banner613
banner590

26 Şubat 2021

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

c) BMGK: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini,

ç) BMGK’nın 1718 (2006) sayılı kararı: BMGK’nın bu kararını ve bu karara dayanılarak çıkarılan müteakip kararları,

d) BMGK’nın 2231 (2015) sayılı kararı: BMGK’nın bu kararını ve bu karara dayanılarak çıkarılan müteakip kararları,

e) Denetim elemanı: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen denetim elemanlarını,

f) Fon: Her ne surette elde edilmiş olursa olsun para veya değeri para ile temsil edilebilen banka kredisi, banka ve seyahat çeki, havale, menkul kıymet, hisse senedi, teminat, tahvil, bono, poliçe, kredi mektubu ve benzeri kıymetler ile taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi, her türlü mal, hak, alacak ve bunlar üzerinde bir mülkiyet hakkını veya menfaati tevsik ve temsil eden elektronik veya dijital ortamdakiler de dâhil olmak üzere her türlü belgeyi,

g) Kanun: 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunu,

ğ) Kuruluş: Tüzel kişiliği olan veya olmayan tüm kişi veya mal toplulukları, platformlar, bunların üst ve alt birimleri, şube veya temsilcilikleri ile merkezleri yurt dışında bulunanların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

h) Komisyon: Denetim ve İş Birliği Komisyonunu,

ı) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin;

1) Kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

i) Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen kaldırılması veya 12 nci maddede istisna tutulan haller çerçevesinde kısıtlanmasını,

j) Organizasyon: BMGK’nın 2270 (2016) sayılı kararında atıf yapılan hükümete ve/veya partiye bağlı organizasyonları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Malvarlığının Dondurulması ile Yasak İşlem ve Faaliyetler

BMGK’nın malvarlığının dondurulması ve listeleme kararları ile bu kararlara karşı başvurular

MADDE 4 – (1) BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları uyarınca yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Başkanlık tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

(2) Yasak işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarının BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarından çıkarılmaları halinde, buna ilişkin gecikmeksizin karar alınması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, Başkanlık tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

(3) Cumhurbaşkanının birinci ve ikinci fıkralar uyarınca alacağı kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanır. Yayımlanan kararlar BMGK’ya bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen listeleme kararlarına karşı BMGK’ya yapılacak başvurular, varsa ilgili belgeler de eklenerek yazılı ve gerekçeli olarak Komisyona bildirilir. Yapılan başvurular, BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları ile belirlenen başvuru mercii ve yöntemlerine ilişkin düzenlemeler gözetilerek Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Yasak işlem ve faaliyetlerin tespiti üzerine yapılacak işlemler

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Komisyona bildirmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkra uyarınca iletilen bildirim üzerine, Komisyonca yapılacak değerlendirmelerde faydalanılmak üzere Başkanlık, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Söz konusu bilgi ve belgeler talep edilen süre ve şekilde sunulur. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar, diğer kanunlarda yer alan hükümlere dayanarak bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

(3) Başkanlık birinci fıkra uyarınca iletilen bildirim üzerine kendi veri tabanı ya da doğrudan erişim sağladığı veri tabanları ile ikinci fıkra uyarınca edinilen görüş, bilgi ve belgeleri esas alarak ilgili kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlığının tespiti ile Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlerin işlendiğine dair makul sebeplerin ortaya çıkarılmasına yönelik değerlendirmelerini içeren mali araştırma raporunu düzenler ve Komisyona sunar.

(4) Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Komisyon;

a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca BMGK’nın 1718 (2006) sayılı kararında belirtilen organizasyonlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye’deki malvarlığının dondurulmasını,

b) Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları gereğince oluşturulan listelere eklenmek üzere BMGK’ya teklif edilmesini,

Cumhurbaşkanına önerebilir.

(5) Komisyon, makul sebeplerin ortadan kalkması halinde Türkiye’deki malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasını veya listelerden çıkarılmak üzere BMGK’ya teklifte bulunulmasını Cumhurbaşkanına önerebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyinde olmak üzere bildireceği birer üyeden oluşur.

(2) Komisyon, Başkan ve üyelerin en az dokuzunun katılımıyla yılda en az iki kez toplanır. Başkan ve üyeler görevde iken yerlerine başkalarını görevlendiremezler.

(3) Komisyon, üyelerin en az dokuzunun oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar.

(4) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı olmaksızın Komisyona çağrılabilir.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

(6) Başkan, toplantıları düzenlemek ve çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir. Komisyon, Başkan tarafından resen ya da kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerin bu konulardaki taleplerinin Başkan tarafından yerinde görülmesi durumunda toplantıya çağrılır.

(7) Komisyonca değerlendirilen hususlar tutanağa bağlanır.

(8) Komisyon üyeleri ve toplantıya çağrılan temsilciler, toplantı öncesinde Başkanlık tarafından bilgilendirilerek toplanma ve çağrılma amaçlarına uygun olarak gerekli hazırlığı yaparlar.

(9) Komisyon üyeleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendi kurum ve kuruluşlarında uygulanmasının takibinden yetkili ve sorumludurlar.

(10) Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarına, uygulamaya ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak görüş bildirebilir ve öneride bulunabilir.

(11) Bu madde uyarınca Komisyon tarafından yürütülen çalışmalar gizlilik esaslarına göre yerine getirilir.

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) BMGK’nın listeleme kararlarına karşı yapılan başvuruları kabul etmek.

b) 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanına öneride bulunmak.

c) Uygulamaya ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirmek ve öneride bulunmak.

ç) Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen idari para cezalarına karar vermek.

d) Cumhurbaşkanının Kanun kapsamında aldığı yasaklama ve yasaklamanın kaldırılmasına ilişkin kararlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde listeler halinde yayımlanmasını temin etmek.

e) Kanun ve bu Yönetmeliğin etkin ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını teminen rehberler ve uygulama kılavuzları yayınlamak, eğitim, çalıştay, panel ve seminerler ile farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlemek.

f) 9 uncu madde kapsamında suç duyurusunda bulunmak ve gerekli görmesi halinde BMGK’ya iletilmek üzere durumu Dışişleri Bakanlığına bildirmek.

g) Kanunda ve bu Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklı İşlem ve Faaliyetler ile Malvarlığının Dondurulması

Kararlarının İcrasına İlişkin Usul ve Esaslar

Yasaklı işlem ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararlarının içeriği, tebliği ve ilanı

MADDE 8 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca alınan yasaklama ve malvarlığının dondurulması kararları ile bu kararların kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur ve gereği için Başkanlığa iletilir. Bu fıkra uyarınca alınan kararlar Başkanlık tarafından belirlenecek teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle gerekli görülen kurum ve kuruluşlara derhal bildirilir. Ancak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar kararın kendisine bildirilmesini beklemeksizin gereğini derhal yerine getirir ve yapılan işlemler hakkında Başkanlığa gecikmeksizin bilgi verir.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen kararlar, yayımlanmaları ile birlikte ilgili kişi, kuruluş veya organizasyonlara tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlardan Türkiye’de bulunanların resmi kayıtlardaki mevcut adreslerinden birine de bu karar bilgi mahiyetinde gönderilir.

(3) Yasaklama ve malvarlığının dondurulması kararlarında; varsa kararın ilgilisi, sebepleri, kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercii ile başvuru süresi yer alır.

(4) Malvarlığının dondurulması kararında;

a) Karara konu kişi, kuruluş veya organizasyonun ayırt edici kimlik bilgilerine (T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası veya bunlara karşılık gelen diğer bilgiler),

b) Kararın verilmesine dayanak teşkil eden sebeplere ilişkin açıklayıcı bilgilere,

yer verilir.

Suç duyurusu ve BMGK’ya yapılacak bildirim

MADDE 9 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen suçların işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere ilgililer hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Komisyona sunulmak üzere gecikmeksizin Başkanlığa gönderilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, keyfiyet ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından ayrıca Komisyona bildirilir. Komisyon gerekli görmesi halinde BMGK’ya iletilmek üzere durumu Dışişleri Bakanlığına bildirebilir.

Malvarlığının dondurulması kararı ve karara aykırı davranışın hukuki sonuçları

MADDE 10 – (1) Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, karara aykırı olarak yapılan malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik her türlü işlem hükümsüzdür. Bu tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun iyi niyetin korunmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası

MADDE 11 – (1) Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden Başkanlık sorumludur. Bu kapsamda Başkanlık malvarlığının dondurulması kararlarını;

a) Taşınmazların dondurulmasını sağlamak üzere, tapu kütüğüne şerh verilmesi talebiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne,

b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere bunların kayıtlı bulunduğu sicillere şerh verilmesi talebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne,

c) Her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere ilgili banka veya diğer finans kurumlarına,

ç) Şirketteki ortaklık paylarının dondurulmasını sağlamak üzere Ticaret Bakanlığına,

d) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye,

e) Gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

uygun görülen teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal bildirir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar; nezdinde malvarlığı kaydı bulunuyor ise gerekli işlemleri yaparak dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar haricinde; hakkında karar verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin malvarlığı kaydı tutan ya da nezdinde malvarlığı bulunan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, malvarlığının dondurulması kararının öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin malvarlığının dondurulması için gerekli işlemleri yaparak keyfiyeti yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.

(4) Malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık tarafından, birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya kuruluşlara ivedilikle bildirilir.

(5) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlar Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlanır. Kararların kaldırılması halinde bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar söz konusu listelerden çıkarılır.

(6) Cumhurbaşkanı tarafından alınan malvarlıklarının dondurulması kararlarının uygulanması sırasında isim benzerliği, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebeplerle ortaya çıkabilecek hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesine ilişkin itirazlar, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak, varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle, Başkanlığa yapılır. Başkanlık tarafından itirazların uygun bulunması halinde, bu maddede anılan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ivedilikle bildirilmesi suretiyle hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesi sağlanır.

(7) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, hak, alacak ve borçları ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri; bunlardan alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirir.

(8) Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki işlemler hariç olmak üzere, malvarlığının ortadan kaldırılmasını, tüketilmesini, dönüştürülmesini, transferini, devir ve temlik edilmesini veya sair tasarruflara yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

(9) Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabidir.

(10) Bu maddenin uygulanması amacıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara Başkanlıkça bildirim yapılmasını ve bunlardan geri bildirim alınmasını sağlayacak güvenli elektronik sistemler kurulabilir. Bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(11) Dondurulan malvarlığına ilişkin bilgiler, BMGK’ya iletilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

İstisna tutulan haller

MADDE 12 – (1) BMGK tarafından onaylanan ve aşağıdaki amaçlara yönelik olan harcamalar için Kanunun 3 üncü ve 5 inci madde hükümleri uygulanmaz:

a) Temel harcamalar.

b) Olağandışı harcamalar nedeniyle gerek duyulan masraflar.

c) Adli, idari veya hakem kararları gereği ortaya çıkan masraflar ile haciz kararlarının kaldırılması ya da durdurulmasına yönelik masraflar ve ödemeler.

ç) BMGK’nın listelemeye ilişkin kararından önce yapılmış bir sözleşmeden kaynaklanan ve yasaklı faaliyetlerle bağlantısı bulunmamak kaydıyla, 2231 (2015) sayılı BMGK listelerinde bulunmayan, listede bulunanların ad ve hesabına hareket etmeyen ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında olmayan kişi veya kuruluşlara yapılacak ödemeler.

d) BMGK tarafından uygun görülecek diğer ödemeler.

Dondurulan malvarlığının yönetimi

MADDE 13 – (1) Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere, bu maddedeki esaslar çerçevesinde Başkanlığın izniyle yönetilir.

(2) Malvarlığı dondurulan kişiler, Başkanlıkça izin verilecek işlemler dışında bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar.

(3) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere Başkanlıkça aşağıda belirtilen işlemlere izin verilebilir:

a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisi.

b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

d) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.

f) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi.

(4) Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her türlü zorunlu ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar zorunlu ödemelerini bu maddedeki usuller çerçevesinde sadece banka hesapları üzerinden öderler. Ancak gerek görmesi hâlinde Başkanlık zorunlu ödemeleri de izne tabi tutabilir.

(5) Dondurulan malvarlığına ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir. Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir.

(6) Başkanlıkça;

a) Gerçek kişilere verilecek izinlerde; hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilenlerin kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin asgari geçimlerini sağlamak üzere Başkanlıkça resen belirlenecek tutarda yıllık izin belgesi düzenlenir.

b) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi için verilecek izinlerde; üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerindeki tasarruf yetkisinin kullanılabilmesi için harcama tutarı ve dönemlerini içeren izin belgesi düzenlenebilir. Ancak üçüncü fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerindeki tasarruf yetkisinin kullanılabilmesi için ilgili işlemlerin ifasında o işleme mahsus izin belgesi düzenlenir.

c) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılmasına izin verilmesi halinde; kiralık kasa, malvarlığı dondurulan kişi ile banka görevlisi ve Başkanlıkça görevlendirilen kişinin nezaretinde açılır. Muhteviyatı tutanakla tespit edilir. Kiralık kasa içerisindeki malvarlığından Başkanlık izni çerçevesinde kişiye verilecek olan kısım alınarak kalan kısım kasada muhafaza edilir. Kasa muhteviyatı ile alınan kısma ilişkin tespitler bir tutanağa bağlanarak taraflarca imzalanır ve Başkanlığa intikal ettirilir.

(7) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, izin kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler ile Başkanlıkça istenen mali tablo, bilgi ve belgeleri belirlenen şekil, kapsam ve sürelerde Başkanlığa bildirir.

(8) Başkanlık, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlara izin verirken; BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarında düzenlenen izin ve bildirim prosedürlerini de gözetir. Bu kapsamda yapılacak bildirim ve başvurular BMGK’ya iletilmek üzere Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

(9) Bu madde kapsamında düzenlenen izin belgeleri Başkanlıkça ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşlarına da bildirilir. Bu bildirim, güvenli elektronik sistemler üzerinden yapılabilir.

(10) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine Başkanlıkça izin verilmesi hâlinde;

a) Sözleşme metninin bir örneği,

b) Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,

hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde izin verilenler tarafından Başkanlığa iletilir.

(11) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere ait bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin, merkezi veya şubesi Türkiye’de bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına hesap açtırılır.

(12) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlardan alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgileri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler. Borcu olduğunu bildiren gerçek ve tüzel kişiler, vadesi geldiğinde on birinci fıkra uyarınca belirlenen hesaba ödeme yaparlar. Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar da borçlarını bu madde uyarınca izin verildiği kapsamda banka hesapları üzerinden öderler.

(13) Malvarlığının dondurulması kararı; 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 133 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(14) Dondurulan malvarlığına ilişkin olarak on üçüncü fıkra kapsamında verilen kararlar ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararların bir örneği, ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce derhal Başkanlığa gönderilir.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 14 – (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları ile listelenen ve listeden çıkarılan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgileri Cumhurbaşkanına sunmak.

b) BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarına istinaden Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararları, bu kararlara karşı yapılan başvuruları ve dondurulan malvarlıklarına ilişkin bilgileri BMGK’ya iletmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirmek.

c) Kanunun 3 üncü maddesinin uygulanması kapsamında mali araştırmayı yapmak ve araştırma sonuçlarını Komisyona sunmak.

ç) Mali araştırma kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi talebinde bulunmak.

d) 11 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak itirazları uygun görmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere bildirmek suretiyle hatalı dondurma işleminin düzeltilmesini sağlamak.

e) Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hataların düzeltilmesini sağlamak.

f) Yasaklı işlem ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararları ile bunların kaldırılması kararlarını gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

g) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonları Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlamak ve kararların kaldırılması halinde bunları listelerden çıkarmak.

ğ) Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin olarak, 12 ve 13 üncü maddelerde belirtilen işlemlerin yapılmasına izin vermek ve verilecek izinlerde Komisyon ile kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak.

h) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının dondurma kararına uygun hareket edip etmediğini ve dondurulan malvarlığının yönetiminin Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, bu hususta denetim rehberleri düzenlemek.

ı) 13 üncü maddenin on birinci fıkrası kapsamında banka hesabı açtırmak.

i) Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

j) Kanunda ve bu Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Muhafaza ve ibraz

MADDE 15 – (1) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar ile malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi bildiriminde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler; 11 ve 13 üncü maddeler kapsamındaki işlemlere ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

Yasaklı işlem ve faaliyetlerin denetimi

MADDE 16 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yasaklı işlem ve faaliyetlerin denetimi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları söz konusu denetim sırasında ayrıca kendi mevzuatının verdiği yetkileri de kullanır.

(2) Komisyon, ihbar ve şikâyet üzerine veya resen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri kapsamında denetim yapılmasını talep edebilir.

Malvarlığının dondurulması kararlarının uygulanmasının denetimi

MADDE 17 – (1) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların dondurma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgililerince Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Başkanlıkça denetlenir. Başkanlık denetim görevini, denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirir.

(2) Başkanlıkça yapılacak denetim;

a) Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonların Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,

b) 13 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca Başkanlığa yapılan bildirimlerin denetlenmesini,

c) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,

kapsar.

(3) Bu denetimler ihbar ve şikâyet üzerine veya resen yapılabilir.

(4) Başkanlık denetimlerin kapsam ve süresi ile denetim konusunda diğer usul ve esasları belirlemeye ve bu kapsamda denetim rehberleri hazırlamaya yetkilidir.

Malvarlığının dondurulması denetimi için görevlendirme yapılması

MADDE 18 – (1) Başkanın görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile denetimi yapmak üzere denetim elemanları görevlendirilir. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. Bu kapsamda talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır.

(2) Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilen denetim elemanları, Başkan tarafından görevlendirilir. Geçici görevli denetim elemanları için ilave onay prosedürü aranmaz.

(3) Denetim ile görevlendirilenler, göreve ilişkin Başkanlık yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde göreve başlayarak göreve başlama tarihini bu süre içinde Başkanlığa bildirirler.

(4) Denetim ile görevlendirilenler, Başkanlıkça, yürütmekte oldukları denetimlerde bağlantı kurularak kendilerine intikal ettirilen konuları, ayrı bir görevlendirme onayı aranmaksızın ilk görevlendirme onayı kapsamında sonuçlandırır.

(5) Başkanlık, gerekli gördüğü durumlarda denetim elemanlarından oluşan bir ekip kurabilir. Başkanlık, denetimle görevlendirilenlerden birini koordinasyonu sağlamak amacıyla görevlendirebilir. Başkanlıkça görevlendirilen koordinatör, ekip çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve zamanında sonuçlandırılması ile ortak rapor düzenlenmesi konularında yetkili ve sorumludur.

Malvarlığının dondurulması denetim raporları ve raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 19 – (1) Yapılan denetimlerde tespit edilen bulgular bir denetim raporuna bağlanarak Başkanlığa sunulur.

(2) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına uygunluk ve hukuki ya da maddi hata bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirilir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilir. Başkanlıkça raporun işleme konulmasına karar verilen tarihte denetim görevi sona erer ve bu durum denetim elemanına bağlı olduğu birim aracılığıyla bildirilir.

(3) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin tespitleri içeren denetim raporları Başkanlıkça yetkili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Denetim raporlarının Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde izlenmesi ve davaların takibi ile diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılır.

Denetime ilişkin ortak hükümler

MADDE 20 – (1) Denetlenen kişi, kurum ve kuruluşlar, denetim esnasında görevlilere uygun çalışma ortamını sağlamak da dâhil gerekli her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

(2) Denetim sırasında gerek görülmesi halinde Başkanlığın veya denetim ile görevlendirilenlerin talebi üzerine mülki idare amirleri, kolluk görevlileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları imkânları dâhilinde her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Davalara katılma talebi

MADDE 21 – (1) Kanunda düzenlenen suçlardan açılan kamu davalarına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan ve iddianamede belirtilen fiil bakımından ilgili bulunan kamu kurum ve kuruluşları katılma talebinde bulunabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri ve Ticaret Bakanları müştereken yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.