banner590

27 Eylül 2020

Yurt Dışında Oynatılan Bahis veya Şans Oyunlarının Oynanmasına İmkan Sağlama Suçu
banner580

Yasadışı bahis; oynayanı, oynatanı, para nakline aracılık edenleriyle birlikte çok sayıda kişiyi içine almakta, büyük paralar kazandırmakta ve buna karşılık devleti çok büyük bir vergi gelirinden mahrum bırakmaktadır. Suçun bu denli büyük ekonomik boyuta sahip oluşu, örgüt niteliğinde olmasa dahi çok sayıda kişinin kademeli olarak suça katılıyor oluşu, sıradan vatandaştan voliyi vuran liderlere kadar uzanan farklı sınıfları içine alması ile dikkatleri üzerine çekmiş, hakkında yeni düzenlemeleri gerektirmiştir. Hem cezalarda artırıma gidilmiş hem de suça ilişkin uygulanabilecek tedbirlerde artırım yapılmıştır. 2013 tarihli 6495 Sayılı Kanunla cezalar artırılmış; 2017 tarihli 694 Sayılı KHK ile getirilen ve 7078 sayılı Kanun ile de aynen kabul edilen düzenleme ile de; taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin hükümler bu suçlar bakımından uygulanabilir hale getirilmiştir.

Yasadışı bahis suçlarına ilişkin genel bilgilendirmeden sonra bu suçlardan yurt dışında oynatılan bahis veya şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlama suçuna gelecek olursak: 7258 sayılı Kanunun 5/1-b maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kanunun verdiği yetkiye dayanmaksızın yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suça ilişkin yapılacak değerlendirmede bentteki tüm unsurların aynı anda gerçekleşmiş olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bunlar; kanuna dayalı yetkinin olmayışı, oyunun spor müsabakalarına ilişkin olması ve yurtdışında oynatılması şartı, internet vs yollarla sağlanan erişim ve sonuçta Türkiye’de oynanmasını sağlamış olmaktır.

Suçun gerçekleştiğinin kabulü için bahis veya şans oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis ya da şans oyunları olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu tespit mahkemelerce bilirkişilere yaptırılmakta, bilirkişi incelemesi yapılmaksızın verilen kararlar eksik kovuşturma nedeniyle Yargıtayca bozma nedeni yapılabilmektedir. Hukuka uygun aramalar sonucu ele geçirilen bilgisayarlar, bilgisayarlara ait hard diskler, yazıcılar, bahis kuponları, maç bültenleri suça ilişkin delil olarak incelenmektedir. Yargıtayca yasadışı bahis sitesine giriş yapılmasının tek başına bahis oynandığının ispatı olmaması gerektiği, söz konusu sitelere günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığının incelenmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu husus kişinin yasadışı bahis oynatıcısı mı yahut oynayan mı olduğu ayrımında önem arz etmektedir. Tüm bunlar incelendikten sonra yurt dışı bağlantısı tespit edilemezse söz konusu bentten cezalandırma mümkün olmayacak, delillerin aynı fıkranın a bendini uygulanabilir kılıp kılmayacağı tartışılacaktır. Yurt dışı bağlantısı olmaksızın yasadışı bahis oynatma ya da oynanmasına yer veya imkan sağlama suçunun oluşması halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezası gündeme gelebilecektir.

İlgili Yargıtay Kararları

19. Ceza Dairesi 2015/4861 E. , 2016/20429 K.

“…Eylem tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanunun 256.maddesi ile değişik 5/2. maddesinde; ''Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.'' şeklindeki düzenleme karşısında; suçun oluşumu için, kişinin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına imkan sağlamasının gerekeceği, sadece yurt dışı bağlantılı bahis sitelerine girmenin suçun oluşumu için yeterli olmayacağı cihetle; Somut olayda; sanığa ait yerde yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten, liste vs. delillerin ele geçmemiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını, sadece kendisinin ve arkadaşı olan diğer sanığın kişisel olarak oynadığını ve arada da yine diğer sanığın kendi adına oynadığını savunması karşısında; bilgisayar üzerinde yeniden inceleme yapılarak hangi tarihlerde kaç kez yasadışı bahis sitelerine girildiği ve bahis kuponu düzenlenip düzenlenmediği ve sanığın başkalarına bahis oynatabilmesi için bilgisayara bağlı olarak yazıcı bulunmasının gerekip gerekmediği hususlarında ayrıntılı ve açıklayıcı bilirkişi raporu alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,…”

19. Ceza Dairesi 2015/7210 E. , 2016/20433 K.

“Sanığın internet üzerinden kimseye yasadışı bahis oynatmadığını, sadece kendisinin oynadığını savunması, yapılan aramada işyerinde bilgisayar ve barkod yazıcısı dışında oyun oynayan kimsenin ve oynanmış maç kuponlarının bulunmaması mahkemenin gerekçesinde ele geçen bilgisayar üzerinde yapılan incelemede yüklü miktarda birçok bahsin oynandığının belirtilmesine rağmen dosya içerisinde ve UYAP kayıtlarında hükme esas alınacak nitelikte herhangi bir bilgisayar inceleme veya bilirkişi raporunun olmaması karşısında; mevcut ise bu raporun eklenmesi aksi halde işyerinde bulunarak zapt edilen bilgisayar kasası ile diğer eşya, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, 7258 sayılı Kanunun 5/2. maddesine göre ''yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye' den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı'' ve ''yasadışı bahis sitesine hangi tarihlerde ve ne sıklıkta girildiği ve ne miktarda kupon oynandığı'' hususunda ayrıntılı bilirkişi raporu alındıktan sonra sanığın ne şekilde başka kişilere yasa dışı futbol bahsi veya şans oyunu oynattığı, yer ve imkan sağladığının da karar yerinde tartışılmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…”

19. Ceza Dairesi 2015/15984 E. , 2016/13713 K.

“…Sanığa ait işyerinde ...lotosu tabir edilen yasadışı bahis oynatıldığının iddia ve kabul edildiği olayda, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek işyerinde ele geçen maç kuponlarını internet üzerinden kendisinin oynadığını ve kimseye bahis oynatmadığını savunması, arama yapılan işyerinde sanığın cep telefonu alım satımı işi ile uğraştığı ve ele geçen değişik tarihli oynanmış 10 adet bahis kuponlarındaki spor müsabakalarının farklı maçlara ilişkin olup toplam bahis miktarının 295 TL olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,…”

19. Ceza Dairesi 2015/11096 E. , 2017/9828 K.

“…Somut olayda; sanığa ait giyim mağazasında yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve liste gibi deliller ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişiler tespit edilememiş ise de, bilgisayarda yapılan incelemede bahis ile alakalı olabilecek anahtar kelimelerin tespit edilmesi karşısında; uzman bilirkişiye ele geçen eşyalar ile dosya bütün halinde tevdi edilerek, yasadışı bahis sitelere girilip girilmediği, girilmişse kaç defa girildiğine, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı hususlarında açıklayıcı rapor alınarak sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,…”

19. Ceza Dairesi 2017/721 E. , 2018/2249 K.

“…Sanığın sahibi olduğu işyerinde bulunan ve dava konusu olay sebebiyle el konulan bilgisayarın, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, sanığın; internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadığı, oynanmasına yer veya imkân sağlayıp sağlamadığı ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı hususlarında rapor alındıktan sonra, hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken hiçbir teknik inceleme yaptırmadan eksik araştırma ve kovuşturma ile yasadışı bahsin yurtdışından oynandığına ilişkin kabülün hangi sebebe dayandığı hususunun tartışılmadığı yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,…”

19. Ceza Dairesi 2016/7974 E. , 2019/734 K.

“…Sanıkların işyerinde yapılan aramada bilgisayar, yazıcı, isim ve şifrelerin yazılı olduğu belirtilen not defteri ile sanıkların yanında misafir olarak bulunan bir şahsın üzerinde iki adet oynanmış kupon ele geçirildiği, şahsın kolluk tarafından alınan beyanında cüzdanında bulunan bahis kuponlarının eski tarihli olduğunu ve başka bir yerde oynadığını, olay günü tesadüfen ziyaret amacıyla arkadaşlarının yanında bulunduğunu beyan ettiği, tutanakta bahsi geçen defterin yasadışı bahisle ilgili olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı, ele geçirilen genel amaçlı olduğu anlaşılan yazıcının ise kupon basmak amacıyla kullanıldığına dair bir bulgu olmayıp, internet kafe olarak işletilen işyerinde bilgisayar yazıcısı bulunmasının doğal karşılanabileceği, iş yerinde ele geçirilen bilgisayar üzerinde yaptırılan incelemeler neticesinde ise iki rapor düzenlendiği, ilk raporda yasadışı bahis ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığının, ikinci raporda ise 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine az sayıda erişim yapıldığının, ancak bahis oynandığına dair bir bulgu saptanmadığının belirtildiği, söz konusu sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığı gözönüne alındığında, yalnızca bu sitelere az sayıda erişim sağlanmış olmasının sanıkların 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynattığını kabule yeter olmadığı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin, her türlü şüpheden uzak, kesin delillerle ispatlanamadığının anlaşılması karşısında, beraatlerine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,…”

Av. Nagihan ÇELİK

Kaynak:

Mevzuat

karararama.yargitay.gov.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.