banner628

17 Mayıs 2016

Savcı Apaydın'ın, Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyan "Meşru Savunma" adlı kitabı yayınlandı
Ceza hukukunda meşru savunma kavramı her zaman güncelliğini koruyan, ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından biri olmuştur.

Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Apaydın yeni kitabında, "Meşru savunma tehlikeli insanlara karşı kullanmak için değil, yalnızca kişinin kendisini veya üçüncü şahısları gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak haksız bir saldırıdan korumak için kullandığı içgüdüsel bir güç ve haktır." ifadelerini kullanıyor.

5237 sayılı TCK’nın meşru savunma kurumunun unsurlarını değiştirerek yeniden ele almasının önemli bir gelişme olduğunu belirten Apaydın, "Kurumun uygulama alanının genişlemediği ve uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir" ifadelerinin altını çiziyor.

İşte kitaptan detaylar:

MEŞRU SAVUNMA
 
Ceza hukukunda meşru savunma kavramı her zaman güncelliğini koruyan,ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından biri olmuştur. Meşru savunma bir hak olup, cezalandırma ya da öç alma değildir. Meşru savunma genel olarak, güncel haksız bir saldırıya karşı kişinin kendisini ya da üçüncü kişiyi savunmasıdır. 5237 sayılı TCK’nın meşru savunma kurumunun unsurlarını değiştirerek yeniden ele alması, önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının genişlemediği ve uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri meşru savunma hukukunun temel kavramları ile mahkeme kararları arasında temel bir örtüşme bulunmamasıdır. Özellikle mahkeme kararlarının gerekçesiz ve derinlikten uzak oluşu, öğretinin de uygulamaya ışık tutmasını engellemektedir. Bu durum hukuk güvenliği ve gelişimi açısından oldukça sakıncalıdır. Mahkemelerin genel geçerli ve gerekçesiz kararlarla, meşru savunma kavramını ve meşru savunma kavramı ile ilgili kavramları formüle etmesi, hukuksal ve bilimsel olmayan sonuçlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, meşru savunma kavramının derinliği,sınırları ve diğer hukuka uygunluk nedenleri ile aralarındaki ilişki irdelenerek, meşru savunmanın uygulama alanları gerekçeleriyle açıklanarak, uygulamaya yol gösterilmeye çalışılacaktır. Böylece meşru savunma ile ilgili önemli ceza hu kuku sorunlarını tartışmalı olmaktan çıkarmaya gayret edeceğiz.
 
Meşru savunma tehlikeli insanlara karşı kullanmak için değil, yalnızca kişinin kendisini veya üçüncü şahısları gerçekleşen, ger-
çekleşmesi veya tekrarı muhakkak haksız bir saldırıdan korumak için kullandığı içgüdüsel bir güç ve haktır. Yasaları bilen, genel
 
DR. CENGİZ APAYDIN CUMHURİYET SAVCISI
 olarak ceza hukuku bilincine sahip vatandaşların olması, düzgün
ce sınırlandırılmış bir meşru savunma hakkının kullanılması için
çok önemlidir. Özellikle kadına yönelik şiddetin hızla arttığı ça
ğımızda kötü muameleye maruz kalan kadınların ve yakınlarının meşru savunma kavramının kapsamı konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hukuk yorumcuları arasında, yakın zamanda özellikle Amerikan hukukunda ilgi odağı olan, kötü muameleye maruz kalan kadınların eşlerini veya erkek arkadaşlarını öldürme olaylarının meşru savunma kapsamına alınması yönünde vurgu yapılmakta ve bir yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğu ileri sürülmektedir.
 
Meşru savunma ve meşru savunma ile ilişkili kavramları inceleyen kitap ve makale sayısının az ve birbirinden oldukça farklı olması, meşru savunmanın uygulanmasını kolaylaştıracak ve derinliklere inen bir çalışma yapma ihtiyacını doğurmuştur.
Özellikle uygulamada avukatlar ve Cumhuriyet savcıları tarafından ileri sürülen meşru savunma veya meşru savunmada sınırın aşılması yönündeki itirazların mahkemelerce gerekçesiz olarak reddi, meşru savunma hukukunun gelişmesini ve uygulanmasını sınırlamaktadır. Bu çalışmada, meşru savunma ve meşru savunma ile ilişkili kavramların birbirleriyle ilişkileri ayrıntılı bir şekilde açıklanarak bir bütün olarak sunulmaya çalışılmıştır. Ancak konunun önemi ve genişliği nedeniyle, kitapta ele alınan başlık sayısının her biri derinliği olan yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir.
 
Meşru savunma hukukuna katkı sağlamasını umduğumuz bu kitabın hazırlanmasında çok önemli rol oynayan, ceza hukukuna her türlü makale ve kitapları ile ışık tutmuş tüm bilim insanlarına en derin saygılarımı sunarım. 15 Mart 2016 Ataşehir
 
 Dr. Cengiz APAYDIN
 
MEŞRU SAVUNMA
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
ÖNSÖZ ........................................................................................... 7
 
İÇİNDEKİLER .............................................................................. 9
 
KISALTMALAR .......................................................................... 14
 
GİRİŞ     ......................................................................................... 15
 
 
BİRİNCİ   BÖLÜM
MEŞRU  SAVUNMA KAVRAMI,  TARİHÇESİ  VE HUKUKİ  ESASINI AÇIKLAYAN  TEORİLER
I.   Meşru Savunma  Kavramı .................................................... 21
II.   Tarihçe...................................................................................... 25
 
A. Roma Hukukunda Meşru Savunma.................................... 26
 
B. Kanonik Hukukta Meşru Savunma...........................................27
 
C. Cermen Hukukunda Meşru Savunma ................................. 27
 
D. Kara Avrupa’sı Hukuk Sisteminde Meşru Savunma ........... 27
 
E.  İslam Hukukunda Meşru Savunma ................................... 29
 
F.  Osmanlı Hukukunda Meşru Savunma. ............................... 31
 
G. Türkiye Cumhuriyeti Hukukunda Meşru Savunma ........... 31
 
 
lll.  Meşru Savunma  Hali ile İlgili Teoriler .......................... 38
A) Sübjektif Teoriler  ............................................................. 39
1.Tabi Hak Teorisi . ............................................................. 39
2. Manevi Cebir Teorisi. ..................................................... 39
3. Saikte Meşruluk Teorisi ................................................. 40
4. Kendini Koruma İçgüdüsü Teorisi . ................................ 40
5. Kusurlu ve Fakat Cezalandırılamayan Hareket Teorisi .. 41
B) Objektif Teorler ........................................................... 42
1. Kefaret Ya Da Kötülüğün Kötülükle Karşılanması Teorisi............................................................................. 42
2. Menfaatlerin Çatışması Teorisi. ...................................... 42
3. Yetki Devri Teorisi .......................................................... 43
4. Hukuk İçin Mücadele Teorisi ......................................... 43
5. Toplumsal Zararın Yokluğu Teorisi ................................. 44
 
DR. CENGİZ APAYDIN CUMHURİYET SAVCISI
 
 
 
 
6. Tali Kamu Savunması Teorisi ......................................... 45
C) Değerlendirme ve Kanaatimiz........................................... 46
 
 
IV.  Meşru Savunma  Halinin Çeşitleri Ülke Hukuklarında
Düzenlenmesi .......................................................................48
1. Alman Hukukunda Meşru Savunma................................... .48
2. Fransız Hukukunda Meşru Savunma .................................. 51
3. İtalya Hukukunda Meşru Savunma .................................... .52
4. Avusturya Hukukunda Meşru Savunma............................... 53
5. Amerikan Hukukunda Meşru Savunma............................... 54
6. İngiliz Hukukunda Meşru Savunma.................................... 59
 
 
İKİNCİ  BÖLÜM
MEŞRU  SAVUNMANIN KOŞULLARI,
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE MEŞRU  SAVUNMA HALİ,
MEŞRU  SAVUNMANIN DİĞER  HUKUKA
UYGUNLUK NEDENLERİ VE KUSURLULUĞU  KALDIRAN
VEYA AZALTAN  NEDENLER  ARASINDAKİ  İLİŞKİ
 
 
I.   MEŞRU SAVUNMANIN KOŞULLAR .............................. 61
 
1. Saldırıya İlişkin Koşullar .............................................. 63
 
A. Bir Saldırı Bulunmalıdır ................................................. 64
 
B. Saldırı Haksız Olmalıdır.................................................. 68
 
C. Saldırı Bir Hakka Yönelik Olmalıdır. ............................. 78
 
D. Saldırı Güncel Olmalıdır................................................. 84
2. Savunmaya İlişkin Koşullar ......................................... 98
A. Savunmanın Saldırıya ve Bu Nedenle Saldırıyı Gerçekleştirene Karşı Yapılmış Olmalıdır. .................... 99
B. Savunma Zorunlu Olmalıdır. 102
C. Saldırı İle Savunma Arasında Oran Bulunmalıdır. ........ 110
1. Saldırıya Konu Hukuki Yarar İle Savunmaya Konu
Hukuki
Yarar Arasındaki Oran................................................ 114
2. Saldırıda Kullanılan Araç İle Savunmada Kullanılan
Araç Arasındaki Oran ................................................ 116
D. Sübjektif Hukuka Uygunluk Unsuru Olarak Savunma
İradesi Bulunmalıdır. ..................................................... 125
 
 
 
MEŞRU SAVUNMA
1. Objektif Teori............................................................. 126
2. Bilme Teorisi.............................................................. 127
3. İrade Teorisi ............................................................... 129
4. Kanaatimiz ve Değerlendirme .................................. 129
 
 
II.   Üçüncü Kişiler Lehine Meşru Savunma  Hali ..........................130
 
A. Genel Olarak ................................................................. 130
 
B. Sınırları .......................................................................... 138
 
 
IIl.  Meşru Savunma ile Diğer Hukuka Uygunluk Nedenleri ve
Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Arasındaki İlişki  ....................................... 143
A.  Meşru Savunma  ile Zorunluluk Hali Arasındaki İlişki.143
1. Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği ....................... ..143
2. Meşru Savunma ile  Hukuka Uygunluk Nedeni
Olarak Zorunluluk Halinin Karşılaştırılması ....... 151
3. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Hali İle ... Mazeret Nedeni Olan Zorunluluk Halinin ...................... Karşılaştırılması ....................................................... 161
B. Meşru Savunma ile Kanun  Hükmünün Yerine
Getirilmesi  Halinin Karşılaştırılması ........................ 166
C. Meşru Savunma  ile Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi
Halinin Karşılaştırılması...............................................................................................172
D. Meşru Savunma  ile Hakkın  Kullanılması Halinin
Karşılaştırılması .......................................................... 177
E. Meşru Savunma  ile Haksız Tahrik Arasındaki İlişki ...... 180
 
DR. CENGİZ APAYDIN CUMHURİYET SAVCISI
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ÖZELLİKLERİ, HU- KUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE MAZERET NEDENLERİ ARASINDAKİ  İLİŞKİ,  ANGLOSAKSON  HUKUKUNDA KÖTÜ MUAMELEYE KALMIŞ  KADIN REAKSİYONU,
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE HATA
 
 
 
I.    HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ ........................... 189
A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı ............................ 189
1. Genel Olarak................................................................. 189
2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ortak Özellikleri ....... 201
B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması ........... 205
1. Genel Olarak ................................................................. 205
2. Sınırın Kasten Aşılması ................................................. 211
3. Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya
Telaştan Aşılması ............................................................ 215
4. Sınırın Taksirle Aşılması ............................................... 218
 
 
II.   MAZERET  NEDENLERİ ............................................... 226
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği ................................................ .226
2. Kıta Avrupa’sı Hukuk Sistemlerinde ve Anglosakson
Hukuk Sistemlerinde Mazeret Nedenleri .......................... 233
 
 
III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE MAZERET NEDENLERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR........................................................................ 235
 
 
IV. ANGLOSAKSON HUKUKUNDA KÖTÜ MUAMELEYE KALMIŞ KADIN REAKSİYONU....................................241
1. Genel Olarak ..................................................................... 241
2. Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Reaksiyonunun Meşru
Savunma Kapsamında Ele Alınmasına Yönelik Görüşler .. 245
3. Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Reaksiyonunun Mazeret Nedeni Kapsamında Ele Alınmasına Yönelik Görüşler .............................................................................. 247
4. Değerlendirme ve Kanaatimiz............................................ 252
 
MEŞRU SAVUNMA
 
 
 
 
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE HATA…258
1. Genel Olarak….258
2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığında Hata…262
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata…269
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MEŞRU  SAVUNMADA SINIRIN  AŞILMASININ MAZUR GÖRÜLEBİLECEK BİR HEYECAN, KORKU  VEYA TELAŞTAN  İLERİ  GELMESİ HALİ
 
 
I. Genel Olarak ............................................................................. 283
A. Kavram ................................................................................ 283
B. Hukuki Niteliği .................................................................... 285
 
 
II. Şartları ..................................................................................... 291
A. Objektif Şartlar ................................................................... 292
1. Meşru Savunma Halinin Varlığ...................................... .292
2. Meşru Savunma Ölçüsünün/Sınırlarının Aşılması ........ .299
2. 1. Gereklilik Ölçüsünün Aşılması............................... 300
2. 2. Zaman Sınırının Aşılması ....................................... 310
2. 3. Savunma Fiilinin Üçüncü Bir Kişiye Zarar Vermesi
Yönünden Sınırının Aşılması.......................................... 318
B. Sübjektif Şartlar .................................................................. 320
1. Sınırın Aşılmasında Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşın Yoğunluğu............................................................... 320
2. Meşru Savunma Sınırlarının Kasten veya Taksirle Aşılması ....... 330
3. Savunma İradesi........................................................................... 339
 
 
SONUÇ .................................................................................343
 
 
KAYNAKÇA .......................................................................... 361
 
DR. CENGİZ APAYDIN CUMHURİYET SAVCISI
 
 
 
 
GİRİŞ
 
 
 
Hukuka aykırılık suçun unsurlarından biri olup, genel tabiriyle “hukuka karşı çıkmak” anlamına gelmektedir. Fiilin kanuni tipi uygun olması halinde, eylemin suç oluşturup oluşturmadığı fiilin haksızlık olup olmamasına göre değişecektir. Haksızlık ancak fa- ilin eyleminin bütün hukuk düzeniyle de çeliştiği, yani hukuka aykırı olduğu zaman söz konusu olur. Kanuni tipine uygun bir fiil işlenmiş olmasına rağmen, böyle bir fiilin işlenmesine olanak tanıyan bir hukuk kuralının bulunması halinde, işlenen fiilin hu- kuka aykırı olduğundan söz edilemez. Hukuk düzeni tarafından bir fiilin işlenmesine müsaade eden ve dolayısıyla fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bu nedenlere, hukuka uygunluk nedenleri denilmektedir. Hukuka aykırılığın suçun bir unsuru olarak kabul edilişi, yalnız bu unsurun oluşumunu engelleyen nedenlerin varlığını kabul etmeyi de zorunlu kılmaktadır.
 
Ceza hukukunda meşru savunma, kişinin kendisine ya da üçüncü kişiye uygulanan şiddetin savunulmasında sık sık başvurulan bir kavramdır. Bu tip bir savunmanın kullanılması beraberinde bir takım belirsizlikleri de ortaya koyar ki bu belirsizlikler aynı zamanda bu kavramın niteliklerini oluştururlar. Meşru savunma her zaman her yerde kabul edilmiş bir hukuka uygunluk nedenidir. Çağdaş ceza hukukunda da,meşru savunma durumunda bulunup da kanuni tipe uygun bir fiil işleyen kişinin bu eyleminin cezalandırılmayacağı konusunda kuşku yoktur. Buna karşılık, meşru savunmada niçin ceza verilmediğini, yani bu kurumun hukuksal niteliğini açıklamak amacı ile pek çok teori ileri sürülmüştür. Bunlar sübjektif teoriler olan Tabi Hak Teorisi, Manevi Cebir Teorisi, Saikte Meşruluk Teorisi, Kendini Koruma İçgüdüsü Teorisi, Kusurlu ve Fakat Cezalandırılamayan Hareket Teorisi ve objektif teoriler olan Kefaret Teorisi, Menfaatlerin Çatışması Teorisi, Kötülüğün Kötülükle Karşılanması Teorisi, Yetki Devri Teorisi, Hukuk İçin Mücadele Teorisi, Toplumsal Zararın Yokluğu Teorisi ve Tali Kamu Savunması Teorisi’dir. Bu teorilerin her biri kullandıkları terimler paralelinde meşru savunmanın cezalandırılmamasının nedenini açıklama çabasında olmuşlardır. Meşru savunma yasal düzenlemelerden ve uygulamasından anlaşılacağı üzere belirsiz ve unsurlarının oluşup oluşmadığı açısından problemli bir kavramdır. Bu tespitten yola
çıkarak ortaya çıkan sorunlar incelenmeli ve gerekçelendirilerek derinleştirmelidir.
 
İstismarcı eşlerin kurbanları tarafından öldürüldüğü, saldırının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmesinin kesin olmaması nedeniyle geleneksel anlamıyla meşru savunmanın çoğunlukla uygulanamayacağı olay tiplerini inceleyerek, bu olaylarda kötü muameleyi alışkanlık haline getirmiş olan kocanın (partnerin-saldırganın), pasif haldeyken öldürülmesi durumunda meşru savunma tespiti yapılıp yapılmayacağını inceleyeceğiz. Mevcut bir saldırı olmadığında, meşru savunmada sınırın aşılmasından veya mazur görülebilecek bir heyecandan da söz edilemez. Aksini kabul etmek ölümcül kuvvet kullanılması sahasını son derece genişletir. Hukuka uygunluk nedeni olan meşru savunmanın koşullarından olan saldırının güncelliği kavramını geniş olarak kabul etmek, meşru savunmanın, meşru savunma durumuna sebebiyet vermemiş, haksız bir saldırısı mevcut olmayan ve olayın farkında bile olmayan aktörlere de merhametsizce genişletilmesine yol açabilir.Bu durum, meşru savunmanın hem kişisel hem de sosyal fonksiyonuna aykırılık oluşturacaktır.
Bu çalışmanın konusunu hukuka aykırılık unsurunun oluşumunu engelleyen hukuka uygunluk nedenlerinden “meşru savunma “ oluşturmaktadır. Mevcut hukuka uygunluk nedenlerinin en eskisi olan meşru savunmayı bugün kabul etmeyen bir hukuk düzeni bulunmamaktadır. “Meşru savunma” kavramının devletler hukukundaki ve özel hukuktaki şekilleri üzerinde durulmayacaktır. İnceleme konumuz özellikle TCK’nın 25/1’inci madde- sinde yer alan “meşru savunma”, TCK’nın 27/1’nci maddesinde yer alan “meşru savunmada sınırın kast olmaksızın aşılması”, TCK’nın 27/2’nci maddesinde yer alan “meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi hali “ile “diğer hukuka uygunluk nedenleri ile meşru savunma arasındaki ilişki” ile sınırlandırılmıştır.
 
Çalışmamızda dört bölüm altında inceleme yapılacaktır. Birinci bölümünde,meşru savunma kavramının tanımı, tarihçesi ve meşru savunmanın hukuki esasını açıklayan teoriler tespit edilecektir. Kutsal kitaplara kadar dayanan tarihi gelişiminde, meşru savunmanın mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda hem kapsadığı haklar hem de uygulanabileceği suçlar bakımından geçirdiği aşamalar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki yeni düzenleme şekli incelenecektir. Meşru savunma kavramının hukukî esasını açıklayan teoriler kısmında, meşru savunma halinde işlenmiş bir fiilin niçin cezalandırılmadığını izah eden düşünceler ve bunların eleştirileri yer alacaktır. Bunun yanında, mukayeseli hukukta meşru savunma kavramının düzenlenme şekline değinilerek, genel olarak meşru savunma kavramının tanımı ve sınırları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacaktır.
 
İkinci bölümünde, Türk Ceza Kanunu’nun 25/1’inci maddesinde yer alan meşru savunmanın saldırıya ve savunmaya ilişkin koşulları, üçüncü kişi lehine meşru savunma halinin tanımı ve unsurları karşılaştırmalı hukuk perspektifinden ayrıntılı olarak alt başlıklar altında ayrı ayrı incelenecektir. Ayrıca bu bölümde genel olarak meşru savunmanın diğer hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluluğu kaldıran veya azaltan nedenler arasındaki ilişkiye değinilecektir. Uygulamanın unsurları değişen meşru savunmayı hangi şartlarda nasıl uyguladığını tespit etmek amacıyla Yargı- tay’ın kararları da değerlendirilecek olup, olması gereken hukuk açısından değerlendirmeler ve öneriler ortaya konulacaktır.

DR. CENGİZ APAYDIN CUMHURİYET SAVCISI
 
 
 
Çalışmamızın üçüncü bölümünde, içeriği toplumlara göre farklı ve evrimsel olan meşru savunmanın en eski ve en çok uygulama alanı olan hukuka uygunluk nedeni olması nedeniyle hukuka uygunluk nedenlerinin ortak özellikleri ele alınacaktır. Mazeret nedenlerinin tanımı ve hukuki niteliği ile hem Kıta Avrupa’sı hukuk sistemlerindeki hem de Anglosakson hukuk sistemlerindeki mazeret nedenleri incelenerek, hukuka uygunluk nedenleri ve mazeret nedenleri arasındaki ayırımın ortaya çıkışındaki tarihsel süreç, hukuka uygunluk nedenleri ve mazeret nedenleri arasındaki farklar ve sonuçları karşılaştırmalı hukuk açısından incelenecektir. Ayrıca bu bölümde Anglosakson hukukunda kötü muameleye maruz kalmış kadın reaksiyonunu meşru savunma veya mazeret nedeni kapsamında ele alınmasına yönelik görüşleri ayrıntılı bir şekilde açıklayarak ve değerlendirerek kanaatlerimizi açıklamaya çalışacağız. Bu bölümde meşru savunma halinde ve mazeret nedenlerinin gerçekleşmesi halinde ne hükümlerin verileceğini ve verilen hükümlerin sonuçlarını belirteceğiz.Yine bu bölümde, genel olarak hata kavramı ve hukuka uygunluk nedenlerinde hata kavramları ayrıntılı bir şekilde incelenerek, hukuka uygunluk nedenlerinde hata ile objektif ya da sübjektif olarak meşru savunmanın varlığında hata hallerinin ceza sorumluluğa etkisinin ne olacağı tespit edilmeye çalışılacak ve uygulamadaki sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunulacaktır.
 
Çalışmamızın dördüncü bölümünde ise meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeniyle aşılmasının ceza sorumluluğuna etkisi incelenecektir.Öncelikle düzenlemenin tanımı ve hukuki niteliği tespit edilerek, bu bilgiler ışığında meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeniyle aşılmasına ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeniyle aşılması konusunu
 
 
DİĞER KİTAPLARI:


'TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇLARI VE TRAFİK CEZA HUKUKU' 

'ÇOCUKLAR İÇİN CEZA HUKUKU BİLİNCİ'

 
 
 
 
 

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Av. Can Sever 6 yıl önce

Bu zamana kadar meşru savunma hakkında yazılmış yüzlerce kitap var. Neden bir ilk olma özelliğini taşıyor. Lütfen abartılardan uzak durun artık.