banner613
banner590

13 Temmuz 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ VE  ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 150 nci ve 153 üncü maddeleri ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, (j) bendinde yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” şeklinde değiştirilmiş, (e) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Avukatlar, vergi dairesi başkanlıklarına ilişkin olarak Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde belirtilen azami kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi yerleştirmeyle alınırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 ila 18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca, her yılın bütçe imkânları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ile hizmet gerekleri de dikkate alınarak yapılacak planlama çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı tarafından yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda açıktan atama izinleri alınır ve yine mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili yerlere bildirimleri yapılır. Adaylar, KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle Personel Daire Başkanlığı tarafından Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadro sınırlamasına bağlı kalınarak yapılan bildirime uygun olarak ÖSYM tarafından avukat kadrolarına yerleştirilirler. Vergi dairesi başkanlıklarında, görevlendirme suretiyle de olsa Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadroyu aşan sayıda avukat çalıştırılamaz. Avukatlar atandıkları ilin dışında başka bir yerde görevlendirilemez.

(2) Avukatlardan gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve atamaya ilişkin bildirim kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Avukat kadrolarına ilk defa veya yeniden atananlar, atandıkları yerlerde fiilen üç yıl süreyle çalışmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra mazeret veya engellilik durumu ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Mazeret halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

(4) Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz; bu şekilde atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir ve bu kişiler herhangi bir hak talebinde bulunamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hukuk müşavirlerinin ve merkezde görevlendirilen avukatların temsil yetkisi, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle açılan ve hizmet talebi kapsamında Başkanlığa intikal eden bütün dava ve icra takiplerini, avukatların temsil yetkisi bu dava ve icra takiplerinden, atandıkları veya görevlendirildikleri yerlerdeki yargı mercilerinde ve icra dairelerinde açılan dava ve icra takipleri ile atandıkları veya görevlendirildikleri yerlerle ilişkilendirilen Ek-4’teki 2 sayılı cetvelde yer alan yerlerdeki idari yargı mercilerinde açılan davaları kapsar.

(4) Başkanlığı vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ve Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 1/9/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

---**---

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel; vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ve müdür yardımcısıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda esas alınacak hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri Ek-1’de gösterilmiştir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde yer alan hizmet alanlarında asgari üç yıl, 4 üncü hizmet bölgesinde yer alan hizmet alanlarında asgari iki yıl çalışılması halinde, aynı hizmet bölgesi içindeki diğer hizmet alanlarına veya 5 inci bölgeye atanma talep edilebilir. Bu kapsamda yapılan taleplerin yerine getirilmesi zorunlu değildir.”

“f) 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak bu bölgelerde toplam çalışma süresi, her bir bölge için 6 yılı geçemez.

 g) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. 30 gün veya daha az eksik süresi bulunanlar, o hizmet bölgesinde veya hizmet alanında çalışılması gereken süreyi tamamlamış sayılırlar. Ancak bulunduğu bölgede ay kesirlerinin tam ay olarak hesap edilmesi sonucu hizmet süresini dolduranlardan bir yıl daha yerinde kalmak isteyenler Mart ayında görev yaptıkları birimler aracılığı ile Başkanlığa gönderecekleri Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunda belirtmeleri şartıyla bulundukları yerde bırakılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personelin isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 8 – (1) Sağlık, can güvenliği, aile birliği ve engellilik mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan personelin isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(2) Sağlık ve can güvenliği nedeniyle yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi olmayıp bu kapsamdaki talepler Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her zaman değerlendirilir. Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde Başkanlığa sunulacak sağlık kurulu raporunun son altı ay içinde alınmış olması şartı aranır.

(3) Sağlık, aile birliği ve engellilik nedeniyle başka hizmet alanına atananlar ya da yerlerinde bırakılanlar mazeretlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yıl Başkanlığa göndermek zorundadırlar.

(4) Zorunlu çalışma süresini mazerete dayalı olarak tamamlamamış olan personel, mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda görev yerlerinde kalmasında sakınca görülmüş olan personelin hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(2) Hizmet gereği yer değişikliği yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Personelin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gelir idaresi grup müdürü unvanına atanacaklar ile 5 inci maddede sayılan unvanlara atanacakların ilk görev yerleri 5 inci veya 4 üncü hizmet bölgeleridir. Bu şekilde ataması yapılanların anılan bölgelerdeki hizmet süresi iki yılı doldurmadığı sürece diğer bölgelere atamaları yapılmaz. Ancak, yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu bölgelerdeki hizmetlerini tamamlayanların anılan bölgelere atanmaları zorunlu değildir.”

“(3) 5 inci maddede sayılan unvanlara yapılan ilk atamalarda, 8 inci maddede yer alan hükümler iki yıl süre ile uygulanmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra 8 inci maddede belirtilen mazeretleri ortaya çıkanlar, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) 657 sayılı Kanunun 102, 103 ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,”

“d) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bulunduğu hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 8 inci maddede belirtilen mazeretleri bulunanlar tarafından, Başkanlığın duyurusu beklenilmeksizin, bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu doldurularak, varsa ekleriyle birlikte, her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa, görev yaptıkları birimler aracılığı ile gönderilir. Yer değiştirmeye tabi personel tarafından bu formun yer değiştirme suretiyle atanmak istenilen hizmet alanı bölümünün farklı hizmet alanı belirtilmek suretiyle her satırının doldurulması zorunludur. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu elektronik ortamda doldurulur. Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel, istek formunda belirtilen hizmet bölge ve alanları dışındaki bir hizmet bölgesi veya alanına da atanabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yer değiştirme kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Personel Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı başkanlığında, Personel Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanı, atama işlemlerinden sorumlu Gelir İdaresi Grup Başkanının ve ilgili Müdürün katılımıyla oluşur. Başkan Yardımcısının yokluğunda, kurula Daire Başkanı başkanlık eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yeni kurulan hizmet alanının bölgesi

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vergi dairesi müdürlüğü bulunmaması nedeniyle bölgesi belirlenmemiş ilçelerde, yeni vergi dairesi müdürlüğü kurulması halinde, Ek-1 sayılı cetvelde bölgesi belirleninceye kadar bu dairenin bulunduğu hizmet alanının bölgesi, aynı il içinde o yere en yakın hizmet alanının bölgesi olarak esas alınır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Hizmet bölgesinin değişmesi ve intibak

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 12 nci maddesindeki hükümler saklı kalmak üzere, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan intibaklar sonucunda;

a) Halen görev yapılan hizmet alanının bulunduğu hizmet bölgesi değişen personelin, bu hizmet alanındaki toplam çalışma süresi, Ek-1’de belirlenen hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini aşamaz.

b) Halen görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi dolan personelin, Ek-3’te yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunda belirtmeleri halinde, hizmet bölgesi değişikliğini izleyen ilk iki yer değiştirme döneminde atamaları yapılmaz.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile Ek-1’e ilave edilen yeni hizmet alanlarında halen görevli bulunanlar ile söz konusu eklemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yapmış olanların hizmetleri, hizmet alanının bulunduğu bölge hizmetinden sayılır.

(3) Yer değiştirmeye tabi personelin bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte bölgesi değişen hizmet alanlarındaki fiilen çalıştıkları sürelerin tamamı, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki bölgesi esas alınarak intibak ettirilir.

(4) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunan personelin, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte bölgesi değişen hizmet alanlarındaki fiilen çalıştıkları sürelerin tamamını Ek-1’de yer alan hizmet alanları esas alınarak intibak ettirilmesini tercih etmesi durumunda, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde görev yaptıkları birimler aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde talepleri yerine getirilir. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan intibak sonucu, Ek-1’de yer alan her bir hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu çalışma süresini aşan süreler, ilgili personelin bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde görev yaptıkları birimler aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde talep ettikleri hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma sürelerinden indirilir.

Avukatların yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümler çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan avukatlar bulundukları yerlerde çalışmaya devam ederler. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk yer değiştirme döneminin 31 Temmuz tarihi itibariyle bölge hizmetlerini tamamlayacak olanlar ile bulunduğu bölgede 3 hizmet yılını dolduranların yer değişikliği talepleri yer değiştirme döneminde, 3 yıllık süreyi tamamlamamış olanların talepleri ise 3 yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihi izleyen ilk yer değiştirme döneminde kadro durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Bu madde kapsamındaki ilgililer atanmak istedikleri en az beş yeri tercih ederek Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldururlar. Süresinde yapılmayan başvurular ile en az beş tercihin yer almadığı başvurular Başkanlıkça değerlendirmeye alınmaz. Yer Değiştirme talebinde bulunan avukatlar tercih ettikleri yerlerden birine atanırlar ya da yerlerinde bırakılırlar.

(2) Birinci fıkrada açıklanan başvuru dönemlerinden sonraki taleplerin tamamı Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiş; Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik 1/9/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.