banner590

10 Şubat 2021

Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği - Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Coğrafi Bilgi Sistemi konularında faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişilerinin; Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan coğrafi verilere ilişkin verileri, Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak toplaması, üretmesi, paylaşması, satması, mevcut verileri kullanarak veri madenciliği yapması, yeni veri üretmesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı listede yer alan coğrafi veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verileri,

b) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde belirtilen yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişilerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 7 nci maddesi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bakanlık elektronik altyapısı: Coğrafi veri lisans sürecinin takip edildiği ortamı,

c) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Her türlü coğrafi verinin; üretilmesi, temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütününü,

ç) Coğrafi veri lisans belgesi (Lisans): Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki verilerin standartlarına uygun şekilde coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satmaya, veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin, Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan özel hukuk tüzel kişilerine verilen uygunluk belgesini,

d) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğu,

e) Coğrafi veri alt teması: Coğrafi veri temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre sınıflandırılmış alt grubu,

f) Lisans sözleşmesi: Coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşımı, satışı, güvenliği, arşivlenmesi, veri madenciliği ve yeni veri üretim faaliyetlerine ilişkin usul, esas ve düzenlemelerin yer aldığı Bakanlık ile imzalanan sözleşmeyi,

g) Lisanslı kuruluş: Coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satmaya, veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin coğrafi veri lisans belgesine sahip yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişisini,

ğ) Lisansa tabi coğrafi veri: Birden fazla konum bilgisi içeren veriyi,

h) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre elektronik altyapıyı,

ı) Yabancı tüzel kişi: Türkiye’de kurulu olmayan tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

i) Yerli tüzel kişi: Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

Bakanlığın yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yükümlülükleri aşağıdadır:

a) Başvuruları almak, değerlendirmek ve sonuca ilişkin yazılı veya Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden bildirimde bulunmak.

b) Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan özel hukuk tüzel kişilerine Coğrafi veri lisans belgesini vermek.

c) İtiraz ve şikâyetlerin belirlenen süreler içinde, gizlilik ilkelerine göre, tarafsız ve objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak.

ç) Lisans sözleşmesini imzalayan özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek.

d) Coğrafi verinin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satışı, konularında lisans vermek.

Özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Bakanlık tarafından hazırlanan lisans sözleşmesini imzalamak.

b) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa rapor sunmak.

c) Lisans belgesi ile ilgili; özel hukuk tüzel kişisi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgileri, çalıştırılacak araç ve personel değişikliklerini on beş gün içerisinde ilgili Valiliğe ve Bakanlığa bildirmek.

ç) Verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak.

d) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan ve çalışma yaptığı her türlü coğrafi verileri Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak UCBP’ ye sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Usul, Esasları ve Değerlendirilmesi

Başvuru

MADDE 7 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden sisteme kayıt olunarak yapılır.

(2) Başvuruyu imza atmaya yetkili kişi yapar.

(3) Başvuru, faaliyet tarihinden en az otuz gün önce yapılır.

(4) Bakanlık tarafından elektronik ortamda e-posta adreslerine yapılan bildirimler tebliğ edilmiş kabul edilir.

(5) Başvuru sahibi, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuki sonuçlardan sorumludur.

(6) Özel hukuk tüzel kişileri, Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden aşağıda belirtilen belgelerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunur.

a) Faaliyette bulunulmak istenen veri/verilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde karşılık geldiği tema/alt tema bilgileri.

b) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il, büyükşehir, ülke düzeyinde), coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satış, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin beyan.

c) Talepte bulunan kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge ve imza sirküleri.

ç) Kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kuruluşun en son durumunu gösteren ticaret sicil kaydı belgesinin sureti.

d) Yabancı özel hukuk tüzel kişisi için, kurulu olduğu ülkenin ticari faaliyetine ilişkin belgeler.

e) Kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat adresi.

f) Firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalıştırılacak personel (T.C. kimlik numarası, meslek belgesi, diploma, SGK belgesi), araç bilgileri ve üreteceği veriye ilişkin belgeler.

g) Ülke düzeyinde faaliyet gösterecek olanların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü Meslek Belgesine sahip en az birer personel, il ve büyükşehir düzeyinde faaliyet gösterecek olanların CBS Operatörü Meslek Belgesine sahip en az bir personel çalıştırdığına dair belge.

(7) Başvuruda herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde eksik olan belgenin tamamlatılması sağlanır, belge tamamlanmazsa başvuru geçersiz sayılır.

(8) Başvurular, en az bir il sınırı bütününü kapsayacak şekilde yapılır.

Başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşme yapılması

MADDE 8 – (1) Başvuru değerlendirme kriterleri aşağıdadır:

a) Başvuruda ibraz edilen belgelerin uygunluğu.

b) Beyan edilen faaliyet alanını gösteren belgenin değerlendirilmesi.

c) Gerekli görülen durumlarda sorumlu/ilgili kurumlardan görüş alma.

ç) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinde belirtilen verilerin gizlilik durumları ile yetki durumu.

d) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü meslek belgesine sahip en az birer personeli çalıştırıldığına dair belge.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; affa uğramışsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer almaması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olmaması.

(2) Bakanlık tarafından gerek görülmesi durumunda ek belge istenebilir.

(3) Değerlendirme Bakanlık tarafından on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

(4) Değerlendirme sonucu ilgilisine bildirilir.

(5) Değerlendirmenin uygun görülmesi hâlinde lisans sözleşmesi imzalanır ve Lisans Belgesi düzenlenir.

(6) Lisans belge ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yatırılmasını takiben elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri lisans belgesi, başvuru sahibine bildirilir.

(7) Bakanlık tarafından verilen lisans belgesinin süresi bir yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansın Yenilenmesi, Kapsamı, Askıya Alınması ve İptali

Lisansın yenileme ve kapsam değişikliği

MADDE 9 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri, coğrafi veri lisans başvurusunda ibraz ettiği belgeleri sunar. Belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce gerekçesi ile birlikte başvuru yapar. Bu durumda talep on beş gün içinde değerlendirilir. Olumlu değerlendirilenlerin, lisans bedelini yatırdığına dair onay verilmesi üzerine lisansı yenilenir. Olumlu değerlendirilmeyenlerin lisansı iptal edilir.

(2) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il, büyükşehir, Ülke düzeyinde), Bakanlık ile coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satışı, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin kapsamda oluşan değişiklikleri bildirir.

(3) Lisans yenilenirken bir önceki yılın iş deneyim belgesi ile lisans sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği dikkate alınır.

Lisansın askıya alınması

MADDE 10 – (1) Lisanslı kuruluşların lisansının askıya alınma nedenleri şunlardır:

a) Lisans sözleşmesindeki genel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

b) Başvuru sürecinde istenilen, kişilerin yeterliliklerini gösterir belgelerle ilgili değişikliklerin sisteme işlenmemesi.

c) Lisanslı kuruluş personelinin, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara aykırı hareket etmesi.

ç) Lisans sözleşmesinin, kamuoyuna yanlış yansıtılması, mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ve kurallara aykırı kullanılması.

d) Sözleşme süreci içinde yapılan denetimlerde, başvuranların uygunluk şartlarını yitirdiğinin tespit edilmesi.

e) Çalışacağı bildirilen personelin dışında başka personelin, faaliyete dâhil edildiklerinin tespit edilmesi.

f) Lisans sahibinin askıya alınma talebinde bulunması.

g) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması gereken raporun verilmemiş olması.

(2) Askıya alınan lisansı etkin hale getirmek için, ilgiliye altmış gün süre verilir.

(3) Askıya alınma talebinde bulunan lisans sahibinin, lisans süresi içerisinde başvurması durumunda lisansı devam ettirilir.

(4) Askıya alınan süre sözleşme süresinden düşülmez.

Lisansın iptal edilmesi

MADDE 11 – (1) Lisanslanan kuruluşların lisansının iptal edilme nedenleri aşağıdadır:

a) Sözleşmeye aykırı hareket edilmesi.

b) Askıya alınan lisanslara dair eksikliklerin, belirlenen sürelerde giderilmemesi.

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olması.

ç) Milli ve manevi değerlerin, kurum ve kuruluşlar ile kişilerin saygınlığını azaltıcı ve itibarını zedeleyici beyan ve davranışta bulunulması.

d) Yazılı basın veya medya iletişiminde yanlış beyanda bulunulması.

e) Lisans sözleşmesi süresince ilgili dokümanların ve teçhizat, tesis ve basılı materyalin mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı biçimde kullanılması.

f) Lisanslı kuruluş hakkında bilinçli olarak eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi.

g) Lisanslı kuruluşun başvuru sırasında bildirdiği personele ait belgeler üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi.

ğ) Lisans sözleşmesi ve imza altına alınmış belgelerde eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi.

h) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması gereken raporun verilmemiş olması.

ı) Lisanslı kuruluşun iptal talebinde bulunması.

i) Lisanslı kuruluşların, başvuru esnasında belirttiği şartları taşımadığının ortaya çıkması veya aranan şartlara ilişkin sonradan uyumsuzluklar ortaya çıkması.

j) Askıya alınan lisansın etkin hale getirilmesi için verilen altmış günlük süre içerisinde uygunsuzluğun ortadan kaldırılmaması.

(2) Lisansları iptal edilen kuruluşların yeni lisans başvurusu, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmaz.

(3) Lisans iptal talebinde bulunanların ve lisansları iptal edilenlerin ödedikleri yıllık lisans bedelinin tamamı veya bir kısmı iade olunmaz.

(4) Lisans süresi bitiminde belge geçerliliğini yitirir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Denetimlere ilişkin hususlar şunlardır:

a) Bakanlık tarafından görevlendirilmiş yetkin kişilerce veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır.

b) İzin ve lisans işlerinden sorumlu birim tarafından organize edilir.

c) Haberli veya habersiz yapılabilir.

(2) Denetim raporları Bakanlık elektronik altyapısına yüklenir.

Şikâyet ve itirazlar

MADDE 13 – (1) Şikâyet ve itirazlar Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden yapılır.

(2) Şikâyet ve itiraza ilişkin nihai karar ilgililerin elektronik posta adreslerine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belge bedeli

MADDE 14 – (1) Coğrafi veri lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl yerli ve yabancı tüzel kişiler için ayrı ayrı Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen bedeller Bakanlık elektronik altyapısında yayımlanır.

(2) Coğrafi veri lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde itibaren Bakanlık dört ay içerisinde başvuru için gerekli elektronik alt yapıyı hazır hale getirir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendi 1/6/2022 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

*-*

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ İZİNLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerinin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplamasına, üretmesine, paylaşmasına ve satmasına ilişkin faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından verilecek izinlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı listede yer alan coğrafi veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verilerin, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına ilişkin izinleri kapsar.

(2) 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans verilenler, izin kapsamı dışındadır.

(3)  49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kamu tüzel kişilerinin ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması Bakanlık iznine tabidir. Ancak kamu tüzel kişileri 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında izin bedelinden muaftır.

(4) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri için yürüttükleri faaliyetler kapsamında üretecekleri verileri ticarete konu etmeleri durumunda veri izin bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi, 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci ile 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bakanlık elektronik altyapısı: Coğrafi veri izin sürecinin takip edildiği ortamı,

c) Coğrafi veri izin belgesi: Özel hukuk tüzel kişisi veya gerçek kişi bilgilerini, izin başlangıç ve bitiş tarihlerini, çalışılacak bölgenin hangi paftaları kapsadığını ve hangi faaliyetleri yürütebileceğine ilişkin (toplama, üretme, paylaşma ve satma) bilgiler ve izin kapsamındaki coğrafi veriye ilişkin bilgiler, yapılacak iş kapsamında çalıştırılacak personel,  araç, gereç ve yazılım bilgileri ile doğrulama kodu içeren izin belgesi,

ç) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğu,

d) Coğrafi veri alt teması: Coğrafi veri temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre sınıflandırılmış alt grubu,

e) İzne tabi coğrafi veri: Birden fazla konum bilgisi içeren veriyi,

f) Uygulama rehberi: Başvuru sahibinin Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden kayıt oluştururken izin süreci ile ilgili idari, mali ve teknik detayları açıklayıcı dokümanı,

g) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre elektronik altyapıyı,

ğ) Veri bilgisi: Coğrafi veri hakkındaki tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgileri, meta veriyi,

h) Yabancı gerçek kişi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

ı) Yabancı tüzel kişi: Türkiye’de kurulu olmayan tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

i) Yerli gerçek kişi: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi,

j) Yerli tüzel kişi: Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Başvuru Usul, Esasları ve Değerlendirilmesi

Kayıt ve izin başvurusu

MADDE 5 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden sisteme kayıt olunarak yapılır.

(2) Kayıt yapılırken gerçek kişi, özel hukuk tüzel kişisi veya kamu tüzel kişisi olduğu belirtilir.

(3) Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden, faaliyette bulunulmak istenen veri/verilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki hangi tema/alt temalar ile ilgili faaliyetleri içerdiği belirtilir.

(4) Başvuru sahibi, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuki sonuçlardan sorumludur.

(5) Başvuru, faaliyet tarihinden önce yapılır.

(6) Bakanlık tarafından elektronik ortamda e-posta adreslerine yapılan bildirimler tebliğ edilmiş kabul edilir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 6 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden aşağıda belirtilen belgelerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunur.

a) Başvurunun imza atmaya yetkili kişi tarafından yapıldığına ilişkin belge.

b) Çalışma yapılmak istenen bölge/bölgelerin hangi paftaları kapsadığı.

c) Talepte bulunan kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge ve imza sirküleri.

ç) Kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kuruluşun en son durumunu gösteren ticaret sicil kaydı belgesinin sureti.

d) Yabancı özel hukuk tüzel kişilerinin, kurulu olduğu ülkedeki ticari faaliyetine ilişkin belgeler.

e) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış izinlere ilişkin belgeler.

f) Kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat adresi ve işyeri adresi.

g) Firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalıştırılacak personel, araç ve gereç bilgileri ile üreteceği veriye ilişkin bilgi.

(2) Gerçek kişi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıdadır:

a) Başvuruyu imza atmaya yetkili kişi yapar.

b) Çalışma yapılmak istenen bölge/bölgelerin hangi paftaları kapsadığının Bakanlık elektronik alt yapısı üzerinden gerekli belgelerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunulur.

Güvenlik soruşturması

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi, varsa ortakları ve çalıştıracağı personele ilişkin adli sicil kaydına istinaden Bakanlıkça değerlendirme yapılır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi durumunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

(3) Olumlu sonuçlananların adli sicil kayıtları her yıl yenilenir.

(4) Bakanlık gerek görülmesi halinde ilave belge isteyebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme;

a) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına gerek duyulmayanlar otuz gün içerisinde,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına gerek duyulanlardan ise işlemin tamamlanmasından sonra,

sonuçlandırılır ve olumlu ya da olumsuz ilgilisine bildirilir.

(2) Değerlendirme sonucu olumlu olanlar, izne konu coğrafi verinin veri bilgisini Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydeder.

(3) Başvurusu olumlu değerlendirilenler, belirlenen izin bedelini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırır.

(4) Elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri izin belgesi, başvuru sahibine bildirilir ve Bakanlıkça ilan edilir.

(5) Bakanlık değerlendirme aşamasında başvuru yapan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden verilerin tamlığının sağlanması amacıyla ilave çalışma veya veri üretimi talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzin Süresi, İzin Süresinin Uzatılması, Yenilenmesi, Paylaşımı ve İptali

İzin süresi, izin süresinin uzatılması ve yenilenmesi

MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından verilen izin belgesinin süresi bir yıldır. Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri coğrafi veri izin belgesindeki herhangi bir koşulda (projenin adı, firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalışılacak bölge, personel, araç ve üreteceği veri) değişiklik olmaması kaydıyla belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az on beş gün önce gerekçesi ile birlikte izin süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu durumda Bakanlık talebi on beş gün içinde değerlendirerek izin süresinin yarısını geçmeyecek şekilde süreyi uzatabilir.

(2) İkinci kez uzatma yapılmaz. İkinci kez uzatma başvurusunda bulunanlar veya süresi içinde çalışmasını tamamlayamayanlar yeniden izin başvurusunda bulunmak zorundadır.

(3) Tüzel kişi unvanı ya da ortakların değişmesi durumunda 10 gün içinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi ile değişiklik sistem üzerinden Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın iznin devamına veya iptaline yönelik vereceği karara göre işlem tesis edilir.

Coğrafi veri izin belgesinin iptali

MADDE 10 – (1) Coğrafi veri izin belgesi aşağıdaki durumlarda Bakanlık tarafından iptal edilir.

a) İlgili mevzuata aykırı davranıldığının tespit edilmesi.

b) İzin belgesi başvuru sırasında sistem üzerinden onaylanan taahhütnameye aykırı davranıldığının tespit edilmesi.

c) İzin süresi bitiminden 15 gün önce faaliyetin tamamlanma durumu ve UCBP’ye veri sunumun yapılmaması veya Bakanlığa bilgi verilmemesi.

ç) Ülke menfaatlerini tehdit edecek bir durumun tespit edilmesi.

d) Bakanlık tarafından yapılacak kontroller sonucu başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde değişiklik tespit edilmesi ve bunun 15 gün içerisinde giderilmemesi.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; affa uğramışsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olması.

   (2) Coğrafi veri izin belgesi iptal edilen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, 1 yıl süreyle; ikinci kez iptali gerektirmesi durumunda 2 yıl süreyle izin başvurusunda bulunamaz. İzin belgesi iptal edilmesine rağmen çalışmaya devam edenler izinsiz çalışmış sayılır.

   (3) İzinsiz çalışanlara ilişkin çalıştığı alanlar tespit edilir tutanağa bağlanır ve 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

Coğrafi verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile paylaşımı

MADDE 11 – (1) Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, izin süresinin bitimine 15 gün kala yapmış olduğu faaliyete ilişkin coğrafi verileri, UCBP ile paylaşır ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa teslim eder. UCBP ile veri paylaşımı yapılamaması durumunda ise gerekçe raporunu Bakanlığa sunar. Bakanlık, sunulan gerekçe raporuna istinaden karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi, 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak olan izin bedelini ödemekle yükümlüdür. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Bakanlıkça izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

Çeşitli hükümler

MADDE 13 – (1) Coğrafi veri izin belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, herhangi bir nedenle faaliyetlerini sonlandırmaları ya da ortaklarının değişmesi halinde; bu durumu 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

(2) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, Bakanlıkça verilen izin belgelerini üçüncü kişilere devredemez.

(3) Başvuru sahibi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kayıt olması ve izne konu faaliyetlerine ilişkin coğrafi verileri ulusal standartlara uygun olarak UCBP ile paylaşmadığı takdirde bu coğrafi verileri Bakanlığa teslim edilmemiş sayılır.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımından önce üretilmiş verilerin paylaşımı ve satışı da izne tabiidir.

(5) Coğrafi veri izin belgesi ile ilgili tüzel kişi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgileri, çalıştırılacak araç ve personel değişiklikleri için Bakanlıktan onay alınması zorunludur.

(6) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Valiliklerden veya başka kurumlardan alınan izinler geçersizdir.

Uygulama rehberi

MADDE 14 – (1) Bakanlık, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satışına ilişkin teknik detayları içeren uygulama rehberini hazırlar ve Bakanlık internet sayfasından yayınlar.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Bakanlık dört ay içerisinde başvuru için gerekli elektronik alt yapıyı hazır hale getirir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.