banner567

24 Haziran 2020

Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Helal Akreditasyon Kurumundan:

HELAL AKREDİTASYON KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Helal Akreditasyon Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Helal Akreditasyon Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapan personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanını,

ç) Birim: Kararname ile düzenlenen hizmet birimlerini,

d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal Bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Kararname: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

ı) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu,

i) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, en az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

m) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Araştırmacı.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu:

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, biyolog, ekonomist, grafiker, istatistikçi, kimyager, mühendis, mütercim, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) İlan edilen kadro için Kurumda bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Kurumda en az bir yıl çalışmış bulunmak.

c) Yapılacak görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

b) Şef kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

ç) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

3) İşletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı, bilgisayar kurslarından alınmış bilgisayar işletmenliği belgesi veya sertifikasına sahip olmak ya da mezun olduğu okul itibarıyla tabi tutulduğu ders müfredatında bilgisayar işletimiyle ilgili aldığı en az iki dönemlik derste başarılı olduğunu belgelemek,

3) Şoför ve hizmetli kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

f) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Şoför ve hizmetli kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

g) Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Trafik araçlarını sürme yetkisi bakımından en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Hizmetli kadro unvanında, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, istatistikçi, kimyager, biyolog ve veteriner hekim kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların mütercim-tercümanlık bölümü veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya Kurumca tespit edilecek ve sınav ilanında belirtilecek diğer yabancı dillerden en az birinden YDS/e-YDS’den en az (B) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ç) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

e) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslekî veya teknik eğitim veren yükseköğrenim mezunu olmak,

g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi meslekî veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

gerekir.

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvurunun yapılacağı son tarih, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

Başvuru ve başvurunun reddine itiraz

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuru yapacak personelin, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birisine ilişkin dilekçeleri birim amirleri tarafından başvuru bitim tarihini takip eden mesai gününden sonraki beş iş günü içerisinde toplu olarak insan kaynaklarından sorumlu birime gönderilir. Birden fazla unvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılır.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Kurum personelinin, başvuruda bulunarak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları insan kaynaklarından sorumlu birim tarafından incelenir ve sınava katılıp katılamayacakları Kurum internet sitesinde ilan edilir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki görevlere ilişkin sınavlara sadece Kurum personeli başvurabilir. Aday memurlar görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamındaki görevlere başvuruda bulunamazlar.

(5) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, insan kaynaklarından sorumlu birime itiraz edebilir. Bu itirazlar yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, insan kaynaklarından sorumlu birimce itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

(6) Başvurular ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, bu sınavlara ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca teşkil edilen sınav kurulu tarafından belirlenecek konularda yapılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavları Kurum tarafından yapılabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının kurum tarafından yapılmaması halinde;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar başarılı olanlar arasından atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenir.

(2) Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Kurumca yapılacak ya da yaptırılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi ile diğer üyelerden teşekkül eder. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, insan kaynaklarından sorumlu birimce yürütülür.

(5) Sınav kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve yapılan itirazların sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.

(4) Mücbir sebep hallerinde sınavlar ertelenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav sonuçları,  Kurum internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından yedi iş günü içerisinde itiraz sahiplerine ve insan kaynaklarından sorumlu birime bildirilir.

(2) Görevde yükselme sınavının Kurum tarafından yapılması halinde sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sınav kurulu inceler ve birinci fıkradaki usul çerçevesinde sonuçlandırır.

(3) Sözlü sınav sonuçları,  Kurum internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları yedi iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve itiraz sonuçları insan kaynaklarından sorumlu birim tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular sınava katılan adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

(5) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Atanma

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında veya aynı grup içindeki geçişler

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim şartı gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla araştırmacı veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanabilirler.

e) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak olan atamalarda sınav şartı aranmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Kuruma ilk defa atanacaklarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, öğrenim şartı ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Öğrenim düzeyi istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla, iki veya üç yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.