banner628

18 Kasım 2021

TBB ne zaman kuruldu? TBB'nin görevi nedir? TBB Yönetim Kurulu üyeleri kimdir?

GİRİŞ

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye'nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir. Türkiye Barolar Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeğe özen gösterdiği çalışmalarını, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına duyurmaktadır.

TARİHÇE

Türkiye Barolar Birliği'nin kurulması ilk kez Ocak 1934'te İzmir'de düzenlenen Türkiye Avukatlar Kongresi'nde gündeme getirilmiş ve 5 gün süren toplantıya katılan baro temsilcileri, "Türkiye Avukatlar Birliği"nin kurulmasını kararlaştırmışlardır. Ancak, alınan bu karara rağmen, 27 Haziran 1938'de kabul edilerek 1 Aralık 1938'de yürürlüğe giren ve günün koşullarına göre pek çok ileri yeni hüküm içeren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu'nda Barolar Birliğine yer verilmemiştir.

Daha sonraki yıllarda toplanan baro temsilcilerinin, (1957'de Ankara'da ve 1958'de İzmir'de), Türkiye Barolar Birliği'nin kurulmasının gerekliliği konusunda tam bir görüş birliğine vararak bu amaçla başlattıkları ön çalışmalar sonunda, 16 Mayıs 1963'te hazırlığı tamamlanarak 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile "Türkiye Barolar Birliği"nin kurulması yasal olarak da kabul edilmiştir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu İle Kurulması Öngörülen Türkiye Barolar Birliği’nin kuruluş hazırlıkları Kanunun geçici 10.Maddesi uyarınca tamamlandıktan sonra ilk toplantı 9-10 Ağustos 1969 günü Ankara’da Yeni Sahne Salonunda yapılmıştır.

Türkiye Barolarını temsilen seçilen 122 delegeden 106’sının hazır bulunduğu toplantıyı Ankara Barosu Başkanı Av. Rahmi Mağat açmış ve bir konuşma yapmıştır. Bundan sonra İstanbul Barosu Başkanı Av. Ferruh Dereli ile İzmir Barosu Başkanı Enver Arslanalp da birer konuşma yapmışlardır.

Daha sonra delegeler topluca Anıtkabir’e giderek büyük Atatürk’ün ve devrim şehitlerinin kabirlerine birer çelenk koymuş ve saygı duruşunda bulunmuşlarıdır.

Öğleden sonraki toplantıyı açan Av. Rahmi Mağat, başkanlığı en yaşlı delege olan Bursa delegesi Av. Zeki Yücel’e bırakmıştır. Av. Zeki Yücel’in yaptığı kısa konuşmadan sonra toplantıyı yönetmek üzere başkanlık divanının seçimine geçilmiştir.

Genel Kurul Başkanlığına İzmir Delegesi Av. Hulusi Selek, Başkan Vekilliğine Kayseri Delegesi Av. Ömer Gözübüyük üyeliklere de Kırşehir Delegesi Av. Nafiz Bayındır ile Aydın Delegesi Av. Davud Selçuki getirilmiştir.

Toplantı yapılan çeşitli konuşmalarla akşama kadar sürmüştür.

İkinci gün toplantı 10 Ağustos günü yine aynı salonda yapılmıştır.Gündemde bulunan seçimlerin yapılmasına geçilmiştir.Başkanlığa Ankara Delegesi Av. Faruk Erem; Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Ankara Delegeleri Av. Atila Sav, ve Av. Erdoğan Bigat, İzmir Delegesi Av. Cengiz İlhan, Eskişehir Delegesi Av. Hikmet Tuncay, Bursa Delegesi Av. Zeki Yücel, İstanbul Delegeleri Av. Tacettin Sırmalı ve Av. Osman Kuntman, Samsun Delegesi Av. İhsan Saraçlar, Konya Delegesi Av. Mehmet Kavaklılar ve Aydın Delegesi Av.Hilmi Becerik seçilmişlerdir.

Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise İzmir Delegesi Av. Hulusi Selek, Ankara Delegesi Av. Mehmet Nomer, Tekirdağ Delegesi Av. Hasan Cavit Turgay, Ankara Delegesi Av. Sabahattin Bilge, İstanbul Delegeleri Av. Şem’i Üge ile Av. Fadıl Altop ve Kayseri Delegesi Av. Ömer Gözübüyük seçilmişlerdir.

Denetçiliklere de İstanbul Delegesi Av. Refik Belgin, Balıkesir Delegesi Av. Vedat Burcuoğlu, Mersin Delegesi Av. Şinasi Develi seçilmişlerdir.

Böylece görevini bitiren I.Genel Kurul ertesi Genel Kurul Toplantısının 30 Ekim 1969 tarihinde İstanbul’da yapılmasına karar vererek toplantısını tamamlamıştır.

Birlik Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı iş bölümünde Başkan Yardımcılıklarına Av. Tacettin Sırmalı ile Av. Cengiz İlhan’ı; Genel Sekreterliğe Av. Atila Sav’ı; Saymanlığa da Av. Erdoğan Bigat’ı seçmiştir.

Disiplin Kurulu da ilk toplantısında Başkanlığına Av. Mehmet Nomer’i seçmiştir.

Başlangıçta 52 baro temsilcisiyle kurulmuş olan Türkiye Barolar Birliği, bugün 81 baronun katılımı ile yaklaşık 150.000 avukatı temsil etmektedir. Birliğin merkezi Ankara'dadır. Daha sonraki yıllarda baroları güçlendirecek ve mesleğin gelişmesini sağlayacak önemli görüş alışverişlerinin yapılacağı ve kararların alınacağı Genel Kurulların ilkini teşkil eden bu toplantıya 105 delege katılmış ve Türkiye Barolar Birliği'nin ilk Başkanı olarak Av. Faruk Erem seçimle göreve getirilmiştir. Sayın Erem'in 1980 yılına kadar sürdürdüğü başkanlık döneminde temeli atılan ve daha sonra görev üstlenen yönetimlerce de sürdürülen titiz ve özverili çalışmaların, Türkiye Barolar Birliği'nin bugünkü etkin ve bağımsız kurum kimliğine kavuşmasına, önemli katkıları olmuştur.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN ORGANLARI

4 yılda bir yenilenen seçimlerle göreve gelen yönetimler tarafından idare edilen Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır:

¨ Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu,
¨ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,
¨ Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı,
¨ Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu,
¨ Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu,
¨ Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu.

Genel Kurul;

Birliğin en yüksek organı olan Genel Kurul, baroya kayıtlı avukatların, avukatlıkta en az 10 yıl kıdemli üyeler arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delegeden oluşur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar Genel Kurulun doğal üyeleridir. Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üç yüz üye için ayrıca bir delege seçerler.

Genel Kurulun görevleri arasında, Birlik Başkanını, Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullarını seçmek, uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek, Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermek, Birliğin hesaplarını incelemek ve bütçesini onaylamak bulunmaktadır.

Başkanlık;

Başkanı, Genel Kurul kendi üyeleri arasından gizli oyla seçer.

Başkan, Birliği temsil eder. Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Disiplin Kurulunun kararlarını yerine getirmekle yükümlü olan Başkanın; yabancı barolar ve hukuk kurumları ile ilişki kurmak, meslek onur ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde yasa ve meslek kurallarının gereğini tüm kişi ve organlara karşı savunmak gibi görevleri de bulunmaktadır.

Başkanlık Divanı;

Başkanlık Divanı; Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymandan oluşur.

Yasa hükümlerinin ile Yönetim Kurulun kendisine yüklediği görevleri yerine getiren Divan; Birlik mallarının yönetimi hakkında karar almaya ve baro başkanlarını gerektiğinde toplantıya çağırmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu;

Yönetim Kurulu; Birlik Başkanı ve Birlik Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla seçtiği on üyeden oluşur. Kurula, Birlik Başkanı başkanlık eder.

Birliği ve mallarını yönetmek ve Genel Kurulun kararlarını uygulamakla yükümlü olan Yönetim Kurulunun görevleri arasında; baroların kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, avukatlık ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı yetki belgelerini düzenlemek, avukatlık sınavını yaptırtmak, baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya baroların birleştirilmesine karar vermek, baro genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak, barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek gibi idari işlemler yanında avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve sosyal durumlarının geliştirilmesine yarayacak incelemeleri yaparak sonuçlarını Genel Kurula sunmak, mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için çalışma yapmak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak da yer almaktadır.

Disiplin Kurulu;

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Kurul, kendi başkanını, üyeleri arasından seçer.

Disiplin Kurulu; Avukatlık Kanunu ile avukatlık mesleğinin ilke ve kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla mesleki çalışmada görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında baro disiplin kurulları tarafında verilen kararlar ile baroların tedbir mahiyetinde verdikleri işten çıkarmaya ilişkin kararları itiraz mercii olarak inceleyerek karara bağlamaya yetkilidir.

Denetleme Kurulu;

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, Birliğin mali işlemlerini denetler.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

Baroların işlemlerini itiraz mercii olarak inceleyen ve karara bağlayan Türkiye Barolar Birliği, üst kuruluş olarak üstlendiği görevlerin yanında, Avukatlık Kanununun 110uncu maddesi uyarınca aşağıdaki görevleri de yerine getirir.

¨ Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,

¨ Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak,

¨ Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

¨ Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlendirmek,

¨ Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda, kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,

¨ Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,

¨ Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,

¨ Adalet Bakanlığının, yargı ve yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracakları adli ve mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,

¨ Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,

¨ Mahkeme içtihatlarının sistemli bir şekilde toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,

¨ Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,

¨ Baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserlerin meydana getirilmesini teşvik etmek,

¨ Mesleğin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişilebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,

¨ Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda bulunmak,

¨ Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,

¨ Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

¨ Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

¨ Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

Özellikle 1136 sayılı yasanın yaklaşık 90 maddesinde değişiklik yapan ve yeni kurallar getiren 4667 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye Barolar Birliği'nin iş hacmi daha da artmıştır. Yeni yasa ile bağımsız bir kuruluş olma yolundaki hedefine bir adım daha yaklaşan Türkiye Barolar Birliği, yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatların üst kuruluşu olarak Adalet Bakanlığının vesayetinden büyük ölçüde kurtulmuş; Bakanlığın onayına sunulan kararlarında, Bakanlık görüşüne karşı direnme hakkını elde etmiştir.

4667 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeden sonra; İki yılda bir yeniden gözden geçirilerek yürürlüğe konan Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin belirlenmesinde daha etkin rol oynamaya başlayan Birlik, avukatlık ruhsatnamelerinin düzenlenmesinde de Bakanlığın yerini almıştır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BÜNYESİNDEKİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Türkiye Barolar Birliği, yasada belirlenen görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek ve ülkenin gündemindeki hukuki sorunları incelemek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmaktadır. Konularında uzmanlaşmış avukatlardan kurulmuş olan bu komisyonlarda, komisyon üyeleri yanında, üzerinde çalışılan konu ile ilgili diğer uzmanlar da görev almaktadır. Komisyon çalışmaları, raporlar halinde Birlik Başkanlığı'na sunulmakta ve bu raporlar gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmekte,Türkiye Barolar Birliği bilgi merkezinde arşivlenmekte ve ilgililerin yararlanması için muhafaza edilmektedir.
Önemli yasal düzenlemeler yapılırken Birlik bünyesinde geçici ihtisas komisyonları oluşturularak hukuksal görüş belirlenmektedir.

Birlik bünyesinde sürekli görev yapan komisyonlar;

İnsan Hakları Komisyonu; Türkiye Barolar Birliği bünyesinde faaliyette bulunan İnsan Hakları Komisyonu, avukatların insan hakları konusunda mesleki eğitimi, Anayasa ve yasaların temel insan hak ve özgürlükleri açısından incelenmesini, AİHS ve ek protokoller, AİHM'ye bireysel başvuru ve adil yargılanma konusunda panel, seminer ve konferans düzenlemeyi bu konuda broşür bildiri vb. yayın yapmayı amaçlamaktadır.

İnsan hakları konusunda siyasi herhangi bir aidiyeti olmadan objektif değerlendirme yapabilen ciddi bir kuruluşun çalışmalarına ihtiyaç duyulan günümüz koşullarında, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Komisyonu bu yönde çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda 4667 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, Türkiye Barolar Birliği'ne verilen "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak ve "Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak , mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak" görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği, insan hakları ve hak ihlalleri konusundaki çalışmalarını bir yıldan beri "Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" olarak yürütmeye başlamıştır.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komisyonu; Birliğin dış ilişkilerini düzenlemek ve Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalarını koordine etmek üzere kurulmuştur.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komisyonunun (DİABK) çalışma konuları arasında; Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş sürecindeki uyum çalışmaları öncelik almaktadır.

Kamu Avukatları Komisyonu; Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan avukatların çalışma şartları ve haklarıyla ilgili konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Parlamento ile İlişkiler, Mevzuatı İzleme ve Yargı Reformu Komisyonu; Yasaların hazırlık aşamasında etkin katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan bu komisyon mevzuatı yakından izleyerek görüş belirlemektedir.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) bünyesinde kadın hukuku komisyonları bulunan baro temsilcilerinin katılımıyla oluşan TÜBAKKOM, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Yayın Komisyonu; Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak yayınlar hakkında karar vermek ve yayınları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
Türkiye Barolar Birliği'nin 2001 yılı son sayısından itibaren hakemli çıkarılmaya başlayan bir dergisi ve aylık olarak yayınlanan bir bülteni bulunmaktadır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

Avrupa Birliği Baroları ve Hukuk
Kuruluşları Konseyi (CCBE)

CCBE, merkezi Brüksel'de bulunan ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki hukuk kuruluşları ile baroların üye olduğu bir birliktir. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'nin Avrupahuse Birliğine aday ülke olması nedeniyle CCBE'de gözlemci üye statüsüne sahiptir.

CCBE'ye üye ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lichtenstein, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık ve İsveç olup gözlemci üyeler, Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya, İsviçre, Türkiye'dir.

Uluslararası Barolar Birliği (IBA)

Birleşmiş Milletler'in tavsiye ve destekleri doğrultusunda , 34 ulusal baro birliği 17 Şubat 1947 de New York'ta bir araya gelerek, hukuk ve adaletin dünya çapında yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, Uluslararası Barolar Birliği'ni kurmuşlardır. Uluslararası Barolar Birliği'nin merkezi Londra'dadır.

Takip eden yıllar içerisinde Uluslararası Barolar Birliği düzenli bir şekilde genişleyerek bünyesine birçok yeni bölüm katmıştır. Bunlardan en önemlileri, 1970 yılında kurulan İş Hukuku Bölümü, 1974 yılında kurulan Hukukçuluk Bölümü ve 1982 yılında kurulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Hukuku Bölümüdür. Ayrıca Uluslararası Barolar Birliği bünyesinde Genel Profesyonel Programlama Komitesi ve İnsan Hakları Enstitüsü bulunmaktadır.

Uluslararası Barolar Birliği'ne 183 ülkeden 16 000 avukat bireysel üye olup yaklaşık 2.5 milyon avukatı temsil eden 178 baro ve hukuk kuruluşu ise kurumsal üyedir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALANLAR

1969

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Tacettin Sırmalı

 • Av.Cengiz İlhan

 • Av.Atila Sav

 • Av.Erdoğan Bigat

 • Av.Zeki Yücel

 • Av.Osman Kuntman

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Hikmet Tuncay

 • Av.Mehmet Kavaklılar

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Mehmet Nomer

 • Av.Hulusi Selek

 • Av.Ömer Gözübüyük

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.Sabahattin Bilge

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Refik Belgil

 • Av.Şinasi Develi

1971

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Tacettin Sırmalı

 • Av.Cengiz İlhan

 • Av.Erdoğan Bigat *

 • Av.Hikmet Tuncay

 • Av.Zeki Yücel

 • Av.Osman Kuntman

 • Hilmi Becerik

 • Mehmet Kavaklılar

 • İhsan Saraçlar

 • Sadettin Tokbey**

 • Av.Mehmet Nomer

 • Av.Hulusi Selek

 • Av.Ömer Gözübüyük

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.Sabahattin Bilge

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Fehmi Özçelik

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Vasıf Üstün

*   Erdoğan Bigat Saymanlık görevinden istifa ederek Genel Sekreterlik görevine getirilmiş.
** Atila Sav’ın istifası üzerine birinci yedek Salih Demirel Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiş, ancak onun da istifası üzerine ikinci yedek Sadettin Tokbey davet edilmiş ve görevi kabul etmiştir.

1972
(07-08 Ocak 1972/Bursa/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Osman Kuntman

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Erdoğan Bigat

 • Av.Rahmi Magat

 • Av.Tacettin Sırmalı

 • Av.Zeki Yücel

 • Av.Hikmet Tuncay

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Mehmet Kavaklılar

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Mehmet Nomer

 • Av.Hulusi Selek

 • Av.Ömer Gözübüyük

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.Sabahattin Bilge

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Refik Belgil

 • Av.Davut Selçuki

1972

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Osman Kuntman

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Erdoğan Bigat

 • Av.Rahmi Mağat

 • Av.Tacettin Sırmalı

 • Av.Zeki Yücel

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Mehmet Kavaklılar

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Selahattin Allıoğlu *

 • Av.Mehmet Nomer

 • Av.Hulusi Selek

 • Av.Ömer Gözübüyük

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.Sabahattin Bilge

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Refik Belgil

 • Av.Davut Selçuki

*Av.Hikmet Tuncay’ın vefatı nedeniyle Yozgat Delegesi Av.Selahattin Allıoğlu 07.10.1972 günlü Yönetim Kurulu Kararıyla Üyeliğe getirilmiştir.

1973

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Osman Kuntman

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Erdoğan Bigat

 • Av.Rahmi Mağat

 • Av.Zeki Yücel

 • Av.Tacettin Sırmalı

 • Av.Ziya Bilge *

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Mehmet Kavaklılar

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Mehmet Nomer

 • Av.Hulusi Selek

 • Av.Ömer Gözübüyük

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Davut Selçuki

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Fehmi Özçelik

 • Vasıf Üstün

* Yönetim Kurulu’nun 27.01.1973 günlü toplantısında Av.Selahettin Allıoğlu’ndan boşalan göreve Av.Ziya Bilge getirilmiştir.

1974
(10-12 Ocak 1974/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Emin Baltaoğlu

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Rahmi Magat

 • Av.Mehmet Kavaklılar

 • Av.Osman Kuntman

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Erdoğan Bigat

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Mehmet Nomer

 • Av.Hulusi Selek

 • Av.Ömer Gözübüyük

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.Sabahattin Bilge

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Davut Selçuki

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Fehmi Özçelik

 • Vasıf Üstün

1975

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Emin Baltaoğlu

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Rahmi Magat

 • Av.Mehmet Kavaklılar

 • Av.Osman Kuntman

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Erdoğan Bigat

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Mehmet Nomer

 • Av.Hulusi Selek

 • Av.Ömer Gözübüyük

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.Sabahattin Bilge

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Davut Selçuki

 • Av.İsmail Özersin

 • Av.Nuran Kortel

 • Av.Yaşar Önol

1976

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Osman Kuntman

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Fehmi Özçelik *

 • Av.İlhan Kutay *

 • Av.Emin Baltaoğlu

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.İhsan Saraçlar

Av.Azmi Soydan *

 • Av.Şem’i Üge

 • Av.Davut Selçuki

 • Av.Fadıl Altop

 • Av.İlhan Kutay

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Hasan Basri Güder

 • Av.Mustafa Güray

 • Av.Jülide Yumlu

 • Av.İlhami Güven

 • Av.Doğan İleri

* Yönetim Kurulu’nun 24.01.1976 günlü toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 124/2.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı yeniden seçilmiştir.

1978
(12-13-14 Ocak 1978/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Merih Sezen

 • Av.İlhan Kutay

 • Av.Fehmi Özçelik

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Azmi Soydan

 • Av.Gülçin Çaylıgil

 • Av.Turgut Bulut

 • Av.İskender Özturanlı

 • Av.Davut Selçuki

 • Av.İlhami Güven

 • Av.Mahver Öztop

 • Av.Niyazi Ağırnaslı

 • Av.Ekrem Özkunt

 • Av.Alp Selek

 • Av.Jülide Yumlu

 • Av.İlhami Güven

 • Av.Doğan İleri

1979

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem

 • Av.Enver Arslanalp

 • Av.Merih Sezen

 • Av.İlhan Kutay

 • Av.Fehmi Özçelik

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.İhsan Saraçlar

 • Av.Azmi Soydan

 • Av.Gülçin Çaylıgil

 • Av.Turgut Bulut

 • Av.İskender Özturanlı

 • Av.Davut Selçuki

 • Av.İlhami Güven

 • Av.Mahver Öztop

 • Av.Niyazi Ağırnaslı

 • Av.Ekrem Özkunt

 • Av.Alp Selek

 • Av.Hasan Basri Güder

 • Av.Doğan İleri

 • Av.Güngör Çakmakçı

1980

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Atila Sav *

 • Av.Gülçin Çaylıgil

 • Av.Güneş Atabay

 • Av.Teoman Evren

 • Av.Nejat Oğuz

 • Av.Merih Sezen

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Turgut Bulut

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Hilmi Boztepe

 • Av.İskender Özturanlı

 • Av.Niyazi Ağırnaslı

 • Av.Davut Selçuki

 • Av.Mahver Öztop

 • Av.Ekrem Özkunt

 • Av.İlhami Güven

 • Av.Alp Selek

 • Av.Güney Dinç

 • Av.Mahir Can Ilıcak

 • Av.Güngör Çakmakçı

* Av.Faruk Erem’in istifası üzerine boşalan Başkanlık Makamına Av.Atila Sav seçilmiş ve 08.03.1980 günlü Yönetim Kurulu Toplantısına Başkanlık etmiştir.

1982
(14-15-16 Mayıs 1982/Zonguldak/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Atila Sav

 • Av.Gülçin Çaylıgil

 • Av.Güneş Atabay

 • Av.Teoman Evren

 • Av.Nejat Oğuz

 • Av.Merih Sezen

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Hilmi Boztepe

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Şahap Demirer

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Mahver Öztop

 • Av.Ekrem Özkunt

 • Av.Özbey İmamoğlu

 • Av.Alpay Aktan

 • Av.Metin Kumbasar

 • Av.Lütfi Kılınç

 • Av.Güney Dinç

 • Av.Mahir Can Ilıcak

 • Av.Güngör Çakmakçı

1983

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren *

 • Av.Güneş Atabay *

 • Av.Şahap Demirer

 • Av.Burhan Karaçelik *

 • Av.Gülçin Çaylıgil ***

 • Av.Merih Sezen

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Yılmaz Tokman **

 • Av.Yücel Önen ** / ***

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Mahver Öztop

 • Av.Ekrem Özkunt

 • Av.Özbey İmamoğlu

 • Av.Alpay Aktan

 • Av.Metin Kumbasar

 • Av.Lütfi Kılınç

 • Av.M.Halil Azeri

 • Av.Mahir Can Ilıcak

 • Av.Emin Akyürekli

* Başkan Av.Atila Sav’ın Yönetim Kurulundan, Av.Teoman Evren’in Genel Sekreterlik görevinden, Av.Nejat Oğuz ve Av.Hilmİ Boztepe’nin Yönetim Kurulundan istifası üzerine boşalan Başkanlık Divanı görevleri için Başkan Yardımcılıklarına Av.Teoman Evren ve Av.Güneş Atabay, Genel Sekreterliğe Av.Şahap Demirer, Sayman Üyeliğe ise Av.Burhan Karaçelik, Yönetim Kurulu’nun 09.07.1983 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.

** Av.Yılmaz Tokman ve Av.Yücel Önen İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yedek listeden gelmiş ve Yönetim Kurulunun 09.08.1983 günlü toplantısına katılmışlardır.

*** Av.Gülçin Çaylıgil ve Av.Yücel Önen  Yönetim Kurulu’nun 10.12.1983 günlü toplantısında istifa etmişlerdir.

1984

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren

 • Av.Güneş Atabay **

 • Av.Şahap Demirer

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Merih Sezen

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Yılmaz Tokman

 • Av.Turgut Bulut *

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Mahver Öztop

 • Av.Ekrem Özkunt

 • Av.Özbey İmamoğlu

 • Av.Alpay Aktan

 • Av.Metin Kumbasar

 • Av.Lütfi Kılınç

 • Av.M.Halil Azeri

 • Av.Mahir Can Ilıcak

 • Av.Emin Akyürekli

*  Av.Turgut Bulut İstifa eden üyenin yerine 21.01.1984 günlü Yönetim Kurulu Toplantısına katılmıştır.
** Av.Güneş Atabay 17.02.1984 günlü Yönetim Kurulu toplantısında istifa etmiş.

1984
(18-19 Şubat 1984/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren

 • Av.Vedat Burcuoğlu

 • Av.Hilmi Becerik

 • Av.Turan Aslan

 • Av.Naci Işık Morova

 • Av.Ziya Bilge

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Şahap Demirer

 • Av.İsmail Tarhan

 • Av.Güney Dinç

 • Av.Teoman Ergül

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Özbey İmamoğlu

 • Av.Mustafa Demirci

 • Av.Lütfi Kılınç

 • Av.Zeki Saatçioğlu

 • Av.Hayati Eksi

 • Av.Ömer Dedeoğlu

 • Av.Tayyar Selçuk

 • Av.Güngör Çakmakçı

 • Av.Altan Ülgen

1989
(27-28 Mayıs 1989/Giresun/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Önder Sav

 • Av.Şahap Demirer

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Hüseyin Avni Ferah

 • Av.Naci Işık Morova

 • Av.Teoman Ergül

 • Av.Ayhan Oran

 • Av.Erdoğan Şengezer

 • Av.Vahit Çalın

 • Av.Rahmi Kumaşoğlu

 • Av.Yüksel Özer

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Özbey İmamoğlu

 • Av.Mahir Can Ilıcak

 • Av.Ömer Dedeoğlu

 • Av.H.Cavit Turgay

 • Av.Kayıhan Uraz

 • Av.Nedim Aksoy

 • Av.Tanju Korkmaz

 • Av.Feridun Baloğlu

 • Av.Ertan Mumcu

1993
(22-23 Mayıs 1993/Erzurum/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Önder Sav

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Erdoğan Şengezer

 • Av.Hüseyin Avni Ferah

 • Av.Hakkı Suha Okay

 • Av.Ayhan Oran

 • Av.Rahmi Kumaşoğlu

 • Av.Sabri Kurt

 • Av.Şerafettin Göklap

 • Av.Ünsal Tüzün

 • Av.Akın Çamoğlu

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Aydil Kurtkaya

 • Av.Yalçın Milli

 • Av.Mahir Can Ilıcak

 • Av.Ömer Dedeoğlu

 • Av.Ümit Akdoğan

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Attila Göktürk

 • Av.Oya Arman

 • Av.Naci Karaaslan

1996

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen *

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Erdoğan Şengezer

 • Av.Hüseyin Avni Ferah

 • Av.Hakkı Suha Okay

 • Av.Ayhan Oran

 • Av.Rahmi Kumaşoğlu

 • Av.Sabri Kurt

 • Av.Şerafettin Göklap

 • Av.Ünsal Tüzün

 • Av.Akın Çamoğlu

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Aydil Kurtkaya

 • Av.Yalçın Milli

 • Av.Mahir Can Ilıcak

 • Av.Ömer Dedeoğlu

 • Av.Ümit Akdoğan

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Attila Göktürk

 • Av.Oya Arman

 • Av.Naci Karaaslan

* Av.Önder Sav’ın milletvekili seçilmesinden dolayı boşalan Başkanlık Makamına Av.Eralp Özgen seçilmiş ve Yönetim Kurulu’nun 30.03.1996 günlü toplantısına başkanlık etmiştir.

1997
(24-25 Mayıs 1997/Gaziantep/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Tuncay Alemdaroğlu

 • Av.Sabri Kurt

 • Av.E.Yıldız Bağatur

 • Av.Zeki Ekmen

 • Av.Ayşenur Bahçekapılı

 • Av.Kazım Kolcuoğlu

 • Av.Şefik Kırcı

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Ömer Dedeoğlu

 • Av.Zafer Merzifonluoğlu

 • Av.Tuncer Yılmaz

 • Av.Mustafa Çavuş

 • Av.Pınar Çıtakoğlu

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Kemal Hakimoğlu

 • Av.Mehmet Say

 • Av.İlhan Babür

1999

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Sadık Erdoğan *

 • Av.Sabri Kurt

 • Av.E.Yıldız Bağatur

 • Av.Zeki Ekmen

 • Av.Ayşenur Bahçekapılı

 • Av.Kazım Kolcuoğlu

 • Av.Şefik Kırcı

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Ömer Dedeoğlu

 • Av.Zafer Merzifonluoğlu

 • Av.Tuncer Yılmaz

 • Av.Mustafa Çavuş

 • Av.Pınar Çıtakoğlu

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Kemal Hakimoğlu

 • Av.İlhan Babür

 • Av.Mehmet Say

* Av.Sadık Erdoğa; Av.Tuncay Alemdaroğlu’nun istifasıyla boşalan Sayman Üyeliği görevine 06.05.1999 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

2000

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen

 • Av.Burhan Karaçelik

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Kazım Kolcuoğlu *

 • Av.Sabri Kurt

 • Av.E.Yıldız Bağatur

 • Av.Zeki Ekmen

 • Av.Ayşenur Bahçekapılı

 • Av.Şefik Kırcı

 • Av.Süha Özen **

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Ömer Dedeoğlu

 • Av.Zafer Merzifonluoğlu

 • Av.Tuncer Yılmaz

 • Av.Mustafa Çavuş

 • Av.Pınar Çıtakoğlu

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Kemal Hakimoğlu

 • Av.İlhan Babür

 • Av.Mehmet Say

* Av.Kazım Kolcuoğlu; Av.Sadık Erdoğan’ın Ankara Barosu Başkanlığına seçilmesi nedeniyle boşalan Sayman Üyeliği görevine 25.11.2000 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.
 ** Av.Süha Özen; Av.Kazım Kolcuoğlu’nun Sayman Üyeliği görevine getirilmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 25.11.2000 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

2001
(12-13 Mayıs 2001/Diyarbakır/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.M.Ziya Yergök

 • Av.Şahin Mengü

 • Av.Erkin Kaya

 • Av.Zeki Ekmen

 • Av.Hürrem Şahinci

 • Av.Cengiz Tuğral

 • Av.Osman Güven

 • Av.Alpay Sungurtekin

 • Av.Ayşenur Bahçekapılı

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Tuncer Yılmaz

 • Av.Haşim Mısır

 • Av.Zafer Merzifonluoğlu

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Mustafa Çavuş

 • Av.Çetin Kural

 • Av.Serruh Kaleli

 • Av.Metin Ünsal

 • Av.Şerafettin Gökalp

2002

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.Zeki Ekmen *

 • Av.Şahin Mengü

 • Av.Erkin Kaya

 • Av.Hürrem Şahinci

 • Av.Cengiz Tuğral

 • Av.Osman Güven

 • Av.Alpay Sungurtekin

 • Av.Ayşenur Bahçekapılı

 • Av.Esin Eren **

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Tuncer Yılmaz

 • Av.Haşim Mısır

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Mustafa Çavuş

 • Av.Çetin Kural

 • Av.Hüseyin Erseven ***

 • Av.Serruh Kaleli

 • Av.Metin Ünsal

 • Av.Şerafettin Gökalp

* Av.Zeki Ekmen; Av.M.Ziya Yergök’ün Milletvekili seçilmesi nedeniyle boşalan Başkan Yardımcılığı görevine 09.11.2002 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.
 ** Av.Esin Eren; Av.Zeki Ekmen’in Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 09.11.2002 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.
* Av.Zafer Merzifonluoğlu’nun 27.08.2011 tarihli istifası üzerine boşalan göreve Manisa Barosu Delegelerinden 1.Yedek Av.Hüseyin Erseven 22.09.2001 günlü Disiplin Kurulu toplantısında göreve başlamıştır.

2003

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Cengiz Tuğral *

 • Av.Zeki Ekmen

 • Av.Şahin Mengü

 • Av.Erkin Kaya

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.Hürrem Şahinci

 • Av.Osman Güven

 • Av.Alpay Sungurtekin

 • Av.Ayşenur Bahçekapılı

 • Av.Esin Eren

 • Av.Ayhan Erol

 • Av.Tuncer Yılmaz

 • Av.Haşim Mısır

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Mustafa Çavuş

 • Av.Çetin Kural

 • Av.Hüseyin Erseven

 • Av.Serruh Kaleli

 • Av.Metin Ünsal

 • Av.Şerafettin Gökalp

* Av.Cengiz Tuğral; Av.Hüseyin Erkenci’nin Başkan Yardımcılığı görevinden çekilmesiyle bu göreve 19.07.2003 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

2005
(21-22 Mayıs 2005/Antalya/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Ünsal Toker

 • Av.Ali Şen

 • Av.İ.Güneş Gürseler

 • Av.Soner Kocabey

 • Av.Muhsin Ergazi

 • Av.Cengiz Tuğral

 • Av.Alpay Sungurtekin

 • Av.Canan Şener

 • Av.Sani Yıldırım

 • Av.Canan Şener

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Haşim Mısır

 • Av.Ünal Çankaya

 • Av.Başar Yaltı

 • Av.Daham Keleş

 • Av.Okan Selek

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.Ertan Diler

 • Av.Seyfettin Civelekoğlu

 • Av.Sabri Erik

2007

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Alpay Sungurtekin *

 • Av.Sani Yıldırım *

 • Av.İ.Güneş Gürseler

 • Av.Soner Kocabey

 • Av.Muhsin Ergazi

 • Av.Ünsal Toker

 • Av.Cengiz Tuğral

 • Av.Canan Şener

 • Av.Ali Şen

 • Av.Halit Ökçesiz

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Haşim Mısır

 • Av.Ünal Çankaya

 • Av.Başar Yaltı

 • Av.Daham Keleş

 • Av.Okan Selek

 • Av.Hüseyin Erkenci

 • Av.Ertan Diler

 • Av.Seyfettin Civelekoğlu

 • Av.Sabri Erik

*Av.Alpay Sungurtekin ve Av.Sani Yıldırım; Av.Ünsal Toker ve Av.Ali Şen’in Başkan Yardımcılığı görevlerinden çekilmesiyle bu göreve 09.06.2007 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamışlardır.

2009
(23-24 Mayıs 2009/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok

 • Av.Berra Besler

 • Av.Talay Şenol

 • Av.Cengiz Tuğral

 • Av.Sitare Sağsen

 • Av.Kadri Necati Markoç

 • Av.Asude Şenol

 • Av.Ahmet Gürel

 • Av.Mehmet Zeki Durmaz

 • Av.Serhan Özbek

 • Av.M.Turgay Bilge

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Ünal Çankaya

 • Av.Hüseyin Ünsal Bildirgen

 • Av.Kayhan Evren

 • Av.Mehmet Nuri Karahan

 • Av.M.Oktay Yalçın

 • Av.İlter Yılmaz

 • Av.Mahmut Karatekin

 • Av.İrfan Akyürek

 • Av.M.Mevlüt Ünlü

2010

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.V.Ahsen Coşar *

 • Av.Berra Besler

 • Av.Talay Şenol

 • Av.Cengiz Tuğral

 • Av.Sitare Sağsen

 • Av.Kadri Necati Markoç

 • Av.Asude Şenol

 • Av.Ahmet Gürel

 • Av.Mehmet Zeki Durmaz

 • Av. Celal Ülgen **

 • Av.Serhan Özbek

 • Av.M.Turgay Bilge

 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu

 • Av.Ünal Çankaya

 • Av.Hüseyin Ünsal Bildirgen

 • Av.Kayhan Evren

 • Av.Mehmet Nuri Karahan

 • Av.M.Oktay Yalçın

 • Av.İlter Yılmaz

 • Av.Mahmut Karatekin

 • Av.İrfan Akyürek

 • Av.M.Mevlüt Ünlü

* Av.Özdemir Özok’un vefatıyla boşalan Başkanlık Makamına 12-13 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan Türkiye Barolar Birliği’nin X1.Olağanüstü Genel Kurul’unda Av.V.Ahsen Coşar seçilmiş ve 25.06.2010 günlü Yönetim Kurulu toplantısında Kurula Başkanlık etmiştir.
** Av. Mehmet Zeki Durmaz, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olduğundan, 10.03.2011 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Avukatlık Yasasının ilgili hükümleri uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne; 23-24 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da yapılan 30. Olağan Genel Kurul’da en çok oy alan birinci yedek üye Av.Celal ÜLGEN getirilmiştir.

2013

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Metin Feyzioğlu

 • Av.Berra Besler

 • Av.Başar Yaltı

 • Av.İzzet Güneş Gürseler

 • Av.Sabri Erdal Güngör

 • Av.Ali Arabacı

 • Av.Eyyüp Sabri Çepik

 • Av.Yurdagül Gündoğan

 • Av.Kürşat Karacabey

 • Av.Gülcihan Türe

 • Av.İzzet Varan

 • Av.Prof.Dr. Ronay Aybay

 • Av.Ruhi Bacanlı

 • Av.Özkan Bulgu

 • Av. Dilaver Erdoğan

 • Av.Ünal Dinç

 • Av.Mehmet Haşim Mısır

 • Av. Faik Yıldız

 • Av.Mehmet Cumhur Arıkan

 • Av.Bülent Özaşçı

 • Av.Ayça Özok Ener

2017

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Metin Feyzioğlu

 • Av.Ünsal Toker

 • Av.Hüseyin Özbek

 • Av.Sabiha Tekin

 • Av.Sabri Erdal Güngör

 • Av.Ekrem Demiröz

 • Av.Eyyüp Sabri Çepik

 • Av.Ali Elibol

 • Av.Ahmet Şakir Uzun

 • Av.Gültekin Uzunalioğlu

 • Av.Filiz Saraç

 • Av.Uğur Uzer

 • Av.Ruhi Bacanlı

 • Av.Süleyman Sefa Bilgiç

 • Av.Dilek Zeybekoğlu

 • Av.Mustafa Cinkılıç

 • Av.Dilaver Erdoğan

 • Av.İrfan Koçana

 • Av.İbrahim Halil Kartal

 • Av.Ufuk Özkap

 • Av.Ümit Yüksel

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.