Coğrafi Bilgi Sistemleri ile...

18 Şubat 2020, 08:18 0 Yorum

Teklif ile; mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar çerçevesinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, idarelerce imar mevzuatının net olarak anlaşılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmayı engellemek ve cezalar ile caydırıcılığı sağlamak ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nda düzenlemeler yapılması ve planların sayısal verilerinin coğrafi altyapısı üzerinden toplanması sayesinde, plan verilerinin erişilebilirliğinin artması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi; imar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için ivedi yargılama usulünün uygulanması; kıyıların çakıllık ve kumluk karakter gösterdiği alanlarda kıyıdan mevcut haliyle yararlanmak mümkün iken kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte rekreatif amaçlı iskelelerin yapımının engellenmesi; fiil-yaptırım dengesi gözetilerek görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen sorumlulara ilişkin uygulanacak idari müeyyidelerin yeniden düzenlenmesi amacı ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapılması; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak 1934 yılında kurulan Yüksek Fen Kurulu'nun tecrübesinden faydalanarak yapım ve yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması; haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 5543 sayılı İskân Kanunu'nda değişiklik yapılarak iskan çalışmaları açısından İçişleri Bakanlığının yetkilendirilmesi ve İskân Kanunu kapsamında yardım alanların kapsamının genişletilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasına ilişkin esasların belirlenmesi öngörülmektedir.