banner590

21 Haziran 2019

Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) ve (f) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici, sistem programcısı.”

“f) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter,”

“a) Avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, istatistikçi, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) İç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) İç denetçi kadrolarına atanabilmek için; Kurumda fiili olarak en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş hizmet yılını doldurmuş olmak,

c) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

ç) İç Denetim Dairesi Başkanlığı kadrosuna atanabilmek için yukarıda yer alan şartlara ilave olarak;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre belirlenen hizmet süresine sahip olmak,

2) Son beş yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

(2) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için;

a) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi kadrolarda görev yapmış olmak,

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi unvanlara, görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde atanma şartları belirtilen kadrolara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre belirlenen hizmet süresi koşulunu haiz olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Müdür yardımcısı, şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalmamemuru, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az dört yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı, şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalmamemuru, veznedar, tahsildar, sekreter,  avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı, şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalmamemuru, veznedar, tahsildar, sekreter,  avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az dört yıl çalışmış olmak,

d) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az dört yıl çalışmış olmak,

e) Teknik şef (Makine enerji, elektrik bakım ve montaj, bilgi işlem, emlak kesin hesap, makine etüt, planlama ve yatırım birimleri) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakülteleri veya en az iki yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, kimyager, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

f) Teknik şef (sağlık-kalite kontrol ve laboratuvar, işletme ve üretim, hayvan alım, hayvan satınalma birimleri) pozisyona atanabilmek için;

1) Üniversitelerin veteriner fakültesinden mezun olmak,

2) Veteriner hekim pozisyonunda bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

g) Teknik şef (Laboratuvar birimi) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin veteriner fakültesi ya da fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji veya kimya bölümlerinden mezun olmak,

2) Veteriner hekim, kimyager ve biyolog pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Teknik şef (Et ve et ürünleri üretim birimi) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin veteriner fakültesi veya mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği bölümü ya da ziraat fakültelerinin gıda ve süt teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis ve veteriner hekim pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

h) Şef (Muhasebe, pazarlama,  insan kaynakları, malzeme ikmal, depo ve diğer birimler) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar ve sekreter pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ı) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

i) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az bir bilgisayar programlama dilini ve işletim sistemini bildiğini ve bu konularda tecrübeli olduğunu belgelemek,

j) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az bir bilgisayar programlama dilini ve işletim sistemini bildiğini ve bu konularda tecrübeli olduğunu belgelemek,

k) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

3) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

l) Memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak unvan değişikliği sınavında yazılı sınavdan yüz puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sınavdan da yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, kimyager pozisyonuna atanabilmek için;

1) İhraz edeceği unvanla ilgili fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

c) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümü mezunu olmak,

ç) Veteriner hekim pozisyonuna atanabilmek için;

1) Veteriner fakültesi mezunu olmak,

d) Biyolog pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak,

e) Veteriner sağlık teknisyeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

f) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya 4 yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, MEB onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

g) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

ğ) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Şube müdürü ve depo müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Öğrenim düzeyi istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla, iki veya üç yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş kabul edilirler.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.