banner696

28 Ekim 2021

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Yönetmelik ile Dernekler Yönetmeliği’ne eklenen “Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması” başlıklı 15/A maddesi ile genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan Ek Madde 2’de, Kanun ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlemlerin elektronik ortamda da yapılabileceği belirtilmektedir. Dernekler Yönetmeliği’ne eklenen 15/A maddesinde Kanun’un bu hükmüne atıf yapılarak derneklerin, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 15/A maddesi ile aşağıdaki yenilikler getirilmiştir:

- Elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında kullanılacak elektronik sistemlerin, Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanacak elektronik sistemler olması gerekmektedir.

- Belirtilen sistemlere işlenecek verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.

- Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilmeli ve elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak elektronik ortamda saklanmalıdır.

- Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik ilgili mevzuat hükümleri ile derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan tüm usul ve esaslar, elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli olacaktır ve elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilecektir.

- Elektronik ortamda yapılacak genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyelerin sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yapması gerekmektedir.

- Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma ve önerge verebilme gibi tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve ilgili mevzuata uygun arşivleme kapasitesine ve ayrıca yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.

- Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların ilgili mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli olacaktır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin olarak ayrıca belirtmek gerekir ki, Dernekler Yönetmeliği’nin “Şube genel kurul toplantıları” başlıklı 16. maddesinde düzenlenen şubelerin genel kurul toplantıları kapsamında, genel kurul sonuç bildiriminin mülki idare amirliğine ve şubelerin genel merkezlerine sunulma süresi ile Dernekler Yönetmeliği’nin “Genel kurul sonuç bildirimi” başlıklı 17. maddesinde düzenlenen genel kurul sonuç bildirimleri kapsamında, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildiriminin mülki idare amirliğine sunulma süresi, ilgili toplantının yapıldığı tarihten itibaren kırk beş gün olarak değiştirilmiştir. Böylece otuz günlük süre yapılan değişiklik ile kırk beş güne yükseltilmiştir.

Yönetmelik ile getirilen değişikliklerden bir diğeri ise yurt dışı yardımlarına ilişkindir. Bu kapsamda Dernekler Yönetmeliği’nin yurt dışı yardımlarına ilişkin dördüncü bölümünün “Yurt Dışından Yardım Alma” şeklindeki başlığı “Yurt Dışı Yardımlar” olarak değiştirilmiş ve bu konuya ilişkin Dernekler Yönetmeliği’nin “Bildirim yükümlülüğü” başlıklı 18. maddesinde ve “Bildirimin şekli” başlıklı (Yönetmelik ile değişen) 19. maddesinde birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Dernekler Yönetmeliği’nin 18. maddesine yapılan eklemeler ile, yurt dışına yapılacak yardımların, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, yabancı derneklerin, yabancı vakıfların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usul ile bildirime tabi kılınmıştır. Yapılan eklemeler kapsamında bu bildirime ilişkin Dışişleri Bakanlığı ile yapılacak paylaşıma, afet veya acil durumlarda yapılacak bildirimin süresine ve belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildiriminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

Bunların yanı sıra, Dernekler Yönetmeliği’nin 18. maddesinde, yurt dışına yapılacak yüz bin Türk Lirasını veya on bin Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılmasının esas olduğu, ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımların finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabileceği ifade edilmiş ve bu şekilde verilen beyanın, veriliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda bir de yardım gerçekleştirildikten sonra mülki idare amirliğine faaliyet sonuç bildirimi yapılmasını düzenleyen bir hüküm eklenmiştir. Ayrıca, Türk Lirası cinsinden belirtilen parasal tutara yeniden değerleme yapılacağı kabul edilerek bu değerleme kapsamında Türk Lirası cinsinden belirtilen parasal tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacağı ve söz konusu değerlemede bir Türk Lirasının altındaki tutarların dikkate alınmayacağı açıkça belirtilmiştir.

Dernekler Yönetmeliği’nin 19. maddesinin “Başvuru” şeklindeki başlığı “Bildirimin Şekli” olarak ve madde içerisinde yer alan “Ek-4” ibaresi “Ek-4/A” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye, yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanun’un 5. maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların, yardım yapılmadan önce Ek-4/B’de belirtilen “Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimi” belgesi ile yardım gerçekleştirildikten sonra ise Ek-4/C’de belirtilen “Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi” belgesini merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine sunmaları gerektiği hususu eklenmiştir.

Yönetmelik ile getirilen diğer bazı değişiklik ve yenilikler ise özetle aşağıdaki şekilde sayılabilir:

- Dernekler Yönetmeliği’nin “Yabancı Vakıfların İzin Alma Yükümlülüğü” başlıklı 22. maddesinde yapılan değişiklik ile, yabancı vakıfların, Türkiye’deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

- Dernekler Yönetmeliği’nin “Defter Tutma Esasları” başlıklı 31. maddesinde yer alan, yıllık brüt gelirleri beş yüz bin Türk Lirası parasal sınırını aşan derneklerin takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğü kapsamında yapılan değişiklik ile parasal sınır bir milyon beş yüz bin Türk Lirasına çıkarılmıştır.

- Dernekler Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi” başlıklı 46. maddesinde yer alan dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişilerin, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edileceği kuralından hariç tutulan kişilere, Kanun’un 24. maddesine göre temsilci olarak görevlendirilen kişiler de eklenmiştir.

- Dernekler Yönetmeliği’nin “Değişikliklerin bildirilmesi” başlıklı 92. maddesi uyarınca, derneklerin yerleşim yerlerinde, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında ve dernek tüzüklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili mülki idari amirliğine bildirileceği süre değişiklik tarihinden itibaren otuz günden kırk beş güne çıkarılmıştır. Ayrıca, Kanun’un 23. maddesinde yer alan dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin kırk beş gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülüğün, ilgili formun doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirileceği eklenmiştir.

- Dernekler Yönetmeliği’ne derneklerin risk analizi ve denetimine ilişkin olarak detaylı ek maddeler eklenmiştir. Bu kapsamda özetle, yapılacak denetimlerin temelini risk analizlerinin oluşturacağı belirtilerek, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından derneklere yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında risk analizi yapılacağı ifade edilmiştir. Bu kapsamda risk analizi için belirlenen kriterler elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda her yıl gözden geçirilecek ve değerlendirilecektir. Ayrıca, yüksek ve orta risk grubunda yer alan dernekler için denetim programları hazırlanacağı ve bu derneklerin İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından kamu görevlilerine denetletileceği açıklanmıştır. Risk analizi yapılmasına ve derneklerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Bu ek maddeler kapsamında bir de derneklerin denetimi sırasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi görüşüne başvurulacağına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

- Dernekler Yönetmeliği’nin bazı eklerinde birtakım revizyonlar yapılmış ve ayrıca yeni eklere yer verilmiştir.

Av. Mehmet Murat İsen

Av. Güngör Ciğerli

Av. Irmak Özkale

---

İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması

Madde 15/A – Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilirler.

Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.

Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Yurt Dışı Yardımlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabidir. Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılabilir. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde yapılabilir.

Yurt dışına yapılacak yüz bin Türk Lirasını veya on bin Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması esastır. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilir. Gümrükte beyan edilme suretiyle yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi doksan gün içerisinde mülki idare amirliğine verilir. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenir.

Dördüncü fıkrada belirtilen Türk Lirası cinsinden parasal tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır. Ancak, güncellemede bir Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Bildirimin şekli” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Ek-4’te” ibaresi “Ek-4/A’da” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım yapılmadan önce Ek-4/B’de belirtilen Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimini, yardım gerçekleştirildikten sonra ise Ek-4/C’de belirtilen Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimini merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine verirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu vakıflar, Türkiye’deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş yüz bin” ibaresi “bir milyon beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetim kurulu asıl üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 24 üncü maddesine göre temsilci olarak görevlendirilenler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Şehit, Gazi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğünde” ibaresi “il müdürlüğünde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “otuz” ibareleri “kırk beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin kırk beş gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülük, Üye Değişiklik Bildiriminin (Ek-27) doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel Müdürlük, dernek geçici yönetim kurulu başkanına veya dernek başkanına verilmek üzere sistemden üretilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kısa mesaj veya diğer elektronik yollarla iletilmesini sağlayabilir. Dernek başkanı, yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yetkisi verebilir. Yetki verilmesi durumunda dernek başkanının sorumluluğu ortadan kalkmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4)” ibaresi “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4/A), Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimi (EK-4/B), Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi (EK-4/C)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Risk analizi ve denetim

Ek Madde 1 – Denetimlerin risk analizlerine göre yapılması esastır. Genel Müdürlükçe derneklere yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında risk analizi yapılır. Derneklerin risk grupları yüksek, orta ve düşük olarak belirlenir. Risk analizi için belirlenen kriterler elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir ve değerlendirilir. Yüksek ve orta risk grubunda yer alan dernekler için denetim programları hazırlanır ve bu dernekler İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından kamu görevlilerine denetletilir. Risk analizi yapılmasına ve derneklerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Düşük risk grubunda yer alan derneklerin mülki idare amirlerince denetletilmesi ise adli ve idari mercilerden gelen talepler veya diğer şikâyetler veya beyanname, bildirimler ve benzeri hususlar üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli görülmesi halinde yapılır.

Yüksek, orta ve düşük risk grubuna giren derneklerin denetimi Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri veya dernekler denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Mülki idare amirleri tarafından yaptırılan denetimlerde, öncelikle sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görevli olanlar olmak üzere, mülki idare amirliklerinde istihdam edilen kamu görevlilerinin görevlendirilmesi esastır. Ancak mülki idare amirince gerekli görülmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlileri de derneklerin denetimlerinde görevlendirilebilir.

Mülki idare amirlerince yaptırılan denetimlere ilişkin diğer hususlar

Ek Madde 2 – Derneklerin denetimlerinin, mülki idare amirliklerince düzenlenen eğitim programı sonunda sertifika verilen kamu görevlileri tarafından yapılması esastır. Eğitim programında yer verilecek konulara ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Ancak sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar ile zorunlu hallerde diğer kamu görevlilerine yaptırılacak denetimler için sertifika şartı aranmaz.

Mülki idare amirliklerinin ilgili mevzuatında öngörülen hususlar saklı kalmak üzere, sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapan kamu görevlilerinin katılacağı denetim konusu dâhil olmak üzere görev alanına giren hususlarda hizmet içi eğitim programları Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya düzenlenir.

Mülki idare amirleri tarafından denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeleri istemeye yönelik yazışmaları valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla yapar.

Mülki idare amirlerince yaptırılan denetim sonucunda düzenlenen denetim raporlarında, ilgili mevzuata göre yapılan tespit ve değerlendirmelere, yapılması gereken işlemlere ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. İlgili mevzuata ve usulüne göre düzenlenen raporlara ilişkin gerekli işlemler mülki idare amirlikleri tarafından yürütülür.

Rehberlik ve geri bildirim

Ek Madde 3 – Genel Müdürlük tarafından derneklerin, dernekler mevzuatı çerçevesinde tabi oldukları yükümlülüklere uymaları ve terörizmin finansmanı risklerine karşı farkındalıklarının artırılması, iyi uygulamaların paylaşılması, tavsiye ve geri bildirimlerin alınması amacıyla derneklere bulundukları risk düzeyleri ile orantılı bir şekilde eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenmesi sağlanır.

Bilirkişilik temel ilkeleri

Ek Madde 4 – Derneklerin denetimi sırasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurulabilir. Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile Bakanlığın, mülki idare amirliklerinin ve Dernekler Kanununa göre denetim ile görevlendirilenlerin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Yönetmeliğin bilirkişilik ile ilgili hükümleri kapsamı dışındadır.

Bilirkişiler; 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununa ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere veya diğer mevzuata istinaden belirlenen ya da meslek odalarınca oluşturulan bilirkişi listelerinden tespit edilir. Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri de bilirkişi olarak görevlendirilebilir.

Bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulan konularda bilirkişi bulunamaması ya da bilgisine ihtiyaç duyulan kişinin bu nitelikleri taşımaması halinde, inceleme yapılması istenilen konunun özellikleri dikkate alınarak, bilirkişi listelerinde kayıtlı olmayan uzmanlığa, özel veya teknik bilgiye sahip başka kişiler de bilirkişi olarak görevlendirilebilir.

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez.

Bilirkişi; kendisinin ve evlilik bağı kalksa dahi eşinin altsoy ya da üstsoyunun, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların, nişanlısının üyesi olduğu dernekler veya iş ilişkisinin bulunduğu veya vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği dernekler ile ilgili konularda görevlendirilemez.

Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgeler ile öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder.

Bilirkişinin görevlendirilmesi, raporu ve ücreti

Ek Madde 5 – Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin talepler; Bakanlıkça yapılan görevlendirmelerde Genel Müdürlüğe, mülki idare amirlerince yapılan görevlendirmelerde ise valilik ve kaymakamlıklara bildirilir. Bu taleplerde, bilirkişinin incelemesine ihtiyaç duyulan konu ve gerekli görülen diğer hususlar belirtilir. Mülkiye müfettişlerinin bilirkişi görevlendirmesine ilişkin kendi mevzuatlarında yer alan hükümler saklıdır.

Genel Müdürlük tarafından yetki verilmesi durumunda dernekler denetçileri, mülki idare amirlerince yetki verilmesi durumunda ise valilik veya kaymakamlıklardaki sivil toplumla ilişkiler birim amiri tarafından bilirkişi görevlendirilir.

Bilirkişiye yemin verdirilerek bu hususa ilişkin yemin tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, bilirkişi ve bilirkişiyi görevlendiren kişiler tarafından imzalanır. Bilirkişiye incelemenin konusu, sınırları, bilirkişinin cevaplaması gereken sorular, raporun verilme süresi ve gerekli görülen diğer hususlar yazılı olarak bildirilir. Ayrıca inceleme konusuna ilişkin belgelerin aslı veya onaylı bir sureti dizi pusulasına bağlanarak bir tutanak ile bilirkişiye teslim edilir.

Bilirkişi raporunda; ilgili derneğin adı, bilirkişiyi görevlendirenlerin adı soyadı, incelemenin konusu, gerekçeli sonuç, varsa dernek zararının nedeni ve miktarı, raporun düzenlenme tarihi ile bilirkişinin adı ve soyadı, unvanı ve imzasının bulunması zorunludur. Birden fazla bilirkişi görevlendirilmesi durumunda; varsa farklı görüşler raporda ayrı ayrı açıklanır.

Bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucu bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için bilirkişiden ek rapor düzenlemesi veya yazılı ve sözlü açıklama yapması istenebilir, ancak açıklama veya ek rapor için bilirkişiye ücret ödenmez.

Bilirkişi ücreti İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bilirkişilere, Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunan esaslara göre ücret ödenir. Mülki idare amirlerince yapılan bilirkişi görevlendirmelerine ilişkin ödenek Bakanlıkça il müdürlüğüne gönderilir.

Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin olarak Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve Ek-33’te yer alan örnek formlar kullanılır.

Bu Yönetmelikte bilirkişiliğe ilişkin düzenleme bulunmayan hâllerde 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ü yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-4/A, Ek-4/B ve Ek-4/C eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının 12.1 inci bölümünde yer alan “sadece amaç ve faaliyet alanlarını tanımlayan bölümün” ibaresi “tamamının noter” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inin “Mali Bilgiler” başlıklı VI. Bölümünde yer alan “6. GELİRLER [TL]” ve “7. GİDERLER [TL]” başlıklı kısımları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9/A’sı, Ek-9/B’si ve Ek-15’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-27, Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve Ek-33 eklenmiştir.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.