banner613
banner590

26 Ekim 2020

HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR

AÇIKLAMA

Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Hürriyete Karşı Suçlar” ana başlığı altında yer verilen, tehdit (m. 106), şantaj (m. 107), cebir (m. 108), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (m. 109), etkin pişmanlık (m. 110), tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (m. 111), eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (m. 112), kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (m. 113), siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi (m. 114), inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (m. 115), konut dokunulmazlığının ihlâli (m. 116), iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli (m. 117), sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi (m. 118), ortak hüküm (m. 119), haksız arama (m. 120), dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (m. 121), nefret ve ayırımcılık (m. 122), kişilerin huzur ve sükununu bozma (m. 123), haberleşmenin engellenmesi (m. 124) şeklindeki suç ve konular açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmada, yukarıda ifade edilen suçlar uygulamada sık karşılaşılan sorunlar, öğretideki görüşler, yüksek mahkeme kararları ve uygulama çerçevesinde analiz edilmiştir.

Özellikle istenilen konuların yerlerinin daha rahat bulunabilmesi amacıyla içindekiler sayfası detaylı hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER
Sunuş
İçindekiler
Kısaltmalar

1. TEHDİT
1.1. Korunan Hukuki Değer
1.2. Tehdidin Başka Bir Suçun Unsurunu Oluşturması
1.3. Tehdit Kavramı
1.4. Tehdit Suçunun Konusu
1.5. Tehdidin Özelliği
1.6. Suçun Oluşması Bakımından Tehdit Konusu Kötülüğün Gerçekleşip Gerçekleşmemesi Hususu
1.7. Failin Söz ve Davranışlarının Muhatabı Üzerinde Ciddî Şekilde Korku ve Endişe Yaratacak Uygunluk ve Yeterlilik İçerip İçermediği Sorunu
1.8. Tehdidin 3. Kişiye Yönelik Olması
1.9. Tehdit Suçunun Hukuki Değere Göre Sınıflandırılması
1.10. Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri
1.10.1. Silahla Tehdit
1.10.1.1. Oyuncak Silah
1.10.1.2. Silahın Etki Yaratacak Tarzda Kullanılma Zorunluluğu
1.10.2. İmzasız Bir Mektup veya Özel İşaretler Kullanarak Bir Kişinin Tehdit Edilmesi
1.10.3. Gizli veya Açık, Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Tehdit Gücünün Kullanılması
1.10.4. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Tehdit
1.11. Tehdit Amacıyla Kasten Öldürme, Kasten Yaralama veya Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi
1.12. Cinsel Dokunulmazlığa Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Bahisle Tehdit Suçu
1.13. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Tehdit Unsurunun Oluşması
1.14. Gelecek Zaman Kipi Kullanılarak Söylenen Sinkaflı Sözler
1.15. Tehdit Sözleri İle Birlikte Kullanılan Sinkaflı Sözler
1.16. Tehdit Olarak Değerlendirilen Sinkaflı Sözler
1.17. Hakaret Olarak Değerlendirilen Sinkaflı Sözler
1.18. Haksız Tahrik Olarak Kabul Edilen Sinkaflı Sözler
1.19. Sinkaflı Sözler Kullanmadan Cinsel Dokunulmazlığa Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Bahisle Tehdit
1.20. Sözlerin Bir Bütün Halinde Tehdit Olarak Değerlendirilmesi
1.21. Sinkaflı Sözlerin Hakaret veya Tehdit Suçundan Hangisinin Kapsamında Olduğuna Yönelik Hatalı Nitelendirmeler
1.22. İddianamede Anlatımı Yapılmayan Sözlerin Söylendiği Kabul Edilerek Tehdit Suçundan Mahkûmiyet Hükmü Kurulması
1.23. Hakaret Suçunun Yanında Ayrıca Tehdit Suçunun Da Oluşması
1.24. Tehdit Suçunun Oluşumu
1.25. Yakın Kavramı
1.26. Şartlı Tehdit Suçu
1.26.1. 765 Sayılı TCK Dönemi
1.26.2. 5237 Sayılı TCK Dönemi
1.26.2.1. Korunan Hukuki Yarar
1.26.2.2. Tehdidin Konusu
1.26.2.3. Tehdidin Özellikleri
1.26.2.4. Mağdur Tarafından Ciddiye Alınmayan Davranışlar
1.26.2.5. Şaka Amacıyla Tehdit İçeren Sözler Söyleme
1.26.2.6. Batıl İnançlar Aracılığıyla Tehdit Eylemi
1.26.2.7. Kötülüğün Üçüncü Şahsa Yönelik Olması
1.26.2.8. Gelecekte Var Olacağı Öngörülen Kişilerin Öldürülecek Olması Hususunda Mağdurun Tehdit Edilmesi
1.27. Fail
1.28. Mağdur
1.29. Tüzel Kişileri Tehdit
1.30. Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri (TCK m. 106/2)
1.31. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal
1.31.1. Malvarlığı İtibarıyla Büyük Bir Zarara Uğratılacağından Bahisle Tehdit
1.31.2. Herhangi Bir Kötülük Edeceğinden Bahisle (Yani Maddede İfade Edildiği Gibi “Sair Bir Kötülük Edeceğinden” Bahisle) Tehdit
1.31.2.1. Sair Kötülük Kapsamında Olan Örnek Tehdit Beyanları
1.32. Hukuka Uygunluk Nedenleri
1.33. Teşebbüs
1.34. İştirak
1.35. İçtima
1.36. Zincirleme suç
1.37. Soruşturma ve Kovuşturma
2. ŞANTAJ SUÇU
2.1. Genel Açıklamalar
2.2. Şeref ve Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidi
2.2.1. Şeref Kavramı
2.2.2. Saygınlık Kavramı
2.2.3. Açıklanacağı Bildirilen Hususların Herkes Tarafından Bilinmeyen Olgular Olması
2.3. Suç İle Elde Edilmek İstenilen Yarar
2.4. Korunan Hukuki Yarar
2.5. Fail
2.6. Mağdur
2.7. Suçun Hareket Unsuru
2.8. Suçun Neticesi
2.9. Suçun Manevi Unsuru
2.10. Hukuka Uygunluk Nedenleri
2.11. Teşebbüs ve İştirak
2.12. Zincirleme Suç ve İçtima
2.13. Soruşturma, Kovuşturma ve Uzlaşma
2.14. Yargıtay Uygulaması
2.14.1. Sanığın İnternet Ortamında Tanıştığı Müştekinin Müstehcen Görüntülerini Ele Geçirip Şantaj Yapması

3. CEBİR
3.1. Cebir Kullanma Suçunun Tanımı
3.2. Cebir Kavramı
3.3. Suçun Hareket Unsuru
3.4. Bileşik Suç
3.5. Soruşturma ve Kovuşturma
3.6. Yargıtay Uygulaması
4. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
4.1. Genel Açıklamalar
4.2. Korunan Hukuki Değer
4.3. Fail ve Mağdur
4.3.1. Suçun Hareket Etme Hürriyetinden Kısmen Yoksun Bulunan Kişilere Karşı İşlenmesi
4.3.2. Akıl Hastalarına Yönelik Olarak Suçun İşlenmesi
4.3.3. Kendini Bilemeyecek Derecede Sarhoş Olanların ve Uykuda Bulunanların Durumu
4.4. Suçun Konusu
4.5. Hareket Unsuru (Eylem)
4.6. Suçun Nitelikli Unsurları
4.6.1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması
4.6.2. TCK’nin 109/3 Maddesinde Belirtilen Nitelikli Haller
4.6.2.1. Suçun Silâhla İşlenmesi
4.6.2.2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
4.6.2.3. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi
4.6.2.4. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
4.6.2.5. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi
4.6.2.6. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi
4.7. Manevi Unsur
4.7.1. Geçmesi Gereken Süre Kavramı
4.7.2. Öğretideki görüşler
4.7.3. Cinsel Saldırı Suçunda Hürriyetten Yoksun Bırakma
4.8. Hukuka Uygunluk nedenleri
4.8.1. Meşru Savunma
4.8.2. Görevin İfası
4.8.3. İlgilinin Rızası
4.9. Teşebbüs
4.10. İştirak
4.11. İçtima
4.12. Zincirleme Suç
4.13. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması
4.14. Soruşturma ve Kovuşturma
5. ETKİN PİŞMANLIK
5.1. Genel Açıklamalar
5.2. Etkin Pişmanlığın Şartları
5.2.1. Suçun Tamamlanması Şartı
5.2.2. Etkin Pişmanlığın Soruşturmaya Başlanmadan Önce Gerçekleşmesi Şartı
5.2.3. Mağdurun Fail Tarafından Serbest Bırakılması Şartı
5.2.4. Mağdurun Şahsına Zarar Verilmemiş Olması Şartı
5.3. Mağdurun Yaralanması Durumunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu
6. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI
7. EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ ENGELLENMESİ
7.1. Genel Açıklamalar
7.2. Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçunun Oluşumu
7.3. Manevi Unsur
7.4. İçtima
7.5. Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri (TCK m. 112)
7.6. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi
7.7. Soruşturma ve Kovuşturma
7.8. Yargıtay Uygulaması
7.8.1. Üniversite Kampüsünde Slogan Atma
7.8.2. İnternet Sitelerinden Protesto ve Okulların Boykot Edilmesi Çağrılarının Yapılması
7.8.3. Öğrenci Velisinin Sınıfta Öğretmen İle Tartışması
8. KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ ENGELLENMESİ
8.1. Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Tanımı
8.2. Suçun Oluşumu
8.3. Kamu Hizmeti Kavramı
8.4. Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri (TCK 119)
8.5. Suçun İşlenmesi Sırasında Kasten Yaralamanın Ağır Halinin Olması
8.6. Korunan Hukuki Yarar
8.7. İçtima
8.8. Soruşturma ve Kovuşturma
9. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
9.1. Korunmak İstenen Hukuki Değer
9.2. Suçun Oluşumu
9.3. Suçun Faili
9.4. Suçun Manevi Unsuru
9.5. Nitelikli Hal
9.6. İçtima
9.7. İştirak ve Teşebbüs
9.8. İçtima
9.9. Soruşturma ve Kovuşturma
9.10. Yargıtay Uygulaması
9.10.1. Yerel Yönetim Seçimlerinde Adaylıktan Çekilmesi Hususunda Mağdurun Tehdit Edilmesi
9.10.2. Siyasi Parti Standının Tekmelenmesi ve Tehdit
10. İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME
10.1. İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunun Oluşumu
10.2. Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçunun Unsurları
10.3. İnanç, Düşünce ve Kanaat Özgürlüğünün Kullanılmasını Engelleme Suçunun Nitelikli Halleri (TCK m. 119)
10.4. Bu Suçların İşlenmesi Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi
10.5. Soruşturma ve Kovuşturma
10.6. Yargıtay Uygulaması
10.6.1. Alkollü Olarak Namaz Kılmak İsteyen Kişiye Engel Olunması
11. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ
11.1. Konut Dokunulmazlığının İhlâli Kavramının Tanımı
11.2. Suçla Korunan Hukuki Yarar
11.3. Suçun Konusu
11.4. Konut Kavramı
11.4.1. Boş Konut
11.4.2. Gece Yatma Olanağı
11.4.3. Yerin Yaşamsal Alan Olarak Tahsis Amacı
11.4.4. Bir Yerin Konut Olarak Belirlenmiş Olması
11.4.5. Konutun Bir Bina Olmasının Şart Olarak Aranmaması
11.4.6. İşyerinin Konut Sayılması Hali
11.4.7. Resmi Dairelerin Konut Sayılması Hali
11.5. Eklenti Kavramı
11.6. Suçu Oluşturan Fiil
11.6.1. Girme Eylemi
11.6.2. Çıkmama Eylemi
11.7. Hak Sahibinin Rızası
11.7.1. Rızanın Bulunmadığının Failce Yeterince Bilinmediği Haller
11.7.2. Rıza Açıklamaya Yetkili Kişiler
11.7.2.1. Konutta Tek Kişi Oturması Hali
11.7.2.2. Konutta Birden Fazla Kişinin Yaşaması Hali
11.7.2.2.1. Evli Şahıslar Açısından
11.7.2.2.2. Evli Eşin Eve Cinsel Amaçla Başka Kişi Alması
11.7.2.2.3. Reşit Kız veya Erkek Evladının Eve Sevgili Alması
11.7.2.2.4. Bir Konutun Odalarında Ayrı Ayrı Kişilerin Yaşaması
11.7.2.2.5. Bir Konutun Tümünü Birden Fazla Kişi Kullanıyorsa
11.7.2.2.6. Misafirler
11.8. Fail
11.9. Mağdur
11.10. Manevi Unsur
11.11. Teşebbüs
11.12. Suçun Nitelikli Halleri
11.12.1. Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
11.12.1.1. Konutta Bulunan Bir Kişiye Yönelik Cebir ve Tehdit Yeterli Sayılması
11.12.1.2. Nedensellik Bağı
11.12.1.3. Cebrin Eşyaya Yönelik Olması Hali
11.12.2. Suçun Gece Vakti İşlenmesi
11.12.3. TCK’nin 119. Maddesinde Belirtilen Nitelikli Haller
11.13. İştirak
11.14. Soruşturma ve Kovuşturma
11.15. Uzlaşma
12. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ
12.1. Genel Açıklamalar
12.2. Suçta Korunan Hukuki Yarar
12.3. Fail ve Mağdur
12.4. Manevi Unsur
12.5. Suç Oluşturan Eylemler
12.5.1. Cebir veya Tehdit Kullanarak veya Hukuka Aykırı Başka Bir Davranışla, İş ve Çalışma Hürriyetini İhlâl Etme (TCK m. 117/1)
12.5.2. Düşük Bir Ücretle Çalıştırma veya İnsan Onuru İle Bağdaşmayacak Çalışma ve Konaklama Koşullarına Tâbi Kılma Suçu
12.5.3. Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme Suçu
12.5.4. Anlaşmaya Zorlama ile İşin Durmasına veya Sona Ermesine Neden Olma Suçu
12.6. Suçun Nitelikli Halleri
12.7. Teşebbüs
12.8. İçtima
12.9. İştirak
12.10. Soruşturma ve Kovuşturma
12.11. Yargıtay Uygulaması
13. SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
13.1. Genel Açıklamalar
13.2. AİHM Kararlarına Göre Sendika Hakkı
13.3. Sendika Üyelerinin Eski İşlerine Dönme Hakkı
13.4. Anayasa’ya Göre Sendika Hakkı
13.4.1. Sendika Hakkının Kapsamı
13.4.2. Anayasal Koruma
13.5. Sendika Hakkının Devlete Yüklediği Pozitif Yükümlülükler
13.6. Alınacak Koruyucu ve Düzeltici Tedbirlerin Türü ve Niteliği Konusunda Anayasa'da Herhangi Bir Sınırlama Olmaması
13.7. Korunan Hukuki Yarar
13.8. Fail
13.9. Mağdur
13.10. Eylem
13.11. Manevi Unsur
13.12. Suçun Nitelikli Halleri
13.13. Teşebbüs
13.14. İştirak
13.15. İçtima
13.16. Zincirleme Suç
13.17. Soruşturma ve Kovuşturma
13.18. Yargıtay Uygulaması
14. ORTAK HÜKÜM
14.1. TCK’nin 119. Maddesinin Uygulanacağı Suçlar
14.2. TCK’nin 119/1 Maddesinde Belirtilen Bu Nitelikli Unsurlar
14.2.1. Suçun Silahla İşlenmesi
14.2.2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi
14.2.3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
14.2.4. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi
14.2.5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
14.3. Nitelikli Unsurların Seçimlik Olarak Belirlenmiş Olması
14.4. Cebir veya Tehdidin Kapsadığı Korkutma Gücünün Ciddîliği ve Yoğunluğu
14.5. Suçların İşlenmesi Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hâllerinin Gerçekleşmesi
15. HAKSIZ ARAMA
15.1. Genel Açıklamalar
15.2. Suç Failinin Bir Kamu Görevlisi Olması Şartı
15.3. “Hukuka Aykırı Olarak” İbaresinin Anlamı
15.4. Haksız Arama Suçunun Tanımı
15.5. Arama Kavramı
15.6. Aramanın Hukuka Aykırı Olması
15.7. Hukuka Aykırı Aramanın CMK Açısından Hukuki Sonucu
15.8. Korunan Hukuki Yarar
15.9. Fail
15.9.1. Özel Güvenlik Görevlilerinin Yaptığı Arama İşlemleri
15.10. Suç Oluşturan Davranış
15.11. Manevi Unsur
15.12. Hukuki Uygunluk Nedenleri
15.12.1. Meşru savunma
15.12.2. İlgilinin Rızası
15.12.3. Hakkın Kullanılması
15.12.4. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Suçüstü Hâlinde Yapılan Aramalar
15.13. Haksız Tahrik
15.14. Hata
15.15. Teşebbüs
15.16. İştirak
15.17. İçtima
15.18. Soruşturma ve Kovuşturma
15.19. Yargıtay Uygulaması
15.19.1. Herhangi Bir Suç Şüphesinin ve Adli Arama Kararının Bulunmaması
15.19.2. Emniyet Müdürlüğü Koridorunda Arkadaşları İle Oturan Kişinin Üstünü Arama
16. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
16.1. Genel Açıklamalar
16.2. Dilekçe Kavramı
16.3. Dilekçenin Kabulünün Geciktirilmesi
16.4. Hukuka Uygunluk Nedeni
16.5. Korunan Hukuki Yarar
16.6. Suçun Konusu
16.7. Fail
16.8. Mağdur
16.9. Hareket (Eylem)
16.10. Manevi Unsur
16.11. Hukuka Uygunluk Nedeni
16.12. Haksız Tahrik
16.13. Teşebbüs
16.14. Zincirleme Suç
16.15. Gerçek İçtima
16.16. Görevi Kötüye Kullanma Suçu Açısından
16.17. İştirak
16.18. Soruşturma ve Kovuşturma
16.19. Yargıtay Uygulaması
16.19.1. Ruhsat Talebine İlişkin Dilekçenin Hukuki Bir Neden Olmaksızın Kabul Etmeyerek İşleme Konulmaması
16.19.2. Görevi Kötüye Kullanma ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçlarından Dava Açılması Hali
17. NEFRET VE AYIRIMCILIK
17.1. Genel Açıklamalar
17.2. Nefret Suçu
17.3. Nefret Suçunun Oluşması Koşulu
17.4. Ayrımcılık
17.5. Suçun Oluşmasına Neden Olan Eylemler
17.6. Suçun Manevi Unsuru
17.7. Korunan Hukuki Yarar
17.8. Teşebbüs
17.9. İştirak
17.10. İçtima
17.11. Soruşturma ve Kovuşturma
18. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA
18.1. Genel Açıklamalar
18.2. Suçun Maddi Unsuru
18.3. Korunan Hukuki Yarar
18.4. Huzur ve Sükûn kavramı
18.5. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçunun Maddi Unsuru
18.5.1. Bir Kimseye Israrla Telefon Edilmesi veya Mesaj Gönderilmesi
18.5.2. Suçun Oluşabilmesi İçin, Yapılan Hareketlerin Belirli Bir Kişinin Huzur ve Sükûnunu Bozmaya Elverişli Olması Şartı
18.5.3. Gürültü Yapmakta Israr Edilmesi
18.5.4. Hukuka Aykırı Başka Bir Davranışla Rahatsız Etmek
18.5.5. Hareketin Sahip Olması Gereken Özellikleri
18.6. Manevi Unsur
18.7. Fail ve Mağdur
18.8. Teşebbüs
18.9. İştirak
18.10. Zincirleme Suç
18.11. İçtima
18.12. Soruşturma ve Kovuşturma
18.13. Yargıtay Uygulaması
19. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ
19.1. Suçta Korunan Hukuki Yarar
19.2. Suçun Oluşum Koşulları
19.2.1. Kamu Kurumları Arasındaki Haberleşmenin Hukuka Aykırı Olarak Engellenmesi Suçu
19.2.2. Basın ve Yayın Organının Yayınının Hukuka Aykırı Bir Şekilde Engellenmesi Suçu
19.3. Fail
19.4. Mağdur
19.5. Suçun Konusu
19.6. Manevi Unsur
19.7. Hukuka Uygunluk Nedenleri
19.7.1. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri
19.7.1.1. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması
19.7.1.2. Tutuklu, Hükümlülerin Haberleşmesinin Denetlenmesi
19.7.2. Meşru Savunma
19.7.3. Hakkın Kullanılması
19.8. Teşebbüs
19.9. Gönüllü Vazgeçme
19.10. İştirak
19.11. Zincirleme Suç
19.12. Fikri İçtima
19.13. Soruşturma ve Kovuşturma
19.14. Yargıtay Uygulaması
19.14.1. Kaçırılan Mağdurun Cep Telefonunun Alınması
19.14.2. Gasp Amacıyla Telefonun Alınması
19.14.3. Sanığın, Mağdurenin Jandarma İle Görüşmesini Engellemek Amacıyla Telefon Kablolarını Kesme Eylemi
19.14.4. Sanığın, Zorla Arabaya Bindirdiği Mağdurun Başkalarına Haber Vermesine Engellemek Maksadıyla Cep Telefonunun Alması Şeklinde Gerçekleşen Eylemi
20. SAĞLIK PERSONELİ İLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI GÖREVLERİ SEBEBİYLE İŞLENEN SUÇLAR
20.1. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Amacına İlişkin Düzenlemelerin Kapsamı
20.2. 7243 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Sağlık Personelleri
20.3. 7243 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Suçlar
20.4. Sağlık Personelinin Görevden Çekinme Hakkı

KAYNAKÇA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.