banner698

29 Ocak 2021

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ellibirinin” ibaresi “elliden fazlasının” olarak, (ıı) bendinde yer alan “taş toplama” ibaresi “taş nakli” olarak ve (bb) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“bb) Proje birimi: Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü amacı ile DSİ veya proje idaresi bünyesinde benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış birisi başkan olmak üzere, bir harita mühendisi ve bir ziraat mühendisi ile bir ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi olmak üzere ve/veya gerektiğinde projenin özelliğine göre diğer meslek gruplarından da üye dâhil edilerek oluşturulan ekibi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) İsteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde elliden fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile yapılır. Muvafakat alınma işlemi, DSİ veya proje idaresince Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde yapılır/yaptırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bir toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi” ibaresi “birisi konusunda uzman benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış, ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Gerekçe raporunun yeterli görülmesi durumunda; isteğe bağlı yapılacak arazi toplulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde elliden fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 5 inci maddenin on yedinci fıkrası uyarınca DSİ veya proje idaresinin onayı ile kısmen veya tamamen toplulaştırma dışı bırakılan alanlardaki parsellere daha önce konulmuş olan; “6200 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince arazi toplulaştırması kapsamına alınmıştır.” belirtmesinin kaldırılması, arazi toplulaştırmasını yürüten idare tarafından ilgili tapu müdürlüklerinden talep edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için üç yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla DSİ veya proje idaresince kararlaştırılır ve tutanak altına alınır.  Alınan bu karar, gerekçeleri ile birlikte DSİ veya proje idaresinin internet sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı, köy camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında duyurulur. Bu karara uyulmaması uygulamayı geciktirmez.”

“(3) Arazi toplulaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanacağı, yerel ekim mevsiminden en az otuz gün önce DSİ veya proje idaresinin internet sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı, köy camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında duyurulur.”

“(5) Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve mütemmim cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar, zarar verilerek işgal edilen ve ekilemeyen sonraki yıllar için; kullanılamayan alanlar sebebi ile doğabilecek gelir kayıpları, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresi tarafından karşılanır.”

“(6) Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) DSİ veya proje idaresince belirlenecek başkan dâhil biri toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi ya da konusunda uzman benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış ziraat mühendisi olmak üzere dört asıl bir yedek üye,”

“(3) Arazi derecelendirme komisyon başkanlığı, komisyonda yer alan konusunda deneyimli benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış ziraat mühendisi tarafından yürütülür. Komisyon üyeleri kendilerine, eşlerine veya birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarına ait arazilerin derecelendirilmesine yapılan itirazın incelenmesinde görev alamaz. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek üye katılır. Herhangi bir nedenle komisyondaki görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre yeni üye belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Toprak etüt haritaları, DSİ tarafından Arazi Toplulaştırma Alanlarında Toprak Etüt ve Derecelendirme Teknik Talimatı esas alınarak hazırlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mahallinde” ibaresi “mahallindeki” olarak, “köy camisi” ibaresi “köy camisinden biri” olarak, “mal müdürlükleri ile belediyelerin” ibaresi “kaymakamlığın” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi ile ilgili itirazlarını, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak DSİ veya proje idaresine yapabilirler. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmez. Arazi derecelendirme komisyonu tarafından itirazlar kayıt altına alınır ve itirazlar, askı bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde değerlendirilir. İtirazlar, derecelendirme çalışmasını değiştirmiyor ise ilgililere yazılı olarak cevap verilir ve yeni bir askıya çıkılmadan kesinleşir. İtirazlar, derecelendirme çalışmasını değiştiriyor ise otuz gün süre ile ikinci kez askıya çıkarılarak ilan edilir. Arazi malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilirler. DSİ veya proje idaresi bu itirazları kayıt altına alarak askı bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlar. DSİ veya proje idaresinin kararı kesin olup itirazların sonucu, askı ilanı ile ilgililere duyurulur. Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Derecelendirme haritasının onaylanmasını müteakip arazinin topoğrafyası” ibaresi “Arazinin topoğrafyası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Arazi malikleri adına, Ek-1’de yer alan Mülakat Yetkilendirme Formunun DSİ veya proje idaresine ibrazı halinde mülakat yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yasal işlemler gerektiren yerler” ibaresinden sonra gelmek üzere “mümkünse” ibaresi ve “Hazine adına tescil edilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aksi halde ilgili kurum tarafından kamulaştırılır.” ibaresi eklenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Daha önceden arazi toplulaştırması yapılmış alanlarda ikinci kez arazi toplulaştırması yapılması durumunda, ortak tesislere katılım payı kesinti oranı toplam %10’u geçemez. Aynı toplulaştırma proje sahası içerisinde kalan yeni alanlar ile daha önceden toplulaştırmaya tabi olmuş eski alanların ortak tesislere katılım payı kesinti oranları ayrı ayrı hesaplanır.

(8) Arazi toplulaştırması tamamlanmış ve tescili yapılmış olan alanlarda mahkeme kararları ve idareden kaynaklı maddi hatalar gibi zorunlu hallerde yapılacak değişikliklere yönelik uygulamalar için yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı aranmaz. DSİ veya proje idaresinin onayı ile gerekli düzenleme yapılır ve uygulama sonucu meydana gelen yeni duruma ilişkin teknik dosya hazırlanarak kadastro müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürlüklerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra tescil edilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) DSİ veya proje idaresince arazi derecelendirmeleri esas alınarak yapılan veya yaptırılan yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri DSİ veya proje idaresinin internet sayfalarında, mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı, köy camisinden biri ile yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında otuz gün süreyle askıya çıkılarak ilan edilir.

a) Arazi malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilirler. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmez. İtirazlar kayıt altına alınır ve DSİ veya proje idaresince askı bitim tarihinden itibaren değerlendirilerek parselasyon planları aynı ilan yöntemleriyle ikinci kez otuz gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilir. Arazi malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilirler. DSİ veya proje idaresi, bu itirazları kayıt altına alarak askı bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlar. DSİ veya proje idaresinin kararı kesin olup, tescile esas parselasyon planları hazırlanarak alışılmış usullerle mahallinde ilan edilir ve aynı zamanda ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir.

b) İtirazların sonucu askı ilanı ile ilgililere duyurulur. Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.

c) DSİ veya proje idaresince, gerekli görülmesi halinde hazırlanacak gerekçeli rapor ile üç askı yapılabilir. Ancak kamu yatırımlarının zorunlu kıldığı hallerde DSİ ve/veya proje idaresinin onayı alınarak yeni bir askı daha yapılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sulama inşaatları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarla içi kapalı drenaj tesisleri,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “projelerle tarımsal kalkınmayı sağlamak maksadıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Toprak etüt haritaları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Toprak etüt haritaları, 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen DSİ talimatı yürürlüğe girene kadar Bakanlıkça yayımlanan meri Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı esas alınarak hazırlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.