banner647

28 Şubat 2022

TBB'den genç avukata evlenme teklif eden avukata kınama cezası

Kararda; "Şikayetli avukatın eylemi, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'na aykırı olmakla uyarma cezasını gerektirmekte ise de eylemin işleniş şekli, meslekte tecrübeli ve kıdemli bir avukatın verdiği iş ilanı üzerine, günün ağır ekonomik koşullarında çalışmak ve para kazanmak isteyen kendisinden çok genç bir kadın meslektaşına karşı bu eylemi gerçekleştirmesi, eylemin aynı zamanda TCK anlamında da suç oluşturması nazara alınarak ve Avukatlık Kanunu'nun 158. maddesinin Kurulumuza verdiği takdir yetkisi çerçevesinde avukatlık onuru, düzen ve gelenekleri ile mesleğin itibarını korumak amacıyla Avukatlık Kanunu'nun 135/2.maddesi gereğince şikayetli avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir." denildi.

TBB Disiplin Kurulu Kararı şöyle;

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI

TARİH: 10.09.2021

ESAS: 2021/631

KARAR: 2021/683

* Şikayetli avukatın, iş ilanı üzerine kendisi ile iletişime geçen genç bir kadın meslektaşına karşı takındığı tavır ve kullandığı sözler mesleğin vakarı ve onuru ile bağdaşmamaktadır. Şikayetlinin söz konusu sözlerinin şikayetçinin onurunu zedeleyen ve şikayetçi tarafından istenmeyen cinsel ilgi niteliğinde bulunduğu tartışmasızdır.

Şikayetli avukat hakkında; "... adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, şikayetçi avukata karşı mesleğini aracı ederek özel hayatına ilişkin mesleğin itibarını zedeleyici hareketlerde bulunduğu" iddiasıyla başlatılan disiplin davasında, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikayetli savunmasında özetle, şikayetçiye ... hesabından yapmış olduğu tevkil ilanı üzerine kendisinin WhatsApp numarasına yazması üzerine kendisine ciddi niyetle, hiçbir art niyeti olmaksızın evlenme teklif ettiğini, bekar olduğunu, daha önce hiç evlenmediğini, evlilik için bayan bir avukatla evlenmeyi düşündüğünü, şikayetçinin kendisine yazması üzerine fotoğrafını görünce de kendisine evlenme teklif ettiğini, hakaret etme, taciz etme gibi bir niyetinin asla olmadığını, durumun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu beyan etmiştir.

İncelenen dosya kapsamından, Baro Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 günlü toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 4. maddesi uyarınca şikayetli hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiği,

Şikayetçi avukat ile şikayetli avukat arasında gerçekleşen mesajlaşmaya ilişkin çıktıların dosyamız içerisinde olduğu,

Baro Disiplin Kurulu'nca, ".Tüm dosya kapsamından şikayetli avukatın şikayetçi avukata karşı bir sosyal paylaşım sitesinde kullandığı cümlelerin içeriği değerlendirildiğinde, taciz içeren veya gayri ahlaki veya küçük düşürücü ifadeler içermemesi nedeniyle aşağıdaki gibi hüküm tesis edilmiştir." gerekçesiyle karar verildiği,

Şikayetlinin disiplin sicil özetinde ceza olmadığı,

Şikayetçi avukatın 16.06.2021 kayıt tarihli itiraz dilekçesinde özetle, WhatsApp konuşmasında ilanındaki iş ile ilgili tek bir kelime etmeden, direkt olarak ve ilan konusu işle ilgisiz şekilde evli olup olmadığını sorduğunu, aldığı hayır cevabı üzerine neredeyse evli olmamasından memnuniyet duyduğunu ve rahatladığını belli eder şekilde güzel diyerek yanıt verdiğini, konuşmanın devamında attığı art arda mesajlarla erkek arkadaşı olup olmadığını sorduğunu ve "kız avukat arıyorum" şeklinde devam ettiğini, mesleğinin başında bir avukat olarak hevesle iş ararken ve kendini geliştirmek adına diğer şehirlerden duruşmaya katılma ilanlarına dahi başvururken, olayın ne olduğunu dahi başlangıçta anlayamamış ve şaşkın şekilde "Ne yönden sormuştunuz?" şeklinde cevap verdiği konuşmanın devamında, hala art niyet aramazken, avukat olan karşı tarafın ısrarla ve işten tamamen bağımsız olarak "Erkek arkadaşınız var mı?", "Çok güzelsiniz", "Evlenecek kız avukat arıyorum" şeklindeki söylemlerine devam etmesinin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu, her evlenme/arkadaşlık teklif eden insana karşı şikayette bulunulamayacağı tarafınca da bilinmekle beraber şikayet konusu olayın masum bir evlilik teklifi olmadığını, şikayet konusu durumun sıradan bir evlilik teklifinden tamamen farklı olduğunu, burada birbirini tanımayan iki avukat olarak o anki konuşmalarının tamamen iş içerikli olduğunu, olayda basit bir evlenme teklifi, tanışma isteği ya da nazikane beğeni olmadığını, tam aksine yaşı yaşının iki katı olan avukatın, işle tamamen alakasız bir şekilde ve iş teklifi üzerinden birden evlilik sorgusu yapmasının ve çok çirkin ifadelerle konuyu evliliğe bağlamasının suçtaki cinsel amaç kastını da açıkça göstermekte olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep ettiği,

Usulüne uygun tebligata rağmen itiraza cevap verilmediği görülmektedir.

Şikayetli avukatın, ... hesabı üzerinden yapmış olduğu tevkil ilanı üzerine, şikayetçi avukatın söz konusu iş ile ilgili ilgilenerek şikayetli avukat ile iletişime geçtiği, şikayetli avukatın iş ile ilgili hiç konuşmaksızın şikayetçi avukata evli olup olmadığını sorduğu, akabinde özel hayatına ilişkin sorularına devam ederek şikayetçiye iltifat ettiği ve evlenecek kız avukat aradığını beyan ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Şikayet üzerine açılan disiplin davası neticesinde, Baro Disiplin Kurulu şikayetli avukatın şikayetçi avukata karşı bir sosyal paylaşım sitesinde kullandığı cümlelerin içeriği değerlendirildiğinde, taciz içeren veya gayri ahlaki veya küçük düşürücü ifadeler içermemesi nedeniyle şikayetli hakkında disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar vermiş ise de;

Şikayetli avukatın, iş ilanı üzerine kendisi ile iletişime geçen genç bir kadın meslektaşına karşı takındığı tavır ve kullandığı sözler mesleğin vakarı ve onuru ile bağdaşmamaktadır. Şikayetlinin söz konusu sözlerinin şikayetçinin onurunu zedeleyen ve şikayetçi tarafından istenmeyen cinsel ilgi niteliğinde bulunduğu tartışmasızdır.

Şikayetli avukatın, şikayetçiye olan eylemi cinsel taciz niteliğindedir.

Cinsel taciz, kişinin itibarını zedeleme niyeti ile yapılmış veya itibarını zedeleme sonucunu doğurmuş olan, göz korkutucu, düşmanca, onur kırıcı, küçük düşürücü veya saldırgan bir ortam yaratan, cinsel içerikli istenmeyen sözel, sözel-olmayan veya fiziksel her tür davranış" olarak tanımlanmıştır.

Yargıtay 14.Ceza Dairesi T:23.05.2012, E:2012/14446 K:2012/5859 sayılı ilamında; "Müştekiyi arayan sanığın arama sırasında ismini söyleyip kendini tanıtarak 'Nuran hanımla mı görüşüyorum, sizle tanışmak istiyorum' demesi üzerine mağdurenin 'ben sizinle görüşmek istemiyorum' diyerek telefonu kapattıktan sonra, sanığın tekrar mağdurenin telefonuna çağrı atıp sonrasında da 'Çok güzelsiniz, sizinle tanışmak istiyorum' biçiminde mesaj gönderme şeklindeki eylemlerin bir bütün olarak zincirleme biçiminde cinsel taciz suçunu oluşturduğuna" karar vermiş,

Yargıtay 18. Ceza Dairesi de ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif eden kişiye, "kişilerin huzur ve sükünunu bozma" suçundan verilen mahkümiyet kararını bozarak, olayların "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmetmiştir.

Basında yer alan bir haberde de kadın milletvekiline sosyal medya üzerinden evlenme teklif eden kişiye cinsel taciz suçundan dava açılmıştır.

Şikayetlinin eylemi cinsel taciz niteliğinde olduğu gibi şikayetli avukatın hiç görmediği, tanışmadığı, tanımadığı meslektaşına salt fotoğrafını görerek ve iş teklifi üzerinden disiplin kovuşturmasına konu sözleri sarf etmesi, ısrar etmesi, gayrı ciddi olup Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'na da aykırılık oluşturmaktadır.

Avukatlık Kanunu'nun 34.maddesi, "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.",

Avukatlık Kanunu'nun 134. maddesi, "Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.",

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 4.maddesi; "Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür" hükmünü amirdir.

Avukatlar sıfatları ne olursa olsun mahkemelerde ve kamuya açık alanlarda birbirlerine karşı daha duyarlı, dikkatli ve nazik olmaları, gereksiz tartışma ve çekişmelerden kaçınmaları, yazarken de, söylerken de özellikle birbirlerine karşı kullandıkları sözlerin ölçülü olmasına dikkat etmelidirler, Avukatın, meslektaşını küçük düşürücü ve onu rencide edici ifadeler kullanmaması avukatlık mesleğine duyulan saygının ve avukatlık mesleğinin itibarının bir gereğidir.

Bu nedenlerle, Baro Disiplin Kurulu'nun "Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına" ilişkin verdiği kararda hukuki isabet görülmemiş ve kararın kaldırılarak Avukatlık Kanunu'nun 34, 134, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 4.maddesine aykırı eylemi nedeniyle şikayetli hakkında disiplin cezası tayini gerekmiştir.

Şikayetli avukatın eylemi, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'na aykırı olmakla uyarma cezasını gerektirmekte ise de eylemin işleniş şekli, meslekte tecrübeli ve kıdemli bir avukatın verdiği iş ilanı üzerine, günün ağır ekonomik koşullarında çalışmak ve para kazanmak isteyen kendisinden çok genç bir kadın meslektaşına karşı bu eylemi gerçekleştirmesi, eylemin aynı zamanda TCK anlamında da suç oluşturması nazara alınarak ve Avukatlık Kanunu'nun 158. maddesinin Kurulumuza verdiği takdir yetkisi çerçevesinde avukatlık onuru, düzen ve gelenekleri ile mesleğin itibarını korumak amacıyla Avukatlık Kanunu'nun 135/2.maddesi gereğince şikayetli avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Gereği Düşünüldü:

1-Şikayetçi avukatın itirazının kabulüne, . Barosu Disiplin Kurulu'nun "Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına" ilişkin 06.04.2021 gün ve 2020/82 Esas, 2021/43 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Şikayetli avukatın KINAMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere,

Oy birliği ile karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.