banner613
banner590

13 Mayıs 2021

Hukuk firması ile anlaşmaya teşvik eden TFF hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu, kulüplerin belirli bir hukuk firması ile anlaşmaya teşvik edilmesinin suç olduğunu belirterek, TFF yönetiminin “görevi kötüye kullanma” ve Avukatlık Kanunu’na muhalefetten yargılanmasını istedi.

Barodan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu girişimi, Avukatlık Kanunu’nun 35, ve 48. Maddelerine ve aynı zamanda TCK’nın 257. Maddesine aykırı olduğundan, ilgililer hakkında kamu davası açılması istemi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmuştur” denildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yapılan suç duyurusunda, “(Avukatlık Kanunu’nda) Avukata iş sağlamak, aracılık yapmak açıkça suç olarak düzenlemiştir. Üstelik bu işi yapanların memur olması hali, nitelikli hal olarak düzenlenmiştir” ve “Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kendisine bağlı kulüpleri belirli bir hukuk firması ile çalışmaya yönlendirmesi, teşvik etmesi ve aracılık yapması 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

TFF Süper Lig kulüp başkanlıklarına gönderdiği yazı ile, Süper Lig Kulüplerinin uluslararası müsabakalar ile yabancı futbolcu ve teknik görevlilerle yapacağı sözleşmelerde İtalya’da bulunan Gallavotti Bernardini & Partners hukuk firması ile 3 Mart 2022’ye kadar sözleşme imzaladığını, anlaşma uyarınca ilgili hukuk firmasının Süper Lig kulüplerine “hukuki danışmanlık” hizmeti vermesi halinde ücretinin TFF tarafından karşılanacağını bildirmişti. FIFA, UEFA ve CAS nezdinde davalarda bu firma tarafından temsil edilmek isteyen Süper Lig kulüplerine ise firmanın “indirimli” tarife uygulayacağı belirtilmişti.

İşte dilekçe;

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ŞÜPHELİLER : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ - ANKARA

Nihat Özdemir

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Erhan Kamışlı

Yılmaz Büyükaydın

Ali Düşmez

Hamit Altıntop

Mustafa Çağlar

Hasan Y. Akıncıoğlu

Alkın Kalkavan

İsmail Erdem

Nuri Akın

Mustafa Hacıkerimoğlu

Selim Soydan

KONUSU : TFF’nin 3 Mayıs 2021 tarih ve 2021/27-7998 sayılı yazısı nedeniyle Avukatlık Kanunu’nun 35 ve 48. Maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddeleri uyarınca şüpheliler hakkında kamu davası açılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği tarafından “Süper Lig Kulüp Başkanlıklarına” hitaben gönderilen 03.05.2021 tarih ve 2021/27-7998 sayılı yazıda, Süper Lig Kulüplerinin FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri ile bu kurallara uygun hareket edilmesi konusunda yaşanan hukuki sıkıntılar ve kulüplerin yabancı futbolcu ve Teknik adamlar ile imzaladıkları sözleşmelere ilişkin hukuki tavsiye ve danışmanlık alınarak ileride doğabilecek uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının önlenmesi adına TFF ile İtalya’da mukim GallavottiBernardini&Partners isimli hukuk firması ile 03.03.2022 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı, bu anlaşma uyarınca ilgili hukuk firmasının Süper Lig kulüplerine “hukuki danışmanlık” hizmeti vermesi halinde ücretinin TFF tarafından karşılanacağı, FIFA, UEFA, CAS nezdinde davalarda bu firma tarafından temsil edilmek istenmesi halinde ise firmanın Süper Lig kulüplerimize “indirimli” tarife uygulayacağı belirtilmiştir.(Ek-1)

İlgili yazıdan anlaşıldığı üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpleri’nin İtalya’daki bir hukuk firmasından hukuki danışmanlık hizmeti alabilmesi için danışmanlık ücretini TFF bütçesinden ödeyerek bir anlamda kulüpler için ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

2- 5284 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun gereği, Türkiye’de futbolu “özerk” bir şekilde yönetmekle görevli olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kendisine bağlı kulüpleri belirli bir hukuk firması ile çalışmaya yönlendirmesi, teşvik etmesi ve aracılık yapması 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına aykırıdır. Şöyle ki;
Avukatlık Kanunu’nda yalnız avukatların yapabileceği işler Av. Kan. 35. Maddesinde şöyle düzenlenmiştir.

“Yalnız avukatların yapabileceği işler:

Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.

(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.”

Avukata iş sağlamak, aracılık yapmak açıkça suç olarak düzenlemiştir. Üstelik bu işi yapanların memur olması hali, nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

“Avukata çıkar karşılığında iş getirme :

Madde 48 – Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.”

Avukatlık Kanunu 48. maddenin genel gerekçesinde de değinildiği gibi “avukatların sırtından tufeyli olarak geçinmek isteyeceklerin temizlenmesi ve mesleğin tacir zihniyeti ile yürütülmemesi gayesi” düşünülerek ve caydırıcı olması için önceki yasaya göre ağırlaştırılmış ceza konularak aracılık faaliyetlerinin önlenmesi istenilmiştir. Madde gerekçesinde yer aldığı gibi avukatın iş sahipleriyle doğrudan teması avukatlığın kamu hizmeti olmasının, vakar ve şerefinin zaruri bir sonucu olmalıdır. (Semih Güner, Avukatlık Hukuku, sf. 929)

Firmadan hukuki danışmanlık ve tavsiye talep edilmesi halinde anılan hukuk firması ile iletişime geçmelerinin sağlanacağı ve davalara ilişkin olarak hukuki destek istenmesi halinde de Firmanın Kulüp’ e indirim sunacağının beyan edilmesi açıkça iş getirmeye aracılık faaliyeti olup; Avukatlık Kanunu 48. madde kapsamında suç teşkil etmektedir.

3- Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun m. 3/f maddesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun görevlerinden birisi “Üyelerinin, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik direktör ve antrenörlerin, sağlık personelleri, futbolcu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin FIFA, UEFA ve TFF tarafından konulan Statü, talimat ve düzenlemeleri ile bunların yetkili kurulları tarafından verilen kararlara uymalarını sağlamak” olarak düzenlenmiştir.

4- Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanma başlıklı 257. maddesi

Madde 257- (1) “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Şeklindedir.

Görevi kötüye kullanma suçu ile kamu idaresinin disiplinli , dürüst ve etkin şekilde, hukuken belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemesini sağlamak suretiyle kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik gerek liyakat ilkeleri açısından adaletli şekilde yürütüldüğü hususunda, toplumun kamu idaresine duyduğu güven ve inanç korunmaktadır.

TFF, kanunla ve bağlı olduğu FIFA Statüsüne göre kendisine verilen bir görevi açıkça kötüye kullanarak Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde yabancı hukuk firmasına haksız çıkar sağlamaktadır. Üstelik bugüne kadar Süper Lig kulüplerinin TFF, UEFA ve FIFA talimatlarına uymalarını sağlayan avukat, mali müşavir veya diğer kişilere yaptığı ödemelere ilişkin hiçbir destek sunmazken yurtdışında mukim bir hukuk firması özelinde miktarı belirlenemeyen bir ödeme taahhüdünde bulunması net bir şekilde görevin kötüye kullanılmasıdır.

5- Diğer taraftan, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsünün 3. maddesi,

Tarafsız davranma ve ayrımcılık yapmama

1. TFF, her konuda tarafsızdır.

2. Herhangi bir ülkeye, kişiye veya insan topluluğuna karşı türü ne olursa olsun ayrımcılık yapmak kesinlikle yasaktır ve ayrımcılık yapanların üyeliği askıya alınır veya sona erdirilir.” Şeklindedir.
TFF tarafından imzalandığı duyurulan anlaşma, TFF Statüsünün yukarıda değinilen maddesine de aykırıdır.

6-Türk avukatlardan alınacak hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek ücrete ilişkin hiçbir destek sağlanmazken İtalyan bir hukuk firmasından hizmet alınması karşılığındaki ücretin tamamının TFF bütçesinden karşılanması “her konuda tarafsız” olma kuralını da ve yine ayrımcılık yasağını da ihlal etmektedir.

7- Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesinin 1. Fıkrasında Baroların; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu tanımlanmıştır.

Kanun’un 95. Maddesinde ise -Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak, ...Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak ve ... Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak- Baro Yönetim Kurullarının görevlerinden bazıları olarak sayılmıştır.

Kamu kurumlarına hasredilmiş bir kavram olan “özerklik” ile donatılmış ve Türk sporunu düzenleme ve denetleme yetkileri bakımından GSGM’nin uhdesindeki yetkileri, futbola özgü bir biçimde kullanan TFF tarafından “Süper Lig Kulüp Başkanlıklarına” hitaben gönderilen yazı nedeniyle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin Avukatlık Kanunu’nun 35,48 ve Türk Ceza kanunu’nun 257. Maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle; şüpheliler hakkında kamu davası açılarak cezalandırılması için gereğini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 12.05.2021

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

Ekler:
1- Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği’nin 03.05.2021 tarih ve 2021/27-7998 sayılı yazısı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.