banner696

22 Eylül 2022

BAROLARIN 'YASADIŞI' GELİRLERİ VE GENÇ AVUKATLAR

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 82. maddesiyle baroların olağan genel kurullarının ne zaman yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre baroların olağan genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemi görüşmek üzere toplanır. Birçok baroda çoğunlukla bu takvim yeterli avukat katılımı sağlanmadığından Avukatlık Kanunu  m. 87/2’ye göre bir hafta gecikmeyle uygulanmaktadır. Koronavirüs pandemisi sürüyorken il seçim kurullarınca 2020 yılında yapılması gereken olağan baro genel kurul toplantıları, fiziksel mesafenin gözetilmediği siyasi parti mitinglerine ve aşırı kalabalık ibadet ayinlerine yönelik halk sağlığını korumaya dönük herhangi bir tedbirin alınmadığı bir dönemde avukatların tüm sağlık tedbirlerine uygun biçimde baro genel kurulu için toplanmaları zincirleme kararlar ile engellenerek mevcut baro yönetimlerinin görev süreleri fiilen uzamış ve baro yönetimlerinin demokratik meşruiyetlerine pandemi gerekçesi istismar edilerek yargı eliyle gölge düşürülmüştür. Uzun süren ertelemelerle fazlasıyla geciktirilen baro genel kurullarından sonra tekrar Avukatlık Kanunu’nda öngörülen mutad takvime uygun olarak yapılacak baro genel kurullarının toplanmasına az bir süre kalmıştır. Son yapılan genel kurullarda özellikle genç avukatların ilgisiz olduğu, avukatlar ve barolar arasındaki aidiyetin iyice zayıfladığı gözlenmiştir. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin titizlikle incelemesi gereken bu durum meslek örgütlerimizin varoluşsal kriz içinde bulunduğunu göstermektedir.

Baroların en yüksek ve yetkili organı olarak tanımlanmış baro genel kurulları, izleyen yönetim dönemi için geçerli olacak meslek politikaları ve anlayışların üretildiği, seçilecek yeni yönetimin de demokratik meşruiyetini sağlayacak önemli toplantılardır. Genel kurullarda stajyeriyle, genciyle, yaşlısıyla bütün avukatlar ile baro emekçilerinin sorunları ve taleplerinin asaleten ya da vekaleten dile getirilerek tartışılması, baroların kanunla öngörülen amaçlarına ulaşmasında katkı sunacaktır. Ne yazık ki avukatların çoğu bu toplantıları sadece tatlı bir seçim rekabeti olarak görmektedir. Baro genel kurullarının seçimlere indirgenmesi eğiliminde Avukatlık Kanunu’nun 86. maddesinde avukatlara getirilen oy kullanma yükümlülüğü ve mazeretsiz biçimde  oy kullanmayanlara verilecek idari para cezasının etkisi de yadırganamaz. Baro seçimlerine katılmaya zorlayan bu düzenleme olmasaydı meslektaşlarımız baro yönetimlerinin belirlenmesi için oy vermeye de tenezzül etmeyebilirdi. Bu hatalı tutumun yaygınlığı ve devamlılığından ötürü baro genel kurullarında kanunla verilen görevler yerine getirilirken avukatlardan umulan kolektif özen ve dikkat gösterilmemektedir. Sonuç olarak genel kurullarda hukuka aykırı birtakım kararlar alınabilmektedir. Baro genel kurulunda alınacak kararlarla, baro yönetimlerinin elde ettiği/edeceği gelirler ve yaptığı/yapacağı giderlerin mesleki amaçlara ve hukuka uygun olup olmadığı etkili ve şeffaf biçimde denetlenmelidir. Avukatlar bu tartışmalara etkin ve geniş katılım göstermediğinden varlık amacı hukukun üstünlüğünü sağlamak olan baroların üzerinde duracağımız mali konularda hukuksuzluğun doğrudan kaynağı haline geldiğini söyleyebiliriz.

Avukatların genel kurullara etkin ve geniş bir demokratik katılım sağlamaması, kalabalık barolarda genel kurulların hiç toplanamaması tehlikesine de kapı aralamıştır. Örneğin 20 binden fazla avukatın kayıtlı olduğu Ankara Barosu’nun 18 Eylül 2021’deki olağan genel kuruluna sadece 1350 avukatın imza vermiş olması sebebiyle genel kurulun zamanında toplanamamıştır.1 Daha az avukatın oluşturduğu barolarda genel kurulların toplanması ve seçimlerin yapılmasında böyle olağan dışı zorluklar yaşanmıyor olsa da bu barolarda genel kurullara yoğun ilgi gösterenler baro yönetiminde görev alan ya da almak isteyen avukatlar ve onların yakın çevreleri oluşturduğundan belli ve dar bir avukat çevresinin anlayışı baro yönetiminde söz sahibi olmaktadır. İşte bu olgu avukatlar arasında “baroculuk” olarak adlandırılmakta olup ciddi ve haklı gerekçelerle eleştirilmektedir.

Avukatların çoğunun baro genel kurullarına olan ilgisizliği ve belli avukat çevrelerinin aşırı ilgisi nedeniyle ne yazık ki genel kurullarda hiçbir hukuki yönü bulunmayan kararlar alınabilmekte ve bu kararlara dayanan baro uygulamalarından özellikle genç ve stajyer avukatlar mağdur olmaktadır. Baro genel kurullarında baro yönetim kurulunca gündeme konulup kabul ettirilerek avukatlardan ve stajyer avukatlardan Anayasa’ya ve Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırı mali yükümlülükler getirilmektedir.

Bu yasadışı mali yükümlülüklerden en sık görülen “nakil ücreti”dir. Ülkemizde yaşanmakta olan derin yoksulluk ve ekonomik kriz, öncelikle hukuk fakültesinden mezun olduğu ilde stajını yapmaya ve çalışmaya istekli olan genç avukatları staj devresi içinde ya da avukatlığa başladıktan sonra memleketine dönmeye zorlamaktadır. Genç avukatları göçe zorlayan mücbir sebepler(kiralardaki fahiş artış, yüksek enflasyon ortamı, ağırlaşan mesleki riskler v.s...) yetmezmiş gibi barodan baroya nakilde yasadışı nakil ücretini ödemediklerinde baroların kayıt işlemini yapmamaları  avukatların çalışma hakkını kanunsuz olarak engellemektedir. Danıştay 8. Dairesi’nin güncel içtihadında da isabetle belirttiği üzere           “...sadece nakil yoluyla baro levhasına kayıt başvurusunda bulunanlar için öngörülen bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, baro levhasına kayıt başvurusunun olumsuz sonuçlanarak mesleğin fiilen icra edilememesi ihtimali söz konusu olduğundan, bu durumun daha az giriş keseneği ödeyerek mesleğe fiilen başlayan avukatlar karşısında nakil yoluyla levhaya kayıt başvurusunda bulunanların Anayasa'da teminat altına alınan çalışma hakkına ölçüsüz bir müdahale teşkil edeceği de açıktır.”2 Nakil ücreti dışında “staj kaydiyesi”, “stajyer giriş keseneği”, “kırtasiye gideri”, “stajyer nakil ücreti”, “dosya ücreti bedeli”, “mesleki eğitim katkı payı” vs... çeşitli isimlerle baro genel kurullarında uydurulan parasal taleplerin hiçbir yasal dayanağı olmadığı gibi toplanan bu gelirlerin baro yönetimlerince mesleki amaçlarla kullanılıyor olmasının da bunlara meşruluk kazandıracağı ileri sürülemez.

Baroların kamu gücü ayrıcalıkları ve mesleğe dönük hevesleri nedeniyle stajyerler ve avukatlar bu yükümlülüklere katlanma eğilimindedirler. Bu eğilimi “kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” atasözüyle özetleyebiliriz. Öte yandan avukatlık mesleğinde yaşanan sistematik yıpratılma ve değersizleştirilme, ülkede yaşanan çok boyutlu sosyoekonomik krizle birleştiğinde artık genç/stajyer avukatların tabiri caizse geleceği kesin olmayan kazlar için esirgemeyeceği bir tavukları dahi kalmadığını göstermektedir. Ayrıca baro genel kurullarında uydurulmuş hukuki dayanağı olmayan bu mali yükümlülükler genç/stajyer avukatları, kendilerine kaz geleceği umuduyla tavuksuz bırakırken baroların tavuk çiftliğine dönüşmesine yol açmaktadır.

Sorunun herkesçe anlaşılması için atalarımızdan aldığımız ilhamla tavuğa benzettiğimiz mali yükümlülük kavramını bir de hukuktan aldığımız ilhamla incelememiz yarar vardır. Anayasa’nın 73. maddesine göre “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” Anayasa’da geçen benzeri mali yükümlülük kavramı, üzerinde tartışmalar hala sürse de gerek mali hukuk ve vergi hukuku doktrini gerekse Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile belli bir içeriğe kavuşmuştur.2 Buna göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarca öngörülen bir çerçevede ancak devlet ya da yerel yönetim bütçesinde gösterilmeden meslek mensuplarından toplayacağı gelirler hangi adı taşırsa taşısın mali yükümlülük olarak değerlendirilecektir.3 Maliye doktrininde mesleki parafiskal kuruluşlar arasında sayılan baroların avukatlardan toplayacağı gelirler de baroların parafiskal gelirlerini oluşturmaktadır. Parafiskal gelirler ile mali yükümlülükler her ne kadar ilk bakışta aynı parasal değere işaret ediyor gibi görünse de parafiskal gelir kavramı mali yükümlülükler içinde küçük bir yeri doldurmaktadır. Matematiksel ifadeyle mali yükümlülük kavramı, parafiskal gelirleri kapsamaktadır. Mali yükümlülükler ise vergi hukukunda resim, harç ile birlikte “geniş anlamda vergi” kapsamında incelenmektedir. Dolayısıyla mali yükümlülüklerin vergiye ilişkin en temel ilkelere uygun olması beklenmelidir. Vergi ile demokrasi arasındaki güçlü bağı kuran ve Magna Carta Libertatum’dan günümüze halen geçerli olan “temsilsiz vergi olmaz/no taxation without representation” ilkesinin özü verginin kanuniliği bu ilkelerin en önemlisidir. Yani baro genel kurullarında uydurulan çeşitli isimlerdeki benzeri mali yükümlülükler, kabaca baroların kamu gücü ayrıcalıklarına dayanarak avukatlardan kanunsuzca topladıkları vergilerdir.

Avukatların, müvekkillerinin haklarını savunmak için böyle bir kanunsuz vergiyle karşı karşıya kaldığı durumlarda tüm hukuki yolları zorlayacakken barolarca istenen yasadışı vergilere sessiz kalması bir trajedidir. Bu trajedinin arkasındaki sebepleri Anayasa, yasalar ya da herhangi bir mevzuatta değil son on yılda avukatlık mesleğine dayatılan trajik çöküşte aramak gereklidir. Zira avukat sayısı kontrolsüzce artıyorken genç avukatların çoğunun asgari ücret bile kazanamaz hale gelmesi baroların nüfusunun artmasına rağmen baroların gelirlerinin artmasının önünde engel oluşturmaktadır. Ayrıca baroların mesleki ve kurumsal kapasiteleri avukat sayısındaki olağanüstü artış karşısında yetersiz kaldığından barolar hem stajyer avukatlara hem de avukatlara gerektiği gibi mesleki hizmet sunamaz hale gelmiştir. Barolar çözüm için yeni gelir kaynakları aramakta ve çareyi baro yönetimlerinin genel kurul gündemini belirleme hakkına dayanarak genel kurula hülle yoluyla taşıdığı uydurulmuş yasadışı gelirlerde bulmaktadır. Avukatların ilgisizliğiyle baro genel kurullarında ortaya çıkan irade boşluğu neticesinde de uydurulmuş yasadışı gelirler hukuka açıkça aykırı olmasına rağmen geçerlilik kazanmaktadır.

Gerek avukatlar gerek barolar ve Türkiye Barolar Birliği yadsınamaz ve göz ardı edilemez ekonomik zorluklarla boğuşmaktadır. Baroların tahsilinde ısrar ettiği hukuksuz mali yükümlülükler ve yüksek aidatlar özellikle genç avukatları barolardan soğutmakta ve meslek örgütleriyle aralarında sağlam bir bağ geliştirmesini engellemektedir. Baro genel kurullarına katılımın azalması ve artan ilgisizliğin en önemli sebeplerinden biri bu olsa gerek. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, anayasal ve demokratik imkanları sonuna kadar kullanarak avukatların gelir kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, adli yardım ücretlerinin iyileştirilmesi, avukatlardan alınan vergilerin düşürülmesi, avukatlık faaliyetinin tüm kurum ve idarelerde etkinliğinin geliştirilmesi için avukatlarla omuz omuza çalışmalıdır. Avukatların ekonomik ve sosyal şartlarının geliştirilmesiyle baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin de gelir ve hizmet imkanları genişleyeceği açıktır.

Buraya kadar baroların avukatlarla yabancılaşmasını derinleştiren uydurulmuş yasadışı mali yükümlülükleri sebepleriyle ve sonuçlarıyla ortaya koymaya çalıştım. Barolarımıza yakışmayan hukuksuz bu uygulamaları elbirliğiyle kaldırmak için barolarımızın genel kurul toplantılarına az bir zaman kaldı. Son olarak benim de aylardır mesleğimi memleketimde rahatça yapmamı engelleyen en yaygın “yasadışı” gelir kalemi olan nakil ücretine dair 81 ilimizdeki 83 baronun nakil ücreti uygulamalarını derlediğim bilgi notunu avukatların takdir ve ilgisine sunuyorum. Umuyorum ki varlık sebebi hukukun her zaman ve her yerde uygulanmasının güvencesi olan barolarımız mesleğimize yakışmayan nakil ücreti gibi her türlü yasadışı gelirlerden mesleğimize yakışan biçimde kalabalık ve etkin katılım gösterilen baro genel kurullarında vazgeçer.
 

TÜRKİYE BAROLARINDA AVUKATLARA UYGULANAN NAKİL ÜCRETLERİ

NOT: 81 ildeki 83 baronun, üç tanesi haricinde(tüm çabalara rağmen iletişim kurulamadığından), öncelikle baroların internetteki resmi siteleri kontrol edilerek, burada bir bilgiye ulaşılamadığında ise bu sitelerde yer alan GSM/Telefon numaraları aranarak Baro personeliyle görüşülerek Barolarda uygulanmakta olan “Nakil Ücreti” ve “Giriş Keseneği” tutarları araştırılmıştır. Birçok baroda giriş keseneğinden ayrı olarak nakil talep eden avukatlardan istenen bir ücret olup olmadığının anlaşılması için telefonla görüşülen personele öncelikle “baronuza nakil talebinde uygulanan nakil ücreti nedir?” ve “başka barodan kayıt sildirerek baronuzun levhaya yazılma talebinde halinde uygulanan giriş keseneği nedir?” soruları sorulmuştur. Alınan bilgiler aşağıda derlenmiştir.
 

Hazırlayan: AV. HIDIR KIRKICI

1. ADANA BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.adanabarosu.org.tr/tr/avukat-nakil-islemleri , e.t. 07.06.2022)

2. ADIYAMAN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında Nakil Ücretinin 850 TL olarak Giriş Keseneği ile aynı tutarda uygulandığı öğrenildi :

3. AFYONKARAHİSAR BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro  aranıldığında 1700 TL olarak Nakil Ücretinin Giriş Keseneği ile aynı tutarda uygulandığı öğrenildi.

4. AĞRI BAROSU:  Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde Nakil Ücreti olarak 1172 TL uygulandığı öğrenildi:

5. AMASYA BAROSU: Baro aranıldığında NAKİL ÜCRETİ uygulanmadığı öğrenildi(Giriş keseneği 919,91 TL olarak uygulanıyor)

6. ANKARA BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (http://www.ankarabarosu.org.tr/Page.aspx?Belgeler&=18 , e.t. 07.06.2022)

7. ANKARA 2 nolu BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR, GİRİŞ KESENEĞİ DE YER ALMIYOR (https://www.ankara2nolubarosu.org.tr/evraklar.html , e.t. 07.06.2022)

8. ANTALYA BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.antalyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=74170 , e.t. 07.06.2022)

9. ARTVİN BAROSU: Baro aranıldığında ayrı bir Nakil Ücreti uygulanmadığı, Nakil halinde de Giriş Keseneği olarak 1500 TL alındığı öğrenildi.

10. AYDIN BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (http://www.aydinbarosu.org.tr/v3/nakil-basvurulari-2/ , e.t. 07.06.2022)

11. BALIKESİR BAROSU: GİRİŞ KESENEĞİ İLE EŞİT(1300 TL), AYRI BİR NAKİL ÜCRETİ UYGULANMIYOR (https://www.balikesirbarosu.org.tr/uye-aidat-ve-banka-hesap-bilgisi , e.t. 07.06.2022)

12. BİLECİK BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.bilecikbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=136618 , e.t. 07.06.2022)

13. BİNGÖL BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro Yazı İşleri Müdürü aranıldığında nakil halinde Giriş Keseneği olan 650 TL alındığını, önceki dönemde 5000 TL Nakil Ücreti uygulandığı fakat bunun kaldırıldığı öğrenildi. :

14. BİTLİS BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1840 TL tutarında Giriş Keseneği alındığı, ayrı tutarda bir Nakil Ücreti uygulanmadığı öğrenildi:

15. BOLU BAROSU: NAKLEN LEVHAYA KAYIT ÜCRETİ: 1000 TL, BARO GİRİŞ AİDATI: 600 TL ( https://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=117600 , https://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=75173 , e.t. 07.06.2022)

16. BURDUR BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldı Nakil Ücreti uygulanmıyor, Giriş Keseneği olarak 590 TL alınıyor :

17. BURSA BAROSU: NAKİL ÜCRETİ: 1000 TL, GİRİŞ KESENEĞİ Yeni Giriş: 600 TL / Yeniden Kayıt: 850 TL (https://bursabarosu.org.tr/tr/bilgi-bankasi-sikca-sorulan-sorular-yeniden-kayit-icin-istenen-belgeler-nelerdir.html , https://bursabarosu.org.tr/tr/bilgi-bankasi-sikca-sorulan-sorular-bursa-barosuna-nakil-icin-gerekli-belgeler-nelerdir.html , e.t. 07.06.2022)

18. ÇANAKKALE BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=69624 , e.t. 07.06.2022)

19. ÇANKIRI BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında ayrı bir Nakil Ücreti alınmadığı, Giriş Keseneği ile eşit 550 TL alındığı:

20. ÇORUM BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında Nakil Ücreti olarak 1500 TL, ruhsat için Giriş Keseneği talebinde 1000 TL uygulandığı öğrenildi. :

21. DENİZLİ BAROSU: Nakil ücreti uygulanmıyor, nakil halinde de 1200 TL Giriş Keseneği alınıyor.

22. DİYARBAKIR BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1250 TL Giriş keseneğinin uygulandığı öğrenildi, ayrı bir Nakil Ücreti uygulanmıyor:

23. EDİRNE BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde Giriş Keseneği olarak 250 TL alınıyor, ayrı bir nakil ücreti uygulanmıyor:

24. ELAZIĞ  BAROSU: NAKİL ÜCRETİ: 2200 TL (https://www.elazigbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=104799 , e.t. 07.06.2022)

25. ERZİNCAN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde Giriş Keseneği olarak 1850 TL alındığı öğrenildi.

26. ERZURUM BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde Nakil Ücreti olarak 1000 TL, Giriş Keseneği olarak 1000 TL uygulanıyor :

27. ESKİŞEHİR BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (http://www.eskisehirbarosu.org.tr/baromuza-avukat-nakli-icin-gerekli-evraklar , e.t. 07.06.2022)

28. GAZİANTEP BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.gaziantepbarosu.org.tr/staj-ve-ozluk/sicil-nakil-islemleri , e.t. 07.06.2022)

29. GİRESUN BAROSU: NAKİL ÜCRETİ(LEVHA KAYIT BEDELİ OLARAK) YENİDEN KAYITTA ALINAN TUTAR İLE AYNI: 1500 TL (https://www.giresunbarosu.org.tr/baro-kaydi-icin-gerekli-belgeler/62/MenuDetay , e.t. 07.06.2022)

30. GÜMÜŞHANE BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil durumunda 2500 TL Nakil Ücreti alındığı, Yeniden kayıt halinde Giriş Keseneği olarak 900 TL alındığı öğrenildi:

31. HAKKARİ BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde Giriş Keseneği olan 800 TL alındığı öğrenildi:

32. HATAY BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde Giriş Keseneği olan 600 TL nin alındığı öğrenildi:

33. ISPARTA BAROSU: Nakil ücreti kalemine yer verilmiş ancak tutarı yazılmamıştır, yapılan yazışmalarda NAKİL ÜCRETİ OLARAK 5000 TL talep edildiği öğrenildi. (https://www.ispartabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=127659 , e.t. 07.06.2022)

34. MERSİN BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.mersinbarosu.org.tr/nakil-icin-istenilenler/1234/19118 , e.t. 07.06.2022)

35. İSTANBUL BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.istanbulbarosu.org.tr/MenuContent.aspx?id=24 , e.t. 07.06.2022)

36. İSTANBUL 2 nolu BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.istanbul2nolubarosu.org.tr/sayfa.aspx?s=1023&sm=1005&a=Stajyer-Nakil-Işlemleri , e.t. 07.06.2022)

37. İZMİR BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.izmirbarosu.org.tr/Sayfa/1242/izmir-barosuna-nakil-icin-gerekli-belgeler , e.t. 07.06.2022)

38. KARS BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde Giriş Keseneği olan 2000 TL nin alındığı öğrenildi:

39. KASTAMONU BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil durumunda Giriş Keseneği olan 400 TL nin alındığı öğrenildi:

40. KAYSERİ BAROSU: NAKİL ÜCRETİ İLE GİRİŞ KESENEĞİ AYNI TUTAR: 1200 TL (Pandemi döneminde Baro Genel Kurulu toplanmadığı için mevcut Baro Yönetim Kurulu’nun ilk fırsatta Genel Kurulun onayına sunulmak üzere kararlaştırdığı fiili uygulamadan ulaşılan sonuçtur, bkz. https://www.facebook.com/kayseribarosubaskanligi/posts/2843349292605065 , e.t. 07.06.2022) – Bilgiyi teyit etmek için aranıldı, bilginin doğru olduğu anlaşıldı:

41. KIRKLARELİ BAROSU: NAKİL EVRAKLARI ARASINDA GİRİŞ KESENEĞİ OLARAK 2650 TL, İLK KEZ RUHSAT ALINIRKEN 477 TL OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR. BU DURUMDA İSMİ NAKİL ÜCRETİ OLMASA DA AYRICA BİR NAKİL ÜCRETİ UYGULANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. (https://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=73959 , https://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=10788 , e.t. 07.06.2022)

42. KIRŞEHİR BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.kirsehirbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=7215 , 07.06.2022)

43. KOCAELİ BAROSU: NAKİL ÜCRETİ: 1000 TL, YENİDEN KAYIT VE STAJ SONRASI RUHSAT ALIMINDA GİRİŞ KESENEĞİ: 800 TL (https://www.kocaelibarosu.org.tr/ruhsat-icin-gerekli-evraklar, https://www.kocaelibarosu.org.tr/nakil-icin-gerekli-evraklar, https://www.kocaelibarosu.org.tr/yeniden-kayit-icin-gerekli-evraklar, e.t. 07.06.2022)

44. KONYA BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.konyabarosu.org.tr/stajruhsat/ruhsatbasvurusu/32 , e.t. 07.06.2022)

45. KÜTAHYA BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil durumunda Giriş Keseneği olan 1328,26 TL alındığı öğrenildi:

46. MALATYA BAROSU: İnternet sitesinde hem giriş keseneği hem nakil ücreti alındığı belirtilmekle beraber tutarları belirtilmemiştir. Baro aranıldığında nakil halinde Giriş Keseneği olan 1500 TL’nin alındığı öğrenildi:  (https://www.malatyabarosu.org.tr/home/fileView/69756434-cf75-4cb5-bbcf-b5b8776d5f24, e.t. 07.06.2022)

47. MANİSA BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldı, nakil halinde Giriş Keseneği olan 1400 TL uygulandığı öğrenildi:

48. KAHRAMANMARAŞ BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında Nakil Ücreti olarak 1430 TL alındığı, halihazırda avukatken yeniden kayıt talebinde bulunanlardan Giriş Keseneği olarak 660 TL alındığı öğrenildi:

49. MARDİN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro personelinin gönderdiği mail aracalığıyla nakil halinde kıdemi 5 yıldan düşük avukatlara 1200 TL tutarında, 5 yıldan yüksek kıdemli avukatlara 1500 TL Nakil Ücreti uygulandığı öğrenildi: 

50. MUĞLA BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.muglabarosu.org.tr/Sayfa/4182/nakil-icin-gerekli-belgeler , e.t. 07.06.2022)

51. MUŞ BAROSU: Nakil Ücreti; serbest avukatlara 1839,83 TL, kamu avukatlarına 919,92 TL uygulanıyor, Ruhsat alımındaki giriş keseneği ile aynı tutar, ayrı bir Nakil Ücreti uygulanmıyor (https://www.musbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=9800, e.t. 07.06.2022)

52. NEVŞEHİR BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1400 TL tutarında Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

53. NİĞDE BAROSU: Nakil Giriş Ücreti uygulandığı yazmakla beraber tutarı belirtilmemiştir (https://www.nigdebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126323, e.t. 07.06.2022) Nakil ücreti tutarının öğrenilmesi için aranacak, Baro aranıldığında nakil durumunda 332 TL alındığı, bunun da Giriş Keseneği ile aynı olduğu öğrenildi:

54. ORDU BAROSU: Nakil halinde avukatlardan Giriş Keseneği olarak 1.326,29 TL isteniliyor. (https://www.ordubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=130385, e.t. 08.06.2022)

55. RİZE BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 2000 TL tutarındaki Giriş Keseneğinin alındığı öğrenildi:

56. SAKARYA BAROSU: Baro Nakil Ücreti olarak 2500 TL uygulanıyor (http://www.sakaryabarosu.org.tr/sayfa/127/avukat-nakil-islemleri.html , e.t. 07.06.2022)

57. SAMSUN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1168,50 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

58. SİİRT BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 2000 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

59. SİNOP BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.sinopbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=8100, e.t. 07.06.2022)

60. SİVAS BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125697 , e.t. 07.06.2022)

61. TEKİRDAĞ BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://www.tekirdagbarosu.org.tr/Page?Nakil_Gelen_Avukatlar_Icin_Gerekli_Belgeler&=24, e.t. 07.06.2022)

62. TOKAT BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil durumunda 1200 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

63. TRABZON BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1869 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

64. TUNCELİ BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 750 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

65. ŞANLIURFA BAROSU: Nakil ücreti olarak 2500 TL uygulanıyor (https://www.sanliurfabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=78573, e.t. 07.06.2022)

66. UŞAK BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (https://web2.e-baro.web.tr/uploads/64/NAK%C4%B0L%20TALEP%20D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.docx, e.t. 07.06.2022)

67. VAN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1100 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

68. YOZGAT BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil durumunda 750 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

69. ZONGULDAK BAROSU: NAKİL ÜCRETİ YER ALMIYOR (http://www.zonguldakbarosu.org.tr/is-hukuku-enstitusu/, e.t. 07.06.2022)

70. AKSARAY BAROSU: Nakil ücreti 1300 TL olarak uygulanıyor (https://www.aksaraybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=6611, e.t. 07.06.2022)

71. BAYBURT BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1000 TL tutarındaki Nakil Ücreti alındığı, yeniden kayıt durumunda ise Giriş Keseneği’nin 400 TL olduğu öğrenildi. :

72. KARAMAN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1400 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

73. KIRIKKALE BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baroyu aradığımızda talebimiz akabinde iletilen eposta adresine gelen belgede nakil halinde “Nakil giriş keseneği” olarak 2825,34 TL alındığı öğrenilmekle beraber bu tutarın Giriş Keseneği’nden farklı olup olmadığı, başka deyişle “Nakil ücreti” olarak alınıp alınmadığı anlaşılamamıştır:      

74. BATMAN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 2000 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

75. ŞIRNAK BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 689,93 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

76. BARTIN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, aranacak, Arandı ancak ulaşılamadı:

77. ARDAHAN BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil durumunda 2000 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

78. IĞDIR BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil durumunda 1500 TL tutarındaki Nakil Ücreti’nin, yeniden sicil talebinde 500 TL tutarındaki Giriş Keseneği uygulandığı öğrenildi:

79. YALOVA BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1500 TL tutarındaki Giriş Keseneği alındığı öğrenildi:

80. KARABÜK BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, aranıldı ancak ulaşılamadı:

81. KİLİS BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, Baro aranıldığında nakil halinde 1750 TL tutarında Nakil Ücreti uygulandığı, stajyer avukatlara ise Giriş Keseneğinin 400 TL olarak uygulandığı öğrenildi:

82. DÜZCE BAROSU: Giriş Keseneği ve Nakil Ücreti eşit tutarda 600 TL olarak uygulanmaktadır. (https://www.duzcebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=73456, https://www.duzcebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=73455, e.t. 07.06.2022)

83. OSMANİYE BAROSU: Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı, aranıldı ancak cevap alınamadı:

AV. HIDIR KIRKICI

------------------------

1:https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankara-barosu-genel-kurulunda-imza-krizi-adaylar-bekleme-karari-aldi-1869992 , e.t. 22.09.2022

2:Danıştay 8. Dairesi 08.12.2020 tarih, 2020/3630 E. ve 2020/5365 K.  (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-14.pdf , e.t. 22.09.2022)
3:Yılmaz, G. , Biyan, Ö. "VERGİ HUKUKUNDA BİR BELİRSİZLİK: “BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜK” KAVRAMI VE BU KAVRAM AÇISINDAN BAKANLAR KURULUNA VERİLEN YETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2016 ): 335-360


4: Anayasa Mahkemesi’nin 15.12.2006 tarih, 2006/111 E. ve 2006/112 K. künyeli kararına göre“... Ücret, aidat, kesenek, harç, katılma payı, fon payı, katkı payı gibi adları ne olursa olsun parasal yükümlülük ya da ödemelerin Anayasa'nın 73. maddesi kapsamında mali yükümlülük sayılabilmesi için ödemenin kamu gideri niteliğinde ve kamu hizmeti karşılığı olması, tek taraflı irade ile alınması, kamu gücüne dayanması, zorunlu olması, ödenmemesi halinde hukuki yolla tahsili, devlet tüzel kişiliği, kamu tüzel kişiliği ya da kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından tahsil edilmesi ve yasa ile konulması gerekir...”

(https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/2006-112-nrm.pdf, e.t. 22.09.2022) ;
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Misafir 2 hafta önce

Dikkat edilirse büyük şehirlerin baro başkanları bu bedelleri almıyor gücünü üye yaptığı avukatlardan alıyor. Mali kurulda hesabını veremeyen başkan düşünsün.

Avatar
Öylesine Geçen Biri 2 hafta önce

Ankara 2 No'lu Siyasi Oluşum'da çıkış kesintisi olup olmaması fark etmiyor. Dün somut örneği ile karşılaştığım (ki öncesinde de tahmin ediyordum durumu) üzere Ankara 2 No'lu Siyasi Oluşum yeter üye sayısını kaybetmemek için çıkışlara izin vermiyormuş. Çıkmaya çalışan arkadaş en son aradım bağırdım çağırdım ama nafile dedi, ben de müstehak sana Barodan çıkıp Siyasi Oluşum'a girmeseydin dedim.

Avatar
Mustafa D 1 hafta önce

Elinize emeğinize sağlık üstadım. Nakil ücreti bakımından yine buradan ulaştığım bir haberin de yardımıyla Ankara Barosuna karşı açtığım davayı kazandım. ( Benim naklimi gerçekleştirdiğim dönemde ücret istiyorlardı artık herhalde dava açanların sayısı artınca vazgeçmişler:) O haberi de buraya meslektaşlarımızın faydalanması bakımından ekliyorum https://www.hukukihaber.net/mesleki-hukuk/danistay-dan-baro-giris-kesenegi-karari-h441702.html