlık Hatası ile İlgili Uygulamalarda Durum
4.5. Yargıtay Uygulaması
4.6. Anayasa Mahkemesi Uygulaması
5. ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ
5.1. TCK Genel Hükümlerinin Genel Geçerli Olması Kuralı
5.2. Hukuk Uygulamasında Birliği ve Hukuk Güvenliğini Sağlamak Açısından
5.3. Hukuk Devleti ve Eşitlik İlkeleri Açısından
5.4. Yargıtay Uygulaması
6. TANIMLAR
6.1. Vatandaş Kavramı
6.1.1. Vatandaş Kavramının Kapsamı
6.1.2. Vatandaşlık Değiştirme Hali
6.1.3. Çifte Uyruğu Olanlar
6.1.4. Vatandaş Deyimi Geçen TCK Maddeleri
6.1.5. Türk Vatandaşlığının Kazanılması Halleri
6.1.6. Doğumla Kazanılan Vatandaşlık
6.1.7. Sonradan Kazanılan Vatandaşlık
6.2. Çocuk Kavramı
6.2.1. Çocuk Kavramının Kapsamı
6.2.2. 18 Yaşından Küçükler Hakkında Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümlerin Uygulanması Zorunluluğu
6.2.3. Yaş Küçüklüğü
6.3. Kamu Görevlisi Kavramı
6.4. Yargı Görevi Yapan Deyimi
6.5. Gece Vakti Kavramı
6.5.1. Hırsızlık Suçu Açısından
6.5.2. Zincirleme Suçta Gece Vakti Uygulaması
6.5.3. Açıktan Hırsızlıkta Gece Vakti Uygulaması
6.5.4. Suç Zamanın Herhangi Bir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Zorunluluğu
6.5.5. UYAP’tan Çıktı Alınması ve Dosyaya Konulması Zorunluluğu
6.6. Silah Kavramı
6.6.1. Ağırlaştırıcı Neden Olma Hali
6.6.2. TCK Açısından Silah Kavramı
6.6.2.1. 765 Sayılı TCK Hükümlerine Göre Silah Kavramının Kapsamı
6.6.2.2. 5237 Sayılı TCK Hükümlerine Göre Silah Kavramının Kapsamı
6.6.3. Öğretideki Görüşler
6.6.4. Yaralama Suçunda Silah Kavramı
6.6.5. Yargıtay’a Göre Silahtan Sayılan Aletler
6.6.6. Yargıtay’ın Silah Kavramına İlişkin Görüşleri
6.6.7. Suçta Kullanılan Nesnenin Silah Olarak Kabul Görmesi İçin Sahip Olması Gereken Ölçütler
6.7. Basın ve Yayın Yolu İle Deyimi
6.7.1. İnternet
6.7.2. Dolandırıcılık Suçunda Gazete ilanı
6.7.3. İnternet Yoluyla Yapılan Yayınlar
6.7.4. İnternet Grubuna Müstehcen Resimli Mail Atma
6.7.5. Kitle İletişimine Açık Olma Zorunluluğu
6.7.6. İfade ve Basın Özgürlüğü
6.7.7. 6352 Sayılı Kanun Uygulaması
6.7.7.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İfade ve Basın Özgürlüğüne Yaklaşımı
6.7.7.2. 6352 Sayılı Yasa’nın Kapsamı ve Erteleme Kurumu
6.7.8. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Uygulaması
6.7.9. 4616 Sayılı Yasa Uygulaması
6.7.10. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Açısından
6.7.11. Kişilerin Çıplak Resmini İnternette Yayınlama Eylemi ve 6352 Sayılı Kanunla Değişiklikten Önceki Uygulama
6.7.12. Müstehcen Ürünlerin İçeriğini Basın ve Yayın Yolu İle Yayma Suçu Açısından
6.8. İtiyadi Suçlu Deyimi
6.8.1. Yasal Düzenleme Metni
6.8.2. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Açısından
6.8.3. Bir Kişinin İtiyadi Suçlu Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar
6.8.4. Sanığın Henüz Yargılama Aşamasında Bulunan Eylemleri
6.8.5. Özel Tehlikeli Suçlular Bakımından
6.9. Suçu Meslek Edinen Kişi
6.9.1. Sanığın Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Geçimini Ne Şekilde Suçtan Sağladığı Gelir İle Karşıladığı Hususunun Açıklanması Zorunluluğu
6.9.2. Suçtan Elde Ettiği Kazançla Hayatını Sürdürme Alışkanlığını Devam Ettirme Zorunluluğu
6.9.3. Mahkûmiyet Hükmü Bulunmasının Şart Olmaması
6.9.4. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanması ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması
6.10. Örgüt Mensubu Suçlu
6.10.1. Örgütün Faaliyetleri Kapsamında ve Örgüt Üyeleri İle Birlikte İşleme Zorunluluğu
6.10.2. Suç Örgütü Üyelerinin Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde İşlediği Suçlardan Kurulan Mahkûmiyet Kararlarının İnfazı
6.10.3. Yasal Zorunluluk Gereği Sanığın İkinci Kez Mükerrir Sayılamaması
6.10.4. Hiyerarşik Yapıya Dâhil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Sanıkların Durumu
6.10.5. Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşleme Suçundan Mahkûm Olan ve Bu Nedenle Örgüt Mensubu Suçlu Sayılan Sanıkların Durumu
6.10.6. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Hakkı Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Zorunluluğu

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
7. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA
7.1. Zamanaşımı Açısından
7.2. Failin Lehine Olan Kanunun Geçmişe Etkili Olması
7.3. Lehe Olan Hükmün Belirlenmesi Yöntemi
7.3.1. 5237 Sayılı TCK’nin 7. Maddesinde Yer Alan İlkeler
7.3.2. İkiden Çok Kanunun Değişmesi
7.3.3. İnfaz Rejimine İlişkin Hükümlerin Derhal Uygulanması
7.3.4. Geçici veya Süreli Kanunlar
7.3.5. Lehe Kanun Tespit Ölçütleri
7.3.6. Her İki Kanunun Birbirine Karıştırılmadan Uygulanıp Sonuca Göre Lehe Yasayı Tespit Etme Kuralı
7.3.7. Öğretideki Görüşler
7.4. Kaçakçılık Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Nedeniyle Kanun Hükümlerinin Karşılaştırılması
7.5. Yargılama Öncesinde Verilen Hükümde Sanık Lehine Yasanın Uygulanıp Uygulanmadığının Araştırılması
7.6. Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı Olması ve Değerlendirme Yapma Zorunluluğu
7.7. Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması
7.8. Zincirleme Suç ve Lehe Hükümler
7.9. Karşılaştırılması Gereken En Az İki Yasal Düzenleme Bulunması Kuralı
7.10. Lehe Kanun Tespiti Açısından Örnek Bir Karşılaştırma
7.11. İnfaz Kanunları Açısından Yargıtay Uygulaması
7.12. Kabahatlerde Zaman Bakımından Uygulanma Kuralı
7.12.1. Kesinleşmiş İdari Yaptırımlar Hakkında da Lehe Kanun Uygulamasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu
7.12.2. Öğretideki Görüşler
7.12.3. Yargısal Uygulama
8. YER BAKIMINDAN UYGULAMA
8.1. Mülkîlik İlkesi
8.2. Türk Kanunlarının Uygulanması
8.3. Fiilin Her İki Ülke Yönünden Suç Olarak Kabulü
8.4. Yabancı Kişiler Açısından Suçun İşlendiği Yerin  Tespiti
8.5. Aynı Fiil İçin Yeniden Yargılanma ve Cezalandırılma Yasağı
9. YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ
9.1. Yabancı İle Vatandaş Arasında Yabancı Lehine Olan Ayırımın Giderilmesi
9.2. Yabancı Ülkede Karar Verildiği Gerekçesiyle Açılan Kamu Davasının Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması
10. GÖREV SUÇLARI
10.1. Yabancı Ülkede Memuriyet ve Görevlerinden Dolayı Bir Suç İşleme Hali
10.2. Yabancı Ülkede Yargılama Yapılmasının veya Hüküm Verilmesinin Engel Oluşturmaması
10.3. Mahsup İşlemlerinin Uygulanma Zorunluluğu
10.4. Kurumun ve Görevin Süresinin ve Türünün Önemli Olmaması
11. VATANDAŞ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ
11.1. Ceza Süresi Şartı
11.2. Suç Türü Şartı
11.3. Şikâyet Şartı
11.4. Fiilin, İşlendiği Ülke Devleti Kanununa Göre de Suç Teşkil Etmesi Şartı
11.5. Yargılama Yapılması Ve Hüküm Verilmesi Halinde Dahi Ülke İçinde Yargılama Yapılma Zorunluluğu
11.6. Yurt Dışında İşlediği Suçtan Dolayı Türk Vatandaşı Hakkında Yabancı Ülkede Mahkûmiyet veya Beraat Kararının Verilmiş Olması Hali
11.7. Şahsilik İlkesi
11.8. TCK'nın 11/1. Maddesi Hükmünün Uygulanma Koşulları
11.9. Yabancı Ülkede Suç İşleyen Türk Vatandaşının Türkiye'de Yargılanıp Hakkında Hüküm Verilmesi
11.10. Yabancı Ülkede Sanığın Mahkûmiyetine Karar Verilmiş Olması
11.11. Şüphelinin Türkiye'de Yaşayıp Yaşamadığı ve Türkiye'ye Giriş-Çıkış Yaptığı Tarihin Tespit Edilmesi Zorunluluğu
12. YABANCI TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ
12.1. Bir Yabancının Yabancı Ülkede Türkiye'nin Zararına Suç İşlemesi Halinde Türkiye’de Yargılanabilmesi İçin Gereken Koşullar
12.2. Bir Yabancının Bir Türk Vatandaşının veya Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Zararına Suç İşlemesi Halinde Türkiye’de Yargılanabilmesinin Koşulları
12.3. Mağdurun Yabancı Olması ve Adalet Bakanının Talebi Halinde Failin Türkiye’de Yarılabilmesinin Koşulları
12.4. Türkiye'de Yeniden Yargılama Yapılması
12.5. Rüşvet ve Nüfuz Ticareti Suçlarından Dolayı Yargılama Yapılması
13. DİĞER SUÇLAR
13.1. Vatandaş veya Yabancı Tarafından, Yabancı Ülkede İşlenmesi Halinde, Türk Kanunlarının Uygulanabileceği Suçlar
13.2. Re’sen Takibat Koşulu
13.3. Türkiye'de Yeniden Yargılama Yapılması
13.4. Mahsup Koşulu
13.5. Failin Türk Vatandaşı veya Yabancı Olması Arasında Fark Gözetmemesi Koşulu
13.6. Yabancı Ülkede Mahkûmiyet veya Beraat Kararı Verilmemiş Olması Koşulu
13.7. Türkiye'nin Taraf Olduğu Çeşitli Uluslararası Sözleşmeler
13.8. Türk Vatandaşı Olan Sanığın Ülke Sınırları Dışında Gerçekleştirdiği Eylemlerde Yargı Yetkisi
13.8.1. İstisna Kapsamına Giren Suçlar Açısından
13.8.2. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar Açısından
13.8.3. Anayasa Mahkemesinin TCK’nin 13/2 Maddesi ile İlgili Kararı
14. SEÇİMLİK CEZALARDA SORUŞTURMA
14.1. Soruşturma Koşulu
14.2. Düşme Kararı Verilmesi Zorunluluğu
15. SORUŞTURMA KOŞULU OLAN CEZANIN HESAPLANMASI
16. CEZADAN MAHSUP
16.1. Sanığın Aynı Suçu İşlemiş Olması Koşulu
16.2. Belgelerin Dosyaya Konulması Zorunluluğu
16.3. Adli Para Cezasının Mahsubuna Karar Verilememesi
16.4. Aynı Fiil İçin Yeniden Yargılama ve Cezalandırılmanın Engellenmesi Zorunluluğu
16.5. Mahsup Zorunluluğu
16.5.1. Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Mahsup Mümkündür
16.5.2. Öğretideki Görüşler
16.6. Ulusal Yasada Açıklık Bulunması Koşulu
16.7. Yasal Düzenlemenin Varlığı Koşulu
16.8. Aynı Eylem Şartı
17. HAK YOKSUNLUKLARI
17.1. Şartları
17.2. Yeniden İncelenmeye Yönelik Talepler
17.3. Her Ülkedeki Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunluklarının Kapsamının Farklı Olması
17.4. İç Hukukun Dikkate Alınması Zorunluluğu
18. GERİ VERME
19. YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI
19.1. Şartları
19.2. Fer’i Cezalar Açısından
19.3. Yabancı Kanunun Adalet Gereği Olarak Gözetilmesi
19.4. Yargıtay Uygulaması

İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
20. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ
20.1. Genel Açıklamalar
20.2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hakkında Güvenlik Tedbiri Niteliğinde Yaptırımlara Hükmedilebilmesi
20.3. Tüzel Kişiler İçin Ancak İdari Yaptırım Niteliğinde Para Cezası Öngörülebilmesi
20.4. Vergi Borcu ve Sahtecilik Açısından
20.5. Yargıtay Uygulaması
21. KAST
21.1. Kast Kavramının Tanımı
21.2. Kastın Unsurları
21.3. Olası Kast Kavramının Tanımı
21.4. Olası Kast Örnekleri
21.5. Doğrudan Kast Kavramı
21.6. Öğreti ve Uygulamada Olası Kast
21.7. Olası Kastı Bilinçli Taksirden Ayıran Özellik
21.8. Kastın Bölünememesi İlkesi
21.9. Kastın Bölünememesi İlkesi ve Failin Kastının Tespitine Dair Ölçütler
21.10. Yargıtay Uygulaması
22. TAKSİR
22.1. Taksir Kavramı
22.2. Taksirin Unsurları
22.3. Taksirin Türleri
22.4. Basit Taksir İle Bilinçli Taksir Arasındaki En Temel Fark
22.5. Olası Kast İle Bilinçli Taksir Arasındaki Farklar
22.6. Kast, Olası Kast, Bilinçli Taksir ve Taksir Arasındaki İlişki
22.7. Taksirli Suçlarda Cezanın Kusura Göre Belirlenmesi
22.7.1. Birden Fazla Kişinin Taksirle İşlediği Suçlar
22.7.2. Herkesin Kendi Kusurundan Sorumlu Olması
22.7.3. Failin Davranışlarının Mağdurun veya Üçüncü Bir Kişinin Hareketi İle Birleşmesi
22.7.4. Sonucun Tek Sebebinin Olduğu Hallerde Fail Dışındaki Kişilerin Kusuru
22.7.5. Failin Kusurlu Davranışına Mağdur veya Üçüncü Bir Kişinin Kusurlu Hareketinin Eklendiği Haller
22.8. Sonucun Öngörülebilirliğinin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar
22.9. Taksirli Suçlar Açısından Temel Cezanın Belirlenmesi
22.9.1. Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu Açısından
22.10. Cezanın Belirlenmesinde Gözetilmesi Gereken Hususlar
22.11. Asli Kusur Halinde Asgari Hadden Uzaklaşarak Cezanın Belirlenmesi Zorunluluğu
22.12. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu
22.13. “Failin Güttüğü Amaç ve Saik”
22.14. “Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar”
22.15. Yargıtay Uygulaması
22.16. Taksirli Suçlarda Failin Ailevi ve Kişisel Durumu Açısından Mağdur Olması
22.16.1. Failin Kişisel ve Ailevî Durumu Açısından, Artık Bir Cezanın Hükmedilmesini Gereksiz Kılacak Derecede Mağdur Olmasına Yol Açması Hali
22.16.2. Uygulanma Şartları
22.16.3. Yargıtay Uygulaması
23. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ
23.1. Yasal Düzenleme
23.2. Öngörmeye Rağmen Eylemi Tamamlama
23.3. İlliyet Bağının Varlığı
23.4. Yaralama ve Mağdurun Kalp Krizi Geçirmesi Hali
23.5. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçun Türleri
23.5.1. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
23.5.2. Görünüşte Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
23.6. Yaralama Eylemi ile Mağdurda Önceden Beri Bulunan Hastalığın Varlığı Arasındaki İlişki
23.6.1. Taraflar Arasında Fiili Müdahale Boyutuna Ulaşmayan Sözlü Tartışmaların Yaşandığı Sırada Kişinin Kalp Krizi Geçirerek Ölmesi
23.6.1.1. Failin Kasten Yaraladığı Kişinin Kalp Hastası Olduğunu Önceden Bilmesi Hali
23.6.1.2. Maktulün, Bıçak ve Tornavida İli Failin Saldırısı Sonucu Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralanması Olayının Vermiş Olduğu Efor ve Strese Bağlı Olarak Geçirdiği Kalp Krizi Nedeniyle Öldüğü Kabul Edilen Olay
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
24. KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ
24.1. Kanunla Verilen Görevin Yerine Getirilmesi:
24.2. Kanun Kavramının Kapsamı
24.3. Görevin Kamu Görevlisi Olmayan Kişilere de Verilebilmesi
24.4. Hukuka Uygunluk Nedeni Olma Hali
24.5. Emri Verenin Suçtan Sorumlu Tutulması
24.6. Emrin Denetlenmesi
24.7. Emrin, Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesinin Kanun Tarafından Engellendiği Hâller
24.8. Amirin Emrinin, Hukuka Aykırı Olmasına Rağmen, Bu Emrin Emredilen Açısından Bağlayıcı Olabilmesi
24.9. Uygulama Örnekleri
24.10. Yargıtay Uygulaması
25. MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ
25.1. Meşru Savunma
25.1.1. Meşru Savunmanın Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olması
25.1.2. Meşru Savunmanın Şartlarına İlişkin Olarak 765 ve 5237 Sayılı Kanunlar Arasındaki En Önemli Fark,
25.1.3. Meşru Savunma Eylemi Suç Olmaktan Çıkartır
25.1.4. Meşru Savunmanın Şartları
25.1.5. Orantılı Olma ve Sınırın Aşılması
25.1.6. Meşru Savunma ve Haksız Tahrik
25.1.7. Yargıtay Uygulaması
25.2. Zorunluluk Hali
25.2.1. Koşulları
25.2.2. Yargıtay Uygulaması
26. HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI
26.1. Hakkın Kullanılması
26.1.1. Hakkın Kapsamı
26.1.2. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı İle Hak Arama Özgürlüğü
26.1.3. Yargıtay Uygulaması
26.2. İlgilinin Rızası
26.2.1. Tanım
26.2.2. Rıza Açıklamaya Yetkili Olma
26.2.3. Rıza, Kişinin Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Bir Hakkına İlişkin Olmalı
26.2.4. Mağdurun Rızasının Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olamayacağı Suçlar
26.2.5. Malvarlığına İlişkin Rıza Açıklamaları
26.2.6. Yaşam Hakkı ve İlgilinin Rızası
26.2.7. Soruşturması ve Kovuşturması Şikâyete Tâbi Olan Suçlar
26.2.8. Rızanın Cebir-Şiddet, Tehdit veya Hile ile Elde Edilmesi
26.2.9. Rıza Gösterme Ehliyeti
26.2.10. İlgilinin Rızasında Yaş Küçüklüğü
26.2.11. Rızanın Açıklanma veya Bulunma Zamanı
26.2.12. Rıza Gösterme Şekilleri
26.2.13. Eylemin Rızanın Sınırları İçinde Kalması
26.2.14. Yargıtay Uygulaması
26.2.14.1. 15 Yaşından Küçüklerin Cinsel Amaçlı Olarak Alıkonulmalarına Gösterdikleri Rıza
26.2.14.2. Haberleşme ve İlgilinin Rızası
26.2.14.3. Sahtecilik Suçlarında Mağdurun Rızası
26.2.14.4. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Mağdurun Rızası
27. SINIRIN AŞILMASI
27.1. Genel Açıklamalar
27.2. Yargıtay Uygulaması
28. CEBİR VE ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT
28.1. Genel Açıklamalar
28.2. Yargıtay Uygulaması
29. HAKSIZ TAHRİK
29.1. Genel Açıklamalar
29.2. Koşulları
29.3. Öğretide Haksız Tahrik ve Olası Kast İlişkisi Üzerine İleri Sürülen Bazı Görüşler
29.4. Yargıtay’ın Olası Kast ve Haksız Tahrik İlişkisi İle İlgili Görüşü
29.5. Haksız Tahrik Oluşturan Davranışın Özellikleri
29.6. Haksız Davranış Örnekleri
29.7. Hukukumuzda, Tahrik Oluşturan Hallerin Neler Olabileceği Hususu Hüküm Altına Alınmamış Olması
29.8. Eylemin Tahrik Edici Olup Olmadığına Dair Ölçütler
29.9. Tasarlama ve Haksız Tahrik İlişkisi
29.10. Zincirleme Suç ve Haksız Tahrik
29.11. Canavarca Hisle Öldürme Suçunda Haksız Tahrik
29.12. Yargıtay’ın Haksız Tahrik Olarak Kabul Etmediği Örnek Bazı Eylemler
29.12.1. Küçük Yaşta Terk Etme
29.12.2. Çoban Köpeklerinin, Sanığın Köpeğine Saldırması
29.12.3. Hukuki Uyuşmazlıklar
29.12.4. Haksız Tahrik Hükümlerinden Faydalanmaya Yönelik Beyanlar
29.12.5. Mağdur veya Maktulden Kaynaklanan Haksız Tahrik Oluşturabilecek Herhangi Bir Eylemin Bulunmaması
29.12.6. Sanık Lehine Haksız Tahrik Oluşturan Söz veya Davranışların Neler Olduğu Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Gösterilme Zorunluluğu
29.13. Yargıtay Uygulaması
30. HATA
30.1. Genel Açıklamalar
30.2. Tasarlayarak Öldürme Suçlarında Şahısta Hata
30.3. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı suçlarda Hata Kavramı
30.3.1. Mağdurun Yaşı Konusunda Hata
30.3.2. Mağdurdaki Akıl Hastalığı Konusunda Hata
30.4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşullarda Hata
30.5. Hatanın Kaçınılmaz Olması
30.6. Hatanın Kaçınılabilir Olması
30.7. Öğretideki Görüşler
30.8. Yargıtay Uygulaması
30.8.1. Sanığın Eşini Kaçıran Kişi Zannederek Başka Bir Kişiyi Öldürmesi
30.8.2. Kendisine Sahte Çek Veren Şahıs Zannederek Başka Bir Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs
30.8.3. Sanığın Oğlunu Dövdüklerini Zannettiği Kişilere Karşı Kasten Yaralama Eyleminde Bulunması
31. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ
31.1. Genel Açıklamalar
31.2. 12 Yaşından Küçük Çocuklar
31.3. 12-15 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklar
31.4. 15-18 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklar
31.5. Çocuk Deyimi
31.6. Çocukların Suça Azmettirilmesi
31.7. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Yasada Açıkça Gösterilmesi
31.8. Dava Zamanaşımı
31.9. Ceza Zamanaşımı
31.10. Çocuklara Karşı Üstsoy veya Bunlar Üzerinde Hüküm ve Nüfuzu Olan Kimseler Tarafından İşlenen Suçlarda Dava Zamanaşımı
31.11. Müdafi Görevlendirilme Zorunluluğu
31.12. Duruşma Düzeninin Sağlanması ve Disiplin Hapsi Yasağı
31.13. Uzlaşma
31.14. Duruşmanın Kapalı Olması
31.15. Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Kusurun Bulunmaması
31.16. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri
31.17. Çocuğun Akıl Hastası Olması
31.18. Tedbir Kararlarında Usûl
31.19. Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yolu
31.20. Soruşturma
31.21. Sosyal Çalışma Görevlisinin Bulundurulabilmesi
31.22. Çocuk Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanması
31.23. Çocuğun Gözaltında Tutulması
31.24. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlar
31.24.1. Yetişkinlerden Ayrı Soruşturma Yürütülmesi Zorunluluğu
31.24.2. Bekletici Mesele Yapma İmkanı
31.24.3. Dava Dosyalarının Birleştirilmesi
31.25. Çocuğun Naklinde Kelepçe ve Zincir Takma Yasağı
31.26. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi
31.27. Adlî kontrol
31.28. Tutuklama Yasağı
31.29. Duruşma
31.30. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
31.31. Yargıtay Uygulaması
32. AKIL HASTALIĞI
32.1. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebeplerden Birisi Olması
32.2. İşlediği Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Azalmış Olan Kişi
32.3. Gözlem Altında Tutma ve Usulünce Sağlık Kurulu Raporu Alınması Zorunluluğu
32.4. Müdafi Zorunluluğu
33. SAĞIR VE DİLSİZLİK
33.1. Genel Açıklamalar
33.2. 15 Yaşını Tamamlamamış Sağır ve Dilsiz Çocuklar
33.3. 15 Yaşını Doldurmuş Olup da 18 Yaşını Doldurmamış Olan Sağır ve Dilsizler
33.4. 18 Yaşını Doldurmuş Olup da 21 Yaşını Doldurmayan Sağır ve Dilsizler
33.5. 21 Yaşını Doldurmuş Olan Sağır ve Dilsizler
33.6. 15 Yaşını Doldurmuş Ancak 18 Yaşını Doldurmamış Sağır ve Dilsizler
33.7. Zamanaşımı Süresi
33.8. Tekerrür Hükümleri Uygulaması Örneği
34. GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA
34.1. Kişinin Bilmeden İradesini Etkileyen Bir Maddenin Etkisine Girmiş Olması Hali
34.2. Annenin Uyku Halinde Bebeğin Ölümüne Neden Olması
34.3. Kişinin Hipnotize Edilmesi
34.4. Yanılarak Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma
34.5. Sistemik Hastalıkların Etkisi
34.6. İsteyerek Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
35. SUÇA TEŞEBBÜS
35.1. Genel Açıklamalar
35.2. Koşulları
35.3. Eksik-Tam Teşebbüs Ayrımına Son Verilmesi
35.4. Kullanılan Aracın Suçun Yasal Tanımında Öngörülen Fiili Meydana Getirmeye Elverişli Olması
35.5. Doğruya İcraya Başlama Ölçütü
35.6. Suç Oluşturan Hareketlerin Aşamaları
36. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
36.1. Genel Açıklamalar
36.2. Gönüllü Vazgeçme Kavramının Tanımı
36.3. Gönüllü Vazgeçmenin Hukuki Niteliği
36.4. Suça Teşebbüs Kavramının Tanımı
36.5. Gönüllü Vazgeçme İle Teşebbüs Arasındaki Fark
36.6. Öğretideki Görüşler
36.7. Yargıtay’ın Görüşü
36.8. Failin Vazgeçmeye İlişkin Nedenleri
36.9. Yargıtay Uygulaması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
37. FAİLLİK
37.1. Genel Açıklamalar
37.2. Müşterek Faillik
37.3. Dolaylı Faillik
37.4. Suçun İşlenmesinde Kusur Yeteneği Olmayan Kişilerin Araç Olarak Kullanılması
37.5. Müşterek Faillik Şartları
37.6. İştirak Şekilleri
37.7. Yargıtay Uygulaması
38. AZMETTİRME
38.1. Tanım
38.2. Azmettirme Olgusunun Tek Başına Bir Haksızlık İfade Etmesi
38.3. Azmettirenin Belli Olmaması
38.4. Kasten İşlenebilen Bir Suça Azmettirmenin Mümkün Olması
38.5. Kişi Ancak Belli Bir Suça Azmettirilebilir.
38.6. Azmettirilen Suçun Sınırlarının Aşılması
38.7. Failin Kusurlu Olmasının Şart Olmaması
38.8. Azmettirme İli İlgili Örnek Olaylar
39. YARDIM ETME
40. BAĞLILIK KURALI
40.1. Genel Açıklamalar
40.2. Müşterek (Ortaklaşa) Faillik Hali
40.3. Niteliksel Bağlılık Kuralı
40.4. Nicelikli Bağlılık Kuralı
40.5. Öldürme Suçu İçin Örnek Olay
41. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
41.1. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
41.2. Koşulları
41.3. Yargıtay Uygulaması

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı
42. BİLEŞİK SUÇ
42.1. Genel Açıklamalar
42.2. Yargıtay Uygulaması
43. ZİNCİRLEME SUÇ
43.1. Genel Açıklamalar
43.2. Koşulları
43.3. Aynı Suç İşleme Kararının Varlığının Değerlendirilmesi
43.4. Aynı Neviden Fikri İçtima
43.4.1. Hareketin Tekliği
43.4.2. Seçimlik Hareketli Suçlar Açısından
43.4.3. Koşulları
43.5. Şikâyetten Vazgeçme
43.6. Genel Af veya Özel Af
43.7. Önödeme
43.8. Uzlaşma
43.9. İsnad Yeteneğini Ortadan Kaldıran Haller
43.10. Zincirleme Suç Kapsamında Yer Alan Aynı Suçun Basit ve Nitelikli Halinin İşlenmesinde Temel Cezaya Esas Alınacak Suçun Belirlenmesi Sorunu
43.11. Zincirleme Suçu Oluşturan Bağımsız Suçlardan Basit Suçun Tamamlanmış Olması, Nitelikli Suçun İse Teşebbüs Aşamasında Kalması Halinde Temel Cezaya Esas Alınacak Suçun Niteliği Sorunu
43.12. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçta Aynı Zamanda Ağırlatıcı Bir Nedenin Bulunması Halinde Bu Ağırlatıcı Neden Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu
43.13. Zincirleme Suçta Ceza Miktarı Sınırlaması Sorunu
43.14. Etkin Pişmanlık
43.15. Haksız Tahrik
43.16. Yargıtay Uygulaması
44. FİKRİ İÇTİMA
44.1. Genel Açıklamalar
44.2. Yargıtay Uygulaması

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
45. CEZALAR
45.1. Genel Açıklamalar
46. HAPİS CEZALARI
47. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
47.1. Genel Açıklamalar
47.2. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı
47.2.1. Genel Açıklamalar
47.2.2. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İnfaz İşlemleri
47.2.2.1. Deftere Kayıt
47.2.2.2. Müddetnamenin Düzenlenmesi
47.2.3. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında İnfazın Yerine Getirilmesi
47.2.4. Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması
47.2.5. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Şekli
47.2.6. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazında Koşullu Salıverilme
47.2.6.1. Birden Fazla Cezanın Bulunması Halinde Koşullu Salıverilme İçin İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süreler
47.2.6.2. Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek veya Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Mahkûmiyet Hâli
47.2.6.3. Denetim Süresi ve Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması
47.2.6.4. Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suçlar
47.2.6.5. Mükerrirlere ve Bazı Suç Faillerine Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri
47.2.6.6. Tekerrür Hâlinde Koşullu Salıverilmeden Yararlanılabilme Koşulu
47.2.7. Koşullu Salıverilme Hükümlerinden Yararlanamama Hali
47.2.8. Telefonla Görüşme Hakkı
47.2.9. Açık Kuruma Ayrılma Yasağı
47.2.10. Yargıtay Uygulaması
47.2.10.1. Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi
47.2.10.2. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Hangi Cezalarda ve Ne Şekilde Uygulanacağına İlişkin İlkeler
47.2.10.3. 4616 Sayılı Yasanın Uygulanma Olanağı
47.2.10.4. 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar
47.2.10.5. Cezaların İnfaz Sırasına Konulması
47.2.10.6. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Hücre Süresinin Belirlenmesine İlişkin Kurallar
47.2.10.7. Tekerrür Nedeni ile Koşullu Salıverilme Süresine Eklenecek Miktar
48. MÜEBBET HAPİS CEZASI
48.1. Müebbet Hapis Cezasının İnfazı
48.1.1. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Cezanın İnfazı
48.1.2. Diğer Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilme
48.1.3. Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması
48.1.4. Koşullu Salıverilme
48.1.4.1. Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek veya Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Mahkûmiyet Hâlinde Koşullu Salıverilme Süreleri
48.1.4.2. Tekerrür Hâlinde Koşullu Salıverilme Süreleri
48.1.4.3. Çocuğa Karşı İşlenen Bir Suçtan Dolayı Müebbet Hapis Cezasına Mahkûmiyet Hâlinde Koşullu Salıverilme
48.1.4.4. Koşullu Salıverilme Hükümlerinden Yararlanılamayacak Hal
49. SÜRELİ HAPİS CEZASI
49.1. Genel Açıklamalar
49.2. Süreli Hapis Cezasının İnfazı
49.2.1. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Amacıyla Bulunan Kısa Süreli Hapis Cezası Hükümlüleri
49.2.2. İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olan Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması
49.2.3. Koşullu Salıverilme
49.2.3.1. Yetişkinler Açısından
49.2.3.2. Çocuklar Açısından
49.2.3.3. Birden Fazla Ceza Halinde Koşullu Salıverilme Süreleri
49.2.3.4. Örgütlü Suçlar (Sadece Yetişkinler İçin Uygulanabilir)
49.2.3.4.1. Örgütlü Suçlarda Birden Fazla Ceza Halinde Koşullu Salıverilme Süreleri
49.2.3.5. Tekerrür Hâlinde Koşullu Salıverilme Süreleri
50. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
50.1. Genel Açıklamalar
50.2. Yargıtay Uygulaması

51. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
51.1. Genel Açıklamalar
51.2. Yargıtay Uygulaması
52. ADLÎ PARA CEZASI
52.1. Genel Açıklamalar
52.2. Adli Para Cezasının İnfazı
52.2.1. Genel Açıklamalar
52.2.2. Adli Para Cezası Kavramının Tanımı
52.2.3. Adli Para Cezasını Belirleme Aşamaları
52.2.4. İlamın İnfaz İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Verilmesi
52.2.4.1. İlamın Savcı Tarafından Denetlenmesi ve Kayıt
52.2.4.2. Adlî Para Cezasının Otuz Gün İçinde Ödenmesi İçin Tebligat Çıkarılması
52.2.4.3. Hükümde Gösterilen Adrese Tebligat Yapılma Zorunluluğu
52.2.5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Hali
52.2.5.1. Hükümlünün Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesi ve Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılmasına Karar Verilmesi
52.2.5.2. Günlük Çalışma Süresi
52.2.6. Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adlî Para Cezasının Ödenmemesi Hâli
52.2.6.1. Hapis Cezasına Çevirme Yasağı
52.2.6.2. İlamın Mahallin En Büyük Mal Memuruna Verilmesi
52.2.6.3. Hapse Çevirme Yasağının İnfaz Savcılığınca Görev Gereği Gözetilmesi
52.2.7. Çevrilen Hapis Cezasının Üst Sınırı (3 ve 5 yıl)
52.2.8. Hapis Cezasına Çevirme İşlemlerinde Gün Karşılığı Olarak Miktarın Belirlenmesine İlişkin Esaslar
52.2.8.1. Özel Yasa İle İlgili Suçlar
52.2.8.2. 5237 Sayılı TCK’de Yer Alan Suçlar
52.2.8.2.1. Lehe Kanun Uygulamaları
52.2.9. Hükümde, Adli Para Cezasının Takside Bağlanmamış Olması Halinde Taksitlendirme
52.2.9.1. Biri Peşin İki Eşit Taksit Olmak Üzere 3 Zamanlı Ödeme İmkânı
52.2.9.2. Taksitin Süresinde Ödenmemesi Halinde Para Cezasının Kalan Kısmının Hapse Çevrilmesi
52.2.9.3. Hükümlünün Hapis Yattığı Günlerin Dışındaki Günlere Karşılık Gelen Parayı Ödemesi Durumunda Cezaevinden Çıkartılması
52.2.10. Hükümde Adli Para Cezasının Takside Bağlanmış Olması
52.2.10.1. Otuz Gün İçinde İlk Taksidin ve Diğer Taksitlerinde Vadesinde Ödenmiş Olması Gerekir
52.2.10.2. Para Cezasının Hapse Çevrilerek İnfaz Edilmesi Halinde Kalan Paranın Ödenmesi
52.2.11. Para Cezasının Hapse Çevrilmesi Halinde Erteleme ve Koşullu Salıverilmeye İlişkin Kuralların Uygulanmaması
52.2.12. Mal Memuruna Gönderme Tarihi Esas Alınarak İnfaz Defterindeki Kaydın Kapatılması ve Mahkemesine Bildirilmesi
52.2.13. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kalan Adli Para Cezası Tahsil Edilmesi Hali
52.2.14. Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Verilen Adli Para Cezalarının Tahsili
52.2.15. Kısa Süreli Hapis Cezası Yerine Hükmedilen Adlî Para Cezasının İnfazı
52.2.16. Adli Para Cezası Hapse Çevrilenlerin Cezalarının İnfaz Edileceği Kurum
52.2.17. Sonuç Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
53. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
53.1. Genel Açıklamalar
53.2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Kararlarının İnfazı
53.3. Yargıtay Uygulaması
54. EŞYA MÜSADERESİ
54.1. Genel Açıklamalar
54.2. Yargıtay Uygulaması
55. KAZANÇ MÜSADERESİ
55.1. Genel Açıklamalar
55.2. Yargıtay Uygulaması
56. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
56.1. Genel Açıklamalar
56.2. Yargıtay Uygulaması
57. AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ    
57.1. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri
57.2. Akıl Hastasının Toplum Açısından Tehlikeliliğinin Ortadan Kalkmasına veya Önemli Ölçüde Azalmasına Kadar Tedbirin Uygulanmasına Devam Edilmesi
57.3. Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Azalmış Olan Kişi Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması
57.4. Yargıtay Uygulaması
57.4.1. Akıl Hastası Failler Hakkında Kamu Davası Açılabilmesi Mümkün Olması
57.4.2. Soruşturma Aşamasında Uzman Hekim Raporu Aldırılmadan Kamu Davası Açılabilmesi
57.4.3. Failin Akıl Sağlığı Konusunda Rapor Alınması Zorunluluğu
57.4.4. Akıl Hastası Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gereken Haller
57.4.5. Akıl Hastası Failin Suç İşlediğinin Tespit Edilmesi Hali
57.4.6. Kararda Koruma ve Tedavinin Yerine Getirileceği Kurum İsminin Belirtilmesinin İnfazı Kısıtlaması
57.4.7. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri İle HAGB Arasındaki İlişki
57.4.8. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri İle Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Kararları Arasındaki İlişki
57.4.9. Akıl Hastası Failin Toplum Açısından Tehlikeliliğinin Ortadan Kalktığının veya Önemli Ölçüde Azaldığının Belirlenmesi
57.4.10. Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedilen Sanığın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması
57.4.11. Koruma ve Tedavi Amaçlı Güvenlik Tedbirinin Rapor İçeriği İle Uyumlu Olması Şartı
57.4.12. Tedavi Süresinin Sağlık Kurulu Raporuyla Belirlenmesi
57.4.13. Sanığa Verilen Hapis Cezasının Tamamı veya Bir Kısmının Sanığın Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumlarında Koruma ve Tedavi Altına Alınması
57.4.14. Ceza Ehliyeti Olmadığı Tespit Edilse Dahi Fail Hakkında Yargılama Yapılması Zorunluluğu
57.4.15. Akıl Hastalığı Bulunan Sanığa Zorunlu Müdafii Tayini Zorunluluğu
57.4.16. Uygulama Maddelerinin Karıştırılması
57.4.17. Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi
57.4.18. Yargılama Giderleri
57.4.19. Sanığın Gözlem Altına Alınması
57.4.20. 5271 Sayılı TCK’nin 57/2. Maddesi Hükmünün Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Yasal Sonucu Olması ve İnfaz Aşamasında Gözetilebilmesi
57.4.21. İnfazı Kısıtlar Biçimde Karar Verilememesi
57.4.22. Kamu Davası Açmaksızın Tedbir Uygulanmasının Mümkün Olmaması
57.4.23. Adli Para Cezalarının Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirine Çevrilememesi
57.4.24. Olayın Tek Kanıtının Şikâyetçi Beyanı Olması Hali
57.4.25. Sanığın Savunmasının Alınması Zorunluluğu
57.4.26. 5237 Sayılı TCK’nin 57/2 Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Zorunluluğu
57.4.27.Akıl Hastalığı Sebebiyle Kişi Özgürlüğünü Kısıtlayıcı Önlemlerin Uygulanabilme Koşulları
58. SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR
58.1. Tekerrür İle İlgili Genel Açıklamalar
58.2. Tekerrürün Şartları
58.3. Kesinleşmiş Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması
58.3.1. Kişinin Bir Suç İşlemiş Olması
58.3.2. Failin Cezaya Mahkûm Edilmiş Olması
58.3.3. Hükmedilen Ceza Mahkûmiyeti Kesinleşmiş Olmalı
58.3.3.1. Kesinleşmiş Ceza Mahkûmiyetinin Sonradan Ortadan Kalkmamış Olması
58.3.3.1.1. Cezanın Ertelenmesi Halinde
58.3.3.1.2. Af Hali
58.3.3.1.3. Zamanaşımı
58.3.3.1.4. Şikâyetten Vazgeçme Halinde
58.3.3.1.5. Önödeme
58.3.3.1.6. Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması Halinde
58.3.3.1.7. Koşullu Salıverme
58.4. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması
58.4.1. İşlenen Fiil Suç Olmalı
58.4.2. Suç, Önceki Suçtan Dolayı Verilen Ceza Mahkûmiyeti Kesinleştikten Sonra İşlenmiş Olmalı
58.4.3. Suç, Tamamen İşlenmiş Olabileceği Gibi Teşebbüs Aşamasında da Kalmış Olabilir
58.4.4. Suç, Önceki Suçla Aynı Türden Olabileceği Gibi Farklı Türden de Olabilir
58.5. İkinci Suçun Belirli Bir Sürede İşlenmiş Olması
58.5.1. Sürenin Başlangıcı
58.5.2. Sürenin Uzunluğu
58.6. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller
58.7. Tekerrürün Sonuçları
58.8. Tekerrür İle İlgili Yargıtay Uygulaması
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
59. SINIR DIŞI EDİLME
59.1. Yabancıların Türkiye'yi Terke Davet veya Sınır Dışı Edilmeleri Halleri
59.2. Karar Almaya Yetkili Makamlar
59.3. Sınır Dışı Edilenlerin Durumu
59.4. Türkiye'yi Terkedemeyenler
60. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ
60.1. Genel Açıklamalar
60.2. Yargıtay Uygulaması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
61. CEZANIN BELİRLENMESİ
61.1. Genel Açıklamalar
61.2. Yargıtay Uygulaması
61.3. Temel Cezanın Belirlenmesine Dair Kurallar (TCK md.61/1)
61.3.1. Temel Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar
61.3.2. Orantılılık İlkesi
61.3.3. Cezanın Bireyselleştirilmesi
61.3.4. Gerekçe Belirtme Zorunluluğu
61.3.5. Eylemin Haksızlık İçeriğiyle ve Dosya Kapsamıyla Uyumlu Bir Ceza Belirleme Zorunluluğu
61.3.6. TCK 61/1 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.7. TCK 61/2 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.8. TCK 61/3 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.9. TCK 61/4 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.10. TCK 61/5 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.11. TCK 61/6 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.12. TCK 61/7 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.13. TCK 61/8 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.14. TCK 61/9 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
61.3.15. TCK 61/10 Maddesine İlişkin Emsal Kararlar
62. TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
62.1. Genel Açıklamalar
62.2. Yargıtay Uygulaması
63. MAHSUP
63.1. Cezaların İnfazında Mahsup Uygulaması
63.2. Hukuki Niteliği
63.3. Koşulları
63.4. Mahsuba Konu Olabilecek Özgürlüğü Kısıtlayan Haller
63.5. Yargıtay Uygulaması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
64. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ
64.1. Yasal Düzenleme
64.2. Sanığın Ölümü Halinde Kamu Davasının Düşürülmesi
64.3. Müsadere
64.4. Hükümlünün Ölümü İle Hapis ve Henüz İnfaz Edilmemiş Adli Para Cezalarını Ortadan Kalkması
64.5. Hükümlünün İnfaz Kurumunda Ölmesi
64.6. Yargıtay Uygulaması
64.6.1. Ölümün Doğruluğunun Kesin Biçimde Saptanması Zorunluluğu
64.6.2. Kamu Davası Açılmadan Önce Şüphelinin Ölmesi
64.6.3. Kamu Davası Açıldıktan Sonra Sanığın Ölmesi
64.6.4. Müsadereye Tâbi Olan Eşya ve Maddi Menfaatler
64.6.5. Hükümlünün Ölümü Halinde Cezanın İnfazı İşlemleri
64.6.6. Temyiz Aşamasında Sanığın Ölmesi
64.6.7. Hükümden Önce Sanığın Ölmesi Halinde Vekâlet Ücreti
64.6.8. Hakkında Beraat Kararı Verilen Sanığın Ölmesi
65. AF
65.1. Genel Açıklamalar
65.2. Mevzuat Açısından
65.3. Yargıtay Uygulaması
66. DAVA ZAMANAŞIMI
66.1. Genel Açıklamalar
66.2. Ceza Miktarına Göre Dava Zamanaşımı Süreleri
66.3. Suça Sürüklenen Çocuklar Açısından Zamanaşımı Süreleri
66.4. Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hâlleri
66.5. Cezanın Yukarı Sınırına Göre Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi ve Hapis Cezasının Dikkate Alınması
66.6. Aynı Fiilden Dolayı Tekrar Yargılamayı Gerektiren Haller
66.7. Zamanaşımı Süresinin Başlama Zamanı (Tck Md. 66/6)
66.8. Dava Zamanaşımının Uygulanmayacağı Hal
66.9. Zamanaşımı Kurumunun Hukuki Niteliği
66.10. Yargıtay Uygulaması
67. DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VEYA KESİLMESİ
67.1. Dava Zamanaşımını Durduran Nedenler
67.2. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenler
67.3. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Aynı Suça Katılanları Ne Şekilde Etkileyeceği Konusu
67.4. “Dava Zamanaşımının Sirayeti” İlkesi
67.4.1. Yargıtay’ın Görüşü
67.4.2. Öğretideki Görüşler
67.5. Dava Zamanaşımının Kesilmesi Halinde Sürenin Yeniden İşlemeye Başlaması
67.5.1. Emsal Kararlar
67.6. Kesilme Halinde Zamanaşımı Süresinin Uzaması
67.6.1. Emsal Karar

68. CEZA ZAMANAŞIMI
68.1. Genel Açıklamalar
68.2. Örnek Olaylar
69. CEZA ZAMANAŞIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI
69.1. Genel Açıklamalar
70. MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI
NOTLAR
71. CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
71.1. Genel Açıklamalar
71.2. Emsal Karar
72. ZAMANAŞIMININ HESABI VE UYGULANMASI
72.1. Genel Açıklamalar
72.2. Yargıtay Uygulaması
73. SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR
73.1. Şikâyet Kavramının Tanımı
73.2. Şikâyet Şartı
73.3. İhbar ve Şikayetin Yapılacağı Makamlar
73.4. Suçun Şikayete Bağlı Olduğunun Kovuşturma Aşamasında Anlaşılması
73.5. Zamanaşımı Koşulu
73.6. Şikâyet Hakkını Kullanan Kişinin Bu Hakkından Her Zaman Vazgeçebilmesi
73.7. Şarta Bağlı Şikâyetten Vazgeçmenin Mümkün Olmaması
73.8. Şikâyetten Vazgeçmede Hata Hali
73.9. Şikâyet ve Şikâyetten Vazgeçme Hakkının Suçtan Zarar Görene Ait Olması
73.10. Akıl Hastalığı ve Şikâyetten Vazgeçme
73.11. Şikâyetçinin Ölmesi ve Mirasçıların Şikâyet Hakkı
73.12. Yaş Küçüklüğü ve Şikâyet Hakkı
73.12.1. Mağdur İle Kanuni Temsilci Arasında Menfaat Çatışması Bulunması
73.13. Vekilin Şikâyetten Vazgeçebilmesi
73.14. Suçun Şikâyete Tabi Olduğunun Kanunda Yazılı Olması Koşulu
73.15. Altı Ay İçinde Şikâyette Bulunma Şartı
73.16. Derhal Beraat Kararı Verilmesini Gerektiren Hallerin Varlığı
73.17. Şikâyette Bulunmada Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı
73.18. Çok Sayıda Müştekinin Bulunması Hali ve Sürelerin Bağımsız Değerlendirilmesi Kuralı
73.19. Şikâyetten Vazgeçmenin Kovuşturma Aşamasına Etkileri
73.19.1. Hükmün Kesinleşmesine Kadar Olan Yargılama Süreci
73.19.2. Hükmün Kesinleşmesinden Sonraki Süreç
73.20. İştirak Halinde İşlenmiş Suçlarda Şikâyetten Vazgeçme
73.21. Vazgeçmenin Kabulü
73.22. Uzlaştırma Hükümleri ve Şikâyetten Vazgeçme
73.23. Şahsi Hakların Saklı Tutulması
74. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ
74.1. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkileri
75. ÖNÖDEME
75.1. Önödeme Kavramının Tanımı
75.2. Yargıtay’a Göre Önödeme
75.3. Önödeme Kurumunun Hukuki Niteliği
75.4. Önödemenin Koşulları
75.5. Kapsamı
75.6. Hesaplama Yöntemi
75.7. Birden Fazla Suç Bakımından Ön Ödemenin Uygulanacağı Haller
75.8. Zincirleme Suçta Önödeme Uygulaması
75.9. Teşebbüs Halinde
75.10. Yaş Küçüklüğü Halinin Bulunması
75.11. Soruşturma Aşaması
75.12. Ön Ödeme Tutarının Takside Bağlanması
75.13. Tekrar Ön Ödemeye Tabi Bir Suç İşlenmesi
75.14. Kovuşturma Aşamasında Önödeme
75.15. Kişisel Hakkın İstenmesi, Malın Geri Alınması ve Müsadere
75.16. Ön Ödeme Kayıt ve Takip Sistemi
75.17. İddianamenin İadesi
75.18. Yargıtay Uygulaması
KAYNAKÇA

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.