banner613
banner590

26 Şubat 2021

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin başlığı “Tanımlar ve kısaltmalar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hazine ve Maliye Uzmanı: Başkanlıkta istihdam edilen hazine ve maliye uzmanlarını,

ı) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin;

1) Kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1989 (2011)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2253 (2015)” ibaresi eklenmiş ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) BMGK kararlarının listeleme gerekçesinin haksız olduğu iddiasıyla listeden çıkmaya ilişkin başvurular, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılır. Yapılan başvurular bu konudaki BMGK kararları ile belirlenen başvuru mercii ve yöntemlerine ilişkin düzenlemeler gözetilerek Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“BMGK’ya yapılacak listeleme önerileri

MADDE 4/A – (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebepler bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca listelenmeleri veya bu makul sebeplerin ortadan kalkması durumunda listelerden çıkarılmaları için yapılacak taleplere ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini Başkanlığa gönderir.

(2) Başkanlık, birinci fıkra uyarınca yapılacak taleplere ilişkin kendisine intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmelere dayanarak veya resen yaptığı mali araştırma sonuçlarını bir araştırma raporuna bağlayarak Komisyona sunar.

(3) Komisyon, Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususundaki makul sebeplerin varlığı halinde kişi, kuruluş ve organizasyonların listelenmeleri veya makul sebeplerin ortadan kalkması durumunda listelerden çıkarılmaları talebiyle Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verebilir. Komisyonca alınan karar tutanağa bağlanır.

(4) Komisyonun listeleme ya da listeden çıkarılmasının önerilmesine yönelik kararı, hazırlanan araştırma raporu ile birlikte ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

(5) BMGK’ya yapılacak listeleme ve listelerden çıkarılma talepleri hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı üzerine hazırlanan talep yazısı Başkanlıkça BMGK’ya bildirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sürede” ibaresi “süre ve şekilde” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başkanlıkça ivedilikle Başbakanlığa” ibaresi “ivedilikle Cumhurbaşkanlığına” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutanak, Başkanlıkça ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “Bakanlar Kurulunun” ibaresi ise “Cumhurbaşkanının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebepler bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulması yönünde yapılan talepler Başkanlıkça Komisyona iletilir.

(2) Komisyon tarafından makul sebeplerin varlığı tespit edilen dosyalar için Başkanlık tarafından araştırma raporu hazırlanarak Komisyona iletilir.

(3) Kendisine intikal eden rapora ilişkin olarak Komisyon; Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasının önerilmesine karar vermesi halinde hazırlanan araştırma raporu ve karar tutanağını Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanına iletir.

(4) Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanının, kendilerine iletilen bilgiler doğrultusunda ilgili kişilerin malvarlıklarının dondurulması kararı vermesi halinde, bu karar Resmî Gazete’de yayımlanır ve kırksekiz saat içinde Başkanlıkça Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin onayına sunulur.

(5) Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar vermesi halinde söz konusu karar derhal Başkanlığa iletilir. Başkanlık kararın kendisine iletilmesini müteakiben bu kararı Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere derhal Cumhurbaşkanlığına iletir ve Komisyona bilgi verir. Bu kararlara itiraz edilebilir.

(6) Başkanlık, malvarlığı dondurulması kararı verilen kişiler ile ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle ilgili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. Suç duyurusuna ilişkin karar tutanağı ve araştırma raporu, Başkanlık tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(7) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara sunar.

(8) Altıncı fıkra uyarınca yapılan suç duyurusuna bağlı olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame ile kovuşturma sonucu verilen hüküm ve 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesi delaletiyle 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca verilen elkoyma kararının bir örneği 5549 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilir.

(9) İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin başvurular Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Değerlendirme Komisyonuna yapılır. Komisyon, aldığı başvurular üzerine talebin yerinde olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme sonuçlarını Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlarına sunar. Yerinde görülmeyen talepler ise bu Yönetmeliğin dördüncü fıkrası uyarınca karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “5” ibareleri “4/A” olarak, birinci fıkrasında yer alan “kişilerin” ibaresi “kişi, kuruluş ve organizasyonların” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Yönetmeliğin” ibaresinden sonra gelmek üzere “4/A maddesinin ikinci fıkrası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “çağırılan” ibaresi “çağrılan” olarak ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Komisyon üyeleri, Kanunun ve bu Yönetmeliğin kendi kurum ve kuruluşlarında uygulanması hususunda yetkili ve sorumludurlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” olarak, “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (a) bendine aşağıdaki (1) numaralı alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“1) Kişi, kuruluş ve organizasyonların Kanunda belirtilen BMGK listelerine eklenmesi veya listelerden çıkarılması talepleri,”

“b) Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması veya malvarlıklarının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin görüş ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanına sunmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ncı ve” ibaresi “5 ilâ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5 inci ve 6 ncı” ibaresi “5 ilâ 7 nci” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ve “Başbakanlık tarafından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “ve Altyapı ile” olarak, (c) bendinde yer alan “mali kurumlara” ibaresi “finans kurumlarına” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş, birinci fıkrada yer alan “faks, elektronik posta veya web servis gibi” ibareleri “uygun görülen” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bulunup bulunmadığını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “malvarlıklarının” ibaresi “Malvarlıklarının” olarak değiştirilmiş ve “Bakanlar Kurulunca alınan’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile izne tabi olmadan yapılabilecek işlemler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) Malvarlığının dondurulması kararı 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunun 128 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 133 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(14) Dondurulan malvarlığına ilişkin olarak on üçüncü fıkra kapsamında verilen kararlar ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararların bir örneği, ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce derhal Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu’na” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak, (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak, (f) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararlarının” ibaresi “Malvarlığının dondurulması ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına “Başkanlığın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya denetim ile görevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başkanlıkça raporun işleme konulmasına karar verilen tarihte denetim görevi sona erer ve bu durum denetim elemanına bağlı olduğu birim aracılığıyla bildirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.