banner613
banner590

20 Ekim 2020

ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR

AÇIKLAMA

Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, ‘Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’ ana başlığı altında yer verilen; Haberleşmenin gizliliğini ihlâl (m. 132), Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (m. 133), Özel hayatın gizliliğini ihlâl (m. 134), Kişisel verilerin kaydedilmesi (m. 135), Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (m. 136), Nitelikli hâller (m. 137), Verileri yok etmeme (m. 138), Şikâyet (m. 139), Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (m. 140), şeklindeki suç ve konular açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmada, yukarıda ifade edilen suçlar ve konular uygulamada sık karşılaşılan sorunlar, öğretideki görüşler, yüksek mahkeme kararları ve uygulama çerçevesinde analiz edilmiştir.

Özellikle istenilen konuların yerlerinin daha rahat bulunabilmesi amacıyla içindekiler sayfası detaylı hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER
Sunuş
İçindekiler
Kısaltmalar

1. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
1.1. Kanun Hükmünde Yapılan Değişiklikler
1.2. Özel Yaşama Hakkı
1.3. Korunan Hukuki Yarar
1.4. Fail ve Mağdur
1.5. Suçun Maddi Unsuru
1.5.1. Haberleşmenin Gizliliği Kavramı
1.5.2. Haberleşme İçeriklerinin İfşa Edilmesi Suçu
1.5.3. Kişinin Kendisiyle Yapılan Haberleşmelerin İçeriğini Diğer Tarafın Rızası Olmaksızın Alenen İfşa Etmesi Suçu
1.6. Hukuka Uygunluk Nedenleri
1.6.1. Mağdurun Rızası
1.6.2. Hakkın Kullanılması
1.6.3. Yetkinin Kullanılması
1.7. Suçun Manevi Unsuru
1.8. Teşebbüs
1.9. İştirak/İçtima/Zincirleme Suç
1.10. Soruşturma ve Kovuşturma
1.11. Yargıtay Uygulaması

2. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI
2.1. Korunan Hukuksal Yarar
2.2. Fail ve Mağdur
2.3. Maddi Unsur
2.3.1. Aleni Olmayan Konuşmanın Bir Aletle Dinlenmesi veya Bir Ses Alma Cihazı İle Kayda Alınması Suçu
2.3.2. Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaların Rıza Dışında Kayda Alınması Suçu
2.3.3. Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaların Kaydedilmesi Suretiyle Elde Edilen Verileri Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etme Suçu
2.4. Manevi Unsur
2.5. Hukuka Uygunluk Nedenleri
2.5.1. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi
2.5.2. Meşru Savunma
2.6. Teşebbüs
2.7. İçtima
2.8. Zincirleme Suç
2.9. İştirak
2.10. Soruşturma ve Kovuşturma
2.11. Yargıtay Uygulaması
2.11.1. Konuşmaları Cep Telefonu İle Kaydetme
2.11.2. Yüzyüze Gerçekleşen Konuşmaların Kaydedilmesi
2.11.3. Konuşmaları Gizlice Kaydedip Başkalarına Dinletmek
3. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
3.1. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
3.2. Korunan Hukuki Yarar
3.3. Suçun Konusu
3.4. Fail ve Mağdur
3.5. Suçun Maddi Unsuru
3.5.1. Özel Hayat Görüntüsü veya Sesinin İzinsiz Kaydı
3.5.2. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Basit Hali
3.5.3. Kişilerin Özel Hayatına İlişkin Görüntü veya Sesleri Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi
3.6. Manevi Unsur
3.7. Teşebbüs
3.8. Zincirleme Suç ve İştirak
3.9. Soruşturma ve Kovuşturma
3.10. Yargıtay Uygulaması
3.10.1. Genel Açıklamalar
3.11. Yargıtay’a Göre Özel Hayat Kavramı
3.12. Örnek Olaylar
3.12.1. Köşe Yazısında Kişinin Fotoğraflarının İzinsiz Kullanılması
3.12.2. Kişiye Ait Çıplak Fotoğrafları Rıza İle Kaydetme
3.12.3. Çıplak Fotoğrafları Kaydetme ve Saklama
3.12.4. Dışardan Kişinin Evdeki Çıplak Görüntülerini Çekme
3.12.5. Çıplak Fotoğrafların Rıza Dışında Çekilmesi ve Şantaj Yapılması
3.12.6. Telefon Numarasının Cinsel İçerikli Mesaj Eşliğinde İnternet Sitesine Yazılması
3.12.7. Telefon Numaralarının Sahte Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlanması
3.12.8. Tebligat İçeriğinin Başkaları Tarafından Okunması ve Başkalarına Verilmesi
3.12.9. Özel Hayat Görüntülerinin Elektronik Ortamlara Sabitlenmesi
3.12.10. Güvenlik Kameralarının Kişilerin Yaşam Alanlarını Görüntülemesi
3.12.11. Mağdurların Bilgileri Dışında Fotoğraflarının Cep Telefonu İle Çekildiği Olay
3.12.12. Önceden Çekilmiş Fotoğrafların Sosyal Medyada Yayımlanmaya Devam Edilmesi
3.12.13. Cinsel ve Fiziksel Mahremiyete İlişkin Çıplak Görüntülerin Kişisel Veri Kapsamında Olmamasının Hukuki Sonucu
3.12.14. Merdivenden Kişilerin Etek Altı Fotoğraflarının Çekilmesi
3.12.15. Cep Telefonunun Kamerası İle Kadının Bacaklarının Cep Telefonuna Kaydedilmesi
3.12.16. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Yanında Müstehcenlik Suçunun da Oluştuğu Olaylar
3.12.17. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Uzlaşma Kapsamında Olması
3.12.18. Katılanın Özel Yaşam Alanına İlişkin Resmi Kişinin Rızasına Aykırı Olarak Kendi Sosyal Medya Hesabında Yayınlama
3.12.19. Birlikte Oldukları Dönemde Çekilen Fotoğrafların Daha Sonra İzinsiz Başkalarına Gönderilmesi
3.12.20. Fotoğrafları Birleştirerek Yayınlama (Fotomontaj)
3.12.21. Görüntü veya Seslerin İfşa Edilmesi Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Tehdit Suçunun Aynı Anda Oluşması
3.12.22. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması
3.12.23. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj Suçlarının Oluşturan Eylemler
3.12.24. Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal İle Görüntü veya Seslerin İfşa Edilmesi Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçlarının Birbirinden Bağımsız Suçlar Olması
4. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ
4.1. Kişisel Veri Kavramı
4.2. Tanım
4.3. Yargıtay’ın Kişisel Veri İle İlgili Görüşleri ve Uygulaması
4.4. Korunan Hukuki Değer
4.5. Fail
4.6. Mağdur
4.7. Suçun Konusu
4.8. Suçun Oluşumu ve Eylem
4.9. Manevi Unsur
4.10. Hukuka Uygunluk Nedenleri
4.10.1. Kanunun Öngördüğü Haller
4.10.2. İlgilinin Rızası
4.11. Teşebbüs/İştirak/Zincirleme Suç
4.12. Soruşturma ve Kovuşturma
4.13. Yargıtay Uygulaması
4.13.1. Failin Mağdurun İnternet Ortamından Rızası İle Gönderdiği Çıplak Fotoğraflarını Flash Diske Kaydetmesi
4.13.2. Sanığın, Mağdurun Karakolda İfadesi Alındığı Sırada Görüntüleri Cep Telefonuna Kaydetmeye Teşebbüs Eylemi
4.13.3. Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylem
5. VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME
5.1. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme, Yayma veya Ele Geçirme Suçu
5.2. Kişisel Veri Kavramı
5.3. Kişisel Verilerin Kaydedilmiş Halde Bulunması, Kaydedilmiş Haliyle Başkalarına Verilmesi, Yayılması veya Ele Geçirilmesi
5.4. Korunan Hukuki Yarar
5.5. Suçun Konusu
5.6. Suçun Faili ve Mağduru
5.7. Suçun Manevi Unsuru
5.8. Teşebbüs ve İştirak
5.9. Soruşturma ve Kovuşturma
5.10. Yargıtay Uygulaması
5.10.1. Tıbbi Belgelerin Mahkemeye Kanıt Olarak Sunulması
5.10.2. Sosyal Medya Hesabında Yayımlanan Fotoğrafların İlgisiz Haber İle Birlikte Kitlelere Sunulması
5.10.3. Kredi Kartlarının Kopyalanarak Bir Kart Oluşturulmaması ve Kopyalama Cihazında Bilgi Bulunması Hali
5.10.4. Kredi Kartlarının Kopyalanarak Bir Kart Oluşturulmaması ve Kopyalama Cihazında Bilgi Bulunmaması Hali
5.10.5. Kredi Kart Bilgilerini Kullanarak Alışveriş Yapmak
5.10.6. Sahte Hesap Açma ve Başkasına Ait Fotoğraf ve Telefon Numarası Yayımlama
5.10.7. Sosyal Medyada Paylaşılan Fotoğrafları Suç İçerikli Yazılarla Paylaşma
5.10.8. Birlikte Kullanılan Soyla Medya Hesabından Kişinin Rızası Dışında ve Şifresini Kullanarak Resim Paylaşma
5.10.9. Cep Telefonundan Gizlice Kaydedilen Başkasına Ait Cep Telefon Numarasını İnternet Sitesinde Paylaşma
5.10.10. Başka Bir Kişiye Ait Nüfus Cüzdanını Bulup Kullanma
5.10.11. Failin Bilişim Sisteminin Bir Parçası Olan ATM’ye Yerleştirdiği Düzeneği Çıkarırken Yakalanması
5.10.12. Başkalarına Ait Cep Telefonu Numarasını, Kişilerin Cinsel Amaçlı Olarak Rahatsız Edileceğini Bilerek ve Kişilerin Bilgisi Dışında, Kimliği Belirsiz Şahıslara Verilmesi
5.10.13. Mağdurun Daha Önce İnternet Sitelerinde Rızası Dâhilinde Yayımlanan Resimlerinin Sağlık Ürünlerinin Reklamında Kullanılması
5.10.14. Kamu Görevlilerinin Kendi Görev Alanları Dahilinde Kişilerin Kişisel Verilerine Ulaşması
6. NİTELİKLİ HALLER
6.1. Genel Açıklamalar
7. VERİLERİ YOK ETMEME
7.1. Genel Açıklamalar
7.2. Fail
7.3. Mağdur
7.4. Suçun Konusu
7.5. Suçun oluşum koşulları
7.6. Manevi Unsur
7.7. Hukuka Aykırılık Unsuru
7.8. Teşebbüs/İştirak/Zincirleme Suç
7.9. Soruşturma ve Kovuşturma
8. ŞİKÂYET
9. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI
9.1. Genel Açıklamalar
10. SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ SUÇ KANITI OLARAK KULLANILMASI VE HUKUKA UYGUNLUĞU
10.1. Genel Açıklamalar
10.2. Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Hükümleri
10.2.1. Anayasa Hükümleri
10.2.2. AİHS hükümleri ve AİHM kararları
10.2.3. 5271 Sayılı CMK Hükümleri
10.3. Ses ve Görüntü Kayıtlarının Delil Niteliği
10.4. Görüşmenin Gizlice Kaydedilmesi
10.5. Kişiye Karşı Suç İşlenmesi Halinde Kanıt Olarak Kullanma Amaçlı Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtları
10.6. Faili Kışkırtarak ve Tuzağa Düşürerek Kayıt Yapma
10.7. Hükümde Belirtilmesi Gereken Hususlar
10.8. Yargıtay Uygulaması
10.8.1. Tesadüfen Yapılan Bir Arama Üzerine Ses ve Görüntülerin Kaydedilmesi
10.8.2. Planlama Dâhilinde Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları
10.8.3. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kaydı Alınması İle İlgili Kurallar
10.8.4. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Açısından
10.8.5. Adli Makamlara Şikâyet ve Hukuk Davasına Delil Yaratmak Amacıyla Önceden Planlanmış Gizli Kayıtlar
10.8.6. Müştekinin Kendisinden Şikâyetçi Olmayacağını Göstermek İçin Ses Kaydını Delil Olarak Soruşturma Dosyasına İbraz Etmesi
10.8.7. Aile Konutunda Eşinin Bilgisi Dışında Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Eşinin Aleni Olmayan Konuşmalarını Kaydetme
10.8.8. Failin Eylemine Yönelik Başkaca Kanıt Elde Etme İmkânının Bulunmaması
10.8.9. Ses ve Görüntü Kayıtlarının Hukuk Yargılamasında Belge Olarak Kabul Görmesi
10.8.10. Kişiyi Özel Olarak Konuşturarak Gizlice Kayıt Yapma
11. ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI VE ÇALIŞMA ALANLARININ KAMERA İLE İZLENMESİ
11.1. Özel Hayat ve Özel Hayata Saygı Hakkı
11.2. Bireyin Mahremiyet Hakkı
11.3. Teknoloji Kullanılarak Kişisel Görüntülerin Kayıt Altına Alınması
11.4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kanunla Sınırlanabilmesi
11.5. Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi İlkesi
11.6. Arama ve El Koyma İşlemleri
11.7. Devletin Temel Amaç ve Görevleri
11.7.1. Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin Sağlanması
11.8. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerinden Olma Kavramı
11.9. Kamu Makamlarının Özel Hayata Müdahaleleri
11.9.1. Kamu Makamlarınca Özellikle Ciddi Gerekçelerin Gösterilmesi Zorunluluğu
11.9.2. Kamu Makamlarının Keyfi Davranmadıklarını Kanıtlamaları Zorunluluğu
11.9.3. Ölçülülük İlkesine Uygun Olma Şartı
11.10. Çalışma Alanlarının Kamera İle İzlenmesinin AİHM Kararları Işığında Değerlendirilmesi
11.10.1. Karar Alma Sürecinin Hak ve Özgürlüklere Gerekli Saygıyı Sağlayacak Nitelikte ve Adil Olması Gerekliliği
11.10.2. Mahremiyet Hakkı
11.10.3. Çalışma Alanlarının Kamera İle İzlenmesi
11.10.4. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
11.10.5. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
11.10.6. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması
11.10.7. Teknik Araçlarla İzleme
11.10.8. Kişisel Verilerin Korunması
11.11. Danıştay Uygulaması
11.11.1. Kamera İle Çalışma Alanlarının İzlenmesi Uygulamasının "Özel Hayatın Gizliliği" İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi
11.11.2. Yasal Dayanağının Bulunması Zorunluluğu
11.11.3. Toplanan Görüntülerin Başka Amaçla Kullanılmaması Konusunda Güvencenin Sağlanması
11.11.4. Somut Olaya Göre Değerlendirme Zorunluluğu
12. CEZA YARGILAMASINDA ÖZEL KİŞİLERCE ELDE EDİLEN HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN YARGILAMAYA ETKİSİ

KAYNAKÇA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.